Принципи Єдиної технології обслуговування незайнятого населення

 

Технологія обслуговування незайнятих громадян у центрах зайнятості – це спосіб діяльності фахівців Державної служби зайнятості по наданню клієнтам передбачених законодавством соціальних послуг на основі раціонального розподілу дій на скоординовані процедури і операції, визначення оптимальних засобів і методів їх виконання [2].

Принципи Єдиної технології обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України (ЕТОН):

· активізація власних зусиль клієнтів щодо влаштування свого життя, підвищення відповідальності людини перед собою, своєю сім’єю і суспільством;

· підвищення відповідальності фахівців центрів зайнятості за ефективність заходів, які використовувалися, кінцеві результати роботи з клієнтами;

· зміцнення взаємодії із роботодавцями − підвалини підвищення ефективності діяльності центрів зайнятості;

· раціоналізація розподілу персоналу служби зайнятості та використання його робочого часу;

· розподіл потоків клієнтів залежно від мети відвідування центру зайнятості;

· розподіл приміщень центру зайнятості на функціональні сектори, у яких здійснюються певні процедури й операції з обслуговування клієнтів.

Основна мета Єдиної технології обслуговування незайнятого населення – створення важливого елементу нової, адаптованої до умов ринку, системи соціального захисту та самозахисту населення; підвищення ефективності роботи державної служби зайнятості щодо надання соціальних послуг безробітним громадянам та роботодавцям.

Просторове розміщення секторів ЦЗ здійснюється відповідно до технологічного ланцюжка – послідовності роботи з клієнтом, а саме:

· довiдково-консультацiйний;

· самостійного пошуку вакансій;

· профiнформацiйний;

· реєстрацiйно-приймальний;

· активної підтримки безробітних;

· взаємодії із роботодавцями;

· навчання та психологічного розвантаження персоналу;

· адміністративно-господарський.

Єдина інформаційно-аналітична система (ЄІАС) служби зайнятості, розробляти і впроваджувати яку Державний центр зайнятості почав 1998 року, забезпечує якісно новий рівень соціального захисту українських громадян, кардинально змінює обличчя Державної служби зайнятості, допомагаючи їй стати структурою високоорганізованою, яка б повністю відповідала сучасним вимогам. ЄІАС стала дійовим інструментом інформаційного супроводу Єдиної технології обслуговування незайнятого населення.

ЄІАС – система глобальна, яка об’єднує всі центри зайнятості, розподіливши між ними функції за ієрархією. Частина функцій від місцевого рівня переходить на обласний і вище – на державний рівень, що дозволить вивільнити працівників базових центрів для безпосередньої роботи з населенням. ЄІАС передбачає створення уніфікованої оперативної бази даних про попит на робітників, пропонування робочої сили та можливості професійного навчання в Україні, забезпечує можливість електронного взаємообміну з Пенсійним фондом, органами державної влади, субсидій, статистики, податкової адміністрації, соціальними партнерами тощо. Це допомагає скоротити термін обробки документів клієнтів, зменшити кількість довідок, які їм видаються, уникнути невідповідності даних. Крім того, створюються інструменти організації, а також інформаційної підтримки управлінських рішень з надання послуг, фінансових потоків, персоналу і документообігу служби зайнятості. Все це дозволяє формувати базу даних про вакансії та пропонування робочої сили на базовому рівні (у межах одного району або міста) у режимі реального часу, в нічний час передавати ці дані в регіональний (обласний) центр зайнятості, а звідти – у державний.

Література

1. Про державну службу: станом на 30.12.2011 р.[Електронний ресурс]/ Про державну службу. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

2. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України / [Ю. Маршавін, Л. Ляміна, Л. Фокас, М. Руженський, В. Поліванов та ін.]. – К. : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, 2000. – С. 300.

3. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]− Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. − Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/

4. Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: станом на 10.08.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=219-2007-%EF

5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: станом на 21.04.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14

6. Чистов С.М. Державне регулювання економіки / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров та ін. – КНЕУ, 2000. – С.240 – 255.

7.  Швайка Л.А. Державне регулювання економіки / Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. – С. 369 − 389.

8. Дядьківська Л.І. Державне регулювання економіки / Л. І. Дядьківська, Л.С. Головко. – 4-те видання, стер. – К. : Знання, 2004. – С. 183 −198.

9.  Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки / Д.М. Стеченко.– 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2004. – С. 188 – 191.

10. Маршавін Ю.М. Технологізація процесу надання соціальних послуг центрами зайнятості в умовах сучасного ринку праці / Ю.М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. − №2. – С. 23−27.

Дата: 2018-12-21, просмотров: 161.