Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Приазовський державний технічний університет

Факультет інженерно-педагогічний

Кафедра «Соціології і соціальної роботи»

 

 

 

Лановенко О.А.

 

Конспект лекцій

з навчальної дисципліни

 

«Соціальна робота у сфері зайнятості населення»

 

галузь знань: 1301 – Соціальне забезпечення

напрям підготовки: 6.130102 – соціальна робота;

ОКР «бакалавр»

 

 

Маріуполь, 2012 р.

Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота у сфері зайнятості населення» для студентів інженерно-педагогічного факультету / ДВНЗ «ПДТУ», кафедра соціології та соціальної роботи; уклад. О.А. Лановенко. – Маріуполь, 2012. - 92 с.

 

 

У посібнику розглянуті основні положення дисципліни «Соціальна робота у сфері зайнятості населення» для студентів інженерно-педагогічного факультету.  

Посібник складено на основі матеріалів навчального посібника «Соціальна робота у сфері зайнятості» Автори: В.В. Харабет, А.І. Андрющенко, В.М. Ніколаєвський, Л.М. Хижняк, Ю.П. Чуприн, В.М. Рибалко, О.А. Лановенко

 

Уклад.:                                           О.А. Лановенко, ст. викл

 

 

Відповідальний за випуск:          В.В. Харабет, доц., к.пед.н.,

зав. кафедрою соціології

та соціальної роботи.  

 

Затверджено

на засіданні кафедри

соціології и соціальної роботи

протокол № 1 от 29.08.2011 р.

Рекомендовано

методичною комісією

 інженерно-педагогічного факультету

протокол №     от              .

Согласовано:

голова навчально-методичної комісії

факультету

ст.пр. Івашко А.Р.

Декан ІПФ проф. Марченко І.Ф.

Зміст

 

Тема 1. Ринок праці: сучасні тенденції розвитку

Тема 2. Зайнятість населення України та проблема її регулювання

Тема 3. Соціальний захист населення у сфері зайнятості в Україні

Тема 4. Діяльність Державної служби зайнятості

Тема 5. Підготовка спеціалістів для роботи у сфері зайнятості населення

Тема 6. Соціальна робота у сфері зайнятості та на ринку праці

Тема 7. Профорієнтаційна робота в системі регулювання зайнятості населення

Тема 8. Молодіжна політика у сфері зайнятості населення

Тема 9. Працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

Література

 

 

Тема 1. Ринок праці: сучасні тенденції розвитку

Формування ринку праці

Отже, ринок праці є відносно самостійною комплексною системою в ринковій економіці, яка, з одного боку, залежить, від інших ринків, з іншого — сама впливає на них.

Елементами ринку праці виступають: товар, попит, пропозиція та ціна робочої сили. Співвідношення попиту, пропозиції і ціни робочої сили визначають кон’юнктуру ринку праці.

Важливим фактором розвитку ринку праці України на сучасному етапі є глобалізація світової економіки. Вона сприяє посиленню міжнародного розподілу праці, кооперації та інтеграції суб’єктів господарювання, викликає небачені раніше масштаби трудової міграції, динамізм міжнародної торгівлі тощо. У цих умовах зростає роль світової валютно-фінансової системи, а також таких міжнародних і наднаціональних інститутів, як Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк, Світова організація торгівлі тощо. Унаслідок концентрації та централізації капіталу зростає кількість великих компаній, діяльність яких виходить за межі національних кордонів. Набуваючи транснаціонального характеру, вони створюють попит на робочу силу не лише в країнах базування, а й за їхніми кордонами.

Трансформаційні процеси останнього часу дають підстави стверджувати, що глобалізація економіки впливає на ринок праці нашої країни у двох аспектах. По-перше, через міграційні потоки та зростання попиту на робочу силу в Україні з боку транснаціональних і міжнаціональних компаній, що впливає на поступові зміни ринку праці, відбувається посилення зв’язку з глобальним ринком праці, інтеграція з ним. По-друге, глобалізація економіки впливає на ринок праці України опосередковано через різноманітні канали і чинники, до яких насамперед слід віднести: міжнародну торгівлю і прямі іноземні інвестиції; зміну цін на міжнародних ринках на товари і послуги, що посідають важливе місце в українському експорті та імпорті (особливо енергоносії, метал, продукція сільського господарства); зміну курсу національної валюти тощо.

Основні негативні наслідки трудової міграції для ринку праці України такі:

- погіршення якості робочої сили через відплив за кордон найбільш активної частки населення та її заміщення некваліфікованими працівниками-іммігрантами;

- фактичне обмеження трудових прав українських емігрантів за кордоном, через що більшість з них стикається з порушенням їхніх трудових прав і несприятливими умовами праці;

- утрата багатьма українськими працівниками професійних навичок під час еміграції;

- зниження розмірів оплати праці працівників певних галузей і секторів економіки в Україні через готовність більшості іммігрантів одержувати заробітну плату, нижчу за її мінімальним рівень, і зростання неформальної зайнятості в Україні через імміграцію, що супроводжується криміналізацією ринку праці та посиленням експлуатації працівників.

Тобто головними стратегічними заходами, спрямованими на мінімізацію впливу на ринок праці негативних наслідків входження України в глобальну економіку, мають стати:

• значне підвищення розміру оплати праці та наближення його до розмірів, що існують у розвинених країнах;

• підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів;

• розвиток виробництва інноваційної продукції на базі сучасних робочих місць та новітніх технологій;

• підвищення професійно-кваліфікаційних характеристик вітчизняної робочої сили та її конкурентоспроможності;

• розвиток інститутів ринку праці;

• участь у розробці міжнародних норм регулювання трудових відносин [6, с. 300].

 

Література

1. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість / В.М. Петюх. – К., 1997.

2. Смолинский Г. Попытка сформировать общую экономическую модель развития населения / Г. Смолинский. – М. : Статистика, 1970.

3. Основи ергономіки / С. О. Апостолюк, В. С. Джигерей і ін. – К. : Основа, 2003. - 136 с.

4. Бараник З.П. Статистика ринку праці / З.П. Бараник. – К. : КНЕУ, 2005. – 167 с.

5. Загальна економічна теорія. Спеціальна економічна теорія / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. - К. : Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

6. Управління трудовим потенціалом / [В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб]. – К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.

7. Маршавін Ю.М. Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості / Ю.М. Маршавін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2001. – 176 с.

8. Менкью Н.Г. Макроекономика / Г.Г. Менкью. – М., 1994.

9. Могильний О.М. Державне регулювання економіки / О.М. Могильний. – К. : ІПК ДСЗУ, 2006. – 490 с.

10. Мочерний С.В. Економічна теорія / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. – К. : Академія, 2004. – 856 с.

11. Мочерний С.В. Основи економічної теорії / С. В.Мочерний. – К., 2003. – 472 с.

12. Амоша О. Проблеми та шляхи забезпечення соціальної орієнтації економіки України / О. Амоша, О. Новікова // Журн. європ. економіки. – 2005. – 4, N 2. – С. 173-184. – Бібліогр.: 6 назв. – укp.

Література

1. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості / В.С. Васильченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/108/7238.html

2. Петюх В.М. Ринок праці / В.М. Петюх. – К. : КНЕУ, 1999. – 288 с.

3. Завіновська Г.Т. Економіка праці / Г.Т. Завіновська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/1325

4. Регіони України. Статистичний збірник / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К. : Державний комітет статистики України, 2010. – 368 с.

5. Про зайнятість населення: станом на 08.12.2009 р. [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби зайнятості. – Режим доступу: www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=26456

6. Маршавін Ю.М. Роль державної служби зайнятості в реалізації активної і пасивної політики зайнятості / Ю.М. Маршавін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 31 с.

7. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби статистики. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

8. Бараник З. П. Статистика ринку праці / З.П. Бараник. – К. : КНЕУ, 2005. – 167 с.

9. Загальна економічна теорія. Спеціальна економічна теорія / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. - К. : Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

10. Управління трудовим потенціалом / [В.С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб]. – К. : КНЕУ, 2005. — 403 с.

11. Калініна С.П. Ринок праці і зайнятість: теоретико-методологічний аспект / С.П. Калініна. – Донецьк : ДНУ, 2005. – 227 с.

Література

1. Комарова Н.М. Досвід проведення порівняльних досліджень в галузі соціального забезпечення / Н.М. Комарова // Український соціум. - 2004. - № 1 (3). - C.24 - 31 .

2. Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы / Р.В. Корнюшина. – Владивосток : Дальневосточный унив., 2004. – 84 с.

3. Положительный опыт предоставления социальных услуг в странах Юго-Восточной Европы / [Ж. Анселен, И. Боде, М. Муди, М.  Вылитова, М. Трейси и др.]; под ред. И.Фулц, М. Трейси. – М . : МОТ, 2008. −135 с .

4. Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи / [Т.В. Семигіна, К.С. Міщенко, Т.Г. Кіча та ін.]. – К. : ВК «Зірка», 2007.−52 с.

5. Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах: Проект ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб в Україні» / [М. Дімітрова, Н. Булейн, Р. Тофтісова, К. Ньюмен, Р. Тофтісова-Матерон]. – К., 2006. – 113 с.

6. Бичков С.І. Теоретичні аспекти формування системи соціального захисту населення. [Електронний ресурс] / С.І. Бичков. – Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2006-1/txts/SOCIALNA/06bsiszn.pdf

7. Туленков М.В. Соціальна політика в Україні / М.В. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 35 с.

8. Андрющенко А.И. Социальная работа : практикум / А.И. Андрющенко, И.А. Евдокимова. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 108 с.

9. Міненко В.Л. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення: теоретичний аспект [Електронний ресурс]/ В.Л. Міненко. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2009_2/doc/1/03.pdf

10. Чистов С.М. Державне регулювання економіки. [Електронний ресурс]/ С.М. Чистов. – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/book.php?book=11

11. Галицький В.М. Поведінкові стратегії на ринку праці України / В.М. Галицький, Ю.О. Привалов, Г.І. Чепурко / ред. Ю. Саєнко. – К. : Фоліант, 2005. – 227 с.

12. Про зайнятість населення: станом на 08.12.2009 р. [Електронний ресурс]/ Про зайнятість населення. − Офіційний сайт Державної служби зайнятості. – Режим доступу: www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=26456

13. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ / В.М. Плішкін; за ред. Ю.Ф. Кравченко. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1999. − 702 с.

14. Соціологія : словник термінів і понять / [Є.А. Біленький, В.М.  Дебой, М.А. Козловець та ін.]. – К. : Кондор, 2006. – 372 с.

15. Кузнецова М. Дезорганизация и организация как свойство социальных систем / М. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. – 1994. − № 6. – С. 99-115.

16. Вступ до соціальної роботи / [І. М. Грига, Н. В.  Кабаченко, І.І. Мигович, О. М. Савчук, Т. В. Семигіна та ін.]; за ред. Т.В. Семигіної, І . І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с.

17. Погрібна В.Л. Соціологія професіоналізму : монографія / В.Л. Погрібна. – К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008. – 336 с.

18. Соціальна робота в Україні: перші кроки / [О.С. Іванова, Т.П. Семигіна, В. Сидоров, О. Васильченко та ін.]; за ред. В. Полтавця. − К. : КМ Academia , 2000. − 236 с.

19. Євдокимова І.А. Система соціального обслуговування: стратегії вдосконалення / І.А. Євдокимова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. – Вип. 15. − Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С.543-546.

20. У Мінсоцполітики проаналізували діяльність інтернатних установ: досягнення є, недоліки також: 12.04.2011 р. − Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=107177&page=5

21. Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / [О. Вишняк, О. Резнік, І. Бекешкіна, О. Іващенко, Є. Головаха та ін.]; за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 636 с.

22. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. [Електронний ресурс]/ В.С. Васильченко. – Режим доступу:http://library.if.ua/book/108/7281.html

23. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді: станом на 23.12.2010 р. [Електронний ресурс] − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2998-12

24. Про об’єднання громадян: станом на 02.05.2011 р. [Електронний ресурс]− Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=281-14 ] ,

25. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. − Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/

26. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: станом на 21.04.2011 р. [Електронний ресурс] − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14

27. Йохансен Л. Очерки макроэкономического планирования / Л . Йохансен ; пер. с англ. В 2-х томах. Т.2. – М. : Прогресс, 1982.

28. Капканщиков Г.П. Государственное регулирование экономики / Г.П. Капканщиков, С.Г. Капканщиков . – Ульяновск : УлГТУ, 2000. – 164 с.

29. Завіновська Г.Т. Економіка праці / Г.Т. Завіновська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/themes/9/23

30. Олимпиева И. Б. Коллективные переговоры на предприятиях: от «трудового картеля» к социальному партнерству / И. Б. Олимпиева // Социс. − 2010. – № 4.

31. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби статистики. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Література

1. Про державну службу: станом на 30.12.2011 р.[Електронний ресурс]/ Про державну службу. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

2. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України / [Ю. Маршавін, Л. Ляміна, Л. Фокас, М. Руженський, В. Поліванов та ін.]. – К. : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, 2000. – С. 300.

3. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]− Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. − Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/

4. Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: станом на 10.08.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=219-2007-%EF

5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: станом на 21.04.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14

6. Чистов С.М. Державне регулювання економіки / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров та ін. – КНЕУ, 2000. – С.240 – 255.

7.  Швайка Л.А. Державне регулювання економіки / Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. – С. 369 − 389.

8. Дядьківська Л.І. Державне регулювання економіки / Л. І. Дядьківська, Л.С. Головко. – 4-те видання, стер. – К. : Знання, 2004. – С. 183 −198.

9.  Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки / Д.М. Стеченко.– 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2004. – С. 188 – 191.

10. Маршавін Ю.М. Технологізація процесу надання соціальних послуг центрами зайнятості в умовах сучасного ринку праці / Ю.М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. − №2. – С. 23−27.

Література

1. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України [Ю. Маршавін, Л. Ляміна, Л. Фокас, М. Руженський, В. Поліванов та інші]. – К. : Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, 2000. – 300 с.

2. Маршавін Ю.М. Технологізація процесу надання соціальних послуг центрами зайнятості в умовах сучасного ринку праці / Ю.М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. − №2. – С. 23-27.

3. Бондарчук Л.В. Служба зайнятості в умовах фінансово-економічної кризи: до питання оптимізації  роботи / Л.В. Бондарчук // Ринок праці та зайнятість населення. – 2009. − №3. – С. 11-13.

4. Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2010. − №2. – С. 26-34.

5. Неперервна п рофес ійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи : монографія / за ред. І. А. Зязюна.− К. : Віпол, 2000. − 636 с.

6. Про вищу освіту: станом на 19.01.2010 р. [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

7. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту»: станом на 23.03. 1996 р. [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

8. Толочек В.А. Современная психология труда / В. А. Толочек. − СПб. : Питер, 2005. − 479 с.

9. Освітні технології / [О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.]; за заг. ред. О.М. Пєхоти. − К. : А.С.К.,2001. − 256 с.

10. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / [С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є. Сігаєва та ін.]; за ред. С. О. Сисоєвої. − К. : ВІПОЛ, 2001. − 502 с.

11. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Ф. Янушкевич; [Пер. с польск. О. В. Довженко]. − М. : Высш. школа, 1986. − 136 с.

12. Харабет В. В. Педагогічні технології професійного навчання / В.В. Харабет. – К. : Вища шк., 2008. − 225 с.

 

 

Література

1. Гуслякова Л.Г. Социология социальной работы: основные направления исследования / Л.Г. Гуслякова. – Барнаул : АзБука, 2002. - 84 с.

2. Андрющенко А.И. Социальная работа : практикум / А.И. Андрющенко, И.А. Евдокимова. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 108 с.

3. Павленок П.Д. Социология / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов. – М. : Дашков и К, 2007. - 580 с.

4. Гуслякова Л.Г. Основы виталистской теории социальной работы / Л.Г. Гуслякова. – М. : Русаки, 2010. – 306 с.

5. Українське суспільство 1992 - 2010. Соціологічний моніторинг / [О. Вишняк, О. Резнік, І. Бекешкіна, О. Іващенко, Є. Головаха та ін.]; за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 636 с.

6. Балакірєва О.М. Політична ситуація у дзеркалі громадської думки: липень 2007 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум. – 2007. - №4. – С. 119-128.

7. Головаха Є. Українське суспільство 1992 - 2008: Соціологічний моніторинг / Є. Головаха, Н. Паніна. – К., 2008. – 85 с.

8. Мельникова Н.Н. Диагностика социально-психологической адаптации личности / Н.Н. Мельникова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2004. – 57 с.

9. Мудрик А.В. Социальная педагогіка / А.В. Мудрик ; под. ред. В.А. Сластенина. – 4-е издание. – М. : Академия, 2003. - 173 с.

10. Дворецька Г.В. Соціологія. [ Електронний ресурс ] / Г.В. Дворецька. – Наукова бібліотека «Буковина». – Режим доступу: http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&catid=190

11. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти /[ С. Аксьонова, В. Головенько, Ю. Клименко, Б. Крімера, І. Курило та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.

12. Мартинюк І. Ставлення молоді до суспільних проблем і перспектив / І. Мартинюк ; за ред. В. Ворони, М. Шульги // Українське суспільство 1992 - 201 0: Соціологічний моніторинг. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – С. 373 – 379.

13. Философский энциклопедический словарь / [ред. Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева и др.]. - М. : Советская энциклопедия, 1983. -  836 с.

14. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках / [ред. Г.В. Осипов]. - М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 448 с.

15. Эффективность по В. Парето [Электронный ресурс]. - Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективность_по_Парето

16. Kinder und Jugendliche: Aspekte der Vorbeugung dargestellt an Eckpfeilern der kindlichen Sozialisation; Dokumentation; 12. Mainzer Opferforum vom 14./15. – Oktober, 2000. – 68 s.

17. Райзберг Б.А. Современный экономический словар ь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева: 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2007. — 495 с.

18. Друкер П.Ф. Эффективный руководитель / П.Ф. Друкер. – М. : СП « Бук Чембэр Интернэшнл » , 2007. - 224 с.

19. Яковлев А.И. Эффективность социальной работы // Теория и методы социальной работы / Под ред. П.Д. Павленка. – М. : ГАСБУ, 1995. – Вып. 2. - С. 26.

20. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / [П. Романов, Е. Ярская-Смирнова, Е. Чуева, Я. Крупец, Л. Чеглакова и др.]; под ред. П.В. Романов а и Е.-Р. Ярской-Смирновой. – М. : Московский общественный научный фонд; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007. – 234 с.

21. Усманова С.Р. Оценка эффективности деятельности социальных служб : дис. …канд. социол. наук: 22.00.08./ С . Р . Усманова. – М. : РГБ, 2005. – 175 с .

22. Соціологія: словник термінів і понять / [Є.А. Біленький, В.М. Дебой, М.А. Козловець та ін.].– К. : Кондор, 2006. – 372 с.

23. Вешкурцева С.А. Комплексная модель эффективности коммерческих организаций / С.А. Вешкурцева // Антикризисное управление. - 2003. -  № 5-6. – С. 28-30.

24. Парсонс Т. Система современных обществ / Т . Парсонс ; [пер. с англ. М.С. Ковалева, Л.А. Седова]. - М. : Аспект Пресс, 1997. – 270 с.

25. Blumer Herbert Symbolic Interactionism // Four Sociological Tradi­tions. Selected Readings / Ed. by Randall Collins. New York-Oxford, 1994. – 321 pgs.

26. Hasenfeld Y. Human service organizations. – NJ: Prentice-Hall, 1983. – 276 p.

27. Гілета О . П . Ефективність некомерційних організацій : теоретичні підходи / О . П . Гілета // Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія , теорія , методи . – 2008. -  № 795. – С .72-77.

28. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р.Х. Холл. – СПб. : Питер, 2001.

29. Боденко Б.Н. Проблема оценки эффективности практической социальной работы (к построению теории социальной работы) / Б.Н. Боденко // Работник социальной службы. – 1997. – №2. – С. 51-54.

30. Погрібна В.Л. Соціологія професіоналізму : монографія / В.Л. Погрібна. – К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008. – 336 с.

31. Гибсон Дж.Л. Организации: поведение, структура, процессы/ Дж.Л. Гибсон, Д.М. Иванцевич, Д.Х. – мл. Доннелли ; пер. с англ. – 8-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.

32. Forbes D.P. Measuring the immeasurable: Empirical studies of nonprofit organization effectiveness from 1977 to 1997// Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. – 1998. - № 27. – Р . 183 – 202.

33. Сухов С.В. Развитие организации: цели и эффективность. [Электронный ресурс]/ С.В. Сухов. – Корпоративный менеджмент. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/strategy/change/targets_n_effect.shtml

34. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / І.В. Арістова ; за ред. О.М. Бандурки. – Х . : Ун-т внутр. справ, 2000. – 368 с.

35. Быковская Л.И. Оценка качества социальных услуг в системе социальной работы как объективная необходимость / Л.И. Быковская // Перспективы развития и актуальные проблемы социальной работы в условиях модернизации российского общества. – Киров : ГОУ ВПО КГМА, 2007. – С. 68-73.

36. Инкижинова С.А. Об оценке эффективности социальных услуг / С.А. Инкижинова. – Официальный сайт Института социологии РАН. – Режим доступа: http://www.isras.ru/abstract_bank/1209033706.pdf

37. Холостова Е.И. Содержание и эффективность деятельности учреждений социального обслу­живания населения / Е.И. Холостова. — М. : Институт социальной работы, 1997.

38. Шишка К.П. Социально-экономическая эффективность деятельности учреждений социального обслуживания : дис. …канд. экономич. наук: 08.00.05. / К . П . Шишка. – М. : РГБ, 2003. – 227 с.

39. Державний стандарт України системи управління якістю ISO 9001:2009 [Електронний ресурс]/ Державний стандарт України системи управління якістю. – Офіційний сайт Управління Головдержслужби України в Вінницькій області. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/sub/vinnitska/ua/publication/content/13354.htm?s216900905=4fb34e4f5f2cb9b69cfe975baa74f488

40. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних інвестицій: у 3 т. / [Л.В. Бондарчук, Л.П. Дума, Н.В. Кабаченко та ін.]; з а ред. Н.М. Шкуратової. -  К. : ЗАТ «ВІПОЛ». – Т. 3. -  2007. -  320 с.

41. Базаров Т.Ю. Психологическая диагностика в управлении персоналом / Т.Ю. Базаров, М.Ю. Калашников, Е.А. Аксенова; под ред. Е.А. Климов а . – М. : РПО, 1999. – 184 с.

Література

1. Толочек В.А. С овременная психология труда / В.А. Толочек. - С П б. : Питер, 2005. - 479 с.

2. Сахаров В.Ф. Профессиональная ориентация школьников / В.Ф. Сахаров, А.Д. Сазонов. - М. : Просвещение,1982. - 192 с.

3. Суворов И. В . К омисси я ЮНЕСКО по вопросам профессиональной ориентации и профессиональной консультации / И.В. Суворов // Советская педагогика. – 1971. -  № 3. - С .156

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. - Ростов : Феникс, 1996.

5. Про вищу освіту : станом на 19.01.2010 р. [Електронний ресурс]/ Про вищу освіту. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

6. Про професійно-технічну освіту : станом на 22.05.2003 р. [Електронний ресурс]/ Про професійно-технічну освіту. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

7. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова . - М. : Академия, 2001.

8. Платонов К.К. Вопросы психологии труда / К.К. Платонов. - М ., 1970.

9. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. - М. : РАГС, 1996.

 

Література

1. Абашина О.В. Специфічні характеристики молоді як суб’єкта ринку праці [Електронний ресурс]/ О.В. Абашина. – Наукові конференції. - Режим доступу: http://intkonf.org/kand-ekon-nauk-abashina-ov-spetsifichni-harakteristiki-molodi-yak-subekta-rinku-pratsi /

2. Кон И. С . Социология молодежи / И.С. Кон // Краткий словарь по социологии. - М . : Наука, 1988 . - С. 353-354.

3. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. - К. : Знання, 2008. - 574 с.

4. Денисов С.Ф. Запобігання молодіжній злочинності в європейських країнах (на рикладі Німеччини) [Електронний ресурс] / С.Ф. Денисов, Є.О. Лебеденко. – Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/pravo/2009_1/files/pravo_01_09_Denisov_Lebedenko.pdf

5. Entscheidungen von Jugendlichen Verbrecheren/ Unabhangige Kommission zur Verhinderung und Bekampfung von Gewalt in Berlin. – Berlin : Berlin-Verl.Spitz, 2006. – 171 s.

6. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді: станом на 23.12.2010 р. [Електронний ресурс]/ Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2998-12

7. Курило І.О. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти [Електронний ресурс]/ І.О. Курило. - Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/stil.html

8. Оцінювання потреб клієнтів соціологічних служб : методичні рекомендації для закладів та установ, що працюють із вразливими групами населення / [Н.Б. Бондаренко, О.В. Брудник, Л.П.  Дума та ін.]; за ред. Л.Л. Сідєльнік. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 2007. - 208 с.

9. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / [С. Аксьонова, В. Головенько, Ю. Клименко, Б. Крімера, І. Курило та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.

10. Молодь за здоровий спосіб життя: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 року) / [О.В. Бєлишев, О.В. Вакуленко, Н.Є. Гусак, Н.Я. Жилка, Т.М. Колос та ін.]; за ред. Н.Ф. Романова. – К : ТОВ Основа, 2010. – 156 с.

11. Сафіуллін Р.С. Молодь за здоровий спосіб життя / Р.С. Сафіуллін // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. - № 3. - 2010. – С. 5-12.

12. Семигіна Т. Самооцінка молоді щодо здоров’я та способу життя / Т. Семигіна, Н. Романова, О. Бєлишев // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. - № 3. - 2010. – С. 139-150.

13. Українське суспільство 1992 - 2010. Соціологічний моніторинг / [О. Вишняк, О. Резнік, І. Бекешкіна, О. Іващенко, Є. Головаха та ін.]; за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 636 с.

14. Кокіна В. Зловживання алкоголем – проблема багатьох країн. [Електронний ресурс] / В. Кокіна. - Урядовий кур’єр. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=19092

15. Мартинюк І. Ставлення молоді до суспільних проблем і перспектив / І. Мартинюк ; за ред. В. Ворони, М. Шульги // Українське суспільство 1992 - 2010. Соціологічний моніторинг. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – С. 373 – 379.

16. Риск [Электронный ресурс]/ Риск. - Википедия - свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA

17. Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи / О.Н. Яницкий. – Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет. – Режим доступа:  http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol03_1/yanitski.pdf

18. Douglas M . Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. L.: Routledge, 1992.

19. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование / В.В. Глущенко. - Железнодорожный : Крылья, 1999. - 336 с.

20. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні : монографія / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с.

21. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / І.В. Арістова ; за ред. О.М. Бандурки. – Х . : Ун-т внутр. справ, 2000. – 368 с.

22. Аксьонова С. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти/ [С. Аксьонова, В. Головенько, Ю. Клименко, Б. Крімера, І. Курило та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.

23. Головенько В.А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів / В.А. Головенько // Український соціум. – 2006. – № 2. – С. 20 - 34.

24. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби статистики. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

25. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді: станом на 23.12.2010 р. [Електронний ресурс]/ Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2998-12

26. Кодекс законів про працю України: станом на 21.12.2010 р. [Електронний ресурс]/ Кодекс законів про працю України. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08        

27. Про зайнятість населення: станом на 08.12.2009 р. [Електронний ресурс]/ Про зайнятість населення. - Офіційний сайт Державної служби зайнятості. – Режим доступу: www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=26456

28. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. - Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/

29. Про вищу освіту: станом на 19.01.2010 р. [Електронний ресурс]/ Про вищу освіту. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:    http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

30. Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників: станом н а  27.04.2011 р. Електронний ресурс]/ Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0596-11

31. Про затвердження змін до Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу а бо професійно-технічну освіту, першим робочим місцем: станом на 08.12.2010 року. [Електронний ресурс]/ Про затвердження змін до Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу а бо професійно-технічну освіту, першим робочим місцем. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2150-15

32. Теремко В.І. Соціологія [Електронний ресурс] / В.І. Теремко. - Режим доступу: http://books.br.com.ua/themes/331/332

 

Література

1. Жінки на ринку праці України [Електронний ресурс]/ Портал жіночого комітету ПІТ. ua . – Режим доступу: http://female.pit.org.ua/News/6265.aspx

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби статистики. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. − Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/

4. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: станом на 01.10.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:      http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15

5. Моніторинг законодавства. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.finrep.kiev.ua/download/lmonitoring_pensref_pi_10oct2011_ua.pdf

6. Про пенсійне забезпечення : станом на 08.07.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про пенсійне забезпечення. − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1788-12

7. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні : станом на 01.10.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3721-12

8. Про зайнятість населення: станом на 08.12.2009 р. [Електронний ресурс]/ Про зайнятість населення. − Офіційний сайт Державної служби зайнятості. – Режим доступу: www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=26456

9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: станом на 21.04.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. − Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14

10. Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні. Національна доповідь. Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2009. – 196 с.

11. Конвенцієя про права інвалідів ООН : станом на 16.12.2009 р. [Електронний ресурс] . − Режим доступ у :  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_g71

12. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : станом на 01.01.2011 р. [Електронний ресурс]/ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-1

13. Купалова Г. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими можливостями: проблеми і шляхи вирішення / Г. Купалова, О. Лесько // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 5. – С. 3–11.

14. Скульська В.Є. Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних (організаційно-правовий та психолого-педагогічний аспекти) / [В.Є. Скульська, Ю.М. Маршавін, М.А. Міропольська та ін.] ; за заг. ред. В.Є. Скульської. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 346 с.

15. Галиць Г. Методологія системного підходу щодо реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями / Г. Галиць, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 1. – С. 29–34.

16. Коваль В. І. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль, В.А. Скороходов. – К. : Професіонал, 2005. – 448 с.

17. Іпатов А.В. Модель державної системи професійної реабілітації інвалідів в Україні : метод. рекомендації / А.В. Іпатов, О.В. Сергієні, В.П. Топка. – К. : Укр. Держ. НДІ МСПІ, 2002

Література

 

Основна

1.Закон України "Про зайнятість населення" N665/97 - ВР від 21 листопада 1997 р.

2.Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р.

3.Положення про державну службу зайнятості (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. №47).

4.Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, а також умови надання матеріальної допомоги в період професіональної підготовки та перепідготовки (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р №578).

5.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення" // Урядовий кур’єр. 1998 -7 травня.

6.Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається / Наказ Мін-ва Освіти України, Мін-ва праці України, Мін-ва у справа молоді і спорту України N859/30/1526 від 02.06.95. // Інформаційний збірник Мін-ва освіти України. - К.: Освіта. 1995. - №15. С. 2-7

7.Про затвердження Типового положення про Молодіжний центр праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001р. №40 // Урядовий кур'єр.-2001. -14 лютого (Інформаційний додаток) - с. 4-14.

8.Буяльська Е. Пріоритети в сфері зайнятості молоді //Соціальний захист. - 2001. - №5. – С. 24-32.

9.Вовканич С. Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості // Вісник НАН України. - 2002 - №2. – С.41-47.

10.Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в Центрах зайнятості України. - К: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, 2000. - 300 с.

11.Звєрєва І.Д. Соціальна підтримка безробітної молоді // Практична психологія і соціальна робота. -1998 - №8. - 0.26-28.

12.Колешня Л Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і шляхи їх вирішення // Україна: аспекти праці. - 2001. - №3. - С.11-19.

13.Кузнець 0. Безробіття в умовах реформування економіки України // Нац. Ун-т К - Могилянська академія: наукові записки. Т.18. – К., 2001.

14.Надтока О.О. Проблеми зайнятості та ринку праці в Україні та в Дніпропетровській області // Грані. - 2001. - №3. - С.106-110.

15.Петюх Б.М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посібник - К.: МАУП, 1997. - 120 с.

16.Покрищук В. Структурні особливості безробіття в Україні // Зайнятість та ринок праці. – К., 2002. Вип.. 16.

17.Правільєв О.В. Проблеми зайнятості населення та основні напрямки їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - №7. - С.56-59

18.Про допомогу безробітним // Праця і зарплата. - 2001. - №3. - С.6-10.

19.Сакада М. Регуляція процесів зайнятості та безробіття в Україні // Соломонів ун-т. Вісник – К., 1999. Вип.2.

20.Ушенко Н.Б Комплексна оцінка стану зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - №7. - С. 60-64

21.Федотова В.А. Основні стрижні соціальної політики щодо безробітних // Соціальний захист. - 2001. - №4. - С.35-37.

22Юрчак Н. - Регіональний аспект зайнятості та безробіття в Україні // Україна: аспекти праці - 2000. - №1.

23. Галицький В.М. Поведінкові стратегії на ринку праці України/ Галицький В.М., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І.; за ред. Саєнко Ю. – К.:Фоліант, 2005. – 227 с.

Додаткова

1. Абашина О.В. Специфічні характеристики молоді як суб’єкта ринку праці [Електронний ресурс]/ О.В. Абашина. – Наукові конференції.-Режим доступу: http://intkonf.org/kand-ekon-nauk-abashina-ov-spetsifichni-harakteristiki-molodi-yak-subekta-rinku-pratsi/

2. Баришнікова О.Є. Динаміка надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України/ О.Є. Баришнікова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. - № 1(26). – С.41- 46.

3. Бондарчук К. Стан та напрями вдосконалення профорієнтаційного обслуговування громадян в Державній службі зайнятості // Україна: аспекти праці. – 2004-№1. - С.12-20.

4. .Говорушко Т. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності // Економіст. - 2000. - №10.

5. Грушецька Л. Минуле служби зайнятості // Соціальний захист. - 2001. -№4. - С.33-35.

6. Єршов Є.О., Петров О.М. Соціологічний портрет регіонального безробіття // Соціальний захист. - 2001. -№5. - С.27-33.

7. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради України -1991. - №21. - С.252.

8. .Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів №159 // Людина і праця. - 2003. - №4. - С.55-60.

9. Концепція державної системи професійної орієнтації населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р №48 р. – К., 1994. – 11 с.

10. Копытов А.Д. Проблемы занятости молодежи: региональный подход // Педагогика. – 1999. - №1.- С.24-31.

11. Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 рр. // Людина і праця. 2001. - №6 -С.37-41.

12. .Орел М. Працевлаштування робить реверанс //Україна молода. - 2001. - №39. - С.6.

13. Павловська Н.П. Приховане безробіття і оплата праці //Зайнятість та ринок праці. - К., 2002. Вип. 16. - С. 81.

14. Перепелиця МЛ Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). - К.: Укр. ін-т соціальних досліджень, 2001. – 242 с.

15. Петрова І. Приховане безробіття - сумна реальність ринку праці // національна безпека і оборона – 2001. - №2.

16. Попик Я. Професійна підготовка та працевлаштування молодих інвалідів // Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. - №2. – С.49-55.

17. Протокол намірів про співробітництво у сфері реабілітації та зайнятості інвалідів між Міністерством праці та соціальної політики і Міжнародним Бюро праці. // Соціальний захист. – 2001. - №2. - С.9-11.

18. Пухлий В. За десять лет в роли безработных побывали 6000000 украинцев // Сегодня. - 2001. -17 июля. – С.7

19. Ринок праці і демографічна ситуація //Праця і зарплата. - 2001. - №16. – С. 22-23

20. Савченко В. та ін. Національна програма професійної реабілітації та зайнятості інвалідів в Україні // Соціальний захист – 2000 – №11. С – 55-62.

21. Турецкая Г.В. Деловая активность женщин и семья // СОЦИС. - 2001. - №2. – С. 67-73.

22. Головенько В.А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів / В.А. Головенько // Український соціум. – 2006. – № 2. – С.20 - 34.

23. Завіновська Г.Т. Економіка праці/ Г.Т. Завіновська. – К.:КНЕУ, 2003. – 300 с.

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дата: 2018-12-21, просмотров: 124.