Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

Проблеми земельного права

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

 

 

 

 

КИЇВ – 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни "Проблеми земельного права".

 

Укладачі:

Ковальчук Т.Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри трудового, земельного і екологічного права;

Кохановська ОВ – доктор юридичних наук, професор;

Марусенко Р.І. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права;

Мірошниченко А.М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права.

 

Лектори:


К.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

Викладачі, які проводять семінарські заняття:

К.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

Доц. Марусенко Р.І.,

Ас. Бевз О.В.,

Ас. Власенко Ю.Л.,

Ас. Євстігнєєв А.С.,

Ас. Саркісова Т.Б.,

Ас. Суярко М.О.,

Ас. Третяк Т.О.

Рецензент:

Д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 13

від " 25 " червня 2009 р.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

"____" ______________ 2009р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету

 

 

декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._______

 

 


зміст

І. ВСТУП.. 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. 6

1. Поточний контроль знань. 6

2. Модульний контроль знань. 7

3. Підсумковий семестровий контроль. 7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 8

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 9

Змістовний модуль 1.Проблеми земельного права як галузі права. Проблеми прав на землю.. 9

1. Тематика лекцій, семінарських занять, 9

самостійної роботи студента. 9

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 13

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1. 15

Змістовний модуль 2. Проблеми правового регулювання управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, відповідальності в земельному праві України та правового режиму земель. 17

1. Тематика лекцій, семінарських занять, 17

самостійної роботи студента. 17

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 20

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2. 22

V. ЛІТЕРАТУРА.. 25

VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 61

 
І. ВСТУП

 

Робоча навчальна програма з курсу "Проблеми земельного права" розроблена для студентів магістратури юридичного факультету спеціальності "Правознавство".

Навчальна дисципліна "Проблеми земельного права" викладається студентам магістратури І року навчання у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години, з них лекцій – 18 годин, семінарських занять – 18 годин, самостійної роботи – 36 годин.

Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань щодо актуальних проблем та колізій у правовому регулюванні відносин з використання та охорони земель та земельних ділянок, що належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання складних та нетипових проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства.

Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика їх застосування, проекти законодавчих та інших нормативних актів, наукові теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: теоретичні розробки у сфері розв’язання колізійних проблем земельного права та розвитку його як галузі, основні спірні та проблемні положення Конституції України, Земельного кодексу України та інших нормативних актів, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, управління у зазначеній сфері, відповідальності за порушення земельного законодавства, правового режиму окремих категорій земель тощо. Студенти також мають знати доктринальні положення земельного права, фундаментальні наукові праці в даній сфері та їх авторів.

Студент повинен вміти: правильно застосовуючи неоднозначні положення нормативно-правових актів, вирішувати колізії норм, обґрунтовувати власну позицію з посиланням на нормативну базу, а в разі необхідності - доктринальні розробки, аналізувати практику застосування норм земельного законодавства та робити висновки тощо.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Проблеми земельного права" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі І року навчання магістратури.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність ґрунтовних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо.

"Проблеми земельного права" як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами як "Земельне право", "Екологічне право", "Актуальні проблеми екологічного права" тощо.

 ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Контроль знань студентів з дисципліни "Проблеми земельного права" включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 30 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів - 60) та кількість балів, отриманих на іспиті (максимальна кількість балів – 40).

Поточний контроль знань.

Поточний контроль включає обговорення наявних прогалин та колізій норм земельного законодавства, практики застосування цих норм, експрес-опитування, тестування, обговорення питань курсу, виступи з доповідями з актуальних питань, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань, тестування та письмових контрольних робіт.

Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:

Форми контролю знань студентів при поточному контролі

Оцінка

(у балах)

Оцінка (у балах)

За семестр

мінімальна максимальна Усна відповідь (відповідь на теоретичне питання) 4 1*4=4 3*4=12 Доповнення відповіді, до 4 2*4=8 5*4=20 Експрес-опитування 2 2*2=4 2*2=4 Самостійна робота 3 2*3=6 2*3=6 Тестування 2 2*2=4 2*2=4 Виконання індивідуального завдання 4 1*4=4 1*4=4 Модульна контрольна робота 10 2*5=10 2*5=10 Разом 29 40 60

Модульний контроль знань

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема

Тестові завдання.

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути декілька або одна).

 

Які відсутні на сьогодні категорії земель пропонує виокремити проф. Андрейцев В.І.?

1. землі культового призначення

2. землі державного матеріального резерву

3. землі товарного сільськогосподарського виробництва

4. землі виробничо-господарського призначення

5. землі антропогенних ландшафтів

 

До предмету правового регулювання земельного права входять відносини щодо:

1. набуття та реалізації права на грунт для вазонів

2. купівлі-продажу ділянок на Місяці

3. визначення меж адміністративно-територіальних утворень

4. розпорядження ділянками намитих (штучно створених) островів

5. оренди площі підземних переходів для розміщення об’єктів торгівлі

 

Чи є практика Європейського суду з прав людини щодо земельно-правових спорів джерелом права в Україні?

1. так

2. ні

3. так, проте тільки якщо однією зі сторін у справі була Україна

4. лише в частині фактів встановлених у мотивувальній частині рішення Європейського суду с прав людини.

 

Право власності на земельну ділянку виникає з моменту:

1. підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки

2. відкриття спадщини

3. видачі та реєстрації державного акту на право власності на землю

4. нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки

5. реєстрації договору оренди землі

 

Які відомості обов’язково повинні бути зазначені у заяві про приватизацію земельної ділянки із земель державної власності:

1. мета використання ділянки

2. розмір земельної ділянки

3. прізвище особи

4. зобов’язання вчасно одержати державний акт на право власності

5. ____________________________________________________________

 

Які закони наразі мають бути прийняті на розвиток норм ЗК України?

1. про землеустрій,

2. про державний земельний кадастр,

3. про оцінку земель,

4. про державний земельний (іпотечний) банк,

5. про плату за землю.

 

На якому праві може використовувати земельні ділянки Київський національний університет імені Тараса Шевченка?

1. право довічного успадковуваного володіння.

2. право приватної власності.

3. право постійного користування.

4. право оренди

5 ______________________________________________________________

 

2. Окресліть основні відомі Вам проблеми законодавчого регулювання процедур виникнення прав на земельні ділянки.

 Тестові завдання.

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька.)

 

Тимчасові правила розмежування компетенції органів щодо розпорядження землями державної власності, встановлені п. 12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, діятимуть до:

1. Прийняття Земельного кодексу в новій редакції.

2. Завершення земельної реформи в Україні.

3. Розмежування земель державної і комунальної власності.

4. Обрання Верховної Ради України у новому складі.

5. Прийняття Закону України "Про розмежування земель"

 

Яка максимальна площа земель сільськогосподарського призначення, які можуть мати на праві приватної власності громадяни та юридичні особи, встановлена нормами Земельного кодексу України?

1. таких обмежень немає.

2. до 100 га до 2015 року, а потім - без обмежень.

3. до 100 га.

4. до 10 га

5 до 10 га до 2010 року, а потім без обмежень площі

 

Громадяни - власники земельних ділянок с/г призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва мають право:

1. подарувати такі земельні ділянки

2. обміняти їх на інші земельні ділянки

3. змінити цільове призначення таких ділянок

4. використовувати за призначенням

5. не мають права вчиняти жодної з перелічених дій

 

Центральним органом виконавчої влади України у сфері регулювання земельних відносин є:

1. Державний комітет України із земельних ресурсів.

2. Державний комітет України по земельних ресурсах.

3. Міністерство земельних ресурсів України.

4. Державне агентство земельних ресурсів України.

 

Встановлення санітарно-захисних зон можливе навколо:

1. об’єктів промисловості.

2. ліній електропередачі

3. санаторіїв

4. джерел централізованого водопостачання

5. атомних електростанцій

 

Земельні ділянки морських портів відносяться до земель:

1. водного фонду.

2. водного транспорту.

3. промисловості

4.___________________________________________________________

 

Відкриття підприємцем в житловому будинку майстерні по ремонту взуття / перукарні:

1. не потребує зміни цільового призначення земельної ділянки

2. потребує зміни цільового призначення земельної ділянки на землі промисловості

3. може бути здійснене за умови сплати таким підприємцем земельного податку у 5 кратному розмірі

4. є у будь-якому разі таким, що не відповідає нормам земельного законодавства.

 

2. Розкрийте основні проблеми правового режиму земель житлової та громадської забудови.V. ЛІТЕРАТУРА

 

1. Christie Alec. Myanmar: Oil and Gas Sector: registration of Tranfers and Leases of Land // International Energy Law & Taxation Review. – 2000. – P. 44-47.

2. Claxton Hasani. Land and Liberation: Lessons for the Creation of Effective Land Reform Policy in South Africa // Michigan Journal of Race and Law. - Spring 2003. – P. 529-552.

3. Daniel F. Hinkel. Practical real Estate Law. – New York: West Publishing Company, 1991. – РР. 611 p.

4. Daniel Fitzpatrick. Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law // Yale Journal of International Law. - Winter 1997. – P. 171-212.

5. Guidelines on Real Property Units and Identifiers. - New York and Geneva: United Nations, 2004. – 70 P.

6. John McClung Nading. Property under Siege: The Legality of Land Reform in Zimbabwe // Emory International Law Review. - Fall 2002. - P. 737-801.

7. Kregg Halstead. A Brief Summary of Law Relating to Private Land and the Rights of Landowners in the United States // Ukraine – Agriculture in Reform. – Issue 5. – June, 1997. – РР. 12-13.

8. MacKenzie J.-A., Phillips M. Textbook on land law. – 11th ed. – New York, Oxford University Press inc., 2006.

9. Malcolm R., Pointing J. Statutory Nuisance: The Sanitary Paradigm and Judicial Conservatism // Journal of Environmental Law. – 2006. – P. 37-54.

10. Mitchell Kristen. Market-assisted Land Reform in Brazil: A New Approach to Address an Old Problem // New York Law School Journal of International and Comparative Law. – 2003. – P. 557-584.

11. Perry Elizabeth. Blueprint for Catastrophe / Blueprint for Peace: Planning Law in Israel as a Precursor to the Peace Process // Transnational Law and Contemporary Problems. - Spring 2003. – P. 397-428.

12. Riley Mary L. People’s Republic of China: Land Rights – Enforcement of Regulations // International Company and Commercial Law Review. – 1997. – P. 44-46.

13. Robert R. Wright, Morton Gitelman. Cases and Materials on Land Use. – 3rd ed. - St. Paul< Minn. West Publishing Co. – 1982. – 1300 p.

14. Rose Laurel L. Women’ Land Access in Post-conflict Rwanda: Bridging the Gap between Customary Land Law and Pending Land Legislation // Texas Journal of Women and the Law. - Spring 2004. - P. 197-246.

15. Shriver David. Rectifying Land Ownership Disparities throught Expropriation: Why Recent Land Reform Measures in Namibia are Unconstitutional and Unnecessary // Transnational Law and Contemporary Problems. - Fall 2005. - P. 419-455.

16. Szczepanski K. Land Policy and Adat Law in Indonesia’s Forests // Pacific Rim Law and Policy Journal. - January, 2002. - P. 231-256.

17. Wood M., Read L. Policy, Law and Practice // Journal of Planning & Environment Law. – 1994. – P. 5-32.

18. Абдраимов Б.Ж. Еще раз о земельном процессе … // Государство и право. – 2001. - № 7. – С. 57-64.

19. Абрамович К. О крестьянских сервитутах. – С.-Пб.: Типография М. Меркушева, 1895. – 233 с.

20. Адиханов Ф.Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли // Государство и право. - 2001. - №1. – С.32-39.

21. Адиханов Ф.Х. Теоретические проблемы правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения. – Томск: Издательство Томского университета, 1989. – 272 с.

22. Акманов С.С. Государственный крестьянский поземельный банк и его роль в формировании земельного рынка в дореволюционной России // Сибирский юридический вестник. – 1998. - № 3. // http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/19983/akmanov.html

23. Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР. – М.: Госюриздат, 1958. – 424 с.

24. Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 307 с.

25. Аксененок Г.А. Рациональное использование сельскохозяйственных земель и охрана почв // Советское государство и право. – 1980. - № 6. – С. 43-50

26. Аксененок Г.А., Башмаков Г.С., Кикоть В.А., Козырь М.И., Колбасов О.С. Земельное право: Учебник для студ. юрид. вузов и фак. / Институт государства и права АН СССР / Г.А. Аксененок (ред.). – М.: Юридическая литература, 1969. - 471 с.

27. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.; За ред. Ю.Д. Білика – К.: Урожай, 2004. – 96 с.

28. Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 5. – С. 30-33.

29. Андреев Ю. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств // Законность. - № 8. – 1997.

30. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

31. Андрейцев В.І. Суверенній Україні – нову "Земельну Конституцію" (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) // Право України. – 1999. - № 9. – С. 58-65.

32. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2005. – 445 с.

33. Бакай О.А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 2. – С. 105-106.

34. Бакай О. Право на застройку земельных участков в населенных пунктах // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 11. – С. 37-40.

35. Балезин В.П. Правовой режим земель городской застройки. – М.: Госюриздат, 1968. – 194 с.

36. Балезин В.П. Правовой режим земель населенных пунктов. / Ответственный редактор Н.И. Краснов. – М.: Юрид. лит., 1980. – 96 с.

37. Балезин В.П. Правовой режим земель сельских населённых пунктов. – М: Изд-во Московского госуд. ун-та, 1972. - 224 с.

38. Балюк Г.І., Єлісєєва О. В. Правові засади вирішення судами спорів, пов’язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. - Випуск 61. – С. 75-79.

39. Балюк Г.І. До створення правового механізму охорони і використання радіоактивно забруднених територій і земель / Сучасні проблеми охорони земель. Матеріали міжнародної конференції. – Вінниця, 1995. – С. 641-642.

40. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 157-160.

41. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Земельне право України. – 2006. - № 9. – С. 3-5.

42. Балюк Г.І. Правові аспекти приватизації земель на радіоактивно забруднених територіях / Матеріали науково-практичної конференції молодих юристів "Право власності в Україні в умовах ринкових відносин", Одеса, 22-24 вересня 1995 р. – 1995.

43. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 12-18.

44. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства // Земельне право України. – 2006. - № 6. – С. 49-56.

45. Балюк Г.І., Мірошниченко А.М. Роль екологічних нормативів у сфері використання і охорони земель // Проект "Підвищення екологічної та правової свідомості громадян України з метою реалізації прав приватної власності на землю, екологічну безпеку і збалансоване землекористування в контексті положень нового Земельного кодексу України. – К.: Інформаційно-ресурсний центр "Реформування земельних відносин в України" (http://myland.org.ua), 2002. – С. 73-74.

46. Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 62. – С. 132-135.

47. Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2006. - Випуск 71. – С. 102-105.

48. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 187-190.

49. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України. – 2006. - № 9. –С. 15-18.

50. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – К, 2008. – 20 с.

51. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388.

52. Бевз О.В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 107-109.

53. Бевз О.В. Проблеми поєднання приватних та публічних методів регулювання права власності на земельні ділянки // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 210-214.

54. Безбах В.В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки (Проблемы регламентации и преобразований) / Гос. Ком. СССР по нар. Образованию. – М.: Изд.-во ун.-та дружбы народов, 1989. – 144 с.

55. Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин // Право України. – 2000. - № 3. – С. 45-48.

56. Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв'язку з прийняттям нового Земельного кодексу України // Право України. – 2004. - № 2. – С. 60-66.

57. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України. – 1999. - №. 2. – С. 15-18.

58. Берлач А.І. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України // Землевпорядний вісник. – 1998. - № 4. – С. 21-23.

59. Билимович А. Землеустроительные задачи и землеустроительное законодательство. – К.: Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 198 с.

60. Білан Н.М. Актуальність теоретичної розробки поняття "правовий режим земель" // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 109-114.

61. Боголепов Р.Д. Правовой режим земель промышленного и транспортного назначения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 1964. – 15 с.

62. Бондар В.В. Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні. - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – К, 2008. – 19 с.

63. Бондар Л.О. Правове регулювання справляння земельного податку за намиті або насипані (штучно утворені) земельні ділянки // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 47-51.

64. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми // Право України. – 2000. - № 6. – С. 53-55.

65. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Автореф. дис. … к. ю. н. за спеціальність. 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

66. Бороданов Н.М. Основы земельного права. – М.: Юрид. лит., 1970. – 72 с.

67. Бородіна О.М. Законодавчо-інституціональне регулювання земельних відносин: досвід країн ЄС та уроки для України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О. О., Осипенко В. М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 39-42.

68. Бочков И.В. Право пользования землями промышленного, транспортного и другого несельскохозяйственного специального назначения. – М., "Россельхозиздат". – 1964. – 17 с.

69. Будзілович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. – 1994. - № 10. – С. 63-67.

70. Будзілович І., Юрченко А. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земельного законодавства (до 75-річчя прийняття Кодексу) // Право України. – 1998. – № 2. – С. 93.

71. Будзілович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні // Право України. – 1998. - № 7. – С. 24-29.

72. Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять "емфітевзис" та "суперфіцій" у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. – 2006. - № 8. – С. 102-104.

73. Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю // Право України. – 2004. - № 9. – С. 97-100.

74. Бусуйок Д.В. До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю д. ю. н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. - С. 133-136.

75. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. – 144 с.

76. Быстров Г.Е. Земельная реформа в России: правовая теория и практика // Государство и право. – 2000. - № 4. – с. 46-58.

77. Быстров Г.Е. Собственность юридических лиц на земли сельскохозяйственного назначения и правовое обезземеливание крестьянства // Экологическое право. – 2003. - № 1. – С. 14-19.

78. Быстров С.В. Отвод и изъятие земельных участков (в городах и поселках городского типа). – М.: Издательство литературы по строительству. – 1966. – 148 с.

79. Бычкова Ц.В. Эффективность сельскохозяйственного производства и вопросы земельной собственности // Проблемы землепользования в условиях реформирования экономики. – Материалы Межгосударственной научно-практической конференции (Кацивели, 27-31 октября 1993 г.). – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1993. – С. 82-84.

80. Бычкова Ц.В., Кулинич П.Ф. Правовая охрана земель. – К.: "Знание", 1984. – 17 с.

81. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах. – Автореф. дис. … к. ю. н. – Львів, 2000. – 18 с.

82. Ведекин К. Земельная реформа в СССР. Доклад на международном семинаре "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 26 с.

83. Велігодський Д. Правове регулювання земельних відносин у Криму в 1920 р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 141-148.

84. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України. – 2003. - № 12. – С. 88-93.

85. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Юридичний вісник України. — 2002. — 31 серпня — 6 вересня. – С. 88-93.

86. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

87. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). - Івано-Франківськ: ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 1998. – 179 с.

88. Владимирский-Буданов М. Сельское землевладение в Западной Руси до половины ХVI в. – К., 1891. - … с.

89. Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной России XVI в.- К., 1911.- 24 с.

90. Вовк О.Н. Право граждан на землю в сельской местности. Дис. ... канд. юрид. наук 12.00.06. – Харьков, Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава мудрого, 1997. –172 ст.

91. Вовк О. К вопросу о субъектах, осуществляющих право граждан на землю // Хозяйственное право. – 1997. - № 2. – С. 22-25.

92. Вовк О. О гарантиях прав собственников земельных участков и землепользователей // Бизнес-Информ.- 1997.- № 15.- с.33-35.

93. Вовк О. Право громадян на землю в сільській місцевості (проблемні питання) // Право України. - 1997.- № 6.- С. 46-48.

94. Вовк О.М. Право громадян на землю в сільській місцевості. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Харків. – 1997. – 15 с.

95. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на категории в свете реформы местного самоуправления // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 16-18.

96. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на категории по целевому назначению // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 29-32.

97. Волков Г.А. Приобретение права собственности на землю по давности владения // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 64-68.

98. Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю // Экологическое право России на рубеже ХХI века: Сборник научных статей / Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 182-200.

99. Волков Г.А., Голиченков А.К., Хаустов Д.В. Проблемы совершенствования правового регулирования публичных сервитутов для обеспечения строительства и функционирования линейных сооружений // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 16-25.

100. Волошко О. Розмежування компетенції адміністративних і судових органів при регулюванні земельних відносин в УСРР у 1920 р. // Право України. – 2004. - № 3. – С. 127-131.

101. Волынцева А.В. Признание ранее возникших прав, как принцип государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, проблемы применения // Сибирский юридический вестник. – 2001. - № 3. – С. 43-46.

102. Гавриш Н. Ґрунти як об’єкт правової охорони // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 346-349.

103. Гавриш Н.С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 249-252.

104. Галятин М.Ю. США: правовое регулирование использования земель. – М., 1991. – 251 с.

105. Гальчинська Н.Ю. Правове регулювання земельних відносин у господарській діяльності промислових підприємств в Україні // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. Наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 254-257.

106. Гамбург Л. Магістратські і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIII століть // Право України. – 2000. - № 4. – С. 110-114, 132

107. Гамбург Л. Формування кадрового складу та визначення спеціалізації статутних судів на Лівобережній Україні в судовій реформі 1760-1763 рр. // Право України. – 2004. - № 6. – С. 106-109.

108. Гапотченко Т. Правові форми забезпечення раціонального використання й охорони земель транспорту // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №. 5. – С. 60-63.

109. Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю // Право України. – 2003. - № 1. – С. 68-72.

110. Герман И.Е. Кадастр, межевание и ипотека во Франции (к отчету о заграничной поездке № 2). – М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. – 87 с.

111. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство (курс). – Москва: Типо-литография В Рихтера, 1909. – 208 с.

112. Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник. – Х.: Основа, 1998. – 208 с.

113. Глотова Е.В. Правовое регулирование сделок с земельными участками в Украине: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.06. – Одесса., 2004. – 199 с.

114. Глотова Е.В. К вопросу о правовом обеспечении аренды земли в Украине // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 299-303.

115. Голованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду. – Автореф. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 19 с.

116. Головач І. Право власності на землю: європейський та американський досвід // Економіка Фінанси Право. – 1999. - № 5. – С. 28-29.

117. Горбатович С.М. Про досвід Польщі щодо ефективного управління земельними ресурсами та можливості його впровадження в Україні // Землевпорядний вісник. – 2004. - № 3. – С. 87-89.

118. Гоштинар С.Л. Правове регулювання ведення державного земельного кадастру в Україні . - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – К, 2008. – 19 с.

119. Греков Л., Юрченко А., Мірошниченко А. Економічне стимулювання раціонального використання земель // Землевпорядний вісник. – 2008. - № 1. – С. 34-38.

120. Греков Л.Д., Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Проблеми постреформенного вдосконалення державної політики щодо земельних відносин і землекористування в аграрній сфері // Земельне право України: теорія і практика. – 2008. - № 2. – С. 28-41.

121. Греков Л.Д., Юрченко А.Д. До питання розмежування земель державної і комунальної власності // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 101-103.

122. Григорьев В.К. Советское земельное право. – М., Юрид. лит. – 1957. – 251 с.

123. Гринько С.В. Загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації право на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 123-125.

124. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. – 172 с.

125. Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С.33-36.

126. Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні // Право України. – 2006. - № 1. – С. 145-149.

127. Грищук Н.В. Іспанський реєстр власності: чим може скористатися український законодавець? // Землевпорядний вісник. – 2002. - № 4. – С. 41-45.

128. Гряда Э.А. К вопросу о проблемах правового регулирования земельных отношений в субъектах Российской Федерации // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 14-15.

129. Гудзенко М.С., Шульга М.В. Подсобное хозяйство граждан. - М.: Юрид. лит., 1983.- 128 с.

130. Гуз І. Проблеми оподаткування земельним податком // Юридичний журнал. – 2003. - № 5. – С. 52-62.

131. Гуменюк В.І. Практика вирішення справ, пов’язаних із застосуванням Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 6 (28). – С. 19-29.

132. Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 5-14.

133. Гуревський В.К. Особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 56-58.

134. Гуревський В.К. Право власника на забудову земельної ділянки // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 19-24.

135. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. Дис…канд. юрид. наук 12.00.06. – Одеса, 1999. – 184 с.

136. Гуревський В.К. Правове регулювання обігу земельних ділянок // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 98-102.

137. Гусаков В., Валетта У., Нудельман В., Вашкулат О. Довідник. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів /зонінг/. – К., 1996. – 86 с.

138. Даниленко А.С., Гарбуз М.Ю., Жмуцький В.В., Голишев М.М., Євдокимов М.О., Кулик В.М., Мірошниченко А.М., Погурельський С.П., Хабін Р.Р., Юрченко А.Д. Методичні роз’яснення щодо заповнення форми договору оренди землі // Землевпорядний вісник. – 2004. - № 2. – С. 42-58.

139. Дегтярев И.Б., Осипов Л.И. Земельное право и учет земель. – М.: Колос, 1970. – 271 с.

140. Демиденко О.В. Необхідність законодавчого забезпечення захисту ґрунтів при проведенні земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 2000. - № 3. – С. 17-18.

141. Джавадов Х.А. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (на прикладі України, Азербайджану та Росії). - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – К, 2008. – 18 с.

142. Джакоб А. Земельная реформа в Индии // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 24 с.

143. Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві (правові питання). За ред. д.ю.н. Ю.С. Шемшученка. – К.: "Урожай". – 1981. Ю.С. Шемшученко, В.Л. Мунтян, М.І. Малишко та ін. – 168 с.

144. Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні: Упорядкований на досвіді успішного проведення аукціонів у Харкові, Львові, Одесі та Чернігові. – К.: Кодр, 1995. – 181 с.

145. Евтихиев И.И. Земельное право. - М.-Петроград: Государственное издательство, 1923. – 185 с.

146. Евтихиев И.И. Управление в области планировки и застройки городов. – М.: Госюриздат, 1958. – 28 с.

147. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

148. Ельцова И.Ю. Правовые особенности обмена земельных участков // Право: теория и практика. – 2003. - № 8. – С. ….

149. Еренов А.Е. и др. Предмет и система советского земельного права. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 208 с.

150. Ерофеев Б.В. Земельное право: Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.В. Чубукова. – М.: Новый юрист, 1998. – 544 с.

151. Ерофеев Б.В. Основные теоретические проблемы правового режима земель городов в СССР. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. д.ю.н. – Алма-Ата, 1972. – 30 с.

152. Ерофеев Б.В. Основы земельного права (теоретические вопросы). – М.: "Юридическая литература", 1971. – 328 с.

153. Ерофеев Б.В. Правовой режим земель городов. – М.: Юрид. лит., 1976. – 199 с.

154. Єлисєєва О.В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 423-429.

155. Єлісєєва О.В. Правове регулювання добровільної відмови від права власності на земельну ділянку як засобу забезпечення ефективного використання землі // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О. О., Осипенко В. М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 184-187.

156. Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України. – Дис. … к. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 21 с.

157. Жариков Ю.Г. Разграничение сферы действия земельного и гражданского законодательства при регулировании земельных отношений //Государство и право. – 1996. - № 2.

158. Жариков Ю Государственное регулирование земельных отношений в России // Право и экономика. - 1998. - № 4. - С.67-72; № 5. - С.61-63.

159. Жариков Ю.Г. Закон на страже землепользования. Предупреждение земельных правонарушений. – М., Юридическая литература, 1985. – 198 с.

160. Заєць О. Деякі особливості правового статусу суб`єктів правовідносин у сфері земельної реформи // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999.- № 9.- с. 32-35.

161. Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 35-40.

162. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: автореф. дис…канд. юр. наук: 12. 00. 06. – К.: Товариство "Знання" України, 1999. – 20 с.

163. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Дис…канд. юр. наук: 12. 00. 06. – Київ, 1999.

164. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 185 с.

165. Заєць О.І. Правові засади організаційно-функціонального забезпечення муніципального управління у сфері земельних відносин // Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.2006) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 101-103.

166. Заєць О.І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 148-151.

167. Заєць О.І. Правосуб’єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 111-114.

168. Зак А. Крестьянский поземельный банк. 1883-1910. – М., 1911. – 580 с.

169. Закон від 25 травня 1922 року "Про трудове землекористування" // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1922. - № 36. – Ст. 426.

170. Зарубежный опыт: теория и практика. Земельные реформы в странах Восточной Европы // Вопросы экономики. – 1991. - № 6. – С. 122-124.

171. Заставська Л.П. Право власності на землю в сучасний період // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 94-96.

172. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

173. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. Вид.2, перероб. І доп. – К.: Істина, 2009. – 600 С.

174. Земельне право. За ред. проф. М.Д. Казанцева. Українське видання – за ред. к.ю.н. В.З. Янчука. – К., "Видавництво Київського університету". – 1960. – 304 с.

175. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. – 424 с.

176. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-ге. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2007. – 720.

177. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. – 896 с.

178. Земельний кодекс. Науково-практичний коментар./ За ред. Гетьмана А.М., Шульги М.В.- Видання 4. – Х., 2007.

179. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар. 4 вид. – Х., 2008. – 624с.

180. Земельное законодательство зарубежных стран. Ред. Аксененок Г. А., Краснов Н. И., Фомина Л. П. – М.: Наука, 1982. – – 408 с.

181. Земельное право России. Учебник по специальности "Правоведеие" / под. редакцией В.В. Петрова. М.: Стоглавь, 1995. – 300 с.

182. Земельное право Украины: Учеб. Пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.

183. Земельное право. Ред. Г.А. Аксененок. – М.: Юрид. лит., 1972. – 232 с.

184. Земельное право. Учебник для вузов. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор – доктор юрид. наук, профессор С.А.Боголюбов. – М.: Издательская группа Норма-Инфа.М, 1998. – 400 с.

185. Земельный кадастр стран Восточной Европы, Вьетнама и КНР / А.Я. Овищер, Т.А. Кулакова, Л.П. Малахина и др. – М., 1992. – 49 с.

186. Земельный кадастр стран Западной Европы, США и Канады / А.Я. Овищер, Т.А. Кулакова, Л.П. Малахина и др. – М., ВНИИТЭИагропром, 1992. – 56 с.

187. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

188. Ибрагимов К.Х., Ибрагимов А.К. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика. – 2004. - № 4. – С. 82-85.

189. Иванова Т.Г. Правовое регулирование межевания // Экологическое право. – 2003. - № 2. – С. 16-24.

190. Иконицкая И.А. Новое законодательство о земле. – М.: Знание, 1992.- 64 с.

191. Иконицкая И.А. Основы земельного права Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Юристь, 1997. – 120 с.

192. Иконицкая И.А. Разрешение земельных споров. – М.: Юрид. лит., 1973. - 104 с.

193. Ильин А.В. К вопросу о залоге земель сельскохозяйственного назначения // Государство и право. – 2004. - №. 5. – С. 38-45.

194. Іванова Є.О. Правові засади використання земель житлової і громадської забудови органами місцевого самоврядування // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 417-423.

195. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 18-27.

196. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 362-367.

197. Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України. - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – К, 2008. – 20 с.

198. Ільїна Н.Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 163-165.

199. Ільків Н.В. Право на забудову земельної ділянки як баланс приватних та публічних інтересів // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 224-230.

200. Ільків Н.В., Ільницький О.В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів // Земельне право України. – 2006. - № 8. – С. 10-17.

201. Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 419-422.

202. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. - № 8. – С. 60-64.

203. Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 350-355.

204. Ільницький О.В. Поєднання приватних та публічних інтересів при вирішенні земельних спорів з використанням адміністративної позасудової форми // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м.Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 185-191.

205. Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917). – К.: Видавництво Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, 1959. – 100 с.

206. Індиченко П.Д. Радянське земельне право. – К., "Вища школа", - 1971. – 174 с.

207. Казанцев Н.Д. Правовая охрана природы в СССР. – М.: Знание, 1967. – 64 с.

208. Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України. - 2001. - № 3. – С. 83-85.

209. Каракаш І.І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок // Земельне право України. – 2007. - № 3. – С. 52-58.

210. Кармазин Р. Законодавчі перспективи землеустрою як механізму ефективного використання земель // Юридичний журнал. – 2003. - № 5 (11). – С. 29-31.

211. Кассо Л. Здания на чужой земле. – М.: Изд. книжного магазина И. К. Голубева под фирмою "Правоведение", 1905. – 48 с.

212. Клименко О. Речові права на нерухоме майно за законодавством України // Право України. – 2004. - № 9. – С. 71-76.

213. Клюкин Б.Д. Правовые проблемы земельной реформы в СССР // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 61-70.

214. Клюкин Б.Д. США: правовое регулирование сельского хозяйства. – Наука, М., 1973. – 280 с.

215. Коваленко Т. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Право України. – 2006. - № 12. – С. 83-86.

216. Коваленко Т.О. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства: колізії законодавчого регулювання // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. Наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 249-253.

217. Коваленко Т.О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б. А. Семенюка. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 1999. – С. 48-54.

218. Коваленко Т.О. Право на землю і банкрутство: теоретичні та практичні проблеми // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 15-24.

219. Коваленко Т.О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 57. – С. 68-70.

220. Коваленко Т.О. Правові питання доступу до земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 71-76.

221. Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - № 3. – С. 23-25.

222. Ковальський Д. Поняття об’єкта земельно-процесуальних правовідносин // Юридична Україна. – 2004. - № 10. – С. 50-53.

223. Ковальський Д. Проблемні питання порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб // Юридична Україна. – 2003. - № 9. – С. 36-40.

224. Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 1999. - № 8. – С. 28-31.

225. Ковальчук Т.Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Випуск 63. – С. 32-37.

226. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти розмежування правового регулювання відносин, об’єктами яких виступають земельні ділянки та нерухоме майно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Випуск 67. – С. 12-15.

227. Ковальчук Т.Г. Ринок земель сільськогосподарського призначення: ефективне використання чи обіг (правові проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 68. – С. 54-59.

228. Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 55. – С. 165-168.

229. Ковальчук Т.Г. Наукові здобутки вчених наукової школи "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 77. – С. 6-12.

230. Ковальчук Т.Г. Проблеми набуття прав на земельні ділянки в процесі приватизації // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, присвяченої пам’яті М.М. Михеєнка та М.Й. Стефана. – К.: ВГЛ Обрій, 2009. – С. 176-180.

231. Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 119-122.

232. Козырь О.М. Особенности правового режима земель поселений // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 27-34.

233. Козырь О.М. Особенности регулирования сделок с землей земельным законодательством // Экологическое право. – 2003. - № 4. – С. 7-16.

234. Козьмук П.Ф. Проблеми кадастрового землеустрою в містах в сучасних умовах // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 2. – С. 31-33.

235. Козьмук П.Ф., Козьмук А.П. Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. – Чернівці: Букрек, 2004. – 224 с.

236. Кокотов Б. В. Фермерская аренда в США // Государство и право. – 1997. - № 11. – С. 95-101.

237. Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову // Право України. – 2001. - № 4. – С. 36-39.

238. Колотинская Е.Н. Правовые основы советского земельного кадастра. – М.: изд-во Моск. Ун-та, 1980. – 102 с.

239. Колотинская Е.Н. Правовые основы земельного кадастра в России. – М.: Изд-во МГУ, 1968. – 270 с.

240. Кондратець Є.Б. Проблеми приватизації земель в контексті Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 52. – С. 38-42.

241. Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном российском гражданском праве. – М.: "Статут", 2000. – 255 с.

242. Корнеев А.Л. Некоторые вопросы изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 68-70.

243. Костяшкін І.О. До питання трансформації колективної власності на землю в Україні // Земельне право України. – 2007. - № 3. – С. 20-26.

244. Костяшкін І.О. Об’єкти права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 56. – С. 23-26.

245. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян. – Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 20 с.

246. Костяшкін І.О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в Україні // Земельне право України. – 2007. - № 8-9. – С. 33-39.

247. Коцюба О. П. Особисте землекористування громадян. - К.: Урожай, 1984. - 160 с.

248. Краснов Н.И. О соотношении земельного и гражданского права при переходе к рыночной экономике // Государство и право. – 1994. - № 7. – С. 53-60.

249. Краснов Н.И. Правовой режим земель специального назначения. – М.: Госюриздат, 1961. – 215 с.

250. Краснов Н.И. Теоретические основы правового режима земель специального назначения в СССР. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М. –1966. – 31 с.

251. Краснов Н.И., Иконицкая И. А. Процессуальные вопросы советского земельного права. – М.: Наука, 1975. – 150 с.

252. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

253. Крассов О.И. Понятие и содержание правового режима земель // Экологическое право. – 2003. - № 1. – С. 20-24.

254. Крассов О.И. Право частной собственности на землю в США // Государство и право. - 1993. – N2.- С. 97-105.

255. Крассов О.И. Право частной собственности на землю. – М.: Юристь, 2000. – 379 с.

256. Крассов О.И. Правовой режим земель государственного лесного фонда. – М.: Наука, 1985. – 234 с.

257. Кулинич П. Визначення цільового призначення земельних ділянок при видачі селянам державних актів на право власності на землю // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 4. – С. 9-16.

258. Кулинич П. Державна реєстрація прав на нерухомість: принципи "єдиного вікна" та перспективи їх реалізації в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 15-19.

259. Кулинич П. Закон про оренду землі: як він захищає селянина // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 31-38.

260. Кулинич П. Новий Земельний кодекс України: яким йому бути? // Право України. – 2000. - № 10. – С. 50-54.

261. Кулинич П. Право стати фермером: як його реалізувати // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 20-23.

262. Кулинич П. Правовий режим єдиних земельних масивів // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 24-30.

263. Кулинич П. Правовий режим земельних ділянок, наданих громадянам для садівництва // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С. 21-25.

264. Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 20-27.

265. Кулинич П. Принцип пріоритету сільськогосподарського використання земель в земельному праві України // Право України. – 2004. - № 8. – С. 45-49.

266. Кулинич П. Про правове регулювання державної реєстрації земельних ділянок в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 17-20.

267. Кулинич П. Ринок земель як об’єкт правового регулювання // Право України. – 2005. - № 11. – С. 39-44.

268. Кулинич П. Скільки ж коштує безплатна земля з точки зору закону і чиновника // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С. 9-14.

269. Кулинич П.Ф. Державна реєстрація прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні // Земельне право. – 2006. - № 9. – С. 30-39.

270. Кулинич П.Ф. Державні акти на землю в системі виникнення земельних прав: минуле, сьогодення, майбутнє // Земельне право України. – 2006. - № 5. – С. 29-39.

271. Кулинич П.Ф. Закон України "Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)". Науково-практичний коментар. – К., 2004. – 38 с.

272. Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України: п’ять років застосування // Земельне право України. – 2006. - № 8. – С. 3-9.

273. Кулинич П.Ф. Об’єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 12 (74). – С. 51-61.

274. Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 25-33.

275. Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 4. – С. 11-14.

276. Кулинич П.Ф. Предмет земельного права // Право України. – 2008. - № 9. – С. 81-87.

277. Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: закон, практика, шляхи вдосконалення // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 6. – С. 45-51.

278. Кучер О. Особливості охорони земель у США // Землевпорядний вісник. – 2008. - № 1. – С. 53-58.

279. Лагоднюк О.А. Рекомендації щодо встановлення прибудинкових територій // Земельне право України. – 2006. - № 9. – С. 57-60.

280. Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України. – 2006.- № 4. – С. 11-17.

281. Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення / За ред. проф. М.В. Шульги: Монографія. – Х.: Право, 2007. – 160 с.

282. Лейба Л.В. Проблеми гарантування земельних прав // Земельне право України. – 2006. - № 9. – С. 19-21.

283. Логуш Л.В. Фермерство у США: правові аспекти (досвід для України). Автореф. дисертації на здобуття наук. ст. к. ю. н. – Львів, 1997. – 24 с.

284. Лугина О. Захист прав землевласників у разі самовільного використання належних їм земельних ділянок // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С.85-88.

285. Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Земельне право України. – 2007. - № 3. – С. 59-65.

286. Луняченко А. Правове становище громадян України як суб’єктів права власності на землю // Юридический вестник. – 2001. - № 1. – С. 114-117.

287. Луняченко А.В. Захист земельних прав шляхом визнання угоди недійсною // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 91-93.

288. Луняченко А.В. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 56-64.

289. Луняченко А.В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності. – Автореф. дисертації … к. ю. н. – К., 2002. - 15 с.

290. Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України // Право України. – 2004. - № 1. – С. 73-77.

291. Мальцев В.И. Советское земельное право. – М. – 1970. – 48 с.

292. Марусенко Р.І. Деякі аспекти реалізації принципу використання земель за цільовим призначенням // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 37-46.

293. Марусенко Р.І. Деякі особливості правової регламентації земельних сервітутів у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 65. – С. 35-38.

294. Марусенко Р.І. До питання про правову природу земельного сервітуту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. Випуск 66. – С. 81-83.

295. Марусенко Р.І. Земельний сервітут: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 52. – С. 25-28.

296. Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні. – Автореф. дис. … к.. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 19 с.

297. Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні. – Дис. … к.. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 211 с.

298. Марусенко Р.І. Правові аспекти реєстрації земельних сервітутних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 60. – С. 27-31.

299. Меркулова О., Мірошниченко А. Правовий режим несільськогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств // Земельне право України. – 2007. - № 8-9. – С. 40-50.

300. Минаева А.А. Понятие "правовой режим земель" и его значение в земельном праве // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 40-45.

301. Мироненко І.В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні. - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – К, 2008. – 19 с.

302. Мисник Н.Н. Еще раз о соотношении гражданского и земельного законодательства при регулировании земельных отношений // Государство и право. – 2006. - № 9. – С. 18-25.

303. Мірошниченко А.М. Вирішення та усунення колізій між нормами, вміщеними до актів земельного та господарського законодавства // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр.. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 230-234.

304. Мірошниченко А.М. Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків // Земельне право України. – 2006. - № 7. – С. 45-55.

305. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – С. 432.

306. Мірошниченко А.М. Колізії прав на земельну ділянку та прав на розташовані на ній будівлі і споруди // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 4 (56). – С. 83-89.

307. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

308. Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин. – Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 19 с.

309. Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 206 с.

310. Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 57. – С. 70-72.

311. Мірошниченко А.М., Пушкар П.В. Порівняльно-правовий аналіз поняття "експропріація" (на прикладі експропріації земельних ділянок) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 3 (77). – С. 54-63.

312. Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2006. - № 12. – С. 59-75.

313. Москаленко А. Еволюція орендного землекористування: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Економіка України. – 2001. - № 9. – С. 89-97.

314. Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування. – К.: Вид-во Київського університету, 1973. – 181 с.

315. Науково-практичний коментар до Закону України "Про особисте селянське господарство" / За ред. Носіка В.В. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.

316. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

317. Никанов А.А. О земельной реформе в СССР // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 1-14.

318. Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в Україні // Право України. – 1999. - № 6. – С. 58-60.

319. Носік В. Земельна ділянка як об’єкт права власності // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 1. – С.38-40.

320. Носік В. Земельні торги: поняття і юридичне значення // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 37-39.

321. Носік В. Конституційно-правові засади формування ринку землі // Землевпорядний вісник. – 1997. - № 1. – С. 13-15.

322. Носік В. Новели в законодавстві України з оцінки земель // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 39-44.

323. Носік В. Правова природа оцінки земель в Україні // Земля і власність. – № 2. – С. 3-4.

324. Носік В. Правовий режим земельної ділянки для особистого селянського господарства // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С. 26-30.

325. Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи // Право України. – 2006. - № 11. – С. 94-98.

326. Носік В. Самочинне будівництво: поняття і юридичні наслідки // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 4. – С. 24-27.

327. Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – Ст. 48-53.

328. Носік В.В. Виникнення прав на землю: теоретичні і практичні аспекти //Право України. – 2004. - № 9. – С. 81-85.

329. Носік В.В. Власність і право власності на землю: методологія, теорія і практика // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 3-11; № 2. – С. …; № 3. – С. 3-9.

330. Носік В.В. Закон про іпотеку прийнятий. Проблеми залишаються // Земля і власність. – 2003. - № 3. – С. 4-5; № 4. – С. 8-10.

331. Носік В.В. Захист права власності на землю юридичних осіб в суді // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 2. – С. 174-181.

332. Носік В.В. Юридична природа сучасного земельного права України // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2008. - № 7-8. – С. 50-58.

333. Носік В.В. Земельні торги: поняття та юридична природа // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Х.: Право, 2002. – С. 113-122.

334. Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. – 2003. - Вип. 50.- С. 87-89.

335. Носік В.В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов’язок? // Право України. – 2004. - № 5. – С. 127-131.

336. Носік В.В. Правні засади земельних аукціонів в Україні // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1996. - № 1. – С. 217-222.

337. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

338. Носік В.В. Правова природа земельної реформи в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 212. – Правознавство. – С. 79-83.

339. Носік В.В. Правове забезпечення інтенсифікації землеробства в умовах агропромислового комплексу // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 1987. – Випуск 28. – С. 35-39.

340. Носік В.В. Правове забезпечення сільськогосподарського землекористування в умовах перебудови господарського механізму в АПК // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 1990. – Випуск 31. – С. 19-22

341. Носік В.В. Правові аспекти іпотеки землі України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 10 (36). – С. 56-65.

342. Носік В.В. Правові питання державної землевпорядної експертизи // Право України. – 2003. - № 1. – С. 63-67.

343. Носік В.В. Правові питання ринкового обігу земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 51-56.

344. Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу. – Автореф. дис. … д. ю. н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007. – 34 с.

345. Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу. – Дис. … д. ю. н. … 12.00.06. – К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 354 с.

346. Носік В.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія і практика // Земельне право України. – 2006. - № 5. – С. 47-58.

347. Носік В.В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської орієнтації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. 2004. - Вип.56.- С. 18-21.

348. Носік В.В. Юрисдикція судових органів у здійсненні прав власника на землю від імені Українського народу // Судово-правова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини, 26-28 травня 2004 року. – Чернівці, 2004. – С.269-277.

349. Носік В.В., Коваленко Т.О. Права власників земельних ділянок // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. - №. – С. 10-16.

350. Носік В.В., Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 55-89.

351. Общая теория советского земельного права. – АН СССР. Ред. Аксененок Г. А, Краснов Н. И., Иконицкая И. А. Институт государства и права. – М., "Наука". – 1983. – 360 с.

352. Оверковська Т. Юридична природа понять "забруднення" та "псування" земель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2006. - № 71. – С. 105-109.

353. Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні. - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – К, 2008. – 20 с.

354. Оренда землі в Україні (правовий і економічний аспекти). Будзілович І. С., Добряк Д.С., Маракулін П.П., Цемко В.П., Юрченко А.Д. – К.: Інститут землеустрою УААН, 1994. – 235 с.

355. Осипов Н.Т. Теоретические проблемы советского земельного права. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1972. – 158 с.

356. Павлович Э.А. Проблемы повышения эффективности правового обеспечения реализации земельной реформы в Украине // Проблемы земельной реформы в Украине. – Материалы научно-практической конференции (Киев, 27-38 октября 1994 г.). – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1994. – С. 19-22.

357. Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII-XVII столітті. – Львів: Українознавча бібліотека НТШ. Число 2, 1994. – 198 с.

358. Пащенко О.М. Особливості правового режиму земель оборони // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1 . –С. 32-36.

359. Пащенко О.М. Розвиток і кодифікація земельного законодавства України: Дис. … к. ю. н. … 12.00.06. - О.: Одеська національна юридична академія, 2001. – 184 с.

360. Пейчев К. Правове регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Право України. – 2003. – № 8. - С. 58-60.

361. Пейчев К. Правові проблеми визначення поняття відчуження земельних ділянок // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 12. – С. 47-51.

362. Планування територій на місцевому рівні: Громада, Влада і Бізнес / За ред. Федорченка М.С. і Янова О.В. – К.: ГО ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2008. – 320 с.

363. Погребной А.А. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка. Автореферат диссертации. На соискание ученой степени доктора юридических наук. – М., 1992. – 54 с.

364. Погребной А.А. Правовые основы формирования и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на Украине // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 1992. - № 7.

365. Погрібний С.О. Право земельного сервітуту за українським земельним законодавством // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 34-41.

366. Полянская Г.Н. Земельное право. – М., 1947. – 152 с.

367. Право землепользования в СССР и его виды. Ред. Аксененок Г.А., Краснов Н.И. – М.: Юрид. лит., 1964. - 548 с.

368. Правовой режим земель в СССР / Ред. Г.А. Аксененок; АН СССР. Ин-т государства и права. – М.: Наука, 1984. - 326 с.

369. Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России, Беларуси, Украины и других странах СНГ, государствах Балтии: Тезисы докладов Международного конгресса. Минск, 9-10 сентября 1999 г. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 295 с.

370. Правовые проблемы рационального использования и охраны сельскохозяйственных земель (материалы "круглого стола") // Государство и право. – 1998. - № 4. – С. 42-65.

371. Правовые проблемы рационального использования и охраны сельскохозяйственных земель (Материалы "круглого стола") // Государство и право. – 1998. - № 5. – С. 25-44.

372. Предмет и система советского земельного права. Еренов А.Е. И др. – Алма-Ата: "Наука" КазССР. – 1981. – 208 с.

373. Придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Посібник. – К.: Проект підтримки приватизації землі в Україні Агентства США з міжнародного розвитку, 2004. - Агентства США з міжнародного розвитку. – 64 с.

374. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

375. Проблемы земельной реформы в Украине. Материалы научно-практической конференции (Киев, 27-28 октября 1994 г. – К.: СОПС Украины НАН Украины, 1994. – С. 21.

376. Проблемы экологического, земельного права и законодательства в современных условиях (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право. – 2001. - № 6. – С. 107-119.

377. Проект статей об ограничении прав собственности в интересах соседей с обьяснительною запискою. Сост. К.П. Змирлов. – С.-Пб. – 1895. – 175 с.

378. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств". Дисертація на здобуття вченого ступеня к. ю. н. - К., 1996. – 178 л.

379. Проценко Т.П. Проблеми права власності селянських (фермерських) господарств та особистих підсобних господарств громадян і порядок їхнього вирішення // В кн.: Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 216 с.- С. 42-58.

380. Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. – Київ: Товариство "Знання" УРСР, 1978. – 48 с.

381. Раджиньери М.П. Предоставление земель в частную собственность в ходе земельной реформы (Итальянский опыт) // Государство и право. – 1992. - № 9. – 136-140.

382. Радченко К.Г. Тенденції розвитку законодавства України у сфері землеустрою // Землевпорядний вісник. – 2003. - № 4. – С. 45-52.

383. Регулирование вопросов земельных отношений (Аренда земли. Ипотека (залог). Продажа земли. Плата за землю). Тематический обзор законодательства стран СНГ и Балтии // Законодательство и экономика. – 1999. - № 1. – С. 88-100.

384. Регулювання земельних відносин у місті / Дехтяренко Ю., Драпіковський О., Іванова І. – К.: Основи, 1997. – 139 с.

385. Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США.: Пер. С анлг. Под. ред. О.С. Колбасова и А.С. Тимошенко. – М. – 1990. – 528 с.

386. Рокар Ф. Введення в сервітути та спадкове право забудови // Матеріали фахових зустрічей експертів України та Німеччини з питань вдосконалення земельного законодавства в Україні. – К., 2002. – 11 с.

387. Ромадин М.С. Некоторые проблемы принудительного прекращения прав на землю в Российской Федерации // Государство и право. – 2003. - № 11. – С. 90-96.

388. Саєнко О. Реалізація права власності на землю: окремі проблеми нотаріату // Право України. – 2003. - № 5. – С. …

389. Сахаров П.Д. Землеустроительный процесс в СССР. – М.: Юрид. лит., 1968. – 160 с.

390. Святецкая Т.К. Советское земельное право и правовая охрана природы: уч.-метод. пособие. – Владивосток, 1982. – 70 с.

391. Семчик В., Кулинич П. Комплексне дослідження процесів становлення відносин власності в українських землях // Право України. – 2003. - № 1. – С. 154-155.

392. Семчик В. І., Кулинич. П.Ф., Шульга М.В. Земельне право. Академічний курс. – К., 2008.

393. Семчик В.И. Законодательство Украины о собственности на землю и его влияние на реформирование экономики // Проблемы землепользования в условиях реформирования экономики. – Материалы Межгосударственной научно-практической конференции (Кацивели, 27-31 октября 1993 г.). – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1993. – С. 25-28.

394. Семчик В.І. Земельний пай не може бути об’єктом оренди // Правова держава. – Вип. 8. – К.: ІДП НАН України, 1997. – С. 180-184.

395. Семчик В.І. Організаційно-правові проблеми становлення і розвитку іпотеки в АПК // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 10-17.

396. Семчик В.І. Особливості права власності в сільському господарстві // В кн.: Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 216 с.- С. 7-41.

397. Семчик В.І. Соціально-правові гарантії земельної власності і землекористування // Землевпорядний вісник. – 1997. - № 1. – С. 23 – 25

398. Сидор В.Д. Державна реєстрація застави земельної ділянки // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 417-421.

399. Сидор В.Д. Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. – Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

400. Сидор В.Д. Розгляд судами земельних спорів // Адвокат. – 2006. - № 3 (66). – С. 24-26.

401. Силенок О.І. Деякі аспекти розвитку законодавства про земельну реформу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 35. – 1998. – С. 58-64.

402. Снідевич О. Землевпорядні позови у цивільному процесі України // Право України. – 2006. - № 6. – С. 69-72.

403. Снідевич О. Окремі питання класифікації цивільних позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин // Право України. – 2006. - №2. – С. 98-101.

404. Снідевич О.С. Предметна компетенція суду у справах, пов’язаних із земельними правовідносинами // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 4. – К.: Видавничий дім "Юридична книга", 1999. – С. 245-254.

405. Советское земельное право (учебник для средних юридических школ). Отв. ред. А.А. Рускол. – М.: Юрид. лит.. – 1965. – 240 с.

406. Советское земельное право / Под ред. В.П. Балезина, Н.И. Краснова. – М.: Юрид. лит, 1986. – 304 с.

407. Советское земельное право / Под ред. проф. В.С. Шелестова. – Харьков: Вища школа, 1981. – 232 с..

408. Советское земельное право. Учебник / Под ред. Н.И. Краснова. – М.: Юр. лит., 1981. – 464 с.

409. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общ. часть. Вовк Ю.А. – Х.: Выща школа. Изд-во при Харьк. Ун-те. – 1986. – 169 с.

410. Станкевич НГ. Публичные и частноправовые начала в преподавании курса "Земельное право" // Экологическое право. – 2004. - № 6. - С. 54-56.

411. Станкевич Н.Г. Вещные права на землю граждан в гражданском и земельном законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 88-95.

412. Станкевич Н.Г. Земельное право Республики Беларусь: Учеб. пособие. - Мн.: Амалфея, 2000.- 480 с.

413. Станкевич Н.Г. Земельное право: Учебное пособие. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 544 с.

414. Старостенко Д.М. Онтологічний аспект звичаєвого регулювання земельно-межових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 161-164.

415. Стасюк Р. Відповідальність за земельні правопорушення // Юридична Україна. – 2003. - № 4. – С. 61-64.

416. Стичинський Б.С. Створення земельної реєстраційної системи // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. – Травень, 1996 року, Київ. – К., 1996. - С. 244-245.

417. Сторожук В., Попков М. Селянські ліси: сучасні проблеми в дзеркалі реформи земельних відносин // http://www.fmsc.com.ua/fmsc_articles/prochee/selyanski_lisi.html – 01.11.2005

418. Стукаленко О.В. Адміністративна відповідальність за порушення норм земельного законодавства (матеріальний та процесуальний аспекти). - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.07 – Д, 2008. – 20 с.

419. Суров А.Ф., Шестерюк А.С. Правовые проблемы регулирования охраны и использования земель обороны и безопасности // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 10-14.

420. Суханов Е.А. Вещные права в новом Земельном кодексе России // Экологическое право. – 2003. - № 1. – С. 50-53.

421. Суховірський Б.І., Крисенко С.В., Городиський Г.О. Використання знімків високої роздільної здатності для обліку та оцінки земельних ресурсів районного рівня // Землевпорядний вісник. – 2004. - № 3. – С. 24-27.

422. Сыродоев Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан. - М.: Юрид. литература, 1975.- 255 с.

423. Сыродоев Н.А. О соотношении земельного и гражданского законодательства // Государство и право. – 2001. - № 4. – С. 28-35.

424. Тисенхьюзен У.К. Анализ земельных реформ, проведенных в странах Латинской Америки // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 28 с.

425. Титова Н. До концепції основного земельного закону України // Право України. – 2000. - № 4. – С. 68-73.

426. Титова Н. Земельний кодекс України міг би бути кращим // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Вип. 38. – С. 388-393.

427. Титова Н. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України. – 1998. - № 4. – С. 10-15.

428. Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти // Право України. – 2002. - № 4. – С. 70-76.

429. Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми // Право України. – 2004. - № 3. – С. 71-78.

430. Титова Н.І. Фермер і закон. - Львів, 1996. – 183 с.

431. Тоум Д.Р., Гэвара-Гил А. Институциональная структура и процессы земельной реформы в Мексике и Перу // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 47 с.

432. Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні: Навчальний посібник. – К.: Аграрна наука, 2002. – 280 с.

433. Тригуб Є.О. Історія виникнення іпотеки та її законодавче закріплення в українському законодавстві // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 279-286.

434. Труш І. Плата за землю та підприємці – платники єдиного податку // Право України. – 2000. - № 4. – С. 30-32.

435. Федорович В. Принципи земельного права України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 36. – С. 408-412.

436. Федорович В. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 356-360.

437. Федорченко М., Янов О. Земельне право України: посібник для практиків у двох томах. Т. 1. Земельні відносини в населених пунктах / За заг. ред. М. Федорченка. – К., 2006. – 380 с.

438. Федорченко М.С. Набувальна давність у земельному праві України: науково-практичний коментар. – К.: ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2007. – 64 с.

439. Фролов М.О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 3. – С. 73-79.

440. Хапіцька З.С. Охорона земель у системі управління земельними ресурсами // Землевпорядний вісник. – 1998. - № 3. – С. 11-12.

441. Харьков В. Правовое регулирование земельных сервитутов в гражданском и земельном законодательстве // Хозяйство и право. – 2000. - № 9 (284). – С. 29-35.

442. Хлыстун В.Н., Улюкаев В.Х. Земельные отношения и механизм их регулирования. – М., 1991. – 46 с.

443. Хлыстун В.Н. Земельная реформа и механизм ее реализации на территории РСФСР // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 25-42.

444. Цемко В.П. Право сільськогосподарського використання землі в Українській РСР.- К.: Наукова думка, 1975.- 280 с.

445. Цемко В.П. Экономико-правовые последствия аренды земли // Проблемы земельной реформы в Украине. – Материалы научно-практической конференции (Киев, 27-38 октября 1994 г.). – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1994. – С. 62-65.

446. Чау Тхи Хань Ван. Земельное законодательство Социалистической Республики Вьетнам и Украины: сравнительно-правовой анализ. – Дис. … к. ю. н. … 12.00.06. – Х.: Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, 2007. – 191 с.

447. Чашкова С.Ю. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности на землю // Сибирский юридический вестник. – 2001. - № 2. – С. 52-57.

448. Черемшинський М. Еволюція кадастрових систем та питання кадастрової реформи в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 40-44.

449. Черемшинський М. Кадастр та нові технології отримання просторової інформації // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 51-59.

450. Черемшинський М. Системи кадастру та реєстрації: можливі альтернативи? // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 1. – С.47-51.

451. Черкаська Н.В. Обмеження прав на земельні ділянки. - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – Х, 2008. – 19 с.

452. Чічеріна М.О. Прибережні захисні смуги річок як зони обмеженої господарської діяльності // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. Наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 245-248.

453. Шавров С.А. Вовлечение прав на землю в гражданский оборот: Практ. пособие / С.А. Шавров, А.Н. Шуманский. – Мн.: "Тонпик", 2003. – 134 с.

454. Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні. - Автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06 – К, 2008. – 20 с.

455. Шмигова О. Поняття та юридичні ознаки права рекреаційного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 74-76/2007. – С. 95-101.

456. Штукатурова А.І. Правова природа зонування земель населених пунктів // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 248-250.

457. Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування. – Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.08. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 20 с.

458. Шульга А.М. Проблеми відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 65-70.

459. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков, Фирма "Консум", 1998. – 224 с.

460. Шульга М.В. Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях: Дис... докт. юр. наук: 12. 00. 06. – Харьков, 1998.- 397 с.

461. Шульга М.В. Возникновение и прекращение права пользования землями сельских населённых пунктов.- Автореф. … к.ю.н.- М., 1981.- 20 с.

462. Шульга М.В. Питання приватизації земельних ділянок громадянами // Земельне право України: проблеми теорії та практики. – 2007. - № 4-5. – С. 47-56.

463. Шульга М.В. Правовое обеспечение аренды земли // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 4. – С. 25.

464. Шульга М.В. Сучасні проблеми регулювання земельних відносин // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 65-67.

465. Эль-Гхонеми М.Р. Государство и собственность на землю в сельском хозяйстве. Египетский опыт // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 40 с.

466. Юрченко А.Д. До питання переоформлення правовстановлюючих документів на землю у випадках укладення цивільно-правових угод (полемічні погляди) // Землевпорядний вісник. – 2005. - № 1. – С. 71-72.

467. Юрченко А.Д. Досвід регулювання земельних відносин у провінції Саскачеван Канади // Землевпорядний вісник. – 2002. - № 1. – С. 25-28.

468. Юрченко А.Д. Удосконалення землевпорядкування в умовах реформування земельних відносин. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. УААН. Інститут землеустрою. – К., 1996. – 149 с.

469. Юрченко А.Д., Будзілович І.С., Мельник О.В. Земельна реформа та охорона земель // Землевпорядний вісник. – 1998. - № 3. – С. 22.

470. Юрченко А.Д., Будзілович І.С., Переходюк М.Г. Історія розвитку права власності на землю в Україні (друга половина XVII – перша половина ХІХ століття) // Землевпорядкування. – 2001. - № 2. – С. 56-61, № 3 – С. 63-66.

471. Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Зарубіжний досвід правового регулювання встановлення меж адміністративно-територіальних утворень // Земельне право. – 2006. - № 9. – С. 40-48.

472. Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Організаційно-правові засади визначення обсягів прав на землю територіальних громад // Землеустрій і кадастр. – 2005. - № 3. – С. 7-14.

473. Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Щодо окремих питань вдосконалення земельного законодавства України // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 4. – С. 69-75.

474. Якименко М., Краснікова О. Торгівля землею в Україні та її соціально-економічні наслідки (1861-1918 рр.) //Економіка України. - 1999 - № 8. – С. 65-74.

475. Яницький В.П. Правові наслідки порушення порядку набуття права приватної власності на землю // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – С. 411-417.

476. Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Право України. – 2006. - № 11. – С. 98-101.

477. Янов О., Федорченко М. Правові та інституційні аспекти ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / Ред. Хайнц-Вільгельм Штрубенкофф. – К.: ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні". – 28 с.

478. Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих проживающих в сельской местности.- М., 1973.- 111 с.


VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України від 28.06.96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30, ст. 141

2. Водний кодекс України від 06.06.95 // Відомості Верховної Ради України, 1995, N 24, ст.189

3. Господарський кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

4. Земельний кодекс України від 25.10.01 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст.27

5. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.95 // Відомості Верховної Ради України, 1995, NN 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122

7. Кодекс України про надра від 27.07.94 // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст.131

9. Лісовий кодекс України від 21.01.94 в ред. від 08.02.2006// Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 17, ст.99.

10. Цивільний кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40-44, ст.356

11.  Закон України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 22, ст.105

12. Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.05 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51, ст.556

13. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.05 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 49, ст.517

14. Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19.11.97 // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 11-12, ст.39

15. Закон України "Про використання земель оборони" від 27.11.03 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 14, ст.209

16. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.95 // Відомості Верховної Ради України, 1995, N 12, ст.81

17. Закон України "Про Генеральну схему планування території України" від 07.02.02 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 30, ст.204

18. Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність" від 18.02.99 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 16, ст.95

19. Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст.350

20. Закон України "Про державний кордон України" від 04.11.91 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 2, ст. 5

21. Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471

22. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.93 // Відомості Верховної Ради України, 1993, N 13, ст.110

23. Закон України "Про Державну прикордонну службу України" від 03.04.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 27, ст.208

24. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 01.07.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст.553

25. Закон України "Про екологічну мережу України" від 24.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 45. – Ст. 502.

26. Закон України "Про електроенергетику" від 16.10.97 // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 1, ст.1

27. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13.10.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 50, ст.676

28. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" від 21.09.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 47. – Ст. 405.

29. Закон України "Про залізничний транспорт" від 04.07.96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 40, ст. 183

30. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 47, ст.642

31. Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю" від 20.01.05 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 10, ст.194

32. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 36, ст.282

33. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.313

34. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (ст. 10) від 14.02.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 20, ст.272

35. Закон України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" від 22.12.06 // Відомості Верховної Ради України, 2007, N 10, ст.88

36. Закон України "Про концесії" від 14.07.99 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 41, ст.372

37. Закон України "Про курорти" від 05.10.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 50, ст.435

38. Закон України "Про меліорацію земель" від 14.01.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 11, ст.90

39. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 // Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст.170

40. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.05.99 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 20-21, ст.190

41. Закон України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" від 10.02.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 13, ст.99

42. Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 10, ст.78

43. Закон України "Про оборону України " від 06.12.91 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 9, ст.106

44. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280

45. Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 52, ст.683

46. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (ст. 27) від 21.03.91 // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 21, ст.252

47. Закон України "Про особисте селянське господарство" від 15.05.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 29, ст.232

48. Закон України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" від 14.09.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 45, ст.375

49. Закон України "Про охорону археологічної спадщини" від 18.03.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 26, ст.361

50. Закон України "Про охорону земель" від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст.349

51. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.07.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 39, ст.333

52. Закон України "Про оцінку земель" від 11.12.03 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст.229

53. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.02 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 16, ст.112

54. Закон України "Про планування і забудову території" від 0.04.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 31, ст.250

55. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 38, ст. 560

56. Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.314

57. Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.00 // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 10, ст.44

58. Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" від 08.09.05 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51, ст.555

59. Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.03 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 7, ст.47

60. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24, ст.348

61. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 34, ст.502

62. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.91 // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 53, ст.793

63. Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" від 05.02.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 35, ст.411

64. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 39, ст.510

65. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97 // Відомості Верховної Ради України, 1997, N 39, ст.261

66. Закон України "Про столицю України – місто-герой Київ" від 15.01.99 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 11, ст. 79

67. Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.03 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 12, ст.155

68. Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" від 23.12.98 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5-6, ст.46

69. Закон України "Про транспорт" від 10.11.94 // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 51, ст.446

70. Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15.05.96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 29, ст. 139

71. Закон України "Про фермерське господарство" від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 45, ст.363

72. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5-6, ст.39

73. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.91 // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст.546

74. Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" від 25.12.08 // Відомості Верховної Ради України. 2009, № 19, ст. 257.

75. Указ Президента України "Про біосферні заповідники в Україні" 26.11.93 № 563.

76. Указ Президента України "Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)" 15.12.98 № 1353 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 50 від 31/12/1998, стор. 24.

77. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)" 02.02.02 № 92 // Офіційний вісник України. - 2002 р. - № 6 від 22/02/2002, стор. 109, стаття 239.

78. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" 03.12.99 № 1529 // Офіційний вісник України. - 1999 р. - № 49 від 24/12/1999, стор. 11.

79. Указ Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" 08.08.95 № 720.

80. Указ Президента України "Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів" 06.01.96 № 34 // Урядовий кур'єр". - 13/01/1996.

81. Указ Президента України "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення" 02.12.95 № 1118.

82. Постанова Верховної Ради УРСР "Про земельну реформу" 18.12.90 // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 10, ст.100

83. Постанова Кабінету Міністрів України "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" 11.10.02 №1531 // Офіційний вісник України. - 2002 р. - № 42 від 01/11/2002, стор. 144, стаття 1941

84. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" 30.03.94 № 198

85. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу" 25.07.07 № 963 // Офіційний вісник України. - 2007 р. № 55 від 06/08/2007, стор. 31, стаття 2221.

86. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується" 10.12.03 № 1908 // Офіційний вісник України. - 2003 р. № 51 від 02/01/2004, книга 1, стор. 181, стаття 2682.

87. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів" від 19 березня 2008 р. № 224 // Офіційний вісник України. - 2000 р. № 23 від 04/04/2000, стор. 58, стаття 698.

88. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про моніторинг земель" 20.08.93 № 661

89. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів" 31.03.04 № 427 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 14 від 23/04/2004, стор. 301, стаття 972.

90. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду" 12.07.05 № 557 // Офіційний вісник України. - 2005 р. № 28 від 29/07/2005, стор. 42, стаття 1631.

91. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них" 08.05.96 № 486

92. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" 11.04.02 № 502 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 15 від 26/04/2002, стор. 87, стаття 818.

93. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок" 16.05.07 № 733 // Офіційний вісник України. - 2007 р. № 37 від 01/06/2007, стор. 207, стаття 1483.

94. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)" 24.01.00 №119.// Офіційний вісник України. - 2000 р. № 4 від 11/02/2000, стор. 21.

95. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення" 25.08.04 № 1094 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 34 від 10/09/2004, стор. 52, стаття 2261.

96. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" 26.05.04 № 677 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 21 від 11/06/2004, стор. 44, стаття 1425.

97. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними" 14.04.97 № 347 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 16, стор. 80.

98. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини" 28.12.01 № 1768 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 1 від 18/01/2002, стор. 77.

99. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони електричних мереж" 04.03.97 № 209 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 10, стор. 28.

100. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил охорони ліній електрозв’язку" 29.01.96 № 135.

101. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" 16.11.02 № 1747 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 47 від 06/12/2002, стор. 96, стаття 2135.

102. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек" 31.03.04 № 410 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 13 від 16/04/2004, стор. 83, стаття 896.

103. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів" 26.05.04 № 671 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 21 від 11/06/2004, стор. 29, стаття 1420.

104. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового договору оренди землі" 03.03.04 № 220 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 9 від 19/03/2004, стор. 30, стаття 527.

105. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" 04.03.04 № 266 // Офіційний вісник України 2004 р. № 10 від 26/03/2004, стор. 127, стаття 596.

106. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою" 02.04.02 № 449 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 14 від 19/04/2002, стор. 221, стаття 753.

107. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)" 12.10.95 № 801.

108. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення 23.11.95 № 935.

109. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)" 30.05.97 № 525 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 23, стор. 87.

110. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" 23.03.95 № 213.

111. Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)" 04.02.04 № 122 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 5 від 20/02/2004, стор. 39, стаття 241.

112. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок ведення державного земельного кадастру" 12.01.93 № 15.

113. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" 19.04.93 № 284.

114. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків" 31.01.01 № 87 // Офіційний вісник України. - 2001 р. № 5 від 16/02/2001, стор. 63.

115. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства" 24.01.00 № 118 // Офіційний вісник України. - 2000 р. № 4 від 11/02/2000, стор. 19

116. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок охорони геодезичних пунктів" 19.07.99 № 1284 // Офіційний вісник України. - 1999 р. № 29 від 06/08/1999, стор. 85.

117. Постанова Кабінету Міністрів України "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів" 18.12.98 № 2024 // Офіційний вісник України. - 1998 р. № 51 від 08/01/1999, стор. 31.

118. Постанова Кабінету Міністрів України "Про прикордонний режим" 27.07.98 № 1147 // Офіційний вісник України. - 1998 р. № 30 від 13/08/1998, стор. 33.

119. Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову" 23.04.99 № 672 // Офіційний вісник України. - 1999 р. № 17 від 14/05/1999, стор. 35.

120. Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню" 17.11.97 № 1279 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 47, стор. 40.

121. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" 17.07.03 № 1088 // Офіційний вісник України. - 2003 р. № 30 від 08/08/2003, стор. 78, стаття 1532

122. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель" 25.12.02 № 1958 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 52 від 10/01/2003, стор. 100, стаття 2378.

123. Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" від 06.05.09 № 439 // Офіційний вісник України . – 2009. - № 33 від 15.05.2009.

124. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності"від 22.04.09 № 381 // Офіційний вісник України . – 2009. - № 30 від 30.04.2009.

125. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки" від 18.02.09 № 113 //  Офіційний вісник України . – 2009. - № 12 від 27.02.2009.

126. Наказ Держземагентства "Про затвердження Положень про територіальні органи Держземагентства" 06.06.2007 № 24 // Офіційний вісник України. - 2007 р. № 52 від 27/07/2007, стор. 208, стаття 2137.

127. Наказ Держкомзему "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення" 18.05.04 № 147 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 23 від 25/06/2004, стор. 161, стаття 1571.

128. Наказ Держкомзему "Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі" 04.05.99 № 43 // Офіційний вісник України. - 1999 р. № 23 від 25/06/1999, стор. 357.

129. Наказ Держкомзему "Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації" 03.12.04 № 391 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 51 від 06/01/2005, стор. 326, стаття 3406.

130. Наказ Держкомзему "Про затвердження Методичних рекомендацій з експертної грошової оцінки земельних ділянок" 12.11.98 № 118.

131. Наказ Держкомзему "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок" 04.01.05 № 1 // Офіційний вісник України. - 2005 р. № 4 від 11/02/2005, стор. 100, стаття 236.

132. Наказ Держкомзему "Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства" 14.12.04 № 407 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 52 від 14/01/2005, книга 2, стор. 525, стаття 3463.

133. Наказ Держкомзему "Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель" 12.12.03 № 312 // Офіційний вісник України. - 2003 р. № 52 від 09/01/2004, книга 2, стор. 822, стаття 2891.

134. Наказ Мінбуду "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" 10.04.2006 № 105 // Офіційний вісник України. - 2006 р. № 31 від 16/08/2006, стор. 415, стаття 2276.

135. Наказ МОЗ "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів". 19.06.96 N 173 // // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. У 6 т. Під заг. ред. проф. А.М. Сердюка. Т. 5. Ч. 1. – К.: МОЗ України. Головне санітарно-епідеміологічне управління, 1996. – С. 6-93.

136. Постанова Держбуду СРСР СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. 30.03.73 № 45 // Бюллетень строительной техники. – 1973. - № 6. – С. 15-16.

137. Постанова Держбуду СРСР СН 455-73. Нормы отвода земель для предприятий рыбного хазяйства. 29.12.73 № 270 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 7. – С.22-23.

138. Постанова Держбуду СРСР СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов. 28.12.73 № 256 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 3 – С. 23-24.

139. Постанова Держбуду СРСР СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов. 16.01.74. – М.: .: Стройиздат, 1974. – 5 с.

140. Постанова Держбуду СРСР СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. 25.03.74 № 49 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 7. – С. 24-25.

141. Постанова Держбуду СРСР СН 461-74. Нормы отвода земель для линий святи. 03.06.74 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 12. – С. 11-12.

142. Постанова Держбуду СРСР СН 462-74. Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин. 05.06.74 № 116 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 11. – С. 10-11.

143. Постанова Держбуду СРСР СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог. 19.12.74 № 248 // Бюллетень строительной техники. – 1975. - № 3. – С. 11-18.

144. Постанова Держбуду СРСР СН 468-74. Нормы отвода земель для железных дорог. 19.12.74 № 247 // Бюллетень строительной техники. – 1975. - № 3. – С. 21-24.

145. Постанова Держбуду СРСР СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы. 18.03.85 № 30 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vashdom.ru/snip/20506-85/

 

 


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

Проблеми земельного права

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

 

 

 

 

КИЇВ – 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни "Проблеми земельного права".

 

Укладачі:

Ковальчук Т.Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри трудового, земельного і екологічного права;

Кохановська ОВ – доктор юридичних наук, професор;

Марусенко Р.І. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права;

Мірошниченко А.М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права.

 

Лектори:


К.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

Викладачі, які проводять семінарські заняття:

К.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

Доц. Марусенко Р.І.,

Ас. Бевз О.В.,

Ас. Власенко Ю.Л.,

Ас. Євстігнєєв А.С.,

Ас. Саркісова Т.Б.,

Ас. Суярко М.О.,

Ас. Третяк Т.О.

Рецензент:

Д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 13

від " 25 " червня 2009 р.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

"____" ______________ 2009р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету

 

 

декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._______

 

 


зміст

І. ВСТУП.. 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. 6

1. Поточний контроль знань. 6

2. Модульний контроль знань. 7

3. Підсумковий семестровий контроль. 7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 8

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 9

Змістовний модуль 1.Проблеми земельного права як галузі права. Проблеми прав на землю.. 9

1. Тематика лекцій, семінарських занять, 9

самостійної роботи студента. 9

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 13

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1. 15

Змістовний модуль 2. Проблеми правового регулювання управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, відповідальності в земельному праві України та правового режиму земель. 17

1. Тематика лекцій, семінарських занять, 17

самостійної роботи студента. 17

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 20

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2. 22

V. ЛІТЕРАТУРА.. 25

VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 61

 
І. ВСТУП

 

Робоча навчальна програма з курсу "Проблеми земельного права" розроблена для студентів магістратури юридичного факультету спеціальності "Правознавство".

Навчальна дисципліна "Проблеми земельного права" викладається студентам магістратури І року навчання у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години, з них лекцій – 18 годин, семінарських занять – 18 годин, самостійної роботи – 36 годин.

Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань щодо актуальних проблем та колізій у правовому регулюванні відносин з використання та охорони земель та земельних ділянок, що належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання складних та нетипових проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства.

Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика їх застосування, проекти законодавчих та інших нормативних актів, наукові теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: теоретичні розробки у сфері розв’язання колізійних проблем земельного права та розвитку його як галузі, основні спірні та проблемні положення Конституції України, Земельного кодексу України та інших нормативних актів, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, управління у зазначеній сфері, відповідальності за порушення земельного законодавства, правового режиму окремих категорій земель тощо. Студенти також мають знати доктринальні положення земельного права, фундаментальні наукові праці в даній сфері та їх авторів.

Студент повинен вміти: правильно застосовуючи неоднозначні положення нормативно-правових актів, вирішувати колізії норм, обґрунтовувати власну позицію з посиланням на нормативну базу, а в разі необхідності - доктринальні розробки, аналізувати практику застосування норм земельного законодавства та робити висновки тощо.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Проблеми земельного права" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі І року навчання магістратури.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність ґрунтовних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо.

"Проблеми земельного права" як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами як "Земельне право", "Екологічне право", "Актуальні проблеми екологічного права" тощо.

 ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Контроль знань студентів з дисципліни "Проблеми земельного права" включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 30 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів - 60) та кількість балів, отриманих на іспиті (максимальна кількість балів – 40).

Дата: 2019-03-05, просмотров: 15.