ЩОДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ УЧНЯМИ ПТНЗ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ УЧНЯМИ ПТНЗ

На допомогу

Учням-випускникам

Та педагогічним працівникам ПТНЗ

Одеса, 2015


Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи, а саме: об’єму, структури, змісту та вимог до оформлення роботи та її захисту. В рекомендаціях надані фрагменти змісту дипломної роботи для професій сфери послуг, легкої промисловості та туризму  та приклади завдань на письмову роботу. – Одеса, 2015. – с. – 36.

 

 

Мета методичних рекомендацій – надати допомогу щодо безпосередньої організації виконання дипломних  робіт учнями професійно-технічних навчальних закладів. Пропонований інформаційно-консультативний матеріал розглядає питання ролі та місця дипломної роботи в системі освіти, визначає основні вимоги до підготовки, оформлення робіт.

 

 

Укладач: Лісовська О. М. – заступник директора з навчально-методичної роботи Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 

 


Розглянуто                                                                                            

на засіданні педагогічної ради                                                                                                                                      

протокол №3 від «29» січня 2015 рокуЗМІСТ

1. Загальні положення щодо організації та проведення державної кваліфікаційної атестації 4
2. Мета і завдання дипломної роботи 6
3. Порядок підготовки, затвердження та виконання завдання дипломної роботи 7
4. Тематика дипломних робіт 11
5. Оформлення, обсяг та зміст дипломної роботи 12
Зміст дипломної роботи для професії «Кравець» 16
Зміст дипломної роботи для професії «Закрійник» 21
Зміст дипломної роботи для професій «Квіткар», «Флорист» 22
Зміст дипломної роботи для професії «Фотограф (фотороботи)» 24
Зміст дипломної роботи для професії «Перукар (перукар - модельєр)» 24
Зміст дипломної роботи для професії «Агент з організації туризму» 27
6. Захист дипломної роботи 28
7. Критерії оцінювання знань під час захисту дипломної роботи 29
Список використаної літератури 31
Додатки 32


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи передбачає наступну мету:

засвоєння учнями методів розробки та технологічного вирішення поставлених завдань;

­ закріплення навичок самостійної роботи з технічною літературою при застосуванні отриманих знань та досвіду перед випускної виробничої практики на підприємстві; 

­ перевірку рівня професійної підготовленості учня до самостійної роботи по професії. 

Для досягнення цієї мети учень повинен продумати і якісно представити собі умови завдання, правильно вибрати або обрати вхідні данні, визначити найбільш раціональну технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність. Крім того, випускник повинен вміло користуватися технічною літературою, правильно викладати свої думки. 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Теми дипломних робіт визначаються викладачем спеціальної технології спільно з майстрами виробничого навчання та повинні відповідати змісту виробничої практики учнів (за можливості – змісту кваліфікаційних пробних робіт), обсягу знань, вмінь та навичок, що передбачається освітньо-кваліфікаційною характеристикою та робочими навчальними програмами з відповідної професії. ні, які навчаються суміжним та інтегрованим професіям, письмову екзаменаційну роботу виконують окремим розділом з кожної професії. Рівень кваліфікації повинен відповідати рівню, визначеному в кваліфікаційній характеристиці. Зміст дипломної роботи повинен відповідати темі.

Приклади тем дипломних робіт:

­ для професії «Кравець» – технологія виготовлення будь-якого швейного виробу;

­ для професії «Вишивальник» – технологія виконання видів робіт або оздоблення виробів;

 

­ для професії «Закрійник» – розробка конструкції, моделювання і розкрій виробу (назва) згідно ДСПТО;

­ для професій  «Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник», «Педикюрник» – технологія виконання будь-якої зачіски, стрижки, фарбування, манікюру, педикюру тощо (назва) згідно ДСПТО;

­ для професії «Квіткар; флорист» – технологія виготовлення або побудови композиції (назва) згідно ДСПТО;

­ для професії «Фотограф (фотороботи)» - технологія виконання фоторобіт (назва) згідно ДСПТО.

 

5. ОФОРМЛЕННЯ, ОБСЯГ ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Висновки

Висновки

Символіка

1.4. Технологія виконання – описати загальну технологію виконання, свій цикл роботи розглянути детальніше;

Символіка

2.4. Технологія виконання - описати загальну технологію виконання, свій цикл роботи розглянути детальніше;

Розділ ІІІ. Охорона праці

Висновки

Техніка постанови кадру.

Висновки

Розділ II. Охорона праці

В даному розділі учні повинні запропонувати заходи, які б виключали небезпечні ситуації на підприємстві (зокрема на дільницях та робочих місцях, які визначені консультантом роботи).

Примітка: дипломна робота може бути доповнена виготовленням постижерного виробу.

Висновки

Розділ II . Охорона праці

В даному розділі учні повинні запропонувати заходи, які б виключали небезпечні ситуації на підприємстві (зокрема на дільницях та робочих місцях, які визначені консультантом роботи).

Висновки

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Учень повинен виконати дипломну роботу та подати її викладачам – консультантам та керівнику на перевірку в термін, передбачений графіком здачі. Викладачі ретельно перевіряють роботу, оцінюють її та пишуть рецензію за формою (дод. 4):

- короткий виклад змісту роботи;

- висновки, зауваження;

- оцінка рецензента (за 12-ти бальною системою).

Дата. Підпис та посада особи, яка рецензувала роботу (дод. 4).

Якщо робота не допускається до захисту, вона повертається учню на доопрацювання з поясненням зауважень. Учень повинен внести зміни відповідно до зауважень та подати роботу на повторне рецензування, але не пізніше 3-х днів до захисту.

Захист дипломної роботи проводиться за графіком навчального процесу державною кваліфікаційною комісією. Захищені дипломні роботи передаються в архів, де вони зберігаються згідно з вимогами такого виду документів.

На Державну кваліфікаційну атестацію учень надає:

- письмову дипломну роботу та її копію в електронному вигляді на диску. Диск має бути підписаний та вкладений у роботу в окремий файл;

- мультимедійну презентацію пробних робіт на розряд, клас чи категорію, виконаних учнем за період навчання. 

(Приклад для професії «Кравець»:

Пробні роботи, виконані учнем за професією «Кравець» на 2 кваліфікаційний розряд;

Пробні роботи, виконані учнем за професією «Кравець» на 3 кваліфікаційний розряд;

Пробні роботи, виконані учнем за професією «Кравець» на 4 кваліфікаційний розряд).

- Портфоліо творчих робіт учня у друкованому вигляді (у разі можливості).

- Особову справу учня (з Центру профорієнтації та працевлаштування).

 

 

Запропоновані методичні рекомендації не вичерпують всіх аспектів поставленої проблеми, вони можуть бути доповнені та розширені згідно вимог ДСПТО, кваліфікаційних характеристик та сучасних потреб виробництва.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ УЧНЯМИ ПТНЗ

На допомогу

Учням-випускникам

Дата: 2019-04-22, просмотров: 12171.