РОЗДІЛ 4  ЕФЕКТ ЗАХОДІВ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Його розрахунки виконуються для обґрунтування як окремих пропозицій із продажу і купівлі товарів, так і для розробки планів експорту та імпорту в цілому для держави, оцінки структури і напрямів зовнішньоекономічної діяльності. В даному розділі розглядаються засоби оцінювання ефекту від проведення експортно-імпортних операцій. Такі заходи проводяться як безпосередньо виробниками товарів і послуг, так і за допомогою держави та посередників, тому ефект необхідно визначати для кожної з цих ланок.

Економічна оцінка експорту

1. Ефективність підприємств та інших матеріальних структур – Еп. Підприємство реалізує продукцію зарубіжному замовникові без посередників. У цьому разі ефект може бути визначений шляхом модифікації відомої формули різниці вигод і витрат на основі зіставлення валютної виручки від реалізації товарів і витрат на їх виробництво:

,                 (4.1.1)

де Р е t - виторг від реалізації експортної продукції в t - тому році у валюті; К В - коефіцієнт купівельної спроможності валюти як результат виручки від експорту продукції; К кр - коефіцієнт кредитного впливу, в.о.; К t , U t , П д t - відповідно капітальні, поточні витрати й податкові відрахування, пов’язані з виробництвом і реалізацією експортної продукції у t – тому році, грн; Т В - час випуску експортної продукції у роках.

Окремі складники формули (4.1.1) розраховуються таким чином. Величина Р е t визначається як:

,                                          (4.1.2)

де Це1 —ціна одиниці експортної продукції, грн.; А е t — обсяг реалізації експортної продукції даного виду у t-тому році, шт./рік - для засобів праці, це кількість одиниць обладнання тощо; для предметів праці - кількість тонн металу, кубічних метрів рідини, кіловат-годин енергії тощо, т, м2 кВтг/рік.

У даній методиці розглядається фінансово-економічне оцінювання експорту засобів праці, однак загальні принципи визначення відповідного ефекту можуть застосовуватись і для предметів праці. Це важливо, оскільки на сьогодні предмети праці становлять значну частину українського експорту.

Величина К В визначається на основі спеціальних розрахунків. У практичних розрахунках вона може визначатися на базі зіставлення поточних курсів валют. Коефіцієнт К кр розраховується як частка від ділення сумарної величини валютних надходжень від експорту продукції, зведеної на рік постачання товару, на його номінальну зовнішньоторговельну ціну. Величина цього коефіцієнта залежить від таких факторів, як частка коштів, що кредитується, загальна сума контракту, середньорічна кредитна ставка, період погашення кредиту, різниця у строках між часом поставки товару і датою чергового платежу тощо.

Найбільш вигідним для продавця і найменш вигідним для покупця є платіж готівкою. При цьому чисельне значення К кр дорівнює одиниці. В усіх інших випадках надається відстрочка платежу, що рівнозначно кредитуванню покупця продавцем. Величина К кр виявляється рівною одиниці ще й тоді, коли будуть однаковими чисельні значення ставки за кредит та норми дисконту. Водночас, чим вища норма дисконту порівняно з величиною відсоткової ставки, тим більшу роль відіграє фактор часу. Зведені за фактором часу валютні надходження суттєво відрізняються від їх значень, що розраховані без урахування фактору часу. Відповідно знижується ефективність продажу у кредит для продавця і підвищується ефективність придбання продукції покупцем.

Приклад - вплив чисельного значення вказаної вище величини на основі-розрахунку величини ефекту від продажу продукції в кредит.

Українське машинобудівне підприємство постачає у далеке заруб іжжя верстати. Витрати на їх виробництво та реалізацію ( К t + U t ) становлять 2,5 млн грн з урахуванням фактору часу. Валютна вартість контракту Р е t - 800 тис дол США. Замовникові надається кредит строком на 5 років. Погашення вартості контракту відбувається рівними частками до завершення строку контракту. Щорічні відсотки від суми угоди нараховуються протягом року, який передує часу відповідної сплати. Кредитна ставка становить 5% річних. Дисконтна ставка дорівнює 0,15. У даному випадку вся одержана валюта використовується на придбання підприємством нового обладнання, тому з неї не проводяться відрахування державі. Ринковий курс продажу валюти щодо гривні К кр приймається на рівні 5.5, заради стимулювання експорту податок до бюджету за даним контрактом не сплачується.

Необхідно:

1. Знайти ефект від продажу верстатів з урахуванням кредитного впливу.

2.  Порівняти його величину з величиною ефекту від продажу товарів за готівку.

3.  Визначити втрати від продажу обладнання в кредит порівняно зі сплатою за товар готівкою.

4.  Запропонувати заходи щодо зменшення величини вказаних втрат.

Для проведення розрахунків складемо табл. 4.1.1.

Таблиця 4.1.1 Визначення величини валютних надходжень за роками

Показники

Дата: 2018-12-21, просмотров: 389.