КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юридичний факультет

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

 

 

для студентів

галузь знань - 0304 «Право»

напрям підготовки-6.030401 «Правознавство»

 

 

 

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Юридична деонтологія»для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 25 с.

 

Розробники: Тищенко Олена Володимирівна

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук

Мельничук Наталія Олексіївна

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, доктор юридичних наук

Сіроха Дмитро Ігорович

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук

Сахарук Ірина Сергіївна

асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук

Сіньова Людмила Миколаївна

юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» затверджена на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Протокол № 1 від «02» вересня 2013 року

 

Завідувач кафедри трудового права та

права соціального забезпечення _____________ Іншин М.І.

«___» __________ 2013 року

 

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол № 1/01 від «18» вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 2013 року

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О

«___» __________ 20___ року

© Тищенко О.В., 2013

© Мельничук Н.О., 2013

© Сіроха Д.І., 2013

© Сахарук І.С., 2013

© Сіньова Л.М., 2013

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», галузі знань «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство».

Дана дисципліна викладається студентам 1 курсу денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у І семестрі. Загальний обсяг викладання – годин, (2 кредитів ECTS) зокрема з них лекцій – 17 год., практичних – 17 год., самостійної роботи – 38 год. Форма підсумкового контролю – іспит.

Мета дисципліни– cформувати систему теоретичних знань і практичних навичок про особливості юридичної професії, законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю, морально-етичні вимоги до особи юриста.

Завдання

- ознайомитися з особливостями юридичної професії;

- вивчити морально-етичні вимоги до юристів;

- вивчити вимоги до учасників навчально-виховного процесу у сфері юридичної навчальної діяльності;

Структура курсу. Курс складається з 2 модулів та 7 тем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- історико-правові аспекти виникнення юридичної професії;

- морально-етичні вимоги до юристів;

- закони України та підзаконні акти, які регулюють вимоги допуску до занять юридичною діяльністю;

- вимоги до учасників навчально-виховного процесу у сфері юридичної навчальної діяльності;

- загальні засади юридичної практичної діяльності.

Вміти:

- орієнтуватися в системі джерел вітчизняного законодавства, яке регулює критерії допуску до занять юридичною діяльністю;

- давати аргументовані морально-правові оцінки аналізуючи ситуаційні завдання на практичних заняттях.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна належить до переліку нормативних дисциплін, яка викладається у 1 семестрі I курсу денної форми навчання.

Зв’язок з іншими дисциплінами.

Вивчення «Юридичної деонтології» ґрунтується на системі загальних морально-етичних поглядів студентів, здобутих знань з історії держави та права, теорії права.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4-7. Обов’язковим для заліку є відвідування лекцій та практичних занять, вирішення ситуаційних задач, виконання встановлених програмою всіх видів самостійної роботи.

Оцінювання за формами контролю: (як приклад)

ЗМ1 ЗМ 2
Min. 10 балів Max. 20 балів Min. 10 балів Max. 20 балів
Усна відповідь
Доповнення
Вирішення задач
Написання рефератів
Модульна контрольна робота 1
Модульна контрольна робота 2
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент 1–мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 10 балів для одержання іспиту обов’язково необхідно виконати всі види самостійних робіт до іспиту.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. Додаткові бали можуть бути зараховані студентам впродовж семестру за рахунок виконання ними індивідуальних та самостійних завдань, визначених викладачам.

 

При простому розрахунку отримаємо:

  Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Іспит Підсумкова оцінка
Мінімум
Максимум

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

 

Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 Добре
75 – 84
65 – 74 Задовільно
60 – 64
35 – 59 не задовільно
1 – 34    

Змістовий модуль 1.

Змістовий модуль 2.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Назва лекції Кількість годин
лекції прак- тичні заняття С/Р
Змістовий модуль 1. ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Тема 1.Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна
Тема 2.Виникнення професії юрист. Професіограми юристів
Тема 3.Юридична діяльність. Юридична навчальна діяльність
4 Модульна контрольна робота 1    
       
Змістовий модуль 2. ВНУТРІШНІЙ СЛУЖБОВИЙ ІМПЕРАТИВ ЮРИСТА
Тема 4.Юридична практика
Тема 5.Правова культура юриста
Тема 6.Психологічна культура юриста
Тема 7.Професійна етика юриста
  Ситуативний тест    
  Підсумкова модульна контрольна робота    
  ВСЬОГО

 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій17год.

Семінари17 год.

Самостійна робота-38 год.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Ситуаційні задачі.

1.Громадянин Натанов під час поїздки у громадському транспорті забув портмоне з особистими документами. Портмоне знайшов студент 1-го курсу юридичного факультету Морзін. Оглянувши вміст портмоне і знайшовши в ньому візитку власника, Морзін вирішив зателефонувати власнику портмоне і за значну винагороду віддати документи. Власник портмоне, обурений вимогою великої винагороди за знахідку, вирішив провчити М. Під час зустрічі він у рахунок винагороди за повернуті документи приніс психологічний трактат «Як знаходити друзів» і хотів вручити М., проте М. навідріз відмовився брати книгу, вимагаючи грошову винагороду. Проаналізуйте ситуацію, що склалася з правової точки зору, і спробуйте знайти юридично оптимальний для сторін вихід з ситуації.

2. Житель передмістя і власник невеличкої ділянки землі, громадянин Туманов, виростив фруктовий садок, який рясно плодоносив. Ділянка Туманова межувала з загальноосвітньою школою. Учні даної школи досить часто рвали в саду Туманова фрукти без дозволу. Обурений таким станом речей, Туманов, вирішив налякати школярів і обніс свою огорожу колючим дротом. Черговий раз обриваючи фрукти, один з школярів поранився об дріт. Батьки школяра звернулися зі скаргою до прокуратури. Проаналізуйте поведінку сторін конфлікту з правової точки зору. Спробуйте знайти юридично оптимальний для сторін вихід з ситуації.

Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)

1.Підготувати бібліографічну довідку про відомого юриста античного світу (обсяг до двох сторінок формату А4).

2. Вибрати десять відомих висловів на правничу тематику знаних юристів. Проаналізувати їх зміст.

3. Знайти наукову статтю присвячену проблематиці підготовки юристів в Україні або інших країнах світу. Підготувати анотацію (стислий виклад окресленої у статті проблеми ).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность.-М.: Юрид.лит., 1976.

2. Шмоткін О.В. Юридична деонтологія.- К.: МНТУ,1995.

3. Скакун О.Ф. Юридическая деонтологія: Учебник.Издание 2-е с изменениями и дополнениями.- Харьков: Єспада, 2006.-384с.

4. Гусарев С.Д.,Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч.посіб. -3-тє вид. перероб. і доп.-К.:Знання,2008.-498с.

5. Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник.-Вид. 3-тє, перероб. І доп.-К.: Атіка,2008.-296с.

6. Осауленко О.І. Юридична деонтологія: Навчальний посібник.- К.: Істина, 2008.-224с.

 

Тема 2. Виникнення професії юрист. Професіограми юристів (9 год.)

Лекція 1. Виникнення професії юрист. Професіограми юристів (2 год.)

1. Історичні аспекти виникнення професії юриста.

2. Професія, спеціальність та кваліфікація юриста в сучасних умовах.3. Професіограми юристів.4. Основні види професії «юрист»: загальна характеристика (судді, працівники прокуратури, адвокати, нотаріуси, юрисконсульти, слідчі, працівники органів реєстрації актів цивільного стану тощо).

Ситуаційні задачі.

1. В будинку №5, що знаходиться на вулиці Ушакова, проживає декілька професійних юристів, які займаються адвокатською діяльністю. Жителі даного будинку, невдоволені присутністю на сходах, особливо в зимову пору року осіб без постійного місця проживання, які раніше мали квартири в цьому ж будинку, вирішили звернутися за консультацією до адвокатів, щоб вони порадили, як можна позбавитися небажаного «сусідства». Думки адвокатів розділилися. Адвокат Ляскірський порадив поміняти двері, не впускати осіб без постійного місця проживання і викликати міліцію у випадку їх непідкорення. Але адвокат Рашніков не погодився з такою думкою і порадив дозволяти їм грітися в найсильніші морози, навіть допомагати їжею, хоча наголосив, що постійно бути в будинку їм дозволяти не треба, лише у виняткових випадках. Проаналізуйте, з правової точки зору, ситуацію, що склалася.2. Громадяни Мардолін, будучи за фахом юристом, спеціалізувався на фінансових пірамідах. Зібравши з ошуканих інвесторів досить значну суму коштів, Мардолін зникав, і люди залишалися ні з чим. Проте, за протиправну діяльність Мардолін був притягнутий до кримінальної відповідальності. Провівши 7 років в ув’язненні, Мардолін вирішив знову займатися фінансовими пірамідами. Але, щоб до нього не було претензій, він розташував в метро, на шпальтах міської газети рекламу, з надписом «Увага! Фінансові піраміди шкодять вашому здоров’ю». Та вказане застереження не подіяло, люди продовжували долучатися до фінансових ігр Мардоліна. На його діяльність звернула увагу прокуратура. У Мардоліна головним аргументом на користь правомірності своїх дій були вказівки на наявність реклами. Проаналізуйте, з правової точки зору, ситуацію, що склалася.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Знайти витяги з чинного законодавства України, де регламентуються вимоги для того, щоб зайнятися адвокатською діяльністю, зайняти посади судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта. 2. Підготувати реферат на тему: «Особливості правового регулювання вимог до «юристів» в інших країнах світу» (країну студент обирає на власний розсуд). Порівняти із законодавчими вимогами в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Азаркин, Н. М. Всеобщая история юриспруденции: Курс лекций.-М.: Юридическая литература, 2003. - 608 с.2. Уортман Ричард С. Властители и судьи.-М.: Издательство «НЛО», 2004.- 520 с.3. Твоя профессия – юрист / Под ред. Казанцева С.Я/.-М.: Издательство «Академия», 2007. 4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.5. Заблоцька О. С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. - 2008. - Вип. 39. - С. 52-56.6. Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 1. - С. 12-13.

Ситуаційні задачі.

1.Студентові 1-го курсу юридичного факультету Фурману батьки періодично передавали поїздом передачу (продукти харчування). Для того, щоб отримати передачу, йому неодноразово доводилось відпрошуватися з пар, щоб встигнути забрати в провідника речі. Одного разу, відпросившись з занять, Фурман настільки поспішав, що перебігав дорогу біля університету на червоне світло і потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого дуже пошкодив ногу. Батьки, дізнавшись про ситуацію, звернулися до прокуратури з вимогою розібратися в ситуації і притягнути до відповідальності викладачів, які відпускали їх сина з пар. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася. Вкажіть, які права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначені чинним законодавством про освіту.

2.В магазині стильного одягу, студентка 1-го курсу юридичної академії Лаврешко придбала ексклюзивний костюм, який складався з шортів та напівпрозорої мереживної блузи. Вважаючи, що придбала святкову річ, Лаврешко одягнула цей костюм на день юриста в академію. Куратор групи, побачивши Лаврешко, зробила їй зауваження, мовляв, що такий вигляд недопустимий для студентки вищого навчального закладу, який готує правників. Лаврешко обурилася на таке зауваження, вказавши, що вимог щодо одягу студентів непередбачено чинним законодавством і вона має право одягатися як їй до вподоби, тим паче, що в її одязі витримана класична чорно-біла гама кольорів. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася. Як ви розумієте поняття «дрес-код студента (ки) вищого юридичного навчального закладу»?

3. Студенти 1-го курсу юридичного факультету Профілєв та Демко, які проживали в гуртожитку, придбали собі в кімнату ксерокс. Інші студенти, які дізналися про покупку, почали звертатися до власників ксероксу, щоб надали змогу копіювати навчальні матеріали. Спочатку хлопці надавали змогу користуватися ксероксом всім бажаючим, але потім подумали, що їм це невигідно і стали надавати послугу користування ксероксом за гроші: вартість одного листка – 50 коп. Інші студенти спочатку не хотіли платити, але потім погодилися і стали оплачувати користування ксероксом. В кого не було грошей, користувалися ксероксом в борг, який потім повинні були віддавати з відсотками. Про таку діяльність Профілєва та Демко дізнався заступник декана юридичного факультету з виховної роботи і поставив питання про виключення їх з університету за негідну поведінку. Батьки Профілєва та Демка, вважаючи, що їх дітей безпідставно притягають до відповідальності, адже ксерокс їхнє майно, то чому їм мають всі користуватися безкоштовно (?!), звернулися зі скаргою до керівництва університету. Прокоментуйте з правової точки зору ситуацію, що склалася.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Підготувати письмову довідку на тему: «Історичні аспекти розвитку вищої юридичної освіти в Україні».2. Підготувати реферат на тему: «Болонський процес як основа модернізації вищої юридичної освіти».3. Підготувати творчу роботу на тему: «Дрес-код студента юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року //ВВР України.-1991.-№34.- Ст.451.2. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року // ВВР України.-2002.-№20.- Ст.134.

3. Фромм Э. Душа человека / Пер. с англ. — М., 1992.

4. Сенека, Луцій Аннет. Моральні листи до Луцілія. — К., 1999.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Ситуаційні задачі.

1. У студента 1-го курсу юридичного факультету на лекції пропав дорогий телефон. Студент звернувся до викладача з проханням допомогти знайти. Викладач перервав лекцію і почав вимагати повернути телефон. Реакцією на прохання викладача була відповідь, що це, мовляв, такий жарт і телефон один з студентів, жартуючи, передавав по аудиторії. Викладач зобов’язав студента «жартівника» писати пояснювальну записку на ім’я декана факультету, наголосивши, що за такі жарти можуть виключити з університету, тим паче йдеться про поведінку майбутніх правників. Проаналізуйте дану ситуацію з психологічно-моральної точки зору. Чи аргументована позиція викладача щодо можливості виключення з університету за вказану поведінку? Чи вправі студенти користуватися телефонами під час занять?

2. Адвокат Н., уклав договір з громадянином К. про представництво його інтересів в суді. Справа стосувалася спадщини. Пообіцявши виграти справу, адвокат свої послуги оцінив сумою 10% вартості спадкового майна, поставивши умову щодо оплати його послуг наперед, в частині третини домовленої суми. К., не маючи таких грошей, взяв кредит у банку. Виплатив адвокатові відповідну суму, а через тиждень адвокат відмовився виконувати зобов’язання за договором, аргументуючи тим, що йому клієнтом була надана недостовірна інформація по справі і вирішити її на користь клієнта за таких умов неможливо. Повертати гроші адвокат відмовився, вказуючи, що то оплата за моральні збитки, нанесені йому клієнтом. Дайте психологічно-моральну оцінку ситуації.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Підготувати реферат на тему: «Юридична професія в країнах світу та Україні: порівняльно-правовий аналіз» (країну студент обирає на власний розсуд)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бобровник С.В.,. Правова система України // Державотворення та правотворення в Україні. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. - С. 310-343.

2. Кагадій М. І. Юридична практика в правовій системі України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2005.

3. Капітанська С.А. Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки. Автореферат дис. ... канд. юр. наук. - К., 2005.

4. Капітанська С.А. Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки. Автореферат дис. ... канд. юр. наук. - К., 2005.

5. Менюк О.Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 21–25.

6. Менюк О.Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 21–25.

7. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 352 с.

8. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 352 с.

9. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - Серия «Мир культуры, истории и философии». - С-Пб., 2000. - 608 с.

10. Шемшученко Ю.С. Юридична наука на межі століть / Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - Вип. 11. - К., 2000.

Ситуаційні задачі.

1. Повертаючись додому з занять, студент 1-го курсу юридичного факультету Шавлін вирішив прогулятись двориками біля свого будинку. Проходячи біля намету з морозивом та солодощами, він звернув увагу на наступну картину: декілька підлітків 13-15 років, відволікаючи увагу продавця, забирали шоколад та інший товар, виставлений на вітрині. Продавець, побачивши, що роблять підлітки, почала гукати на допомогу. Шавлін спочатку думав втрутитись і допомогти продавцеві відібрати у підлітків товар, але тоді передумав, не бажаючи займатися з підлітками, від яких можна чекати будь-чого, а проблем з малолітніми хуліганами йому не хотілося. Тому він, не очікуючи на продовження ситуації, повернувся і пішов. Дайте морально-правову оцінку ситуації.

2. 17-річному Віталію Фрадкову батьки за гарне навчання в юридичній академії придбали автомобіль. За домовленістю Віталій отримав права, проте їздити на автомобілі професійно не вмів. Бажаючи похизуватися перед друзями, віталій вирішим долучитися до змагальних заїздів нічним містом. В процесі змагання Фрадков не розрахував швидкість і в’їхав в металеву огорожу в приватному секторі міста. Хоча сам Фрадков не постраждав, але машина була розбита, а огорожа суттєво поламана. Побачивши нанесену шкоду, Фрадков инув розбиту машину і втік. Коли через пару годин до них додому навідалась міліція, що вияснити обставини понівечення огорожі і чому біля поламаної огорожі їхня розбита машина, Віталій повідомив, що він нічого не скоював, а машина була викрадена під час його перебування в клубі, про що він боявся сказати батькам. Дайте морально-правову оцінку ситуації.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Підготувати реферат на одну з тем: «Правовий нігілізм як антипод правової культури», «Проблеми формування правосвідомості студентської молоді», «Мораль і духовність правників»: співвідношення понять».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексєєва Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській культурі : Автореф. дис... канд. наук: 12.00.12 - 2008.- 18с.

2. Ануфрієнко О. А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз) : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. -18с.

3. Волошенюк О.В. Правовий нігілізм в пострадянському суспільстві : Автореф.дисер. канд. наук :12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень /Університет внутрішніх справ, Харків, 2000.-19с.

4. Головченко С.І. Правова культура і демократизація. – К., 2000.

5. Занік Ю.М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-психологічне обгрунтування. – Львів: БаК, 2002. – 100 с.

6. Занік Ю. М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект : Автореф. дис... канд. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006.-19с.

7. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. -2001. - № 4.

8. Романова А. С. Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект : Автореф. дис... канд. наук: 12.00.12 - 2008.- 19с.

9. Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - Л., 2002. – 36с.

10. Чернєй В.В. Подолання правового нігілізму - важлива умова розбудови правової держави : Автореф. дис… канд. наук : 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України.- Київ, 1999.-18с.

Ситуаційні задачі.

1. Виступаючи в суді щодо житлового спору, адвокат Н., аргументуючи свою точку зору, посилався на норми закону, який втратив чинність. Суддя вирішив за доцільне звернути увагу адвоката Н. на таку помилку. На що, адвокат Н., відчуваючи себе ображеним і приниженим, сказав, що суддя не має права робити йому зауваження, бо це можна розглядати як упереджене ставлення до нього та сторони, інтереси якої він представляє. Суддя, вимкнувши засоби аудіо фіксування розгляду судової справи, в грубій формі наказав адвокатові покинути залу засідань і спочатку навчитися себе поводити, а вже тоді займатися адвокатською діяльністю. Дайте морально-правову оцінку ситуації.

2. Прокурор Ставицького району В., здійснюючи прийом громадян, мав звичку одночасно робити декілька справ: слухати відвідувачів, гратися на комп’ютері, розмовляти по телефону. Як правило, гра та розмови по телефону займали 80% уваги прокурора. Одна з відвідувачок, громадянка похилого віку К., прийшовши до прокуратури зі скаргою на жорстоке поводження сусіди з домашніми тваринами та побачивши, що прокурор В. звертає мінімум уваги на її проблему, зробила йому зауваження. Прокурор ніяк не відреагувавши, продовжував активізувати увагу на монітор комп’ютера та телефон. К. змушена була продовжити розмову в такому режимі. Наприкінці розмови В. запропонувава відвідувачці залишити письмову скаргу його помічникові. К., обурена байдужістю прокурора, покинула кабінет дайте психологічну оцінку ситуації. Охарактеризуйте психотипи осіб, задіяних в ситуації.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1.Дати характеристику психологічної культури одного з відомих юристів минулого, базуючись на особливостях (типі) його темпераменту. (Обсяг характеристики: до 2 стор. формату А4. Характеристика має містити обґрунтування позиції студента).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Білоножко А.В. Соціально-психологічні чинники становлення комунікативної культури майбутнього юриста в процесі професійної підготовки: Автореф. дис... канд. наук: 19.00.05 - 2009.-19с.

2. Сливка С.С. Духовні засади моральної культури юриста // Право України. – 1999.- №2.

3. Сливка С.С. Правнича деонтологія: проблеми, пошуки // Право України. – 2000. – №11.- С. 118-122.

4. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект): монографія/ С.С. Сливка.- Львів, 2000.- 336 с.

5. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / С.С. Сливка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2002. - 32 с.

6. Юридична психологія: Підручник /За редакцією Р.Кондратьєва. - Київ., 2000. – 351 с.

Ситуаційні задачі.

1. Працівники оперативно-розшукової групи МВС, яка виїхала вночі на огляд місця події (викрадення майна з дачної ділянки), звернулися до потерпілих з проханням пригостити їх чаєм, щоб зігрітися в морозну погоду. На що потерпілий С. в образливій формі їм зауважив, що на чай ще треба заробити. А то ніяких результатів від діяльності міліціонерів немає. У відповідь один з працівників оперативно-розшукової групи, вголос висловив побажання потерпілим, що вони заслуговують на те, щоб викрали все їхнє майно. Власник дачної ділянки, обурений поведінкою правоохоронців, зателефонував на гарячу лінію МВС і повідомив про неналежну, грубу поведінку працівників міліції. На підставі службової перевірки, декілька працівників міліції були звільнені. Дайте морально-етичну оцінку ситуації.

2. Адвокат Л., спеціаліст у спадкових справах, у розмові з клієнтом, виявив, що клієнт причетний до вчинення злочинного діяння, яке трапилося 20 років тому і про яке невідомо правоохоронним органам (зґвалтування неповнолітньої). В адвоката виникла внутрішня суперечність: чи варто продовжувати співпрацю з цим клієнтом. Поміркувавши, зваживши всі за і проти, адвокат прийшов до висновку, що його не стосуються давні проблеми клієнта, головне професійно вирішити питання щодо спадщини і отримату оплату своїх послуг, яка виходячи з договору, мала бути досить значною. При цьому, він пообіцяв клієнту, що про його давній злочин ніхто не дізнається, бо це є сфера адвокатської таємниці, яка розголошенню не підлягає. Дайте морально-етичну оцінку ситуації.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Проаналізувати професійні стандарти та етичні норми адвокатської діяльності на прикладі інших країн світу (на вибір студента) (обсяг – до 3-ьох стор., формат А4, 14 кегль, міжрядковий інтервал- 1,5).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста.- Х.: Право,2004.-176с.

2. Таваркіладзе Н.М. Етичні умови діяльності адвоката-захисника: Автореф. дис… канд. наук: 12.00.10 / Н.М. Таваркіладзе; Одеська національна юридична академія.- О.,2003.-20с.

3. Селиванов Ф. Оценка и норма в моральном правосознании / Ф. Селиванов.- М.,1977.-64с.

4. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение.- Минск,1996.-124с.

5. Словарь по этике / Под ред. А.А. Гусейнова, И.С. Кона.- М.,1989.-348с.

6. Протасов В.Н. Юридическая процедура /В.Н. Протасов.- М.: Юрид. лит., 1991.-80с.

7. Профессиональная этика сторудников правоохранительных органов: Учебн. Пособие /Под. ред. А. Опалева, Г.Дубова.- М.: Щит,1997.-327с.

Контрольні запитання та завдання до модуля 2

1. Поняття юридичної практики.

2. Структура юридичної практики.

3. Види юридичної практики.

4. Функції юридичної практики.

5. Правова культура як складова загальної культури.

6. Правова культура суспільства: поняття і структура.

7. Види деформація правосвідомості як антиподи правової культури.

8. Професійна правова культура юриста.

9. Інтелектуальна культура юриста.

10. Поняття психологічної культури юриста.

11. Функції психологічної культури юриста.

12. Характеристика психологічної культури юриста з темпераментом холерика.

13. Характеристика психологічної культури юриста з темпераментом флегматика.

14. Характеристика психологічної культури юриста з темпераментом сангвініка.

15. Характеристика психологічної культури юриста з темпераментом меланхоліка.

16. Рівні психологічної культури юристів (експектація, емпатія).

17. Сутність етики як науки про мораль.

18. Поняття юридичної етики.

19. Етичні основи діяльності юристів.

20. Правила адвокатської етики.

Питання на іспит

1. Виникнення «деонтології» як науки.

2. Функції юридичної практики.

3. Дисциплінарна відповідальність адвокатів.

4. Юридична деонтологія: поняття та ознаки.

5. Методи здійснення юридичної діяльності.

6. Кваліфікаційні вимоги до суддів.

7. Предмет та завдання юридичної деонтології.

8. Типи вищих навчальних закладів, які готують юристів: загальна характеристика.

9. Професійно-особистісні якості юриста.

10. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна.

11. Суб’єкти юридичної діяльності.

12. Психологічна культура юриста.

13. Юридична наука та її місце в системі суспільних наук.

14. Функції юридичної практики.

15. Інтелектуальна культура юриста.

16. Історичні аспекти виникнення професії юриста.

17. Методи здійснення юридичної діяльності.

18. Кваліфікаційні вимоги до адвокатів.

19. Предмет та об’єкт юридичної деонтології.

20. Структура та види юридичної практики.

21. Кваліфікаційні вимоги до юрисконсультів.

22. Система юридичної діяльності: загальна характеристика.

23. Сутність правотворчої функції юридичної практики.

24. Кваліфікаційні вимоги до працівників прокуратури.

25. Місце і соціальне призначення юриста в суспільстві та державі.

26. Типи вищих навчальних закладів, які готують юристів: загальна характеристика.

27. Кваліфікаційні вимоги до державних виконавців.

28. Юридична діяльність як вид соціальної діяльності, її зміст та види.

29. Форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: загальна характеристика.

30. Кваліфікаційні вимоги до працівників відділів реєстрації актів громадянського стану.

31. Завдання юридичної деонтології як навчальної дисципліни.

32. Правове регулювання статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

33. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

34. Сутність правоконкретизуючої функції юридичної практики.

35. Права та обов’язки осіб, які здобувають професію юриста у вищих навчальних закладах.

36. Дисциплінарна відповідальність суддів.

37. Сутність правостабілізуючої функції юридичної практики.

38. Рівні акредитації вищих закладів юридичної освіти.

39. Кваліфікаційні вимоги до працівників органів дізнання.

40. Юридична наука та її місце в системі суспільних наук.

41. Форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: загальна характеристика.

42. Компетентність як показник професійної майстерності юриста.

43. Класифікація юридичних наук та місце в ній юридичної деонтології.

44. Основні ознаки юридичної практичної діяльності.

45. Психологічна культура юриста.

46. Професія, спеціальність та кваліфікація юриста.

47. Система та структура юридичної освіти в Україні.

48. Естетична культура юриста.

49. Сутність оптимізуючої функції юридичної практики.

50. Види юридичної діяльності.

51. Причини професійної деформації працівників юридичної сфери.

52. Юридична деонтологія як наука, її предмет, завдання та методи.

53. Система вищої юридичної освіти в Україні.

54. Престиж юридичної професії в Україні та світі.

55. Сутність систематизаційно-спрямовуючої функції юридичної практики.

56. Учасники навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти.

57. Професійні стандарти для юристів у документах міжнародних організацій.

58. Cтановлення та розвиток юридичної деонтології.

59. Принципи та функції юридичної практичної діяльності.

60. Кваліфікаційні вимоги до адвокатів.

61. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань.

62. Форми юридичної діяльності.

63. Професіограма судді.

64. Поняття юридичної деонтології та її принци<

Дата: 2016-10-02, просмотров: 876.