Витрата води на господарсько-питні потреби робітників промислових підприємств
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Наймену-вання підприє-мства

Зміна

Кількість

робочих Ni, люд.

Гарячі цеха

Холодні цеха

Зага-льна витра-та

Qв, м3

Кіль-кість робо-чих Nг, люд. Питома витрата води на 1 люд. л/зміну Вит-рата води Qг, м3 Кіль-кість робо-чих Nх, люд. Питома витрата води на 1 люд. л/зміну Вит-рата води Qх, м3
Промпід-приємство № 1 І ІІ ІІІ 100 200 100 20 40 20   45 0,9 1,8 0,9 80 160 80   25 2 4 2 2,9 5,8 2,9
Всього по промпідприємству № 1       400     80       3,6     320       8     11,6

 

Витрата води на використання душа на промислових підприємствах:

 

                                                     i ,                             (8)

 

де: 0,5 – годинна витрата води на одну душову сітку, м3; n – кількість робітників, які користуються душем в кінці кожної зміни; 45 – тривалість прийому душу після кожної зміни; а – число робітників, що користуються однією душовою сіткою.

Величини n і а . залежать від характеру виробництва.

Число робітників, що користуються душем, залежить від санітарних умов технологічного процесу виробництва і встановлюється у відсотках від числа працюючих. Орієнтовно для різних галузей промисловості: текстильна — 10%, машинобудівна — 25 %, металургійна, обробки металів, хімічна, целюлозно-паперова — 40 %, харчова, шкіряна, будматеріалів — 75 %.

        Розрахункова кількість робітників, що припадає на 1 душову сітку, залежить від категорії виробництва і складає для цехів: мартенівського, термічного, кузень, прокатного, ливарного, виробництва вогнестійких матеріалів, нафтохімічного,— 3 чол.; харчового, фармацевтичного, обробки металів, виробництва бавовни та паперу, красильного, виробництва скла, мийних — 5 чол.; прядильного, ткацького, текстильного, сушильного — 7 чол.; механоскладального, інструментального, деревообробного — 15 чол.

Витрата води на виробничі потреби промислових підприємств визначається, за формулою 9, як добуток витрати води на одиницю продукції та кількості продукції виготовленої за добу (згідно завдання).

                                      ,                                                  (9)

де: m – норма водоспоживання на одиницю виготовленої продукції, м3; M – кількість продукції виготовленої за добу.

При розробці реального проекту ця витрата приймається за даними технологів, балансової схеми водоспоживання підприємства або визначають по укрупнених нормах [16]. Результати розрахунку водоспоживання промислових підприємств зводимо в таблицю 7.

Таблиця 7.

Зведена таблиця добової витрати води на господарсько-питні та виробничі потреби промислових підприємств міста

Підприємство

Робочі зміни

Гарячі цехи

Холодні цехи

 

Прийом душу

 

Витрата води на виробничі потреби м3/доб

Загальна витрата Qр, м3

кількість робітників, Nг, чол

норма витрати води, qг, л/чол

витрата води Qг=Nгqг, м3

кількість робітників, Nо, чол

норма витрати води, qо, л/чол

витрата води Qо=Nоqо, м3

кількість робітників, що приймають душ, Nд, чол

кількість робочих душових сіток, nд=Nд/Nд1

норма витрати води на 1 душову сітку, qд, л/год

витрата води Qд=Nдqд, м3

ППР

1

40

45

1,8

100

25

2,5

125

18

500

6,75

3,12

14,17

 

2

60

45

2,7

150

25

3,75

125

18

500

6,75

3,12

16,32

Всього

 

 

 

4,5

 

 

6,25

 

 

 

13,5

6,24

30,49

 

Витрата води на миття та заправку автомобілів у гаражі становить:

грузових – 500 л на 1 автомобіль;

легкових – 300 л на 1 автомобіль.

Кількість автомобілів береться із завдання на проектування. Визначені витрати води на миття грузових та легкових автомобілів зводимо до таблиці 8.

Таблиця 8.

Витрата води у гаражі.

Призначення витрати води

Одиниці виміру

Норма витрати води, л

Кількість автомобілів за добу

Витр. води, м3

Миття та заправка автомобілів:

 

 

 

 

 

 

вантажних

 

1 авто

500

100

50

легкових

 

 

1 авто

300

25

7,5

                   

 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння для об’єднаних господарсько-питних та протипожежних систем водопостачання визначають у відповідності з [7, п.2.16]. При цьому витрату води на зовнішнє пожежогасіння в місті розраховують в залежності від кількості мешканців та характеру забудови за таблицею 9.

 

Таблиця 9.

Число жителів у
населеному пункті,
тис. чол.

Розрахункова
кількість одночасних пожеж
Дата: 2019-02-02, просмотров: 433.