Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пол. ред. Согомонова А.Ю. - М., 1992.
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

6. Леви В.Л. Искусство быть собой. — М., 1991.

7. Алексеев С.С. Право. Азбука.Теория.Философия. Опыт комплексного исследования.-М.:Изд. НОРМА-ИНФРА,1998.-456с.

8. Патріарх Димитрій. Розмови про страшне сьогодення. — К., 2001.

Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. –К.:Знання, 2005. – 375 с

10. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2007. -36с.

 

Контрольні запитання та завдання до модуля 1

1. Історико-правові аспекти виникнення «деонтології» як науки.

2. Юридична деонтологія: поняття та ознаки.

3. Предмет та завдання юридичної деонтології

4. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна.

5. Юридична деонтологія – складова юридичної науки.

6. Виникнення професії юриста: історико-правові підстави.

7. Загальні кваліфікаційні вимоги до юристів.

8. Законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю суддів.

9. Законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю працівників прокуратури.

10. Законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю адвокатів.

11. Законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю слідчих.

12. Законодавчо визначені критерії допуску до занять юридичною діяльністю працівників органів реєстрації актів цивільного стану.

13. Юридична діяльність як особливий вид соціальної діяльності.

14. Характерні ознаки юридичної діяльності.

15. Види юридичної діяльності.

16. Система юридичної діяльності.

17. Поняття вищої освіти.

18. Структура юридичної освіти в Україні.

19. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

20. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1.

1. Розкрити передумови та причини виникнення юридичної деонтології як науки та навчальної дисципліни.

2. Проаналізувати зміст вислову Марка Тулія Цицерона «Через сумніви приходимо до істини».

3. Вказати та проаналізувати законодавчо встановлені вимоги допуску до занять юридичною діяльністю для одного з різновидів юридичної професії (на вибір студента).

4. Юридична діяльність як особливий вид соціальної діяльності: поняття, ознаки. Охарактеризувати одну з ознак юридичної діяльності (на вибір студента).

5. Написати на які наукові статті (вказати назву та автора статті) були підготовлені анотації згідно завдань до практичних занять. Стисло (обсяг: максимум два речення) визначити головну ідею опрацьованих наукових статей.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ВНУТРІШНІЙ СЛУЖБОВИЙ ІМПЕРАТИВ ЮРИСТА

Тема 4. Юридична практика (11 год.)

Лекція. Юридична практика(3 год.)

1. Юридична практика як цілеспрямована професійна діяльність юристів.

2. Змістовні ознаки юридичної практики.

3. Структура та види юридичної практики.

4. Напрями впливу юридичної практики на на життя суб’єктів суспільства.

Практичне заняття 4. Юридична практика(2 год.)

1. Поняття юридичної практики.

2. Структура юридичної практики.

3. Види юридичної практики.

4. Функції юридичної практики.

Ситуаційні задачі.

1. У студента 1-го курсу юридичного факультету на лекції пропав дорогий телефон. Студент звернувся до викладача з проханням допомогти знайти. Викладач перервав лекцію і почав вимагати повернути телефон. Реакцією на прохання викладача була відповідь, що це, мовляв, такий жарт і телефон один з студентів, жартуючи, передавав по аудиторії. Викладач зобов’язав студента «жартівника» писати пояснювальну записку на ім’я декана факультету, наголосивши, що за такі жарти можуть виключити з університету, тим паче йдеться про поведінку майбутніх правників. Проаналізуйте дану ситуацію з психологічно-моральної точки зору. Чи аргументована позиція викладача щодо можливості виключення з університету за вказану поведінку? Чи вправі студенти користуватися телефонами під час занять?

2. Адвокат Н., уклав договір з громадянином К. про представництво його інтересів в суді. Справа стосувалася спадщини. Пообіцявши виграти справу, адвокат свої послуги оцінив сумою 10% вартості спадкового майна, поставивши умову щодо оплати його послуг наперед, в частині третини домовленої суми. К., не маючи таких грошей, взяв кредит у банку. Виплатив адвокатові відповідну суму, а через тиждень адвокат відмовився виконувати зобов’язання за договором, аргументуючи тим, що йому клієнтом була надана недостовірна інформація по справі і вирішити її на користь клієнта за таких умов неможливо. Повертати гроші адвокат відмовився, вказуючи, що то оплата за моральні збитки, нанесені йому клієнтом. Дайте психологічно-моральну оцінку ситуації.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

Підготувати реферат на тему: «Юридична професія в країнах світу та Україні: порівняльно-правовий аналіз» (країну студент обирає на власний розсуд)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бобровник С.В.,. Правова система України // Державотворення та правотворення в Україні. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. - С. 310-343.

2. Кагадій М. І. Юридична практика в правовій системі України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2005.

3. Капітанська С.А. Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки. Автореферат дис. ... канд. юр. наук. - К., 2005.

4. Капітанська С.А. Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки. Автореферат дис. ... канд. юр. наук. - К., 2005.

5. Менюк О.Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 21–25.

6. Менюк О.Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 21–25.

7. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 352 с.

8. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 352 с.

9. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - Серия «Мир культуры, истории и философии». - С-Пб., 2000. - 608 с.

10. Шемшученко Ю.С. Юридична наука на межі століть / Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - Вип. 11. - К., 2000.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 547.