Про який твір ідеться в наведеному уривку?

«Публіцистичний твір, написаний в 1896 р. членом Радикальної партії Юліаном Бачинським, у якому він намагався обґрунтувати право мірність намагань українців на окрему самостійну державу».

А Б В Г
       

А «Слово»

Б «Lа Fеdeегаtіоn»

 В «Громада»

Г «Uкгаіпа Іггеdentа»

Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Зміни, покликані осучаснити умови життя в усіх сферах суспільства».

А Б В Г
       

А Протекціонізм

 Б Інтенсифікація

В Модернізація

 Г Індустріалізація

16. Який висновок щодо ролі Галичини в економіці Австро-Угорської імперії мож­на зробити з наведеного уривка?

А Б В Г
       

 «За період 1874-1900 рр. видобуток нафти підвищився з 20,9 до 326,6 тис. тонн. При цьому сиру нафту переробляли на австрійських та угорських нафтопереробних заводах, а в Галичині їхнє будівництво штучно стриму­валося» .

А Індустріальний район

Б Сировинний придаток

В Центр торгівлі

 Г Житниця імперії

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

Позначте відповідність між подіями і датами.

А Утворення Галицько-Волинського князівства

Б Битва під Дорогочином                                                                                                                 

А  
Б  
В  
Г  

 

В Коронування Данила Романовича                                                                                           

Г Утворення Галицької митрополії

1 1238 р.              2. 1323 р.         3. 1253 р.         4. 1303 р.              5. 1199 р.

Установіть відповідність між назвами битв і датами їхнього проведення.

А  
Б  
В  
Г  

А Битва на р. Сині Води

Б Кревська унія

В Битва під Грюнвальдом

 Г Битва на р. Ворскла

1.1385 р.        2. 1410 р.           3. 1399 р.       4. 1362 р.                     5. 1240 р.

 

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

Установіть послідовність створення літературних шедеврів.

А Б В Г
       

А Остромирове євангеліє

Б «Повість минулих літ»

В «Слово о полку Ігоревім»

Г Галицьке євангеліє

Установіть послідовність утворення громадських організацій у Західній Україні в другій половині XIX ст.

А Б В Г
       

А Літературно-наукове товариство ім. Т. Шевченка

Б «Просвіта»

В Русько-українська радикальна партія

Г Українська соціал-демократична партія

Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

Лише три правильні

Які основні риси характеризували соціально-економічний розвиток князівств Русі в ХІ-ХІІ ст.?

1. Занепад сільського господарства

2. Швидке зростання міст

     

 

3. Зародження торгівлі

4. Занепад ремесла

5. Зростання залежності селян

6. Зміцнення приватного землеволодіння бояр

7. Зміцнення приватного землеволодіння селян

Які вимоги висували народовці Західної України у другій половині XIX ст.?

1. Входження українських земель до Російської імперії

     

2. Єдність українських земель

3. Утворення незалежної України

4. Створення єдиної літературної мови

5. Створення політичної партії

6. Розвиток літератури на народній основі                                      

7. Автономія України в межах Російської імперії

ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

Наука, яка за речовими пам'ятками відтворює минуле людства, називається

А Б В Г
       

А Історія

Б Антропологія

В Археологія

Г Етнографія

Хто першими на території України почали виплавляти залізо з болотяної руди, винайшли горн, стали майстрами залізоробного і ковальського ремесла?

А Б В Г
       

А Скіфи

Б Слов'яни

В Сармати

Г Кіммерійці

3. Хто з київських князів уклав у 907 р. договір з Ві­зантією, який став першим дипломатичним і право­вим актом Давньоруської держави (текст зберігся до нашого часу)?

А Ігор

Б Олег

В Святослав

Г Володимир

А Б В Г
       

 

 

Хто, за висловом М. Грушевського, дав початок «ідеї Запорожжя як постійної твердині серед степового моря»?

А Б В Г
       

А Микола Сенявський

Б Дмитро Вишневецький

В Семен Пронський

Г Юрій Язловецький

 

Доповніть таблицю «Політична організація Лівобережної Гетьманщини в другій половині XVII ст.».

Гетьман Генеральна Рада З'їзд ???
  військова старшин старшин  
  рада      
А Б В Г
       

А Козацька рада

Б Колегія генеральних старшин

В Загальна рада

Г З'їзд курінних отаманів

Дата: 2018-09-13, просмотров: 747.