Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пол. ред. Согомонова А.Ю. - М., 1992.
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
37. Твоя профессия – юрист / Под ред. Казанцева С.Я/.-М.: Издательство «Академия», 2007. 38. Типове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців: Затверджено наказом МОН України від 23.01.2004 р. №48.39. Уортман Ричард С. Властители и судьи.-М.: Издательство «НЛО», 2004.- 520 с.

40. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / С.С. Сливка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2002. - 32 с.

41. Фромм Э. Душа человека / Пер. с англ. - М., 1992.

42. Фромм Э. Иметь или быть? / Пер. с англ. - М., 1986.

43. Чернєй В.В. Подолання правового нігілізму - важлива умова розбудови правової держави. - автореф. дисер. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук за спец-тю - 12.00.12 - філософія права. Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 1999.

44. Шемшученко Ю.С. Юридична наука на межі століть / Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - Вип. 11. - К., 2000. - С. 4.

45. Шемшученко Ю.С. Юридична наука на межі століть / Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - Вип. 11. - К., 2000. - С. 4.

46. Шмоткін О.В. Юридична деонтологія.- К.: МНТУ,1995.

47. Юм Д. Трактат о человеческой природе. — Минск, 1998.

48. Юридична психологія: Підручник /За редакцією Р.Кондратьєва. - Київ., 2000. – 351 с.

Питання на іспит

1. Виникнення «деонтології» як науки.

2. Функції юридичної практики.

3. Дисциплінарна відповідальність адвокатів.

4. Юридична деонтологія: поняття та ознаки.

5. Методи здійснення юридичної діяльності.

6. Кваліфікаційні вимоги до суддів.

7. Предмет та завдання юридичної деонтології.

8. Типи вищих навчальних закладів, які готують юристів: загальна характеристика.

9. Професійно-особистісні якості юриста.

10. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна.

11. Суб’єкти юридичної діяльності.

12. Психологічна культура юриста.

13. Юридична наука та її місце в системі суспільних наук.

14. Функції юридичної практики.

15. Інтелектуальна культура юриста.

16. Історичні аспекти виникнення професії юриста.

17. Методи здійснення юридичної діяльності.

18. Кваліфікаційні вимоги до адвокатів.

19. Предмет та об’єкт юридичної деонтології.

20. Структура та види юридичної практики.

21. Кваліфікаційні вимоги до юрисконсультів.

22. Система юридичної діяльності: загальна характеристика.

23. Сутність правотворчої функції юридичної практики.

24. Кваліфікаційні вимоги до працівників прокуратури.

25. Місце і соціальне призначення юриста в суспільстві та державі.

26. Типи вищих навчальних закладів, які готують юристів: загальна характеристика.

27. Кваліфікаційні вимоги до державних виконавців.

28. Юридична діяльність як вид соціальної діяльності, її зміст та види.

29. Форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: загальна характеристика.

30. Кваліфікаційні вимоги до працівників відділів реєстрації актів громадянського стану.

31. Завдання юридичної деонтології як навчальної дисципліни.

32. Правове регулювання статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

33. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

34. Сутність правоконкретизуючої функції юридичної практики.

35. Права та обов’язки осіб, які здобувають професію юриста у вищих навчальних закладах.

36. Дисциплінарна відповідальність суддів.

37. Сутність правостабілізуючої функції юридичної практики.

38. Рівні акредитації вищих закладів юридичної освіти.

39. Кваліфікаційні вимоги до працівників органів дізнання.

40. Юридична наука та її місце в системі суспільних наук.

41. Форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: загальна характеристика.

42. Компетентність як показник професійної майстерності юриста.

43. Класифікація юридичних наук та місце в ній юридичної деонтології.

44. Основні ознаки юридичної практичної діяльності.

45. Психологічна культура юриста.

46. Професія, спеціальність та кваліфікація юриста.

47. Система та структура юридичної освіти в Україні.

48. Естетична культура юриста.

49. Сутність оптимізуючої функції юридичної практики.

50. Види юридичної діяльності.

51. Причини професійної деформації працівників юридичної сфери.

52. Юридична деонтологія як наука, її предмет, завдання та методи.

53. Система вищої юридичної освіти в Україні.

54. Престиж юридичної професії в Україні та світі.

55. Сутність систематизаційно-спрямовуючої функції юридичної практики.

56. Учасники навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти.

57. Професійні стандарти для юристів у документах міжнародних організацій.

58. Cтановлення та розвиток юридичної деонтології.

59. Принципи та функції юридичної практичної діяльності.

60. Кваліфікаційні вимоги до адвокатів.

61. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань.

62. Форми юридичної діяльності.

63. Професіограма судді.

64. Поняття юридичної деонтології та її принципи .

65. Засоби юридичної діяльності.

66. Професіограма адвоката.

67. Cистема юридичної діяльності.

68. Фактори формування професійної свідомості юриста .

69. Професіограма юрисконсульта.

70. Предмет юридичної деонтології.

71. Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності.

72. Професіограма прокурора.

73. Принципи та функції юридичної практичної діяльності.

74. Структура вищого закладу юридичної освіти.

75. Професіограма нотаріуса.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 467.