ТЕМА: РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В МЕРЕЖІ НАПРУГОЮ 380/220 В
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Навчити студентів розраховувати струми короткого замикання в електричних мережах напругою 380/220 В.

І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сільські електричні мережі з напругою 380 В виконують із глухо заземленою нейтраллю. В таких мережах можуть виникати трифазні, двофазні та однофазні короткі замикання (КЗ).

Як правило розрахунок зводиться до визначення максимального триполюсного струму короткого замикання на шинах 0,4 кВ трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ та струму однополюсного КЗ в найбільш електрично віддаленій точці лінії.

Значення струму триполюсного КЗ на шинах підстанції необхідне для вибору та перевірки електричних апаратів на термічну та динамічну стійкість та узгодження захистів трансформатора та лінії 0,38 кВ, а за струмом однополюсного КЗ в найбільш електрично віддаленій точці лінії перевіряють ефективність (чутливість) захисних пристроїв (реле, автоматів, плавких запобіжників).

При визначенні струмів замикання в мережах низької напруги треба враховувати як індуктивний, так і активний опори елементів схеми. У розрахунках не враховують опір лінії, що живить силовий трансформатор, і вважають, що напруга на шинах високої напруги трансформаторної підстанції при КЗ в мережі низької напруги залишається незмінною та дорівнює номінальному значенню.

 Результуючий опір до точки КЗ складається з активного та індуктивного опорів трансформатора 10/0,4 кВ та лінії 0,38 кВ.

Повний опір трансформатора визначається за виразом:

 (6.1)

Активний опір трансформатора:

, (6.2)

де  – втрати потужності в обмотці трансформатора, кВт.

. (6.3)

або

Активний та реактивний опір лінії визначаємо за формулами (5.4):

, .

Струм триполюсного КЗ в будь-якій точці лінії визначається за відомими виразами (5.13) та (5.14): 

– при розрахунку методом практичних одиниць

– при розрахунку методом відносних одиниць .

Максимальний струм трьохполюсного КЗ на шинах 0,4 кВ трансформатора визначається за виразом:

. (6.4)

Струм однополюсного КЗ лінії 0,38 кВ визначається за виразом:

, (6.5)

де  – фазна напруга мережі, В;

 – повний опір трансформатора струму КЗ на корпус [1-3], Ом;

 – повний опір петлі фаза-нуль до точки КЗ, Ом.

Опір петлі «фаза-нуль» в загальному випадку визначається:

 (6.6)

де ,  – питомий активний та індуктивний опір і-ї ділянки фазного провода, Ом/км;

,  – питомий активний та індуктивний опір і-ї ділянки нульового провода, Ом/км;

– питомий зовнішній індуктивний опір петлі фаза-нуль, Ом/км;

 – довжина і-ї ділянки лінії, км.

Якщо фазний та нульовий провід виготовлені із кольорового металу, то їхнім індуктивним опором нехтують, тоді:

Якщо нульовий провід виконаний таким же перерізом, що і
фазний, тоді:

 Для проводів з кольорового металу зовнішній індуктивний опір петлі «фаза-нуль» приймається рівним  .

 


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Для чого розраховується триполюсний струм КЗ на шинах
0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ?

2. Для чого розраховуються однополюсні струми КЗ в кінці лінії 380/220 кВ?

3. Як визначається струм триполюсного КЗ на шинах 0,4 кВ трансформатора?

4. Як розраховується струм однополюсного КЗ в лінії 0,38 кВ?

5. Як визначається повний опір трансформатора замикання на корпус?

 


ЛІТЕРАТУРА

1. Притака І.П. Електропостачання сільського господарства. - 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1983.– 343с. (ст. 204-226).

2. Будзко И. Ф., Зуль Н. М. Электроснабжение сельского хозяйства. - М.: Агропромиздат, 1990. - 496 с. (ст. 172-196, 473).

3. Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: Агропромиздат, 1990. – 351с. (ст. 176-186).

4. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства под редакцией Будзко И.А. – М.: Колос,1982.–319с. (ст.127-132).

5. Харкута К.С., Яницкий С.В., Ляш Э.В. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1992. – 223с. (ст. 137-157).

 

Задача 6.1

Лінія напругою 0,38 кВ відходить від шин споживчої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ. Розрахункові данні наведені на схемі мережі (Рис. 6.1). Визначити струми триполюсного та однополюсного КЗ в точках К1 та К2.

 


Рисунок 6.1 – Розрахункова схема мережі.

 


Рисунок 6.2 – Еквівалентна схема заміщення мережі.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

Приймаємо: .

1. Опір трансформатора:

2. Повний опір трансформатора струму замикання на корпус:

 [2].

3. Опір лінії (ділянок):

 А 25 .

 А 16 , .

; .

; .

4. Результуючий повний опір мережі:

.

5. Опір петлі «Фаза-нуль» до точки К2:

6. Струми КЗ у точці К1:

.

.

.

7. Струми КЗ у точці К2:

.

.

 Задача 6.2

Повітряна лінія 0,38 кВ приєднана до шин 0,4 кВ споживчої ТП 10/0,4 кВ із трансформаторами потужністю . кВА. Розрахункова схема лінії представлена на рисунку 6.2. Розрахувати найбільше й найменше значення струмів КЗ в лінії 0,38 кВ. Вихідні данні по
варіантам наведені в таблиці 6.1.

 

 

 


Рисунок 6.2 – Розрахункова схема мережі.

Таблиця 6.1 – Вихідні дані електричної мережі

Варіант

n, шт

кВА

Ділянки лінії

1

2

3

4

5

 м  мм2  м  мм2  м  мм2  м  мм2  м  мм2
1 1 250 100 50 - - - - 150 35 120 25
2 2 100 80 35 120 25 150 16 - - - -
3 1 160 120 50 200 35 - - - - - -
4 2 160 150 35 80 25 100 16 - - - -
5 1 400 60 50 - - - - 100 35 80 25
6 2 250 130 50 - - - - 100 25 - -
7 1 100 100 35 100 16 - - - - - -
8 2 160 150 70 - - - - 100 50 150 35
9 1 160 80 35 100 25 150 16 - - - -
10 2 400 120 70 - - - - 150 50 - -ЗАНЯТТЯ 7

Дата: 2019-05-28, просмотров: 240.