Критерії оцінювання усної відповіді
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Поточний контроль здійснюється, зокрема, у формі опитування та перевірки результатів виступів на семінарських та практичних заняттях в п’ятибальній шкалі оцінок.

5 балів ставиться за наступних умов:

- студент активно працює протягом усього практичного заняття;

- дає повний, правильний, послідовний, зв'язний, обґрунтований виклад питання, що супроводжується правильними прикладами та посиланням на чинне законодавство;

- все, що викладається, повинно свідчити про глибоке розуміння і орієнтацію в явищах і процесах, що вивчаються;

- правильні вичерпні відповіді на додаткові питання викладача.

4 бали ставиться за наступних умов:

- студент активно працює протягом практичного заняття;

- дає правильний, повний виклад змісту підручника і матеріалу, поданого викладачем, але на додаткові контрольні питання, які ставить викладач для з'ясування глибини розуміння і вміння орієнтуватися в явищах і процесах, відповідає лише з деякою допомогою викладача чи колег;

- недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.

3 бали  ставиться за наступних умов:

- студент на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача;

- в цілому виявляє знання основного навчального матеріалу, що розглядається, але під час відповіді допускає помилки і усвідомлює їх тільки після вказівка викладача;

- відповіді на запитання дає не одразу, а тільки після деякого напруження пам'яті, при чому відповіді нечіткі;

- не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами дисципліни, що вивчається;

2 бали ставиться за наступних умов:

- допускає суттєві помилки або зовсім пропускає матеріал і частково виправляє ці помилки тільки після вказівки викладача;

- студент виявляє незнання значної частини навчального матеріалу, нелогічно і невпевнено його викладає, у відповіді мають місце заминки і перерви, не може пояснити проблему, хоча і розуміє її;

- викладає матеріал не достатньо зв’язно і послідовно.

1 бал ставиться за наступних умов:

- студент припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки навіть при вказівці на них викладача;

- виявляє нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього – повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру Оцінка за національною шкалою
90-100 відмінно
70-89 добре
50-69 задовільно
1-49 незадовільно

Рекомендована література

Основна література

Правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) URL:  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 23.08.2017).

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст.502.

3. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст.799.

4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст.429.

5. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р., затв. Законом України від 23 грудня 1998 р. № 350-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст.43.

6. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. № 3671-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 (дата звернення 23.08.2017).

7. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 р. № 1798-VIII. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (дата звернення 19.04.2018).

8. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03 лютого 2015 р. № 141-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141-19 (дата звернення 19.04.2018).

9. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. № 5475-VI. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475-17 (дата звернення 19.04.2018).

10.  Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. № 4572-VI (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17. (дата звернення 19.04.2018).

11.Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ (із змін.). URL:  http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2235-14. (дата звернення 19.04.2018).

12.Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 р. № 698-V (із змін.). URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-16. (дата звернення 19.04.2018).

13.Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-XII (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3855-12. (дата звернення 19.04.2018).

14.Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19. (дата звернення 19.04.2018).

15.Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12. (дата звернення 19.04.2018).

16.Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII. URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-18. (дата звернення 19.04.2018).

17.Закон України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 р. № 5029-VI (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17. (дата звернення 19.04.2018).

18.Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (в ред. Закону від 13 січня 2011 р. № 2938-VI). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2657-12. (дата звернення 19.04.2018).

19.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.№ 280/97-ВР (із змін.). URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. (дата звернення 19.04.2018).

20.Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. № 595-VIII. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19. (дата звернення 19.04.2018).

21.Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 р. № 281-ХІV (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/281-14. (дата звернення 19.04.2018).

22.Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р. № 2494-ХІІ. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2494-12. (дата звернення 19.04.2018).

23.Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р. № 2625-III (із змін.). URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2625-14. (дата звернення 19.04.2018).

24.Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2365-ІІІ (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. (дата звернення 19.04.2018).

25. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. № 3773-VІ (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

26. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII(із змін.). URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення 19.04.2018).

27.Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12. (дата звернення 19.04.2018).

28.Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. № 93-ІV (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15. (дата звернення 19.04.2018).

29.Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII (із змін.). URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2790-12. (дата звернення 19.04.2018).

30. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. (дата звернення 19.04.2018).

31.Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ (в ред. Закону від 12 січня 2006 р. № 3317-IV). URL:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3759-12. (дата звернення 19.04.2018).

32.Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр. (дата звернення 19.04.2018).

33.Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 р. № 1932-VІ (із змін.). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15 (дата звернення 19.04.2018).

Підручники та навчальні посібники:

1. Воронов М.М., Зубенко А.В., Кагановская Т.Е. и др. Конституционное право Украины: учеб. пособ. Под ред. М.М. Воронова. – Харків: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. 404 с.

2. Конституційне право України: у 2 т. За ред. В.Ф. Погорілка. Київ: Юридична думка, 2006. Т.1  – 544 с.

3. Конституційне право України: у 2 т. За  ред. Ю.С. Шемшученка.  Київ: Юридична думка, 2008. Т.2   800 с.

4. Конституційне право України: підручник. За ред. В. П. Колісника та Ю.Г. Барабаша.  Харків: Право, 2008.  416 с.

5. Конституційне право України: підручник. За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського.  Київ: Ін Юре, 2003.  542 с.

6. Барабаш Ю.Г., Байрачна Л.К., Дахова І.І. та ін. Конституційне право України: посібник для підготовки до іспиту. За заг. ред. Ю.Г. Барабаша.  Харків: Право, 2012.      304 с.

7. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. Упоряд. І.О. Кресіна, О.В. Батанов; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: Юридична думка, 2011.   3-є вид.  328 с.

8. Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. Київ: Атіка, 2009. 6-те вид., випр. та доповн.  608 с.

9. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права: учебник. Под ред. М.А. Баймуратова, А.В. Батанова. Харків: Одиссей, 2008.  672 с.

10.Погорілко В. Ф. Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. За заг. ред. В.Л. Федоренка.  Київ: Ліра-К, 2012.  4-е вид., переробл. і доопр.  576 с.

11.Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб.За ред. М.П. Орзіха. Київ: Юрінком Інтер, 2011.  Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Вип. 1. 272 с.

12.Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. За ред. М.П. Орзіха. Київ: Юрінком Інтер, 2012.  Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Вип. 2. 432 с.

13.Серьогін В. О. Конституційне право України: навч. посіб. Харків: ХНУВС, 2010.  368 с.

14.Скрипнюк О.В. Курс сучасного конституційного права України: академічне видання . Харків: Право, 2009. 468 с.

15.Совгиря О.В. Конституційне право України: навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 632 с.

16.Тодыка Ю.Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект: учеб. пос.  Харків: Факт, 2002.  254 с.

17.Фрицький О.Ф. Конституційне право України: підручник. 2-е вид., переробл. та допов.  Київ: Юрінком Інтер, 2004. 510 с.

18.Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: підручник. Київ: Ін Юре, 2007.  488 с.

19.Шляхтун П.П. Конституційне право України: навч. посіб. Київ: Освіта України, 2010.  592 с.

Допоміжна література

7. Боняк В.О. Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні: монографія. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2008. 180 с.

8. Виборче право України: навч. посіб.За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук. Київ: Парламентське вид-во, 2003.  383 с.

9. Верланов С.О. Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження). Львів: Край., 2009.  196 с.

10. Гладких В.И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект: монография. Харків: Факт, 2005.  368 с.

11. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. За ред. В. М. Бесчастного.  Київ: Знання, 2007.  415 с.

12. Григоренко Є.І., Григоренко Я.О., Козлов В.І. та ін. Колективні політичні права і свободи людини та громадянина в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. За ред. Л.В. Новікової.  Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2013.  352 с.

13. Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. Дніпропетровськ: Вид-во дніпропетр.нац.ун-т., 2007.  256 с.

14. Заворотченко Т.М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації: монографія. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпроп. нац. ун-ту, 2013.  424 с.

15. Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія. Київ: Час Друку, 2011.  132 с.

16. Колісник В.П. Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти: монографія .  Харків: Фоліо, 2003. 240 с.

17. Колодій А.М., Олійник А.Ю., Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підруч.  Київ: Правова єдність. 2008. 350 с.

18. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики: монографія. За ред. В.Ф. Погорілка. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 356 с.

19. Конституція України: наук.-практ. Комента. Редкол.: В. Я. Тацій (головаредкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.. Харків: Право, 2011. 2-ге вид., переробл. і допов. 1128 с.

20. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні. За ред. Ю.С. Шемчушенка. Київ: Юридична думка, 2008.  252 с.

21. Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: монографія.  Харків: Видав. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. 256 с.

22. Липачова Л.М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини: монографія. Дніпропетровськ: Ліра-ЛТД, 2005.  204 с.

23. Марцеляк О.В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика: навч. посіб. Харків: ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2008.  636 с.

24. Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика: монографія. Харків: Вид-во НУВС, 2004.  450 с.

25. Мірошниченко Ю.Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні: монографія.  Київ: Фенікс, 2012. 360 с.

26. Нестеренко О. Інформація в Україні: право на доступ. Б.м.: Акта, 2012.  308 с.

27. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія. Київ: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008.  472 с.

28. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: монографія. Відп. ред. В. Ф. Погорілко. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; А.С.К., 2003.  652 с.

29. Пушкіна О.В. Система прав і свобод людини і громадянина в Україні : теоретичні і практичні аспекти забезпечення.  Київ : Логос, 2006. 416 с.

30. Селиванов А.А., А.А. Стрижак.  Вопросы теории конституционного правосудия в Украине: актуальные вопросы современного развития конституционного правосудия: монография. Київ: Логос, 2010.  272 с.

31. Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя у конституційно-правовій теорії та практиці: монографія. Харків: ФІНН, 2010.  608 с.

32. Ткаченко Є.В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: монографія. Харків: ФІНН, 2010. 336 с.

33. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: монография. Харків: Факт, 2000.  600 с.

34. Тодыка Ю.Н. Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине: монография.  Київ: Ін Юре, 2004.  368 с.

35. Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти: монографія.  Київ: Ліра-К, 2009.  580 с.

36. Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: монографія. Київ: ВД Скіф, КНТ, 2008. 144 с.

37. Чуб О.О. Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами: монографія. Харків: Одіссей, 2005.  232 с.

 

Дата: 2018-11-18, просмотров: 402.