Система професійної орієнтації

Професійна орієнтація розглядається як система, як комплекс організаційно-професійних і психолого-методичних заходів із надання допомоги людині у виборі професії, а отже, й визначення свого майбутнього життя. Професійна орієнтація опосередковано пов’язана з можливою професійною придатністю людини, тобто сукупністю індивідуальних можливостей людини успішно оволодіти трудовою діяльністю й досягти певних успіхів.

Одним із можливих варіантів професійної орієнтації є сукупність наступних компонентів: професійна діагностика, освіта, консультації і агітація.

Названі компоненти системи професійної орієнтації (існують і інші підходи до визначення систем профорієнтації) тісно пов’язані між собою. Суворої послідовності компонентів не спостерігається. Послідовність компонентів змінюється у залежності від особливостей проблем клієнтів. При всіх організаційних ситуаціях указані компоненти, в основному, є основою підготовки клієнтів до професійного самовизначення й прийняття рішення у виборі професії. Об’єднує вказані компоненти професійна інформація, що направлена на забезпечення ознайомлення клієнтів із первинними професійними знаннями про обрану професію.

Професійна освіта й вибір професії

Освіта є найважливішою підсистемою суспільства, яка розвивається за своїми законами і направлена на всебічний розвиток людини як інтелектуального потенціалу нації. Сучасна система освіти базується на принципі безперервності професійної освіти.

Сучасні професії представляють рівень науково-технічного розвитку, що передбачає й рівень професійної освіти.

Професійне самовизначення особистості, а разом із цим і вибір професії, пов’язане з успіхом проведення профорієнтації, а отже, дозволяє людині максимально використовувати свої природні ресурси.

Професійна освіта та виховання є основоположними в оволодінні людиною певним видом професійної діяльності.

 

Професіоналізація особистості спеціаліста

 

Одним із стратегічних напрямків розвитку освіти є безперервна освіта, навчання протягом всього життя. Реалізація концепції безперервності пов’язана із забезпеченням спадкоємності й зв’язку між загальноосвітньою, професійно-технічною, вищою і післядипломною освітою, тобто забезпеченням професіоналізації особистості спеціаліста протягом всієї трудової діяльності.

Готовність особистості до професійної діяльності є передумовою для довгострокового планування свого професійного розвитку, а отже, й професіоналізації.

Базова професійна освіта є гарантом спеціаліста в його професійній самореалізації і соціальному самоутвердженні.

Професіоналізація особистості як складова соціалізації охоплює весь період зрілості людини, її трудової діяльності.

Не менш важливим у професіоналізації є входження у професію, засвоєння вимог до її виконання. Ці дві важливі задачі не можуть бути успішно вирішені без психологічного забезпечення професіоналізації особистості.

 Сучасне поняття професіоналізації особистості робітника пов’язується зі ступеневою системою підвищення кваліфікації робітника від нижчого до вищого розряду з подальшим вдосконаленням своєї професійної майстерності протягом всієї трудової діяльності. Рівень професіоналізації робітника має фіксований характер через надання йому відповідного розряду з вибраної професії.

Процес професіоналізації молодого спеціаліста може бути поданий двома взаємопов’язаними мегациклами:

- професіоналізація у процесі оволодіння спеціальністю у навчальному закладі;

- професіоналізація в період післядипломної освіти, тобто протягом всієї професійної діяльності.

Література

1. Толочек В.А. С овременная психология труда / В.А. Толочек. - С П б. : Питер, 2005. - 479 с.

2. Сахаров В.Ф. Профессиональная ориентация школьников / В.Ф. Сахаров, А.Д. Сазонов. - М. : Просвещение,1982. - 192 с.

3. Суворов И. В . К омисси я ЮНЕСКО по вопросам профессиональной ориентации и профессиональной консультации / И.В. Суворов // Советская педагогика. – 1971. -  № 3. - С .156

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. - Ростов : Феникс, 1996.

5. Про вищу освіту : станом на 19.01.2010 р. [Електронний ресурс]/ Про вищу освіту. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

6. Про професійно-технічну освіту : станом на 22.05.2003 р. [Електронний ресурс]/ Про професійно-технічну освіту. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

7. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова . - М. : Академия, 2001.

8. Платонов К.К. Вопросы психологии труда / К.К. Платонов. - М ., 1970.

9. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. - М. : РАГС, 1996.

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 125.