ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

1. Вимоги до написання дипломних робіт, теми та завдання дипломних робіт розглядаються та схвалюються на засіданні методичної комісії та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.

2. Теми та завдання на дипломні роботи складають та обговорюють на засіданні методичної комісії викладачі професійно-практичної підготовки спільно з майстрами виробничого навчання. Теми повинні відповідати змісту виробничої практики учнів (за можливості – змісту кваліфікаційних пробних робіт), обсягу знань, вмінь та навичок, що передбачається освітньо-кваліфікаційною характеристикою та робочими навчальними програмами з відповідної професії (професій, у разі підготовки кадрів за інтегрованими професіями).

3. Учні одночасно із темою отримують і завдання до дипломної роботи (дод.2).

4. Викладачі ознайомлюють учнів з вимогами до оформлення та написання дипломної роботи, а також з термінами виконання роботи.

5. Розгляд питань з приводу виконання дипломної роботи проводяться на консультаціях до написання дипломної роботи згідно розкладу.

6. Виконані дипломні роботи зберігаються у керівників, а за 2-3 дні до захисту видаються учням.

7. Термін зберігання в навчальному закладі виконаних дипломних робіт – 1 рік.

Керівником дипломної роботи, як правило, призначається викладач предмету спецтехнології. Доцільно в ПТНЗ обладнати один з кабінетів професійно-теоретичної підготовки стендом з докладними зразками виконання дипломної роботи. Проведення занять з виконання дипломних робіт у формі групових та індивідуальних консультацій в цьому кабінеті з використанням стенду підвищує ефективність роботи як учня, так і викладача-консультанта.

Групові консультації надаються для всіх учнів групи. Мета їх проведення – ознайомлення з вимогами щодо до змісту та оформлення дипломної роботи. Постійні консультації допомагають учням у виборі методів роботи, своєчасному усуненні недоліків, тощо. У подальшому консультації можуть надаватися індивідуально та групам і підгрупам учнів залежно від потреби. Рекомендується проводити індивідуальні консультації в присутності інших учнів. Це дає можливість викладачу ознайомити більшу кількість учнів із загальними положеннями виконання письмової екзаменаційної роботи уникаючи повторень, робити аналіз допущених і попереджати аналогічні помилки. Окремі розділи пояснюють та консультують, розбивши групу на підгрупи або індивідуально і акцентують увагу на особливостях виконання кожного з розділів дипломної роботи.

Кількість годин на проведення консультацій визначені робочим навчальним планом. На період виконання дипломної роботи обов'язково складається графік консультацій викладачів-консультантів та проводиться облік їх відвідувань. Виконання графіка консультацій контролюється заступником директора з НВР.

Викладач-консультант:

­ надає рекомендації щодо основної літератури за темою;

­ проводить консультації з питань виконання дипломної роботи;

­ систематично здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту та оформлення дипломної роботи;

­ перевіряє матеріали, що входять до складу дипломної роботи;

­ здійснює контроль за дотриманням графіку виконанням дипломної роботи.

Викладач повинен розвивати й заохочувати ініціативу учнів, направлену на технічно грамотне виконання завдання. При цьому він не повинен ні в якому разі нав’язувати учням готове рішення.

Основна мета викладача-консультанта – направляти учнів у процесі виконання завдання на правильний шлях, розвивати їх самостійність при вирішенні конкретних питань, використанні довідкової літератури, досвіду, отриманого під час проходження виробничої практики.

Тематичний графік виконання консультацій:

1. Отримання учнями тем дипломної роботи.

2. Розгорнутий план виконання дипломної роботи.

3. Ознайомлення із загальними вимогами щодо виконання дипломної роботи.

4. Демонстрація зразків дипломних робіт.

5. Добір літератури відповідно до теми. Індивідуальні консультації.

6. Консультації до етапів виконання дипломної роботи: Вступ.

7. Консультації до етапів виконання дипломної роботи: Розділ 1.

8. Консультації до етапів виконання дипломної роботи: Розділ 2.

9. Ескізи, рисунки, таблиці, які повинні міститися у дипломній роботі.

10. Технологічний процес (технологія виконання робіт). Використання існуючих технологічних карт.

11. Складання технологічних карт на конкретні види робіт.

12. Застосування новітніх форм і методів виконання робіт.

13. Правила організації робочого місця. Наукова організація праці. Використання технологічних карт при складанні схеми організації робочого місця.

14. Ознайомлення із нормативними документами та стандартами ГОСТа.

15. Визначення норм часу, праці, необхідних для виконання цієї роботи.

16. Основні технічні вимоги до виконання та результатів виконаної роботи.

17. Контроль за раціональністю використовуваних матеріалів та інструментів.

18. Контроль за якістю виконаних робіт.

19. Розділ 3. Дотримання вимог охорони праці.

20. Складання переліку літературних джерел.

21. Вимоги до змісту та оформлення графічної роботи або макета (зовнішнього вигляду) відповідно до теми дипломної роботи.

22. Перевірка чернеток, додаткові рекомендації щодо оформлення чистового варіанту дипломної роботи.

23. Перевірка графічних робіт або макетів. Відгук на виконання дипломної роботи.

Рецензію на виконану дипломну роботу складають всі закріплені викладачі-консультанти (за свій розділ дипломної роботи), а керівник роботи підсумково оцінює роботу, беручи до уваги оцінку своїх колег.

У процесі виконання дипломної роботи учні самостійно працюють зі спеціальною літературою. При підборі літератури слід користуватися предметними каталогами бібліотек, бібліографічними збірниками з відповідної галузі знань, реферативними журналами, періодичними виданнями, методичними посібниками, довідниковою літературою, мережею Інтернет, електронною бібліотекою ліцею тощо.

Основні етапи виконання дипломної роботи:

­ Розподіл та закріплення тем.

­ Затвердження тем в залежності від підприємств, де учні проходять виробничу практику.

­ Складання (заповнення плану дипломної роботи та погодження його з викладачем, керівником дипломної роботи).

­ Підбір джерел інформації для написання дипломної роботи згідно з планом-завданням.

­ Написання і оформлення дипломної роботи.

­ Надання дипломної роботи для рецензування.

­ Доопрацювання роботи згідно з зауваженнями рецензента.

­ Захист дипломної роботи згідно з встановленим графіком.

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Теми дипломних робіт визначаються викладачем спеціальної технології спільно з майстрами виробничого навчання та повинні відповідати змісту виробничої практики учнів (за можливості – змісту кваліфікаційних пробних робіт), обсягу знань, вмінь та навичок, що передбачається освітньо-кваліфікаційною характеристикою та робочими навчальними програмами з відповідної професії. ні, які навчаються суміжним та інтегрованим професіям, письмову екзаменаційну роботу виконують окремим розділом з кожної професії. Рівень кваліфікації повинен відповідати рівню, визначеному в кваліфікаційній характеристиці. Зміст дипломної роботи повинен відповідати темі.

Приклади тем дипломних робіт:

­ для професії «Кравець» – технологія виготовлення будь-якого швейного виробу;

­ для професії «Вишивальник» – технологія виконання видів робіт або оздоблення виробів;

 

­ для професії «Закрійник» – розробка конструкції, моделювання і розкрій виробу (назва) згідно ДСПТО;

­ для професій  «Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник», «Педикюрник» – технологія виконання будь-якої зачіски, стрижки, фарбування, манікюру, педикюру тощо (назва) згідно ДСПТО;

­ для професії «Квіткар; флорист» – технологія виготовлення або побудови композиції (назва) згідно ДСПТО;

­ для професії «Фотограф (фотороботи)» - технологія виконання фоторобіт (назва) згідно ДСПТО.

 

5. ОФОРМЛЕННЯ, ОБСЯГ ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дата: 2019-04-22, просмотров: 12435.