Державне соціальне страхування на випадок безробіття
Соціальне страхування   Соціальне страхування є важливою складовою частиною соціального захисту населення.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі – страхування на випадок безробіття) – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Законодавство про страхування на випадок безробіття складається з Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закону України «Про зайнятість населення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і статутом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом. Цей закон визначає порядок реєстрації та обліку платників страхових внесків, обчислення і сплати роботодавцями та застрахованими особами внесків до Фонду.

3.  Державні та територіальні програми зайнятості

Підвищення ролі макроекономічного планування в країнах ринкової економіки в першу чергу було обумовлено нестабільною економічною та політичною ситуацією того періоду, забрудненням навколишнього середовища, посиленням ступеня інтеграції господарських одиниць і секторів економіки, консолідацією груп, компаній і класів у відповідності із соціальними та економічними інтересами тощо.

Система прогнозування, планування та розробки програм економічного і соціального розвитку України, її регіонів стає найважливішою складовою частиною загальної системи державного регулювання економічного й соціального розвитку і дієвим інструментом реалізації економічної політики держави. Тому Верховною Радою України був прийнятий, а Президентом України підписаний у березні 2000 року Закон України «Про державне прогнозування й розробку програм економічного й соціального розвитку України». Прогнози основних макроекономічних показників розробляються на короткострокову й середньострокову перспективу. Вони здійснюються, виходячи з аналізу демографічної ситуації, науково-технічного потенціалу, накопиченого національного багатства, зовнішньоекономічного положення України, наявності природних ресурсів, соціальної структури суспільства, а також передбаченої стратегії економічного розвитку. Методи прогнозування поділяються на інтуїтивні та формалізовані.

З метою сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці Кабінетом Міністрів України і місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування розробляються річні та довгострокові державна і територіальні програми зайнятості населення. Отже, державні і територіальні програми є механізмом реалізації державної політики зайнятості.

Програма сприяння зайнятості – це документ, який передбачає комплекс заходів, направлених на подолання наслідків безробіття, підвищення ефективності зайнятості населення та координації діяльності у сфері економічної і соціальної політики.

Література

1. Комарова Н.М. Досвід проведення порівняльних досліджень в галузі соціального забезпечення / Н.М. Комарова // Український соціум. - 2004. - № 1 (3). - C.24 - 31 .

2. Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы / Р.В. Корнюшина. – Владивосток : Дальневосточный унив., 2004. – 84 с.

3. Положительный опыт предоставления социальных услуг в странах Юго-Восточной Европы / [Ж. Анселен, И. Боде, М. Муди, М.  Вылитова, М. Трейси и др.]; под ред. И.Фулц, М. Трейси. – М . : МОТ, 2008. −135 с .

4. Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи / [Т.В. Семигіна, К.С. Міщенко, Т.Г. Кіча та ін.]. – К. : ВК «Зірка», 2007.−52 с.

5. Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах: Проект ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб в Україні» / [М. Дімітрова, Н. Булейн, Р. Тофтісова, К. Ньюмен, Р. Тофтісова-Матерон]. – К., 2006. – 113 с.

6. Бичков С.І. Теоретичні аспекти формування системи соціального захисту населення. [Електронний ресурс] / С.І. Бичков. – Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2006-1/txts/SOCIALNA/06bsiszn.pdf

7. Туленков М.В. Соціальна політика в Україні / М.В. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 35 с.

8. Андрющенко А.И. Социальная работа : практикум / А.И. Андрющенко, И.А. Евдокимова. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 108 с.

9. Міненко В.Л. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення: теоретичний аспект [Електронний ресурс]/ В.Л. Міненко. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2009_2/doc/1/03.pdf

10. Чистов С.М. Державне регулювання економіки. [Електронний ресурс]/ С.М. Чистов. – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/book.php?book=11

11. Галицький В.М. Поведінкові стратегії на ринку праці України / В.М. Галицький, Ю.О. Привалов, Г.І. Чепурко / ред. Ю. Саєнко. – К. : Фоліант, 2005. – 227 с.

12. Про зайнятість населення: станом на 08.12.2009 р. [Електронний ресурс]/ Про зайнятість населення. − Офіційний сайт Державної служби зайнятості. – Режим доступу: www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=26456

13. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ / В.М. Плішкін; за ред. Ю.Ф. Кравченко. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1999. − 702 с.

14. Соціологія : словник термінів і понять / [Є.А. Біленький, В.М.  Дебой, М.А. Козловець та ін.]. – К. : Кондор, 2006. – 372 с.

15. Кузнецова М. Дезорганизация и организация как свойство социальных систем / М. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. – 1994. − № 6. – С. 99-115.

16. Вступ до соціальної роботи / [І. М. Грига, Н. В.  Кабаченко, І.І. Мигович, О. М. Савчук, Т. В. Семигіна та ін.]; за ред. Т.В. Семигіної, І . І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с.

17. Погрібна В.Л. Соціологія професіоналізму : монографія / В.Л. Погрібна. – К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008. – 336 с.

18. Соціальна робота в Україні: перші кроки / [О.С. Іванова, Т.П. Семигіна, В. Сидоров, О. Васильченко та ін.]; за ред. В. Полтавця. − К. : КМ Academia , 2000. − 236 с.

19. Євдокимова І.А. Система соціального обслуговування: стратегії вдосконалення / І.А. Євдокимова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. – Вип. 15. − Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С.543-546.

20. У Мінсоцполітики проаналізували діяльність інтернатних установ: досягнення є, недоліки також: 12.04.2011 р. − Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=107177&page=5

21. Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / [О. Вишняк, О. Резнік, І. Бекешкіна, О. Іващенко, Є. Головаха та ін.]; за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 636 с.

22. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. [Електронний ресурс]/ В.С. Васильченко. – Режим доступу:http://library.if.ua/book/108/7281.html

23. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді: станом на 23.12.2010 р. [Електронний ресурс] − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2998-12

24. Про об’єднання громадян: станом на 02.05.2011 р. [Електронний ресурс]− Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=281-14 ] ,

25. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. − Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/

26. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: станом на 21.04.2011 р. [Електронний ресурс] − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14

27. Йохансен Л. Очерки макроэкономического планирования / Л . Йохансен ; пер. с англ. В 2-х томах. Т.2. – М. : Прогресс, 1982.

28. Капканщиков Г.П. Государственное регулирование экономики / Г.П. Капканщиков, С.Г. Капканщиков . – Ульяновск : УлГТУ, 2000. – 164 с.

29. Завіновська Г.Т. Економіка праці / Г.Т. Завіновська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/themes/9/23

30. Олимпиева И. Б. Коллективные переговоры на предприятиях: от «трудового картеля» к социальному партнерству / И. Б. Олимпиева // Социс. − 2010. – № 4.

31. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби статистики. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Дата: 2018-12-21, просмотров: 142.