Укажіть, кого в 1663 р., завдяки підтримці Москви, було обрано гетьманом Лівобережної України на Чорній раді в Ніжині

А Б В Г
       

Позначте подію, яка збігається в часі з битвою під Корсунем.

А Б В Г
       

А Взяття фортеці Кафа

Б Хотинська битва

В Берестецька битва

Г Битва під Жовтими Водами

Який термін відповідає визначенню?

«Багатогалузеве панське господарство в Польщі, Литві та Україні ХІУ-ХІХ ст., яке ґрунтувалося на праці кріпосних селян; виробляло й переробляло сільськогосподарську продукцію, що відправлялася великими партіями на ринок у вигляді напівфабрикатів».

А Б В Г
       

А Ферма

Б Фільварок

В Хутір

Г Феод

Пізнай особу за описом.

«Один з найзагадковіиіих майстрів барокової скульптури XVIII ст. Це був скульптор світового рівня, якого серйозні західні дослідники нази­вають "слов'янським Мікеланджело". Він є автором скульптурної групи свято­го Юрія змієборця на фасаді собору Свя­того Юра у Львові. Більша частина творів майстра зібрана у Львівському музеї сакральної скульптури».


А Б В Г
       

А Іоан Пінзель

Б Йов Кондзелевич

В Іван Руткович

Г Вільгельм Гондіус

 

 


У якому році Австрія перетворилася в Австро-Угорську імперію?

А Б В Г
       

А 1860 р.

Б 1867 р.

В 1862 р.

Г 1868 р.

Про діяльність якого товариства свідчать наведені факти?

А Б В Г
       

«Залишаючи за собою культурно-просвітницьку функцію, воно засну­вало при читальнях крамниці, кооперативи, молочарні, ощадно-позичкові каси, проводило заходи для піднесення агротехнічної культури».

А Громада

Б «Просвіта»

В «Руська бесіда»

Г «Земля і воля»

А Б В Г
       

Укажіть основну мету діяльності Русько-української радикальної партії

А Утвердження ідеалів інтегрального націоналізму

Б Запровадження основних засад лібералізму

В Укріплення основних засад консерватизму

Г Утвердження ідеалів наукового соціалізму

Що було спільного в політиці Російської та Австро-Угорської імперій щодо управління українськими землями у другій половині XIX ст.?

А Б В Г
       

А Індустріалізація українських земель

Б Модернізація селянських господарств

В Високий рівень життя населення

Г Колоніальний характер політики

Одним з наслідків трудової міграції західноукраїнців у другій половині XIX ст. було

А Б В Г
       

А Піднесення національного руху

Б Підвищення уваги влади до регіону

В Покращення умов життя в Галичині

Г Виникнення української діаспори

Програму якої організації (1891 р.) відображає наведений уривок?

«..Для нас, свідомих Українців, єсть один українсько-руський народ, Україна Австрийська і Україна Росийська, однак нам рідні... Ми бажаємо такої відміни сьогочасних обставин, щоб при ній був можливий вільний розвій і цілковите вдоволеннє усім моральним, просвітним, соціальним і політичним потребам Українського народу... У справі релігійній мусить панувати серед нас абсолютна толеранція».

А Б В Г
       

А Братства тарасівців

Б Москвофілів

В Народовців

Г Громади

Дата: 2018-09-13, просмотров: 488.