Розрахунок мережі низького тиску
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Розрахунок кільцевої мережі газопроводів низького тиску виконується тільки для ділянки, що обслуговується одним газорегуляторним пунктом (ГРП). Вплив сусідніх ГРП при розрахунках в практичній роботі не враховується.

Для розрахунку викреслюється схема кільцевої мережі, на якій вказуються довжини ділянок і обираються напрями руху потоків газу по ділянках.

При виборі напряму руху потоків газу прагнуть, щоб газ рухався до споживача найкоротшим шляхом, а також до рівномірного розподілу транзитних потоків по мережі. На розрахунковій схемі показують “відсічення” - крапки, через які транзитні витрати газу не проходять. Напроти підключення ГРП ділянки рекомендується розбивати на дві частини з відсіченням в серединах ділянок. Таким чином, відбувається остаточне розділення кільцевої мережі на тупикову. Напрями руху потоків газу указуються на схемі стрілками.

Далі визначаються шляхові і еквівалентні витрати газу по наступній методиці:

1) Визначається сумарна довжина газопроводів кожного замкнутого контуру - кільця за формулою:

, м,

де Li - довжина окремої ділянки контуру, м.

2) Визначаються питомі витрати газу по окремих контурах (кільцям) за формулою:

, 3/(год м) ,

де Qi  - розрахункова витрата газу рівномірно розподілених споживачів, які обслуговуються даним контуром (найчастіше він дорівнює витраті газу на квартали, які входять в даний контур), м3/год.

3) Визначаються питомі витрати газу на ділянках за формулою:

, м3/(год м) ,

де   qi - питомі витрати газу контурів (кілець), які обслуговуються даною ділянкою газопроводу, м3/(год м).

4)  Визначаються шляхові і еквівалентні витрати газу на ділянках за формулами

, м3/ год.,

3/год.,

де Q шл - шляхова витрата газу на ділянці, м3/год.;

   Q екв  - еквівалентна витрата газу на ділянці, м3/год.;

     α – коефіцієнт, залежний від співвідношення Q шл та Q тр і числа дрібних споживачів, складових Q шл. Для розподільних газопроводів α=0,5.

   Li - довжина ділянки, м.

При цьому сума шляхових витрат газу має дорівнювати витраті газу на ГРП без урахування витрати газу зосередженими споживачами (допустиме відхилення складає не більш 0,5 %).

Далі по розрахунковій схемі обчислюються транзитні витрати газу на ділянках, тобто кількість газу, яка йде на живлення подальших ділянок. Транзитна витрата визначається як сума шляхових, зосереджених і транзитних витрат всіх ділянок, що приєднуються до кінця ділянки, що розраховується. Якщо на ділянці поставлена “відсічення”, то транзитна витрата на ній дорівнює нулю. Визначення транзитних витрат газу починають з найбільш видалених ділянок, наближаючись поступово до ГРП.

Розрахункова витрата газу Qp на ділянці визначається за формулою:

, м3/год,

де Q тр - транзитна витрата газу на ділянці, м3/год.

Розрахунок шляхових, еквівалентних, транзитних витрат газу зводиться в таблицю 1.


Таблиця 1 Визначення розрахункових витрат газу на ділянках мережі

№ ділянки

Довжина ділянки, м

Питома витрата газу на ділянці, м3/(год·м)

Витрати газу на ділянці, м3/год

шляхова Q шл Еквіва-лентна, Q екв Транзит-на, Q тр Розрахун-кова, Q р
1 2 3 4 5 6 7
             

 

 


Приклад розрахунку.

 

 

Рис. 1. Розрахункова схема.

 

Ділянка 5-8

 м3/(год×м).

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 8-7

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 7-6

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 5-6

 м3/(год×м).

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 5-4

 м3/(год×м).

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 4-3

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 3-2

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 5-2

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 2-1

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 1-9

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 6-9

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

 м3/год.

Ділянка 9-ГРП

 

 

 м3/год.

 м3/год.

Результати розрахунку зводимо в табл. 1.

 

Таблиця 1. Визначення розрахункових витрат газу по ділянках мережі.

№ ділянки

Довжина ділянки, м

Питома витрата газу на ділянці, м3/(год·м)

Витрати газу на ділянці, м3/год

шляховий Qшл Еквіва-лентний, Qекв Транзит-ний, Qтр Розрахун-ковий, Qр
1 2 3 4 5 6 7
5-8 220 0,0731 16,082 8,041 0 8,041
8-7 190 0,0731 13,889 6,945 0 6,945
7-6 220 0,0731 16,082 8,041 13,889 21,93
5-6 190 0,1751 33,269 16,635 5,36 21,995
5-4 200 0,0789 15,78 7,89 5,36 13,25
4-3 420 0,0789 33,128 16,569 21,14 37,709
3-2 220 0,0789 17,358 8,679 54,268 62,947
5-2 300 0,1809 54,27 27,135 5,36 32,495
2-1 190 0,102 19,38 9,69 131,256 140,946
1-9 150 0,102 15,3 7,65 150,639 158,286
6-9 150 0,102 15,3 7,65 68,6 76,25
9-ГРП 100 - 0 0 249,8 249,8

 

Нев’язка

 

 

Рис.2. Розрахункова схема.

 

Контрольні питання:

1. Дайте визначення шляхової витрати.

2. Як визначити шляхову витрату для ділянки мережі?

3. Як визначити розрахункову годинну витрату газу на ділянці мережі низького тиску?

4. У якому випадку транзитна витрата газу на ділянці мережі дорівнює нулю?

5. Чому дорівнює транзитна витрата газу у разі злиття потоків?

6. Чому дорівнює транзитна витрата газу у разі розділення потоку?

Практична робота № 8

Тема : Гідравлічний р озрахунок мережі низького тиску.

Мета: Набути навичок гідравлічного розрахунку мережі низького тиску.

Міжпредметні зв'язки: фізика, математика, впровадження поліетиленових газопроводів, матеріалознавство, природні та штучні гази, експлуатація устаткування і систем газопостачання, гідравліка.

Методичне забезпечення: дидактичний матеріал.

Література:

1. Ионин А.А. Газоснабжение: Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 1989. - 439 с.

2. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения. - Л.: Недра, 1975. - 343 с.

3. Газопостачання. Част. 1. Газопостачання населених пунктів /під ред. Єніна П.М. - К.: КДТУБА, 1997. - 119 с.

4. Жила В.А. Газовые сети и установки: Учеб. Пособие для сред. Проф. образования /В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.

ХІД РОБОТИ

1. Вхідний контроль.

2. Ознайомлення із завданням для практичної роботи.

3. Виконання розрахунку.

4. Здача практичної роботи викладачеві.

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 751.