Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Іспит Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів 30 балів 30 балів 40 балів 100 (30+30+40) балів

Поточний контроль знань.

Поточний контроль включає обговорення наявних прогалин та колізій норм земельного законодавства, практики застосування цих норм, експрес-опитування, тестування, обговорення питань курсу, виступи з доповідями з актуальних питань, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань, тестування та письмових контрольних робіт.

Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:

Форми контролю знань студентів при поточному контролі

Оцінка

(у балах)

Оцінка (у балах)

За семестр

мінімальна максимальна Усна відповідь (відповідь на теоретичне питання) 4 1*4=4 3*4=12 Доповнення відповіді, до 4 2*4=8 5*4=20 Експрес-опитування 2 2*2=4 2*2=4 Самостійна робота 3 2*3=6 2*3=6 Тестування 2 2*2=4 2*2=4 Виконання індивідуального завдання 4 1*4=4 1*4=4 Модульна контрольна робота 10 2*5=10 2*5=10 Разом 29 40 60

Модульний контроль знань

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

 

Підсумковий семестровий контроль.

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни "Проблеми земельного права" визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на іспиті.

Студент вважається таким, що склав іспит, якщо він набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

 

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100 5 відмінно 75 – 89 4 добре 60 – 74 3 задовільно 1 – 59 2 незадовільно

Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр

ЗМ1 ЗМ2 Оцінка, отримана на іспиті Підсумкова оцінка
Поточні оцінки у балах 10 10

30

15(ЗМ1)+

20(ЗМ2)+ 30 іспит=65

Оцінка за модульну контрольну роботу 5 10
Всього, у балах 10+5=15 10+10=20


ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема

Кількість годин, у тому числі

Лекції Семінарські заняття Самостійна робота студентів

Змістовний модуль1. Проблеми земельного права як галузі права. Проблеми прав на землю.

Тема 1. Проблеми земельного права України як самостійної галузі права 2 2 4 Тема 2. Проблеми джерел земельного права України 2 2 4 Тема 3 Проблеми права власності на землю 4 3 8 Тема 4. Проблеми права землекористування 2 2 4 Модульна контрольна робота 1

Змістовний модуль 2. Проблеми правового регулювання управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, відповідальності в земельному праві України та правового режиму земель.

Тема 5. Проблеми правового регулювання управління в галузі використання, відтворення та охорони земель 4 3 6 Тема 6. Проблеми відповідальності в земельному праві України 1 - 4 Тема 7. Проблеми правових режимів окремих категорій земель 3 4 6 Модульна контрольна робота 1 Всього: 18 18 36

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовний модуль 1.Проблеми земельного права як галузі права. Проблеми прав на землю

1. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента

 

Тема 1. Проблеми земельного права як самостійної галузі права (4 год).

Дата: 2019-03-05, просмотров: 30.