Оформлення курсового проекту
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Курсовий проект складається з графічної частини (креслень) та розрахунково-пояснювальної записки.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати такі розділи (в дужках вказана орієнтовна трудомісткість виконання розділу, %).

1. Зміст (0,5).

2. Вступ (0,5).

3. Коротка характеристика міста та умов водоспоживання (1).

4. Визначення добових розрахункових витрат води містом (5).

5. Режим водоспоживання міста (10).

6. Вибір режиму роботи насосної станції II підйому та визначення ємності регулюючих резервуарів чистої води (5).

7. Схема мережі та її конструктивні особливості (3).

8. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі (37).

8.1. Обґрунтування характерних режимів роботи мережі та визначення розрахункових годинних та секундних витрат води (1).

8.2. Визначення питомих, шляхових та вузлових витрат (5).

8.3. Початковий потокорозподіл та вихідні розрахункові схеми мережі (5).

8.4. Гідравлічна ув’язка водопровідної мережі для випадку максимального водоспоживання (20).

9. Графічна частина проекту (7,5).

10. Список використаної літератури (0,5).

Загальна трудомісткість пояснювальної записки – 70 %, об’єм – 35-40 сторінок. Текст виконується кульковою ручкою на листах формату А4 (297х210 мм.). Припустимо застосовувати папір споживчих форматів. Листи повинні мати поля відповідно до діючого стандарту [1]. Пояснювальна записка повинна бути чітко поділена на розділи, підрозділи та пункти; всі рисунки та таблиці повинні нумеруватися та мати назву. На початку пояснювальної записки приводять завдання на проектування, зміст та вступ, в якому коротко оцінюють значення раціонального проектування водопровідних мереж для народного господарства та формулюють загальну задачу проектування мережі. Пояснювальну записку брошурують, титульний лист оформляють відповідно з додатком 4.

Графічна частина курсового проекту (трудомісткість 30 %, 2 листа формату А1) повинна містити:

- генеральний план міста з водопровідними мережами М 1:10000;

- повздовжній профіль водоводів від НС-ІІ до найвіддаленішої диктуючої точки;

- деталювання одного кільця мережі (номер кільця, яке деталюється, студенти вибирають самостійно);

- план та розріз водопровідного колодязя (номер колодязя з пожежним гідрантом студенти вибирають самостійно).

Методичні вказівки до розділів розрахунково-пояснювальної записки курсового проекту

 

Розділ 3. Коротка характеристика міста та умов водоспоживання.

На підставі завдання на проектування охарактеризувати місце розташування і розміри міста, промислові підприємства, ступінь благоустрою житлового сектору та умови водоспоживання промислових підприємств.

Дати кліматологічну характеристику району будівництва (глибина промерзання грунтів, температура повітря, опади) по [3].

Визначити кількість населення в кожному районі міста:

 

                                                     Ni = Pi Fi,                                          (1)

 

де: Рі – щільність населення, люд./га (за завданням); Fi – площа і-го района міста, га (визначається за генпланом).

 

Розділ 4. Визначення добових розрахункових витрат води містом. Визначити витрату води на господарсько-питні потреби міста; поливка вулиць, зелених насаджень; господарсько-питні потреби промислових підприємств; на пожежогасіння.

Розрахункові витрати води визначають на підставі завдання на проектування та літературних даних [4-7].

Витрата води на господарсько-питні потреби міста, поливку вулиць та зелених насаджень визначають окремо для кожного району.

Середньодобову витрату води і-го району, м3/доб.:

 

                                           Qдоб.і = Ni q i /1000 ,                                    (2)

 

де q i – питоме господарсько-питне водоспоживання на одного мешканця, л/доб.(приймають за [7, табл.1]).

Норми господарсько-питного водоспоживання в населених пунктах визначають в залежності від ступеня благоустрою будівель (табл. 1)

                                                                                        Таблиця 1.

Ступінь благоустрою

Дата: 2019-02-02, просмотров: 325.