Основні хар-ки інф-го суп-ва:

1)Інформація є сировиною нової парадигми; перед нами технології впливу на інформацію, а не просто інформація, призначена для впливу на технологію.2)Всеохопленість ефектів нових технологій. Інформація є інтегральною частиною будь-якої людської діяльності, усі процеси нашого індивідуального і колективного буття безпосередньо формуються новим технологічним способом.3)Сітьова логіка будь-якої системи, що використовує ці нові інформаційні технології. Ця топологічна конфігурація – й мережа – може бути тепер завдяки новим інформаційним технологіям матеріально забезеченою в усіх видах процесів та організацій.4)Інформаційно-технологічна парадигма заснована на гнучкості. Конфігурацію нової технологічної парадигми відрізняє її здатність до реконфігурації – тепер можливо поставити правила з ніг на голову, не порушуючи організацію, тому що матеріальну базу організації можна перепрограмувати.5)Конвергенція окремих технологій в високоінтегрований системі.Концепція партисіпативного управління, заснована на розширенні повноважень і участі працівників, звичайно об'єднаних в групи, в ухваленні дієвих рішень з питань, важливих для діяльності компанії і самих працівників. Партісипатівноє управління дає працівникам можливість розділити відповідальність, ризики і успіх організації.У 1960-х рр. теорії людських відносин і нововведення, ними викликані, зробили можливою більшу участь працівників в ухваленні управлінських рішень на рівні виробництва. Приблизно в цей же час дослідники почали експерименти з участю в управлінні невеликих груп робітників, створених для посилення контролю якості і згодом відомими як кухлі якості.Кухлі якості - це невеликі групи працівників, які добровільно збираються для того, щоб внести свій внесок в рішення проблем виробництва або якості продукції. Це один із способів застосування принципів співучасті в ухваленні рішень за допомогою груп. Кухлі якості звичайно діють від низу до верху, тобто вони дають поради менеджерам, які зберігають право ухвалювати остаточні рішення. Як такі, кухлі якості не володіють достатніми повноваженнями для того, щоб проводити в життя свої власні рекомендації. Проте, менеджери достатньо часто прислухаються до рад, що поступають від них, і упроваджують їх пропозиції. Винагорода за такі пропозиції може мати грошовий вираз, але частіше сама участь в процесі ухвалення рішень розцінюється працівниками як основна нагорода.Партисипативное управління за участю працівників в процесі ухвалення рішень включає 4 ключових елементу: інформацію, знання, винагороду і владу, - які важливі для діяльності будь-якої організації. Працівникам на всіх рівнях необхідно мати їх в своєму розпорядженні, щоб ефективно брати участь в роботі організації, а справжнє включення робітників в процес управління вимагає, щоб все 4 цих елементу присутні на нижчому рівні організаційної структури.Деякі з технологій партісипатівного управління включають: доведення цілей корпорації і її цінностей до працівників, важливість пошани до кожного співробітника, довіра до співробітників замість строгих правил і контролю, задоволеність клієнтів, роботу в команді, скорочення рівнів керівництва, відкрите, вільне спілкування лицем до лиця, оцінку колегами .Партисипативное ы команди володіли інформацією, що дозволяє ухвалювати рішення; незалежністю, щоб мати можливість утілювати їх на виробництві; організаційною структурою, що підтримує такий стиль поведінки, і менеджерами, здатними діяти в даних рамках.Скептики стверджують, що даний тип управління неможливий в державному апараті вже зважаючи на його величезний розмір. Недостатня довіра до нових методів, спотворена або зовсім невірна інформація про них є найбільш серйозними перешкодами для здійснення партісипатівного управління в державному секторі. Крім цього безпосередньо впливає на успіх подібних нововведень існування трьох різних полів діяльності в держуправлінні, установки і цінності яких часто вступають в конфлікт один з одним, - це суспільно обираний сектор, адміністративний сектор і професійно-технічний сектор. Для того, щоб перетворити державні організації в структури, що успішно застосовують партісипатівноє управління, необхідно дотримувати наступні 6 принципів: цілісність, самопроектування, представництво, наділ повноваженнями, інтеграція і рівність.

12. Нові типи орг-цій:Эдхократія - це і у-ський стиль, і орг-ційний дизайн. Ключовою в ній є компетентність, і вона цінується найвищим чином. Контроль в у-ні підтримується встановленням цілей, звичайно напружених. Засоби досягнення мети вибираються самими виконавцями. Кожен безпосередньо відповідає за свої дії, і винагороджується той, хто добивається успіху. У едхократічеськой орг-ції індивід випробовує сильний тиск ззовні, який частково ослабляється груповою роботою, що створює відчуття спільності в роботі. Вершиною едхократічеськой орг-ції є якісне виконання роботи і уміння вирішувати виникаючі проблеми. Ключовими елементами едхократічеського дизайну є:работа в галузях з високою або складною технологією, що вимагає творчості, інноватівності і ефективної спільної роботи; працівники є висококваліфікованими експертами в своїй справі, виконують складні виробничі операції і уміють коммуніцировать один з одним високоефективним чином; структура має органічну основу і чітко не визначена, переважають неформальні і горизонтальні зв'язки. У багатьох менеджерів немає жорсткої прив'язки до якоїсь одній роботі. Частини стр-ри зберігаються в невеликих розмірах: право ухвалення рішень і влада засновані на експертних знаннях, фінансовий контроль здійснюється зверху; система винагороди будується на експертних знаннях, внеску працівника, його компетенції і ступеня участі в загальній роботі, винагорода носить груповий характер; відносини по вертикалі і горизонталі переважно носять неформальний характер, нерідко відсутня схема структури такої організації. Цей дизайн орг-цій використовується в таких галузях: консультационно-нововведенчеськая, комп'ютерно-електронна, медична, дослідницька і дослідно-конструкторська, виробництво фільмів і т.п.Основою багатовимірної організації є автономна робоча група, що одночасно виконує три задачи:обеспечение виробничої діяльності необхідними ресурсами. роїзводство для конкретного споживача, ринку або території продукту або послуги; обслуговування конкретного  споживача, розвиток або проникнення на конкретний ринок, проведення операції в межах певної території. Цей тип організації дає можливість навіть невеликому підрозділу бути настільки автономним, наскільки взагалі це можливо в структурі крупнішої організації. Таким чином, багатовимірна модель створює з максимально можливим ступенем наближеності вільний ринок усередині організації, який не виключає можливостей для синергиі і економії на масштабі діяльності.Основними перевагами багатовимірних организаций є:відсутня необхідність в проведенні яких-небудь реорганізацій з метою зміни пріоритетності критеріїв, використовуваних при проектуванні робіт, акценти можуть бути змінені шляхом перерозподілу ресурсів керівництвом організації; підрозділи можна створювати, ліквідовувати або модифікувати без серйозних змін положення інших підрозділів. Чим більше частин організації контактують з "багатовимірною" групою, тим менше впливають на неї зміни в цих частинах; створюється максимально сприятлива ситуація для делегування повноважень при тому, що роль керівництва організації залишається ведучою; Участь працівників всіх рівнів в управлінні партісипатівной організації предполагает:участие в ухваленні рішень', участь у встановленні цілей', участь в рішенні проблем. Партисипативные организации имеют преимущества. При правильно организованной работе участие в управлении повышает качество принимаемых решений. Рассматривается большее количество альтернатив, привносится больше опыта в обсуждение, богаче становится оценка внешней среды. Участие развивает творческое отношение к работе, рождает больше идей, обогащает работу в целом. Развивая систему коммуникаций в организации, участие в управлении открывает коммуникационную систему снизу и ослабляет, тем самым, давление на руководителя со стороны подчиненных. У работников появляется чувство собственника, повышается мотивация деятельности, они лучше выполняют принимаемые ими же решения. Создается атмосфера групповой, совместной работы, значительно улучшающая трудовую мораль и производительность. Підприємницькі організациі- спосіб винагороди окремих осіб і груп, викликані до життя необхідністю балансування вигоди і ризику, що одержується і розділяється окремими особами і групами. Підприємницькі організації орієнтірованни на зростання і більше розраховують на наявні можливості, чим на контрольовані ресурси. Реалізація цих можливостей і використання для цього ресурсів частіше здійснюється на короткостроковій, епізодичній і поетапній основі.

Дата: 2018-09-13, просмотров: 138.