Наука, яка досліджує історичні джерела з метою відтворення минулого життя людей, називається

А Археологія                   Б Історія

В Етнографія                   Г Антропологія

2. Якому археологічному періоду від­повідають наведені зразки керамічного посуду?

А Б В Г
       

А Палеоліту Б Мезоліту

В Неоліту Г Енеоліту

                                                                                                                                   

 

 

А Б В Г
       

Про які племена, що жили на території сучасної України у І тис. до н. е., Гомер дав перші відомості в писемному джерелі «Одіссея»?

А Слов'ян                      Б Скіфів  

В Кіммерійців               Г Сарматів

Пізнай особу за описом.

«Він правив разом зі своїм молодшим братом. У боротьбі із Золотою Ордою відвоював Чернігово- Сіверські землі. У битві на р. Сині Води (1362) розбив монгольське військо і приєднав до Литви Київщину, Переяславщину, Поділля».

А Б В Г
       

А Вітовт

Б Ольгерд

В Володимир

Г Свидригайло

 

Про яку подію писав український історик Іван Крип'якевич?

А Б В Г
       

 «При всіх негативних наслідках вона дала принаймні одну користь що всі українські землі були залучені в одну цілісність».

А Берестейську унію       Б Люблінську унію

В Городельську унію       Г Кревську унію

На якому острові р. Дніпро виникла перша Запорозька Січ?

А Б В Г
       

А Базавлук                         Б Таволжанський       

В Тавань                                 Г Хортиця

Завершіть речення.

Головною рушійною силою повстань 1590-х років були

А Б В Г
       

А Реєстрові козаки           Б Запорозькі козаки

В Селяни-кріпаки             Г Міщани

Подивіться на картосхему і вкажіть основну причину поразки українського війська в цій битві.

А Суттєва чисельна перевага німецьких найманців

А Б В Г
       

Б Відступ татарського війська 20 червня

В Невелика чисельність українських військ

Г Відступ українського війська 20 червня

 


9. Що стало наслідком розпаду Української козацької держави на два Гетьманати?

А Б В Г
       

А Розорення і занепад Правобережної України

Б Поділ української церкви на православну і греко-католицьку

В Ліквідація козацьких привілеїв

Г Запровадження кріпосного права


Укажіть основну галузь господарства українських земель у другій половині XVII ст.

А Б В Г
       

А Ремесло                              Б Землеробство

В Торгівля                             Г Промисли

У якому році П. Дорошенка було проголошено «гетьманом обох берегів Дніпра»?

А Б В Г
       

А 1668 р.                               Б 1672 р.

В 1657 р.                               Г 1676 р.

Завершіть речення.

«У першій половині XIX ст. освіта у Наддніпрянській Україні була знаряддям...»

А Б В Г
       

А Формування самосвідомості українців

Б Національного пригнічення українців

В Просвіти широких верств населення

Г Поширення греко-католицької церкви

А Б В Г
       

Доповніть таблицю «Українські землі у складі інших держав після утворення Австро-Угорської імперії (1867)».

Східна Галичина Північна Буковина Закарпаття
Австрійська частина ??? Угорська частина

А Румунія                            Б Угорська частина

В Австрійська частина       Г Польща

Дата: 2018-09-13, просмотров: 955.