ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОУП
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Економічна ефективність від удосконалювання організації управлінської праці розраховується на етапі аналізу - з метою визначення доцільності перебудови організації праці, на етапі оптимізації - з метою вибору найбільш раціонального варіанту проектних рішень (розрахункова ефективність) і, нарешті, на етапі функціонування, коли визначається фактична ефективність. Розрахунок економічної ефективності необхідний також для встановлення можливого розміру одного з джерел винагороди за розробку і упровадження НОУП.

Для оцінювання ефективності заходів щодо удосконалювання організації праці існує кілька методик [3]. У якості основних загальних показників економічної ефективності в них розглядаються: ріст продуктивності праці, річний економічний ефект (приведена економія).

Через специфіку управлінської праці і складність визначення його результатів розрахунок продуктивності праці для оцінювання ефективності заходів щодо удосконалювання організації управлінської праці практично неможливий.

Річний економічний ефект (Ер) можна розраховувати за формулою:

                                         (5.4.1)

де С1 і С 2 – собівартість одиниці продукції в цілому чи окремих її елементів до і після упроваджень заходу (грн), стосовно до оцінки ефективності заходів щодо НОУТ З1 і З2 відбивають вартість одиниці роботи до і після упровадження заходу, у якій враховуються тільки трудові витрати в гривнях; В 2 - річний обсяг робіт після впровадження в натуральному вираженні (документів, креслень, рядків і т.п.); Ен - нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності (величина, зворотна нормативного строку окупності Т);Ен для заходів щодо НОТ установлюється рівним 0,15; Тн - 6,7 року; 3од - одноразові витрати, зв'язані з розробкою і упровадженням заходів (грн).

Порядок визначення вартості одиниці роботи З1 і З2 наступний. Спочатку розраховуються необхідні витрати часу на виконання одиниці роботи. Для цього потрібно тим чи іншим методом (ФРД, хронометраж та ін.) установити середній час, затрачуваний на одиницю цієї роботи (у годинах чи хвилинах) до упровадження заходу НОУТ і після нього. Потім знаходять вартість однієї години роботи працівників, що беруть участь у даній роботі до і після упровадження заходу. Це можуть бути різні категорії працівників. Наприклад, до упровадження раціонального поділу праці робота виконувалася інженером, після технічним чи виконавцем техніком. Розраховується вартість години роботи шляхом розподілу річного фонду заробітної плати працівників відповідної категорії (грн) на річний фонд робочого часу (у годинах). Вартість одиниці роботи отримуємо перемножуванням вартості години роботи і відповідного кількості годин.

Одноразові витрати (3од) — капітальні витрати на придбання оргтехніки й устаткування, необхідні для здійснення заходів, а також витрати, пов'язані з розробкою нових методів роботи, оплатою праці дослідників, оргпроектантів та ін. Даний метод дозволяє з достатнім ступенем точності визначити ефективність від упровадження якого-небудь одного заходу.

У випадках, коли на робочому чи місці в підрозділі здійснюються організаційні нововведення відразу за декількома напрямами, виділити ефект від кожного заходу важко і навіть неможливо. За деякими напрямами удосконалювання організації праці ефект виявляється у формах, що не піддаються кількісному оцінюванні (наприклад, поліпшення умов праці, підвищення моральної задоволеності працею й ін.). Істотним обмеженням використання цього методу є і те, що за деякими видами управлінської праці виразити обсяг роботи (В2) у натуральному вираженні неможливо.

У зв'язку з цим НДІ праці рекомендує використовувати більш укрупнений метод оцінювання, відповідно до якого економічна ефективність заходів щодо НОУТ може бути визначена за наступною формулою:

,                  (5.4.2)

де Ев - загальна економія, досягнута за рахунок усіх заходів щодо удосконалювання організації праці (грн); Ед.с. - економія, досягнута за рахунок змін посадової. структури управлінських працівників у функціональних і виробничих службах (грн); Ет - економія, отримана за рахунок більш широкого і раціонального використання засобів оргтехніки, економії канцелярських та інших матеріалів (грн); 3 - сума засобів, витрачених на здійснення заходів щодо удосконалювання організації праці.

Особливість цього методу розрахунку на відміну від розглянутого вище полягає в тому, що кожна складова економії - це ефект не від одного, а від багатьох заходів НОУТ. Так, економія за рахунок вивільнення чисельності може бути досягнута завдяки удосконалюванню поділу праці, раціоналізації методів виконання робіт, використанню нової обчислювальної техніки, упровадженню колективних форм організації праці й ін. Зміна посадової структури, а отже, і економія можуть виникнути за рахунок удосконалювання кваліфікаційного поділу праці, упровадження нових технічних засобів обробки інформації, упровадження нових видів устаткування (копіювальні машини, устаткування для обробки кореспонденції й ін.)

Для розрахунку економії, що досягається за рахунок вивільнення чисельності, Ев користаються формулою:

                                   (5.4.3)

де ∑N івив. - кількість працівників, що вивільняються, (чол.); ЗП - середньорічна заробітна плата одного працівника з нарахуваннями (грн);

Економія, досягнута за рахунок зміни посадового складу, Ед.с. розраховується в такий спосіб:

                                          (5.4.4)

де Фз.д. і Фз.п. – відповідно річний фонд заробітної плати (з нарахуваннями) до і після перегляду посадової структури (грн).

Тут варто внести уточнення. Якщо в підрозділі (відділі, службі), по якій ведеться розрахунок, проведені заходи, що забезпечують одночасно і вивільнення чисельності, і удосконалювання посадової структури, щоб уникнути повторного рахунку розраховується тільки Ед.с. . Економія за рахунок вивільнення чисельності Ев розраховується тільки для тих служб, у яких удосконалювання організації праці не торкається посадової структури. Можна розраховувати Ев і Ед.с. у будь-якому випадку, але тоді Ед.с. визначається тільки по працівниках, що залишилися, після вивільнення чисельності.

Розрахунок економії завдяки кращому використанню оргтехніки, засобів механізації й економії матеріалів виробляється за формулою:

,                                   (5.4.5)

де  - вартість технічних засобів та канцелярського приладдя до проведення заходів щодо їх більш раціонального використання чи зміні їхнього числа, грн.;  - те ж, після здійснення заходів щодо більш раціонального їх використання, грн (у порівнянних цінах).

Витрати на здійснення заходів НОУТ у розрахунку на рік (3) включають: витрати на механізацію праці (3м), витрати на стимулювання працівників (3с), витрати на проведення досліджень та інші витрати (3 п).

Розглянутий метод розрахунку економічної ефективності досить простий у застосуванні, заснований на використанні наявної на підприємствах (в організаціях) інформації і не вимагає проведення додаткових досліджень. Проте іноді виникає необхідність у проведенні додаткових розрахунків. Справа в тому, що за цим методом розраховується лише економія, що досягається у сфері управління. Тим часом економічна ефективність від удосконалювання організації управлінської праці утвориться не тільки у сфері управління, але й у сфері виробництва. Упровадження ряду заходів щодо НОУТ, навіть не приводячи до економії управлінської праці, дозволяє поліпшити роботу виробничих ділянок і тим самим домогтися економії живої й упредметненої праці безпосередньо у виробництві (зменшення чисельності робітників, росту продуктивності праці, економії матеріалів), а отже, і зниження собівартості продукції. Тому в тих випадках, коли є можливість визначити вплив окремих заходів на собівартість, економія у виробництві Епр може бути підрахована за наступною формулою:

                                 (5.4.6)

де С' 1 і С' 2 - собівартість одиниці продукції відповідно до і після впровадження заходів НОП; Ві - річний випуск даного виду продукції (у натуральних одиницях) після упровадження заходу .

Приклад розрахунку економічної ефективності

Приклад 1. Робочі місця службовців оснащені письмовими столами і стільцями застарілої конструкції і недостатнім набором засобів оргтехніки. Удосконалювання організації їх праці припускає оснащення 20 робочих місць столами спеціальної конструкції, обладнаних шухлядами різної ємності і відповідних характеру розташовуваних у них документів. Це дозволяє спростити і прискорити пошук потрібних документів. Одночасно збільшується набір засобів малої оргтехніки, що спрощує обробку кореспонденції і скріплення документів. Наведемо дані витрат часу і засобів:

1. Витрати на упровадження 3од, тис. грн.                             1900

2. Витрати часу (річні), год:

а) на пошук документів:

- до упровадження заходів Т1,                                                   220

- після упровадження Т2;                                                  100

б) на обробку кореспонденції і документів:

- до упровадження заходів Т3                                                   60

- після упровадження Т4                                                  20

3. Середньогодинна заробітна плата працівників ЗП, грн.             200

4. Відрахування на соцстрах, пенсійний фонд та ін., %         39

5. Амортизаційні відрахування, %                                                    7

6. Витрати на поточний ремонт 3р, тис. грн.                          100

 

Розрахунки:

1) економія робочого часу (год)

(220 + 60) * 20 - (100 + 20) * 20 = 3200;

2) відносна економія фонду заробітної плати (грн)

3200 * 200 = 640000;

3) економія по відрахуваннях (грн) 640 000 * 0,39 = 249600;

4) збільшення амортизаційних відрахувань (руб.) 1900000*0,07 = 133000;

5) економічна ефективність (грн)

Ер = 640000+249600-133000-(0,15*1900000)-100000 = 471600 - 100000 = 371600.

Приклад 2. У двох відділах підприємства - плановому і відділі головного технолога розширене сполучення посад (два інженери-технологи сполучають посадові обов'язки чотирьох вивільнених), поліпшена посадова структура працівників і скорочена їх чисельність. Вивчення організації праці показало, що замість двох друкарських машинок відділи можуть обійтися однієї, якщо буде чіткий графік роботи друкарки. Запропоновано також установити більш тверді норми витрати паперу за рахунок зменшення копій документів. Наведемо дані для розрахунку економічної ефективності від упровадження відзначених організаційних заходів:

до раціоналізації  після раціоналізації

1. Чисельність працівників у відділах, чол.          25                       18

У тому числі:

- інженери                                                           18                9

- техніки                                                                6                7

- службовці                                                                      1               2

2. Середньорічна заробітна плата, тис. грн.

- інженера                                                           4560                    4560

- техніка                                                              3120                    3120

- службовця                                                    1440                    1440

3. Доплата за суміщення (50% посадового окладу інженера кожному, хто суміщає), тис. грн.               — 4560 (2280х2)

4. Вартість друкарських машинок, тис. грн.        900                450

5. Витрати на папір, тис. грн.                              120                90

6. Одноразові витрати на переустаткування робочого місця

друкарки, тис. грн         —         200

Розрахунки:

економія за рахунок вивільнення чисельності Е в не розраховується щоб уникнути повторного рахунка з визначенням Ед. с.

2) = (18*1560)+(6*1320)+(1*1440)-(9*4560)-

-(2*1440)-(2*2280) = 31920 тис. грн.

Есоц.об = 31920*0,39 = 12448,8 тис. грн.

Ед.с. = 31920+12448,8 = 44368,8 тис. грн.

Ет = (900+120)-(450-90) = 480 тис. грн.

Ер = Ед.с+Ет-З = (44368,8+480,0)-200,0 = 44648,8 тис. грн

Упровадженням оргпроекта робота з удосконалювання організації праці не закінчується. Проектувальники як і раніше стежать за реалізацією проектних рішень, враховують недоробки, узагальнюють новий досвід і пропозиції робітників, вивчають прогресивні наукові і методичні розробки за більш раціональним та ефективним рішенням тих чи інших сторін організації праці, періодично вносять зміни в оргпроекти. Так здійснюється безупинний процес удосконалювання організації управлінської праці і реалізації її основних принципів.

 

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 419.