Хто був автором пам'ятника Б. Хмельницькому, створеного в Києві у 1888 р.?
А Б В Г
       

А Петро Забіла

Б Микола Микешин

В Леонід Позен

Г Теодор Рігер

А  
Б  
В  
Г  

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А Полемічна література

 Б Комедія

В Інтермедія

Г Вертеп

1 Старовинний український ляльковий театр. Вистави відбувалися в скриньці, що мала вигляд двоповерхового будин­ку або церкви

2.Драматичний твір з веселим або сатирич­ним сюжетом; спектакль за сюжетом такого твору

3.Невелика, у більшості випадків комедійна п'єса, яка виконується між діями драма­тичного спектаклю

4.Церковно-теологічна й публіцистична літе­ратура, спрямована проти спроб інших конфесій поширити свій вплив на право­славне населення

5.Релігійна пісня, молитва, яка входить до складу псалтиря як його складова частина

А  
Б  
В  
Г  

Установіть відповідність між авторами та їхніми творами.

А Іван Котляревський

Б Микола Маркевич

В Тарас Шевченко

Г Євген Гребінка

1.«Енеїда», «Москаль-чарівник», «На­талка Полтавка»

2.«Тіні забутих предків», «Іпіегтегго»

3.«Назар Стодоля», «Сотник», «Тита­рівна», «Наймичка»

4.«Чайковський», «Очи черные, очи страстные»

5.«Мазепа», «Про перших гетьманів малоросійських », « Про козаків », «Звичаї, повір'я, кухня та напої ма­лоросіян»

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

Установіть хронологічну послідовність історичних подій за часів Данила Галицького.

А Б В Г
       

А Розгром хрестоносців під Дорогочином

Б Коронація Данила Галицького

В Розгром угорського війська під Ярославом

Г Відвідування ставки монгольського хана Батия

Установіть послідовність правління гетьманів.

А Б В Г
       

А Криштоф Косинський

Б Тарас Трясило

В Петро Конашевич-Сагайдачний

Г Петро Дорошенко

 

Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

Лише три правильні

Наведена картосхема «Київська держава за перших князів» дає змогу визначити

     

1. Період об'єднання державних утворень в єдину державу

2. Час приєднання до Київської держави племен радимичів

3. Землі, приєднані до Київської держави князем Ігорем

4. Місця основних битв київських князів з половцями

5. Напрямки зовнішньої політики князя Аскольда

6. Причини занепаду шляху «із варягів у греки»

7. Наслідки походів київських князів на Каспій

 Виберіть правильні судження про політику Івана Мазери.

     

1. Припинив процес перетворення козаків у підсусідків та переве­дення їх у посполиті;

2. Забезпечував ранговими нагородами та приватними маєтностями і посполитими заможної верхівки козацтва;

3. Розширив оренди та збільшив розміри і види податків із селян та міщан;

4. Зневажав інтереси освітніх закладів та православної церкви;

5. Упорядкував систему оренд, податків;

6. Зміцнив особисту владу та зміцнив владу гетьмана над Запо­рожжям;

7. Сприяв розвитку науки і культури, підтримував церкву.

 

ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

Дата: 2018-09-13, просмотров: 413.