Валютні надходження за роками,
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 тис дол США

1998 1999 2000 2001 2002 Погашення основної суми кредиту 160 160 160 160 160 Погашення відсотків за кредит 40 32 24 16 8 Усього надходжень 200 192 184 176 168 Те саме з урахуванням коефіцієнта дисконтування 173,9131 145,234 121,05 100,686 83,582 Загальна сума надходжень з урахуванням коефіцієнта дисконтування Σ 624,465      

 

1 - обчислюється за формулою:

                            (4.1.3)

При цьому К кр =624,465 / 800 =0,78.

Ефект від продажу обладнання у кредит визначається за формулою                  .                                  (4.1.4)

Тоді  Е Пкр = 8 * 105 * 5,5 * 0,78 - 0,5 * 106  = 932 тис. грн.

Ефект від продажу товару готівкою такий:

Е Пг = 8 * 105 * 1,7 - 2,5*106 =1,9 * 106 грн.

Втрати від продажу в кредит Вт становлять:

Вт= Е Пг - Е Пкр =1900000 - 932000 = 968 тис. грн.

До величини К t формули (4.1.4), окрім звичайних одночасних витрат, входять також витрати на транспортування продукції до кордону; вони становлять у середньому 5% від вартості продажу товару, організації збуту та реклами. До величини U t , крім витрат на виготовлення продукції, належать поточні витрати на збут, зберігання продукції тощо; до величини П д t - податки на експорт і мито.

Якщо підприємство продає продукцію державним зовнішньоекономічним органам, які експортують її самостійно. У цьому випадку загальний вигляд формули (4.1.4) зберігається. При цьому зіставляється розмір виторгу від продажу товару за договірною ціною у внутрішніх цінах із витратами на його виробництво й реалізацію. Оскільки на сьогодні продукція підприємств подібним чином реалізується у національній валюті, у першій частині формули (4.1.4), що входить до круглої дужки, відсутній коефіцієнт К В. Як правило, при цьому немає продажу в кредит, тобто відсутній коефіцієнт К кр . У величинах К t та U t відсутні частина торговельно-збутових витрат порівняно із попереднім випадком. Податки, зокрема ПДВ, також враховуються у національній валюті.

У формулі (4.1.4), як і в наступних формулах, не береться до уваги ефект від випуску та реалізації продукції на внутрішньому ринку. Виплати підприємствами відповідного збору державі за послуги від продажу продукції залежать від суми угоди. Подібним чином визначається ефект і від продажу продукції посереднику. При цьому величина комісійної винагороди змінна і встановлюється за контрактом. Розрахунки можуть здійснюватись у валюті, при цьому зберігається загальний вигляд формули (4.1.4).

2. Бюджетний ефект держави

Продаж продукції підприємствами безпосередньо іноземному споживачеві - Еб:

,                           (4.1.5)

де Н р t - накладні витрати на оформлення грошових надходжень, їх облік, поштові витрати, відрахування на утримання податкової інспекції, митної служби тощо у t-тому році.

Аналогічним чином розраховується ефект, який отримує бюджет від продажу продукції державі посередницькими організаціями. У цьому випадку ставки податків можуть бути іншими, ніж для підприємств-виготовлювачів.

3. Ефект посередницької організації — Е ПС .

При продажу посередником товару безпосередньо зарубіжному покупцеві ефект першого визначається за формулою:

,                                   (4.1.6)

де Ц пр та Ц пок - відповідно відпускна ціна посередника и купівельна ціна зовнішнього покупця в валюті; Пп - податки посередницької організації від проведення даного продажу.

Методи розрахунку ефекту від проведення експортних операцій однакові як для промислових товарів, так і для товарів широкого вжитку. Можуть змінюватися тільки окремі чисельні величини та складники - податки, котрі не входять до ціни товарів широкого вжитку. Водночас для них існують торговельні націнки, акцизний збір тощо, які не застосовуються до промислових виробів. У розрахунках ефекту від проведення вказаних операцій слід пам’ятати про низку факторів. Частина з них виникає при експорті продукції, попит на яку не повною мірою задовольняється на внутрішньому ринку. Існують ще й додаткові витрати на виробництво аналогічної продукції, економічні втрати вітчизняних споживачів.

При використанні замінних товарів, як промислових, так і широкого вжитку, змінюються витрати споживача на придбання товарів експортного виробництва та аналогічних товарів, виготовлених усередині країни, що мають нижчу якість, ніж експортні. Крім того, при зміні якості споживач може мати додаткові одночасні К t та поточні витрати U t . Якщо вдається досягти однакових споживчих якостей обох варіантів виробів шляхом збільшення витрат на виробництво менш якісного товару, тоді різниця ефекту між товарами широкого вжитку і товарами в експортному виконанні визначається за формулою:

,                              (4.1.7)

де Ц з t — ціна замінного товару, придбаного у t-ому році; Це — ціна товару в експортному виконанні у гривнях.

Величина Ц з t у загальному випадку стосується t-ого року його придбання, оскільки через різницю якості замінної та експортної продукції може виникнути потреба у заміні аналогічного товару протягом строку служби його експортним зразком. Це негативно позначається на державному бюджеті, оскільки зменшуються надходження від податку на прибуток.

Економічна оцінка імпорту

1. Ефект підприємств, фірм при придбанні засобів праці.

1) Підприємство здобуває за кордоном засоби праці самостійно за прямими зв’язками. Ефект від проведення таких операцій визначається різницею між виторгом від реалізації продукції, виготовленої на імпортному обладнанні, та витратами на її виготовлення та реалізацію, а також на придбання такого обладнання. У даному випадку розрахункова формула виглядає як:

,                       (4.2.1)

де Р U t — обсяг реалізації продукції, виготовленої на імпортному обладнанні у грн у році t ; К U t — капітальні витрати на придбання імпортного обладнання у році t в іноземній валюті. Входять також витрати на транспортування товарів до кордону на проведення комерційної операції; К ` t  — додаткова витрата на транспортування обладнання від кордону до підприємства, його монтаж, наладку у t -тому році в грн; U t — поточні витрати на виробництво продукції на даному обладнані у t -тому році; П д t — податкові відрахування у t -тому році, в т. ч. податки на імпорт та мито.

2)Обладнання здобувається через зовнішньоторговельну державну організацію. Тут, в свою чергу, матимуть місце два варіанти.

2а) Підприємство сплачує за купівлю у іноземній валюті. Тоді зберігається структура попередньої формули. Однак у величині К U t відсутні валютні витрати на транспортування засобів праці до кордону, проведення комерційних операцій з інофірмами. Вони входять до витрат на послуги зовнішньоторговельної організації в грн, або інвалюті через ціну обладнання, яке купують. Витрати на транспортування вбирають витрати з доставки виробу з зовнішньоторговельної бази на підприємство. У величині П д t будуть відсутні податки на імпорт та мито.

2б) Вартість обладнання сплачується у національних грошових одиницях. Тоді ефект розраховується за формулою:

                        ,                            (4.2.2)

де Ц U - внутрішня продажна ціна імпортного обладнання у грн.

2. Бюджетний ефект держави.

1) Підприємство купує засоби праці самостійно. Визначається аналогічно продажу продукції на експорт. Однак до податкових відрахувань, окрім відрахувань від прибутку, що мають місце від випуску продукції на імпортному обладнанні у грн і підлягають оподаткуванню П д tj , де j - відсоток відрахувань від прибутку, входять ще і податки на імпорт та мито.

Підприємство купує обладнання у державної зовнішньоторговельної організації. Ефект знаходиться шляхом співставлення виторгу від продажу товарів споживачеві у внутрішніх цінах та валютних платежів за них з урахуванням транспортних, накладних та інших видів витрат. У разі, якщо купівля оплачується у валюті:

,                       (4.2.3)

де З U , Ц U — відповідно внутрішня продажна ціна та ціна купівлі обладнання за кордоном у інвалюті.

У разі, якщо операції купівлі та продажу здійснюються у різній валюті, у розрахунок уводяться відповідні коефіцієнти перерахунку.

У разі, якщо купівля сплачується у грн, ефект розраховується як:

,                                (4.2.4)

де Ц д U , Ц U — відповідно ціна, за якою державні організації продають засоби праці підприємству, та ціна купівлі імпортного обладнання у карбованцях.

3) Підприємство здобуває обладнання через посередника з комерційних структур. Тоді:         

,                       (4.2.5)

де Ц П - ціна контракту посередника на закупівлю обладнання; П дп - податок на контракт посередника з урахуванням його суми, та мито.

Дата: 2018-12-21, просмотров: 410.