Який із зображених на фото християнських храмів (побудованих в XI ст.), що зберігся в Україні до теперішнього часу, є найстарішим?

 


А Б В Г
       

 


Пізнай особу за описом.

«Український учений XV ст., доктор філософії й медицини. Викладав філософію, медицину та астрономію в Болонському університеті, у 1481-1482 рр. був ректором цього закладу. У 1483 р. в Римі вийшла його книга "Прогностичні судження..." - перший друкований твір українця, виданий за кордоном».

А Б В Г
       

А Іван Вишенський

Б Герасим Смотрицький

В Костянтин Острозький

Г Юрій Дрогобич

З якою метою поляки побудували фортецю Кодак в 1635 р.?

А Б В Г
       

А Створення форпосту Запорозької Січі

Б Контролю над шляхами до Запорожжя

В Організації відсічі нападів Кримського хана

 Г Організації відсічі нападів з боку Туреччини

6. Яка з наведених на картосхемах битв завершилася підписанням першого до­говору від початку Національно-визвольної війни середини XVII ст.?

7.

 

В                                                                     Г

А Б В Г
       

7.Позначте місто, поблизу якого відбулася битва, описана тогочасним поль­ським письменником.

«13 вересня 1648 р. хитрий ворог (козацтво), як тільки настав ранок, зібрав усі свої полки і поставив татар, яких у нього було понад чотири тисячі, попереду і переодяг більшу частину охотників у татарське вбрання, щоб вони були подібні до татар і своїм зовнішнім виглядом наганяли страх на нас. Ця хитрість добре вдалася їм. Коли вони зненацька кинулися великою юрбою з вигуками: «алла!», «алла!» ...замішання, що охопило наших ще звечора, ще більше зросло... Коло переправи точився великий бій... А в цей час шанці були взяті за греблею, піхота геть уся з гарматами знищена і з кінних хоругов, що переправилися на той бік, жодна не вернулася ціла... Розгромлене військо в безладі тікало».

А Жовті Води

А Б В Г
       

Б Зборів

В Корсунь

 Г Пилявці

Кого за ініціативою старшинської ради в жовтні 1657 р. обрали гетьманом України до повноліття Юрія Хмельницького?

А Б В Г
       

9. Доповніть таблицю «Західноукраїнські землі, які входили до складу Австрій­ської імперії в першій половині XIX ст.».

Східна Галичина Закарпаття ???
     

 

А Б В Г
       

А Західна Галичина

Б Північна Буковина

В Південна Буковина

Г Брацлавщина

10. Коли уряд Австро-Угорської імперії проголосив загальне обов'язкове почат­кове навчання?

А 1848 р.

А Б В Г
       

Б 1869 р.

В 1849 р.

Г 1861 р.

У чому полягала спільність розвитку сільського господарства Західної та Наддніпрянської України в 1890-ті роки?

А Б В Г
       

А Знищення системи поміщицького господарства

Б Аграрне перенаселення в українському селі

В Швидкий розвиток капіталістичних відносин

Г Різке підвищення продуктивності праці

Коли діяло Кирило-Мефодіївське товариство?

А Б В Г
       

А 1811-1812 рр.

Б 1846-1847 рр.

В 1823-1825 рр.

Г 1801-1805 рр.

Учасники руху, які від початку 1870-х років боролися проти самодержавства пережитків кріпосництва, - це

А Б В Г
       

А Народовці

Б Народники

В Марксисти

Г Москвофіли

Дата: 2018-09-13, просмотров: 389.