ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2.
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Види деформації правосвідомості юристів як антиподи правової культури: загальна характеристика.

2. Показники рівня розвитку інтелектуальної культури сучасного юриста.

3. Рівні психологічної культури юристів (експектація, емпатія): сутність понять.

4. Дати характеристику психологічної культури одного з відомих юристів минулого (на вибір).

5. Як ви розумієте вислів Ціцерона: «Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними».


Список рекомендованої літератури:

Основна (базова) література:

1. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность.-М.: Юрид.лит., 1976.

2. Алексеев С.С. Право. Азбука.Теория.Философия. Опыт комплексного исследования.-М.:Изд. НОРМА-ИНФРА,1998.-456с.

3. Шмоткін О.В. Юридична деонтологія.- К.: МНТУ,1995.

4. Скакун О.Ф. Юридическая деонтологія: Учебник.Издание 2-е с изменениями и дополнениями.- Харьков: Єспада, 2006.-384с.

5. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007.-36с.

6. Гусарев С.Д.,Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч.посіб. -3-тє вид. перероб. і доп.-К.:Знання,2008.-498с.

7. Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник.-Вид. 3-тє, перероб. І доп.-К.: Атіка,2008.-296с.

8. Осауленко О.І. Юридична деонтологія: Навчальний посібник.- К.: Істина, 2008.-224с.

Додаткова література:

1. Азаркин, Н. М. Всеобщая история юриспруденции: Курс лекций.-М.: Юридическая литература, 2003. - 608 с.

2. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность.-М.: Юрид.лит., 1976.

3. Алексєєва Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській культурі: Автореф. дис... канд. наук: 12.00.12 - 2008.-18с.

4. Ануфрієнко О. А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. -19с.

5. Білоножко А.В. Соціально-психологічні чинники становлення комунікативної культури майбутнього юриста в процесі професійної підготовки: Автореф. дис... канд. наук: 19.00.05 - 2009.-19с.

6. Бобровник С.В.,. Правова система України // Державотворення та правотворення в Україні. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. - С. 310-343.

7. Волошенюк О.В. Правовий нігілізм в пострадянському суспільстві. - автореф.дисер. на здоб.наук.ступ.канд.юр.наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Університет внутрішніх справ, Харків, 2000.

8. Гусарев С.Д.,Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч.посіб-3-тє вид. перероб. Ідоп.-К.:Знання,2008.-498с.

Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. –К.:Знання, 2005. – 375 с

10. Заблоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. - 2008. - Вип. 39. - С. 52-56.

11. Занік Ю.М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-психологічне обгрунтування: монографія / Ю.М. Занік. – Львів: БаК, 2002. – 100 с.

12. Занік Ю. М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006.-19с.

13. Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 1. - С. 12-13.

14. Кагадій М. І. Юридична практика в правовій системі України : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2005.-19с.

15. Капітанська С.А. Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки. Автореферат дис. ... канд. юр. наук. - К., 2005.

16. Леви В.Л. Искусство быть собой. — М., 1991.

17. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. — К., 2000.

18. Ллойд Д. Идея права / Пер. с англ. — М., 2002.

19. Менюк О.Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 21–25.

20. Норбеков М.С. Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавится от очков. — СПб., 2001.

21. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 352 с.

22. Осауленко О.І. Юридична деонтологія: Навчальний посібник.- К.: Істина, 2008.-224с.

23. Патріарх Димитрій. Розмови про страшне сьогодення. — К., 2001.

24. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - Серия «Мир культуры, истории и философии». - С-Пб., 2000. - 608 с.

25. Права человека: Учеб. для вузов / Ответ, ред. - член-кор. РАН, док. юрид. наук Е.А. Лукашева. - М., 1999. - 573 с.

26. Рабінович П.М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) // Українське право. - 1996. - № 3.

27. Романова Альона Сергіївна. Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект : Дис... канд. наук: 12.00.12 - 2008.

28. Сенека, Луцій Аннет. Моральні листи до Луцілія. — К., 1999.

29. Скакун О.Ф. Юридическая деонтологія: Учебник.Издание 2-е с изменениями и дополнениями.- Харьков: Єспада, 2006.-384с.

30. Сливка С.С. Духовні засади моральної культури юриста // Право України. – 1999.- №2.- С.- 59.

31. Сливка С.С. Правнича деонтологія: проблеми, пошуки // Право України. – 2000. – №11.- С. 118-122.

32. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект).- Львів, 2000.- 336 с.

33. Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник.-Вид. 3-тє, перероб. І доп.-К.: Атіка,2008.-296с.

34. Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - Л., 2002. -36с.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пол. ред. Согомонова А.Ю. - М., 1992.


Дата: 2016-10-02, просмотров: 448.