Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

ВАРІАНТ

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

А Б В Г
       

Наука, яка досліджує історичні джерела з метою відтворення минулого життя людей, називається

А Археологія                   Б Історія

В Етнографія                   Г Антропологія

2. Якому археологічному періоду від­повідають наведені зразки керамічного посуду?

А Б В Г
       

А Палеоліту Б Мезоліту

В Неоліту Г Енеоліту

                                                                                                                                   

 

 

А Б В Г
       

Про які племена, що жили на території сучасної України у І тис. до н. е., Гомер дав перші відомості в писемному джерелі «Одіссея»?

А Слов'ян                      Б Скіфів  

В Кіммерійців               Г Сарматів

Пізнай особу за описом.

«Він правив разом зі своїм молодшим братом. У боротьбі із Золотою Ордою відвоював Чернігово- Сіверські землі. У битві на р. Сині Води (1362) розбив монгольське військо і приєднав до Литви Київщину, Переяславщину, Поділля».

А Б В Г
       

А Вітовт

Б Ольгерд

В Володимир

Г Свидригайло

 

Про яку подію писав український історик Іван Крип'якевич?

А Б В Г
       

 «При всіх негативних наслідках вона дала принаймні одну користь що всі українські землі були залучені в одну цілісність».

А Берестейську унію       Б Люблінську унію

В Городельську унію       Г Кревську унію

На якому острові р. Дніпро виникла перша Запорозька Січ?

А Б В Г
       

А Базавлук                         Б Таволжанський       

В Тавань                                 Г Хортиця

Завершіть речення.

Головною рушійною силою повстань 1590-х років були

А Б В Г
       

А Реєстрові козаки           Б Запорозькі козаки

В Селяни-кріпаки             Г Міщани

Подивіться на картосхему і вкажіть основну причину поразки українського війська в цій битві.

А Суттєва чисельна перевага німецьких найманців

А Б В Г
       

Б Відступ татарського війська 20 червня

В Невелика чисельність українських військ

Г Відступ українського війська 20 червня

 


9. Що стало наслідком розпаду Української козацької держави на два Гетьманати?

А Б В Г
       

А Розорення і занепад Правобережної України

Б Поділ української церкви на православну і греко-католицьку

В Ліквідація козацьких привілеїв

Г Запровадження кріпосного права


Укажіть основну галузь господарства українських земель у другій половині XVII ст.

А Б В Г
       

А Ремесло                              Б Землеробство

В Торгівля                             Г Промисли

У якому році П. Дорошенка було проголошено «гетьманом обох берегів Дніпра»?

А Б В Г
       

А 1668 р.                               Б 1672 р.

В 1657 р.                               Г 1676 р.

Завершіть речення.

«У першій половині XIX ст. освіта у Наддніпрянській Україні була знаряддям...»

А Б В Г
       

А Формування самосвідомості українців

Б Національного пригнічення українців

В Просвіти широких верств населення

Г Поширення греко-католицької церкви

А Б В Г
       

Укажіть особу.

Письменник, педагог, літературознавець, лексикограф, етнограф, історик, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч. Один з орга­нізаторів Української радикальної партії (УРП). Упорядкував і видав «Словник української мови» (1907-1909), видав три томи «Етнографіч­них матеріалів».

 

 


А Б В Г
       

 

 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

А  
Б  
В  
Г  

Лише три правильні

ВАРІАНТ

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

Пізнай особу за описом.

«Український учений XV ст., доктор філософії й медицини. Викладав філософію, медицину та астрономію в Болонському університеті, у 1481-1482 рр. був ректором цього закладу. У 1483 р. в Римі вийшла його книга "Прогностичні судження..." - перший друкований твір українця, виданий за кордоном».

А Б В Г
       

А Іван Вишенський

Б Герасим Смотрицький

В Костянтин Острозький

Г Юрій Дрогобич

7.

 

В                                                                     Г

А Б В Г
       

7.Позначте місто, поблизу якого відбулася битва, описана тогочасним поль­ським письменником.

«13 вересня 1648 р. хитрий ворог (козацтво), як тільки настав ранок, зібрав усі свої полки і поставив татар, яких у нього було понад чотири тисячі, попереду і переодяг більшу частину охотників у татарське вбрання, щоб вони були подібні до татар і своїм зовнішнім виглядом наганяли страх на нас. Ця хитрість добре вдалася їм. Коли вони зненацька кинулися великою юрбою з вигуками: «алла!», «алла!» ...замішання, що охопило наших ще звечора, ще більше зросло... Коло переправи точився великий бій... А в цей час шанці були взяті за греблею, піхота геть уся з гарматами знищена і з кінних хоругов, що переправилися на той бік, жодна не вернулася ціла... Розгромлене військо в безладі тікало».

А Жовті Води

А Б В Г
       

Б Зборів

В Корсунь

 Г Пилявці

Лише три правильні

ВАРІАНТ

Пізнай особу за описом.

«Один з найзагадковіиіих майстрів барокової скульптури XVIII ст. Це був скульптор світового рівня, якого серйозні західні дослідники нази­вають "слов'янським Мікеланджело". Він є автором скульптурної групи свято­го Юрія змієборця на фасаді собору Свя­того Юра у Львові. Більша частина творів майстра зібрана у Львівському музеї сакральної скульптури».


А Б В Г
       

А Іоан Пінзель

Б Йов Кондзелевич

В Іван Руткович

Г Вільгельм Гондіус

 

 


Лише три правильні

ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

Як називався збірник законів (1072 р.), що скасовував кровну помсту за вбивство, замінивши її грошовим штрафом, посилював відповідальність за порушення законів, збільшував розміри штрафів за вчинення збитків власності тощо?

А Б В Г
       

А «Найдавніша правда»

Б «Правда Ярославичів»

В «Покон вірний»

Г «Устав земляний»

ВАРІАНТ

Пізнай особу за описом.

«Народився на Львівщині, навчався в Острозі. Гетьман Війська Запо­розького. Під його керівництвом козаки здійснили ряд вдалих походів про­ти Кримського ханства та Туреччини. У 1621 р. очолив козацьке військо в битві під Хотином. Досвідчений дипломат. Один із засно­вників Київської братської школи, її покровитель та благо­дійник».

 


А Б В Г
       

Лише три правильні

ВАРІАНТ

Пізнай особу за описом.

А Б В Г
       

 «Визначний український церковний і культурний діяч. Вивчав теологію в Паризькому університеті. Брав участь у Цецорській битві (16. Хотинській війні (1621). Під впливом Борецького прийняв чернецтво. Був архімандритом Києво-Печерської лаври, Київським митрополитом. Домігся від короля Владислава IV Вази легалізації Української православної церкви. Здійснив реформу церковного життя. У 1631 р. відкрив Лаврську школу, наступного року об'єднав її з Київською братською школою утворивши Києво-Могилянський колегіум. Реставрував Софійський с і будинки Києво-Печерського монастиря. Написав ряд творів богословської та полемічної літератури: "Євангеліє учительне", "Требник" та ін.. Похований у Києво-Печерській лаврі».

А Іван Могильницький

Б Петро Могила

В Андрій Могила

Г Арсеній Могилянський

                                                                                                              

Лише три правильні

21.Головними причинами роздробленості Русі в XI ст. більшість дослідників вважають

     

1. Розвиток феодального землеволодіння в центрі та на місцях

2. Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння

3. Занепад торговельного шляху «із варягів у греки»

4. Занепад міст

5. Поширення рабства

6. Установлення пануванню Золотої Орди                                               

7. Занепад сільського господарства   

ВАРІАНТ

Завдання 1—16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

1.

 


А Б В Г
       
А Б В Г
       

11. Східно – Кримська війна відбулася впродовж:

А 1848-1849рр.;                       Б 1852 – 1844рр;

В 1853 – 1856рр.;                    Г 1863 – 1864рр..

 

12. Укажіть автора картини «Козаки в степу», одного з найвидатніших українських пейзажистів кінця XIX - початку XX ст.

А Б В Г
       

А Сергій Васильківський

Б Микола Пимоненко

В Олександр Мурашко

Г Іван Їжакевич

 

 


Лише три правильні

ВАРІАНТ

Пізнай особу за описом.

«Професор історії й географії, викладач польської мови, а з 1841 р. - ректор Харківського університету. Автор першої віршованої української байки "Пан і Собака", "малоросійських" балад "Рибалка" і "Твардовський", перекладач творів римського поета Горація».

А Б В Г
       

 

 

Лише три правильні

ВАРІАНТ

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

Пізнай особу за описом.

«Видатний кошовий отаман Запорозької Січі дру­гої половини XVII ст. Блискучий стратег, провів ба­гато походів проти татар і турок, прагнув зберегти права і вольності запорожців. Непримиренний борець проти ворогів християнства. Вів активні диплома­тичні зносини з Гетьманщиною, Московською держа­вою, Кримським ханством, Річчю Посполитою. Ще за життя про нього було складено багато історичних пісень, легенд і переказів».

А Іван Брюховецький

Б Іван Самойлович

А Б В Г
       

В Іван Сірко

Г Петро Дорошенко

 

 

Закінчіть речення.

«Трагедія Української козацької держави полягала в тому, що відбути ся як суверенна держава вона могла лише за умови...»

А Б В Г
       

А Укладення союзу з Османською імперією

Б Прийняття протекторату одного із сусідів

В Укладення союзу з Кримським ханством

Г Входження до складу одного із сусідів

11.Хто був останнім гетьманом України?

А Б В Г
       

Лише три правильні

     

21.Позначте твердження, що характеризують діяльність князя Володимира Великого :

1. Зведення Золотих воріт

2.Захоплення візантійських володінь – Корсуня в Криму

3. Прийняття «Руської правди»

4. Карбування срібників

 5.Уведення обов'язкової військової повинності

 6.Здійснення реформи адміністративного управління

 7.Будівництво Змієвих валів         

 

 22. Які риси характеризують розвиток капіталістичних відносин на селі в другій половині XIX ст.?

1. Ліквідація праці найманих робітників

     

2. Удосконалення знарядь праці та техніки

3. Спеціалізація окремих районів України

4. Поширення відробіткової системи

5. Розвиток поміщицького господарства

6. Масове переселення жителів міст у села                                      

7. Формування ринкових відносин                                               

ВАРІАНТ

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

Пізнай особу за описом.

«Один з перших відомих українських гетьманів, нащадок великого кня­зя литовського Ольгерда. Черкаський і канівський староста, організатор відсічі татарським нападам. Під його керівництвом на о. Мала Хортиця був побудований замок, який став прототипом Запорозької Січі. У1560 р. перебував на службі у московського царя Івана Грозного, у 1561 р. повер­нувся в Україну. У 1563 р. здійснив похід до Молдови. Через зраду потра­пив у полон, страчений у Стамбулі».

А Б В Г
       


5. Серед своїх основних завдань козацтво в XVII ст. вважало справою загально­національної ваги захист

А Б В Г
       

А Українських селян

Б Церкви і культури

В Польського короля

Г Жителів міст

6. У якому архітектурному стилі побудовано будинок купця Корнякта XVI ст. у Львові?                

А Б В Г
       

А Бароко

Б Ренесанс

В Готичний

Г Романський

 

 

7. У якому художньому жанрі сучасник виконав пор­трет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного із са­гайдаком за спиною, що вказує на прізвисько, отримане гетьманом за майстерну стрільбу з лука?

А Б В Г
       

А Літографія

Б Картина

В Гравюра

Г Мозаїка

 


Лише три правильні

ВАРІАНТ

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

А Б В Г
       

Дата: 2018-09-13, просмотров: 760.