ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
  1 Коефіцієнт трансформації Кт Чиста виручка від реалізації / Валюта активів Форма 2(035) /Форма1 (280) 2 Фондовіддача Фоф Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди Форма 2(035) /Форма1 (030) 3 Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) Ко Чиста виручка від реалізації / Обігові кошти Форма 2(035) /Форма1 (260+270) 4 Період одного обороту обігових коштів (днів) Чо 365/ Ко 365 / Ко 5 Коефіцієнт оборотності запасів ( обороти) Коз Собівартість реалізації / Середні запаси Форма 2(040) /Форма1 (100+120+130+140 +150) 6 Період одного обороту запасів(днів) Чз 365 / Коз  365 / Коз 7 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-ваності(обороти) Кдз Чиста виручка від реалізації / Середня дебіторська заборгованість Форма 2(035) /Форма1 (050+170+180+190+200+210) 8 Період погашення дебіторської заборгованості (днів) Чдз  365 / Кдз  365 / Кдз 9 Коефіцієнт оборотності готової продукції Кгп Чиста виручка від реалізації / Готова продукція Форма 2(035) /Форма1 (130) 10 Період погашення кредиторської заборгованості (днів) Чкз Середня кредиторська заборгованість *360/ Собівартість реалізації Форма 1(500+520+530 +550+580) /Форма 2 (040) 11 Період фінансового циклу (днів) - період обороту коштів Чфц Чфц= Чоц - Чкз Чфц= Чоц – Чкз 12 Коефіцієнт оборотності власного капіталу(оборотність) Квк Чиста виручка від реалізації / Власний капітал Форма 2(035) /Форма1 (380+430+630)
№ п/п Показник Умовне позначення Формула для розрахунку Джерела інформації з форм фін звітності
 

 ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ

1. Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах Ч овф Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270)
2 Частка основних засобів в активах Ч оз Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів Форма 1(030) / Форма1 (280)
3 Коефіцієнт зносу основних засобів К зн Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів Форма 1(032) / Форма1 (031)
4 Коефіцієнт оновлення основних засобів К он Збільшення за звітний період первісної вар-тості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів Форма 1((031к)-(031п)) / Форма1 (031п)
5 Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах Ч дф Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів Форма 1(040+045) /Форма1 (280)
6 Частка оборотних виробничих активів Ч ова Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів Форма 1(100+120+270) /Форма1 (280)
7 Коефіцієнт мобільності активів К моб Мобільні активи / Немобільні активи Форма 1(260+270) /Форма1 (080)

 

 

  Показник Умов. позн. Формула для розрахунку Джерела інформації з форм фін звітності
 

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

1 Власні обігові кошти (робочий, функціонуючий капітал) Рк Оборотні активи – короткострокові зобов ' язання Форма 1(260+270-620-630)
2 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами Кзвк Власні обігові кошти / оборотні кошти Форма 1(380+430-080) /Форма1 (260+270)
3 Маневреність робочого капіталу Мрк Запаси / Робочий капітал Форма 1(100+120 +130+140+150) /Форма1 (260+270-620-630)
4 Маневреність власних обігових коштів Мвок Грошові Кошти / Власні обігові кошти Форма 1(230+240) /Форма1 (380+430-080)
5 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзап Власні обігові кошти / Запаси Форма 1(380+430-080) /Форма1 (100+120 +130+140+150)
6 Коефіцієнт покриття запасів Кпз "Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси Форма 1(380+430 +480-080+ 500+520+530+540) /Форма1 (100+120 +130+140+150)
7 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) Кавт Власний капітал / Валюта Пасивівбалансу Форма 1(380+430+630) /Форма1 (640)
8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу Км Власні обігові кошти / Власний капітал Форма 1(380+430+630-080) /Форма1 (380+430+630)
9 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу Кпк Позиковий капітал/Валюта пасивів Форма 1(480+620) /Форма1 (640)
10 Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) Кфс Власні кошти / позикові кошти Форма 1(380+430+630) /Форма1 (480+620)
12 Коефіцієнт фінансової стійкості Кфст Власний капітал + довгострокові зобов ' язання / Валюта пасивів Форма 1(380+430+480+630) /Форма1 (640)

 

 

Додаток

 


 

 Додаток

Бізнес-план створення та функціонування ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Кошторис доходів провайдера прикладних послуг на протязі року

№ п.п Найменування Кіль-кість Ціна з ПДВ за місяць Ціна з ПДВ за рік Сума з ПДВ за рік

Примітка

1. Абон. плата плательщиков налогов за пользование КИС ГНА 5000  $ 12,00  $ 144,00  $ 720 000,00

Нет аналогов

2. Предоставление Dial-Up соединения пользователям не подключенным к Internet (доступна только в сеть ISP региона) 2500  $ 3,00  $ 36,00  $ 90 000,00

Цены ниже существующих на 100%

3. Предоставление Internet услуг всем категориям пользователей 900  $ 6,00  $ 432,00  $ 388 800,00

Цены ниже существующих на 40%

4. Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом любое_имя@имя_пользователя.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям 200  $ 4,00  $ 48,00  $ 9 600,00

Цены ниже существующих на 20%

5. Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом имя_пользователя@Email.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям 300  $ 2,00  $ 24,00  $ 7 200,00

Цены ниже существующих на 20%

6. Доходы от хостинга        $ 2 500,00

Цены ниже существующих на 20%

7. Доходы от создание прикладногго ПО корпоративныым пользователям        $ 25 000,00

Цены ниже существующих на 20%

8. Доходы от электронной коммерции        $ 16 000,00

Цены ниже существующих на 20%

9. Доходы от рекламы        $ 12 500,00

Цены ниже существующих на 20%

Разом доходов от системы сдачи налоговой отчетности

 $ 720 00

Разом доходов от других сервисов

 $ 551 600

Загалом

 $ 1 271 600

                 

 

 

Кошторис витрат на створення розрахункового центру провайдера прикладних послуг та його експлуатаційні витрати на протязі року

  % - по кредиту в год 20
  % - амортизации в год 20
№ п.п Наименование К-во Цена Сумма  % по кредиту в год Аморти- зация в год Разом
1 Затраты на приобретение оборудования, общесистемного ПО и помещений (офиса) 1  $ 268 698,55 $ 268 698,55  $53739,71 $53739,71  $ 376 177,97
2 Затраты на приобретение (создание) прикладного ПО (как пользовательского так и внутреннего ГНАУ) 1  $ 246 000,00 $ 246 000,00  $49200,00    $ 295 200,00
3 Затраты на телекоммуникации 1  $ 68 900,00 $ 68 900,00  $13780,00    $ 82 680,00
4 Возврат кредита, в год 33% 1  $ 192 587,52 $ 192 587,52      $ 192 587,52
5 Абон. плата за телекоммуникации, в год 1  $ 75 540,00 $ 75 540,00      $ 75 540,00
5 Абон. плата за Internet, в год 1  $ 60 000,00  $ 60 000,00      $ 60 000,00
6 Содержание помещения, в год 1  $ 8 400,00 $ 8 400,00      $ 8 400,00
7 Заработная плата, в год (вкл. налоги) 16  $ 8 610,00  $ 137 760,00      $ 137 760,00
8 Другие затраты, в год 1  $ 24 000,00  $ 24 000,00      $ 24 000,00

Загалом

     $1 252345,49

Сумма необходимого кредита

           $ 583 598,55

Сумма % по кредиту в год

           $ 116 719,71

 


Абонементна плата за користування системою “Діалог-дизайн” при річному обороті $ 1 271 600,00

                                                                                                                      

Кількість користу-вачів Абон. плата за місяць з ПДВ
500  $ 120,00
1000  $ 70,00
1500  $ 50,00
2000  $ 40,00
2500  $ 34,00
3000  $ 30,00
3500  $ 27,14
4000  $ 25,00
4500  $ 23,33
5000  $ 20,00
5500  $ 18,91
6000  $ 18,00
6500  $ 17,23
7000  $ 16,57
7500  $ 16,00
8000  $ 15,50
8500  $ 15,06
9000  $ 14,67
9500  $ 14,32
10000  $ 14,00
10500  $ 13,71
11000  $ 13,45
11500  $ 13,22
Реальна ціна
12000

 $ 13,00
12500  $ 12,80
13000  $ 12,62
13500  $ 12,44
14000  $ 12,29
14500  $ 12,14
Конкурентно-переможна ціна
15000

 $ 12,00
   

Кошторис витрат на придбання обладнання, загальносистемного ПЗ та приміщень (офіса) розрахункового центра провайдера прикладних послуг

№ п/п

P/N

Найменування

Кіл-сть 3 ЦЦіна Сума
 

Сервера

     
1.

WEB №1

Server Intel® ISP4400

1  $ 16 621,00  $ 16 621,00
 

 

Intel Internet Server Platform 4U, SKA4 + D'lberville, 4xCPU PIII Xeon, 5x1" SCA 80pin HDD, Ultra 160, 2+1 350W, 3+3 e-bay fans, FDD, 1 slimline CDROM drive

     
 

 

4xP-III Xeon 700/1MB

     
 

 

RAM 4 Gb SDRAM ECC 100MHz

     
 

 

ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda

     
 

 

5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah

     
 

 

Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel)

     
 

 

EtherExpress™ PRO/100 Intelligent Server (PILA8480)

     
 

 

15" (0.24) Monitor 1024x768-85Hz

     
 

 

Keyboard Win 95 PS/2

     
 

 

Mouse 2-button PS/2

     
 

 

Mouse Pad

     
2.

WEB №2

Server INTEL SC5000 Hudson

1  $ 7 548,00  $ 7 548,00
 

 

Server board Intel L440GX+, Dual Pentium-III , SDRAM PC/100,ECC, Cirrus Logic* GD 5480 2 Мб, Adaptec* AIC*-7896, EtherExpress Pro+ 10/100 , Retail

     
 

 

2 x P III 850/512 box

     
 

 

RAM 1 Gb - SDRAM ECC 100MHz

     
 

 

FDD 3,5"

     
 

 

ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda

     
 

 

5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah

     
 

 

SONY CD-ROM 48x

     
 

 

Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel)

     
 

 

SC5000 (Hudson) Chassis Knockdown Kit with Hot Swap drives and 2x 350W HS redundant power supplies.

     
 

 

Hudson pdestal-to-rack conversion kit. Contains: rack bezel, rails, handles, & necessary hardware

     
3.

PDC, BDC

Server INTEL ISP1100

4  $ 1 590,00  $ 6 360,00
 

Router/Firewall №1
Router/Firewall №2

Intel Internet Server Platform Chardonnay 1U, Socket 370, 2xHDD (IDE or Ultra2 SCSI),
1xfull-length PCI (32/33) card & 1xLow Profile PCI (32/33) card
4xDIMM SDRAM PC-100 (Registered: 64/128/256MB; Unbuffered: 16/32/64/128/256MB),
Dual Pro/100+ Server Adap

     
 

 

Celeron 600/128 FCPGA

     
 

 

RAM 128MB 1 х DIMM 128 MB SDRAM ECC 100MHz

     
 

 

ISP1100 accessory. Slimline CD + Slimline floppy +набор крепежа

     
 

 

ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda

     
 

 

ISP1100 accessory.Салаки

     
4.Рабочие станции

Компьютер Intel D865EAL, в составе:

     
 

 

MB Intel Easton D815EAAL, ATX, S370 (Celeron, PIII - 66/100/133), 3xDIMM PC-100/133, 5xPCI, DMA100, 2+2 USB, AGP-video + 4X AGP-port, AC-97, Ethernet PRO/100+

3  $ 885,00  $ 2 655,00
 

 

Celeron 700/128 FCPGA

     
 

 

DIMM 128 MB SDRAM PC-133 TRANSCEND

     
 

 

FDD 3,5"

     
 

 

ST310212A 10,2GB 5400rpm

     
 

 

SONY CD-ROM 48x

     
 

 

Корпус MINI Tower ATX Enlight 230W

     
 

 

17" (0.24) 1024x768-85Hz

     
№ п/п

P/N

Наименование

Кол-во 4 Цена Сумма
 

 

Keyboard Win 95 PS/2

     
 

 

Mouse 2-button PS/2

     
 

 

Mouse Pad

     
5.

Модемы

 

     

 

GVC F-1156/R21 ext K56

2  $ 79,00  $ 158,00
6.

Принтеры

 

     

 

Stylus Photo 700 color A4 1440x720dpi

1  $ 321,20  $ 321,20

 

HP LaserJet 1100A A4 600dpi 2MB 8ст/м + Copier + Scaner

1  $ 506,50  $ 506,50
7.

Сканеры

 

     

 

HP ScanJet 5300 A4

1  $ 234,00  $ 234,00
8.

Дата: 2019-04-22, просмотров: 14.