Робота повинна відповідати таким вимогам:

­ містити всі питання плану згідно з завданням;

­ містити висновки та пропозиції учня по даній темі;

­ мати належне охайне оформлення;

­ робота, що не відповідає вимогам, повертається для доопрацювання;

­ бути виконаною і поданою на рецензування в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота повинна складатися з 25-30 друкованих стандартних аркушів, містити в собі обов’язково дві частини (три – для інтегрованих професій) і ілюструватись малюнками, схемами. Шрифт тексту 14 кегель, полуторний інтервал. Дипломна робота складається з:

­ титульного аркушу (дод.1).;

­ завдання на виконання дипломної роботи (дод.2).;

­ зміст (дод.3).;

­ Вступ (1 аркуш);

­ Розділ I. Технологічна частина. (Для інтегрованих професій: Розділ І, ІІ);

­ Розділ II. Охорона праці. (Для інтегрованих професій: Розділ ІІІ);

­ Висновки;

­ Список використаної літератури.

Дипломна робота є звітною документацією учня і повинна відповідати структурі та правилам оформлення згідно з ДСТУ 3008-95. Вона має бути написана державною мовою.

Першими сторінками дипломної роботи є титульна (Додаток 1), завдання (Додаток 2), зміст дипломної роботи (Додаток 3), вони мають бути оформлені та заповнені за формою, що наведена у відповідних додатках.

Нумерацію сторінок роботи надають арабськими цифрами згідно з планом. Першою сторінкою в роботі є титульний лист, другою – завдання на виконання письмової екзаменаційної роботи, 1, 2 сторінки включають до загальної кількості сторінок, але не нумерують, нумерацію роботи починають з третьої сторінки – зміст роботи. Заголовки розділів допускається розміщувати на окремих аркушах. Кожний розділ розпочинають з окремої сторінки. Додатки включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Нумерація сторінок у роботі повинна бути наскрізною.

Робота повинна бути акуратно оформлена на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (297 x 210 мм) з рамкою, поля якої не менше: лівий – 20мм, верхній, нижній та правий – 5мм з основним надписом (штампом) внизу. Роботу виконують на аркушах із друкованими рамками та штампами. Тільки ля професій «Кравець», «Закрійник» аркуш «Зміст роботи» повинен мати великий штамп, усі інші аркуші – маленький штамп.

Текст або (рукопис) пишеться пастою чорного кольору з інтервалом між рядками за трафаретом № 2, або друкується з використанням комп'ютерних технологій в редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman розміру 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац 1,25.

Кожна частина роботи (вступ, технологічна частина, розділи, висновки) повинна мати заголовок відповідно до змісту роботи, який необхідно писати великими літерами та посередині сторінки. Кожен розділ слід починати з нової сторінки. Заголовки підрозділів пишуть малими літерами, крім першої літери, посередині сторінки. Розділи роботи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами. Після номеру розділу ставиться крапка. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу (наприклад 2.2, 2.3 і т.д.), у кінці розділу та підрозділу крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки та переносити слова в заголовках не допускається. Відстань між заголовком та текстом дорівнює 2-ом інтервалам основного тексту.

При виконанні дипломної роботи учні повинні пояснювальну записку супроводжувати схемами, таблицями тощо, розміщуючи їх за викладом тексту. Таблиці слід подавати безпосередньо після посилання на них у тексті, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці та нумерувати послідовно. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над таблицею. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку пишуть: «Продовження таблиці __» з зазначенням її номера.

Формули і рівняння розташовують після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче формули або рівняння залишають не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння у роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (4.2) – друга формула четвертого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення кожного символу чи числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. 

Якщо письмова екзаменаційна робота містить додатки, на них мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки малими літерами (перша велика літера симетрично тексту сторінки). Над заголовком маленькими літерами (перша велика літера) друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток (наприклад: Додаток А). Слово «Додаток» розміщують по центру сторінки.

Оформлена письмова  робота повинна показати:

­ Вміння учня-випускника обґрунтувати актуальність обраної теми;

­ Логіку викладання матеріалу;

­ Знання новинок техніки, технологій за професією, які стосуються теми роботи;

­ Творчий підхід до обраної теми;

­ Використання методів практичного дослідження;

­ Можливість знаходити та аналізувати інформацію;

­ Дотримання вимог до оформлення.

Нумерувати аркуші краще в останній момент, коли робота закінчена і загальна кількість аркушів не зміниться. Номера аркушів з яких починаються розділи і питання записуються в змісті. Текст роботи повинен бути стилістично грамотним і по можливості коротким.

При виконанні розрахунків результати вимірювання повинні бути виражені в одній системі і позначені у відповідності до стандартів.

При використанні довідникових даних в тексті роботи потрібно вказувати джерела, з яких вони взяті: точну назву, рік видання, сторінку, номер таблиці. Якщо джерело вказано в переліку використаної літератури, то в дужках ставиться його порядковий номер і сторінка, номер таблиці або формули. Наприклад: (8 с.43, табл.12).

В кінці роботи приводиться перелік використаної літератури з обов’язковим вказуванням автора, назви видавництва, року видання.

Список використаної літератури слід розміщувати у такій послідовності:

­ Закони України;

­ Укази Президента України;

­ постанови Кабінету Міністрів України;

­ літературні джерела в абетковому порядку: підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті.

У кінці списку наводять іншомовні видання та електронні джерела інформації. Відомості про книги обов’язково містять прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Відомості про журнальні та газетні статті – прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки. Назви джерел наводяться тією мовою, якою вони видані. 

Найбільш суттєві опорні схеми, графіки і діаграми, що розроблені до дипломної роботи бажано виконувати на окремих аркушах.

 

Дата: 2019-04-22, просмотров: 8651.