ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Проведення державної кваліфікаційної атестацій учнів професійно-технічних навчальних закладів визначені робочими навчальними планами підготовки робітничих кадрів, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419), Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.98 р. № 201/469). Державна кваліфікаційна атестація (ДКА) – завершальний етап навчального процесу, що проводиться державною кваліфікаційною комісією з метою встановлення готовності осіб, які здобувають професійно-технічну освіту, самостійно виконувати комплекс робіт чи певну роботу з обраної професії, спеціальності та спеціалізації відповідного розряду (класу, категорії).

За місяць до початку календарного року директор формує склад кваліфікаційної комісії (який погоджує з головним управлінням освіти і науки) та видає наказ про створення та функціонування постійно діючої кваліфікаційної комісії, яка працює протягом календарного року. Вимоги щодо формування кількісного та її представницького складу викладені у Положенні про організацію навчально-виробничого процесу, затвердженого наказом
МОН України від 30.05.2006 року № 419 п.6., згідно якого до комісії повинні ввійти представники підприємств, установ, організацій-замовників підготовки робітничих кадрів.

Кваліфікаційна атестація базується на державних стандартах професійно-технічної освіти з урахуванням документів, які регламентують організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

За результатами державної кваліфікаційної атестації чи кваліфікаційної атестації учням (слухачам) присвоюється кваліфікація певного рівня з внесенням записів у відповідні документи (протоколи засідань кваліфікаційних комісій, журнали обліку навчальної роботи, зведені відомості, додатки до дипломів або свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації тощо).

Державна кваліфікаційна атестація включає:

­ кваліфікаційну пробну роботу;

­ захист дипломної роботи (або творчої роботи, що її замінює з пояснювальною запискою), проект для випускників вищого професійного училища третього атестаційного рівня.

Результати складових атестації: зведену відомість підсумкових оцінок предметів професійної підготовки, щоденники обліку виробничої практики, виробничі характеристики учнів, наряди виконаних кваліфікаційних пробних робіт розглядаються кваліфікаційною комісією та оформляються протоколом кваліфікаційної атестації, який зберігається у навчальному закладі протягом 75 років (визначено п.6.24 Положення про організацію навчально-виробничого процесу).

Для якісної підготовки та проведення кваліфікаційної атестації керівникам професійно-технічного навчального закладу необхідно:

­ укласти угоди з господарствами, підприємствами, установами і організаціями на проходження учнями, виробничої практики з врахуванням підготовки за інтегрованими професіями;

­ розробити програми виробничої практики учнів з урахуванням регіонального компоненту. Розглянути їх на засіданнях відповідних методичних комісій, погодити з замовниками підготовки робітничих кадрів, затвердити і довести до відома виконавців (майстрів виробничого навчання, учнів);

­ створити державні кваліфікаційні комісії для проведення атестації. Склад комісій затверджується та погоджується у відповідності до нормативно-правових документів;

­ створити та затвердити графік проведення державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації);

­ підготувати та розглянути питання про допуск учнів до кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації) на засіданні педагогічної ради;

­ розробити, погодити з керівниками відповідних підрозділів підприємств, організацій, установ – замовниками підготовки кадрів і затвердити переліки кваліфікаційних пробних робіт. Переліки кваліфікаційних пробних робіт та їх зміст визначаються майстром виробничого навчання, розглядаються і схвалюються методичними комісіями, затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу; учні, які навчаються за суміжними та інтегрованими професіями, кваліфікаційну пробну роботу виконують окремо з кожної професії;

­ забезпечити безпечне проведення робіт на виробництві під час виконання кваліфікаційних пробних робіт;

­ для проведення теоретичної частини проміжної кваліфікаційної атестації рекомендується розробити комплексні контрольні завдання відповідно до рівня кваліфікації. Комплексні контрольні завдання (ККЗ) розробляються викладачами професійно-теоретичної підготовки, обговорюються на засіданнях методичних комісій та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи;

­ розробити та затвердити перелік тем дипломних робіт, проектів або творчих робіт. Теми мають відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь та навичок, передбачених робочими навчальними програмами та освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника відповідно до ступеня професійно-технічної освіти;

­ організувати замовлення документів про освіту.

 


Дата: 2019-04-22, просмотров: 7255.