Під владою яких держав опинилися українські землі в першій половині XIX ст.?
А Б В Г
       

А Австрійська й Османська імперії

Б Російська й Османська імперії

В Російська й Австрійська імперії

Г Російська імперія й Прусське королівство

Утворення Новоросійської губернії поклало початок

А Б В Г
       

А Економічній колонізації Південної України

Б Утвердженню українців у Південній Україні

В Роздачі землі українським поміщикам і чиновникам

Г Забороні переселення в губернію вихідцям з інших країн

У якому році австрійський імператор Йосиф II видав указ про скасування особистої залежності селян?

А Б В Г
       

 

А 1761 р.        В 1861 р.

Б 1782 р.         Г 1791 р.

Яке поняття відповідає визначенню?

«Процеси, пов'язані з пробудженням національної свідомості бездержавних народів Європи».

А Б В Г
       

А Культурне відродження

Б Національне відродження

В Економічне відродження

Г Соціальне відродження

14. У якому архітектурному стилі Б. Растреллі побудував Маріїнський палац у Києві в XVIII ст.?

А Б В Г
       

А Модерн

Б Готика

В Бароко

Г Рококо

 

 

Основною рушійною силою національно-визвольного руху в Західній Україні початку XIX ст. була

А Римо-католицька церква

А Б В Г
       

Б Греко-католицька церква

В Православна церква

Г Протестантська церква

Про який рік ідеться в наведеній цитаті?

А Б В Г
       

 «Через п'ятдесят років після відкриття Київського університету була ліквідована автономія університетів».

А 1884 р.

Б 1861 р.

В 1862 р.

Г 1834 р.

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

17.Укажіть відповідність між політичними центрами Давньоруської держави та типом їхньої політичної організації, яка в XII ст. ґрунтувалась на відносинах кня­зя з боярською дружиною і вічем.

А Київське, Галицько- Волинське князівства

А  
Б  
В  
Г  

Б Новгородська земля

В Землі Північно-Східної Русі        

Г Переяславська земля

  1. Ранньофеодальна монархія
  2. Боярська феодальна республіка
  3. Деспотична монархія
  4. Абсолютна монархія
  5. Не було політичної самостійності

18.Укажіть відповідність між історичними особами та посадами, які вони займа­ли.

А  
Б  
В  
Г  

А Іпатій Потій              

Б Дмитро Вишневецький

В Стефан Баторій

Г Криштоф Косинський

  1. Король Польщі і Великий князь Литви
  2. Греко-католицький митрополит Київ­ський і Галицький, один із засновни­ків греко-католицької церкви
  3. Один з організаторів запорозького коза­цтва, засновник першої відомої Запо­розької Січі (Хортицької)
  4. Коронний гетьман війська польського
  5. Гетьман, керівник козацького повстан­ня 1591 р.

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність битв за участю козаків.

А Полтавська битва

Б Хотинська битва                                                                       

А Б В Г
       

 

В Берестецька битва

Г Батозька битва                                                                          

Установіть послідовність виникнення організацій у Західній Україні в першій половині XIX ст.

А Б В Г
       

А «Собор руських учених»

Б «Руська трійця»                                                                         

В «Руський собор»                                                                       

Г Головна руська рада                                                                 

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні

 

21. Укажіть спільні риси політичного й економічного розвитку князівств на тере­нах України в 30-х роках XIII ст.

     

1. Зміцнення приватного землеволодіння бояр

2. Роздрібнення князівств на уділи й міжусобна боротьба

3. Зростання залежності селянства

4. Високі темпи економічного розвитку

5. Відсутність васальних відносин

6. Занепад ремесел

7. Повільне зростання міст

Які організації брали участь в народницькому русі України в другій половині XIX ст.?

1. «Союз боротьби за визволення робітничого класу»

     

2.  «Київська комуна»

3. «Земля і воля»

4. «Чигиринська змова»

5. «Українська громада»

6. «Руська бесіда»

7. «Робітнича справа»       

ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

А Б В Г
       

Дата: 2018-09-13, просмотров: 455.