Монографії та інші наукові видання

1. Амельченко, Марія Василівна. Особенности заочного рассмотрения дела / М. В. Амельченко // Правничий часопис Донецького університету. - Донецьк, 2010. - № 2. - C. 64-69.

2. Андрійчук О. Зупинення, поновлення та продовження цивільних процесуальних строків / О.Андрійчук // Вісник прокуратури. - 2013. - № 4. - C. 93-102.

3. Андрушко А.В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України : Монографія / А. В. Андрушко ; рец.: О. О. Підопригора, И. И. Штефан ; Хмельницький інститут регіонального управління та права. - Харків : Консум, 2014 (Харків). - 172 с.

4. Ахмач, Ганна. Еволюція та перспективи розвитку наказного провадження / Г. Ахмач // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 9. - C. 35-38.

5. Батожська О. Проблеми виконання мирових угод у цивільному процесі / О. Батожська // Підприємництво, господарство і право / : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 3. - C. 49-52

6. Білоусов Ю.В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. – 2015. - № 1.

7. Бірюков І.А. Справедливість та її місце в цивільному судочинстві / І. А. Бірюков // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2010. - № 10. - C. 93-98.

8. Бичкова С. Визначення сторін у цивільному процесі України / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 7. - C. 27-30.

9. Бобко В. Окрема ухвала в цивільному судочинстві / В. Бобко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 4. - C. 32-34

10. Богля С.С. Судові рішення та їх виконання в частині судових витрат у цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип 37. - C. 324-331.

11. Боєва О.С. Доцільність застосування аналогії права при розгляді трудових спорів / О. С. Боєва // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 2. - C. 103-109

12. Болокан І.В. Особливості розгляду судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі / І. В. Болокан // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2010. - Вип. № 1. - C. 51-58

13. Бондаренко-Зелінська Н. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2007. - Вип. 1. - C. 117-130.

14. Боннер О. Науково-технічний процес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики / О. Боннер // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 45-62

15. Бородін М.М. Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення / М. М. Бородін // Вісник Верховного Суду України. - 2012. - № 5. - C. 43-47

16. Вербіцька М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша; частина друга) / М. Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 5. - C. 102-106

17. Воробель, Уляна. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава залишення заяви без розгляду ; У. Воробель // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 5

18. Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2011. - № 9. - C. 38-43

19. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Н. Грабар // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 4. - C. 169-176

20. Грабовська, Оксана Олександрівна. Правосуб’єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення / О. О. Грабовська // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2009. - Вип. 45. - C. 291-296

21. Грабовська О.О. Співвідношення інституту представництва у цивільному процесі з представництвом прокурором інтересів фізичних, юридичних осіб, а також інтересів держави у цивільному процесі / О. О. Грабовська // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 1. - C. 54-57.

22. Григор’єва Л.І. Принципи незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - № 4.

23. Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004 р. // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2005. - № 12. – С. 27-34.

24. Дацко Ю. Правове становище органів місцевого самоврядування та експерта у цивільному процесі: порівняльний аналіз / Ю. Дацко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - C. 154-156

25. Дем’янова О.В. Новели законодавчого регулювання апеляційного оскарження та перегляду ухвал у цивільному судочинстві / О. В. Дем’янова // Судова апеляція / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 3. - C. 88-94

26. Дем’янова О. Окремі аспекти правового статусу представника як суб’єкта оскарження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 3. – С. 92-93.

27. Діденко Л.В. Процесуальні особливості розгляду спорів, пов’язаних з розкриттям банківської таємниці // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 3. - C. 123-125.

28. Дунас, Тарас. Місце і роль прокурора у сучасному цивільному процесі України / Т. Дунас, М. Руденко // Вісник прокуратури : Видавництво "Істина". - 2010. - № 2. - C. 81-90

29. Жеребной, Ігор. Особливості захисту прав дітей у ході розгляду цивільних справ щодо батьківства та материнства / І. Жеребной // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 8. - C. 117-120.

30. Закон України «Про третейські суди»: Науково-практичний коментар. П.В. Куфтирєв, В.І. Нагнибіда, Р.О. Стефанчук та ін. // За заг. ред. Ю. В. Білоусова та П. В. Куфтирєва.—К.: Правова єдність, 2008.

31. Звірко О. Деякі процесуальні аспекти судового розгляду справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу / О. Звірко, О. Осипова // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 10. - C. 90-93

32. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії : практ. посіб. / Я. П. Зейкан. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2008 (К.). - 788 с.

33. Зинов’єва А.В. Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесуальний аспекти / А. В. Зинов’єва // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2010. - № 12. - C. 41-46

34. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укладачі: Лядецький М.М., Хавронюк М.І. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: Практичний посібник. – К.: Атіка, 2005.

35. Ізарова І.О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі / І. О. Ізарова // Вісник Академії адвокатури України: право: наука, практика. - 2011. - Число 3 (22). - C. 57-61.

36. Казьміна К.Є. Деякі теоретичні аспекти розгляду цивільних справ у порядку апеляційного провадження / К. Є. Казьміна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спеціальний випуск №3. У 2-х ч. : Екологія. Економіка. Право. Ч.2. - C. 229-234.

37. Канішева К.М. Діяльність спеціалізованого суду Німеччини з вирішення сімейних спорів / К.М.Канішева // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2007. - Вип 36. - C. 309-315.

38. Колесник О. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі / О. Колесник // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - C. 74-76

39. Комаров В. Лекція професора Комарова В. : Вступ до курсу "Цивільний процес" / В. Комаров // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 120-153

40. Комаров В. В. Окреме провадження : монографія / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова ; ред. В. В. Комаров. - Харків : Право, 2011 (Харків). - 312 с. 

41. Косарєва Т. Проблеми інституту судових викликів і повідомлень, що лежать у сфері процесуального закріплення їх змісту в нормах Цивільного процесуального кодексу України / Т. Косарєва // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - C. 89-92

42. Кройтор В.А. Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону / В. А. Кройтор, В. В. Єманов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 2. - C. 192-199

43. Луспеник Д.Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2010. - № 9. - C. 27-33

44. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Х.: Харків юридичний, 2005.

45. Луспеник Д.Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) // Право України. - 2008. - № 7. - C. 99-107.

46. Навроцька Ю. Виклик через оголошення в пресі в цивільному процесі / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - C. 184-185

47. Навроцька Ю. Забезпечення інформованості боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 191-193.

48. Окреме провадження в цивільному процесі України [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. В. Ківалов та ін.] ; під ред. д-ра юрид. наук , проф., Засл. юриста України Р. М. Мінченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад". - О. : Фенікс, 2010. - 222 с.

49. Олійник А.С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми // Судова апеляція. - 2009. - № 1. - C. 136-158.

50. Свідерська М.В. Судовий збір у наказному провадженні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2007. - № 11. - C. 112-114.

51. Свідерська М.В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування // Держава і право. – 2005. – Вип. 30. – С. 368-375.

52. Свідерська М.В. Судовий наказ як виконавчий документ // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2007 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка : ЛНУ ім. Я.Франка. - 2007. - С.341-343.

53. Татулич І. Наказне провадження в цивільному судочинстві // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (19 - 20 жовтня 2007 р.). - Івано-Франківськ, 2007.- C. 263-265.

54. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві / В. Тертишніков // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 77-88.

55. Тертышников В.И. Основы гражданского судопроизводства Украины.- Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2006. – 256 с.

56. Чучкова Н. Обов’язок доказування у цивільних справах за участю іноземних осіб / Н. Чучкова // Право України / Міністерство юстиції України. - К. : Мінюст України. - 2013 . - № 1/2. - C. 413-417.

57. Шерстнева Н. Особенности усыновления детей при наличии иностранного элемента / Н. Шерстнева // Законность : Правовой научно-практический журнал / Генеральная прокуратура РФ. - 2007. - № 6. - C. 20-22.

58. Ясинок М. Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Університетські наукові записки. – 2006. - № 3-4 (19-20). - С. 182-186.

59. Яцина В.Б. Огляд судової практики щодо скасування рішень суду першої інстанції з направленням справи на новий розгляд по справах цивільного судочинства (за матеріалами Апеляційного суду Харківської області) // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. - № 1 (2). – С. 62-73.

60. Актуальні питання цивільного судочинства в світлі судової реформи в Україні : монографія / [ С. В. Ківалов, Н.Ю. Голубєва, І. В. Андронов та ін.]; за заг. редакцією Н. Ю. Голубєвої; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2017.- 212 с.

61. Водоп'ян Т. В., Кубай І. Ю. Відмова у відкритті провадження у справі та касаційного провадження: проблемні питання цивільного судочинства / Т. В. Водоп'ян, І. Ю. Кубай // Молодий вчений. – 2017.- №5.1 ( 45.1).- С. 10-15.

62. Канарик Ю. С., Бур'як І. І. Процесуальні акти документи у цивільному судочинстві / Ю. С. Канарик, І. І Бур'як // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. - №6. – С. 64-66.

63. E-justice: enhancing transparency, effectiveness and access to justice [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.un.org/ruleoflaw/blog/2016/06/e-justice-sharing-nationai-experiences-in-/enhancing-transparency-effectiveness-and-access-to-justice/

64. Ізарова І. О. Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу: перші загальноєвропейські процедури розгляду і вирішення цивільних та комерційних справ транскордонного характеру — видачі Європейського судового наказу й вирішення дрібних спорів. Частина 1 / І. О. Ізарова ; пер. з англ. І. О. Ізарової, А. В. Сизової. —Київ : Дакор, 2016. — 308 с.

65. Меморандум про економічну та фінансову політику, укладений між Україною та Міжнародним валютним фондом 21 липня 2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank. gov.ua/doccatalog/

66. Ізарова І. О. Реформа цивільного процесу в Україні : новели позовного провадження / І. О. Ізарова // Право України. - 2017. - №8. – С. 33-44.

67. Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навч. посіб. / за ред. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 148 с.

68. Голубева Н. Ю. Пути противодействия злоупотреблению гражданскими процессуальными правами: постановка проблемы / Н. Ю. Голубева // Зловживання цивільними процесуальними правами: шляхи протидії : матер. круглого столу (м. Одеса, 27 лист. 2015 р.) / уклад.: І. В. Андронов, Н. В. Волкова, Р. Ф. Гонгало ; НУ ОЮА, Каф. цив. проц. – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 3-10.

69. Петренко В. С. Механізми запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами у цивільному судочинстві / В. С. Петренко // Зловживання цивільними процесуальними правами: шляхи протидії : матер. круглого столу (м. Одеса, 27 лист. 2015 р.) / уклад.: І. В. Андронов, Н. В. Волкова, Р. Ф. Гонгало ; НУ ОЮА, Каф. цив. проц. – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 15-20.

70. Стеблевський А. Електронні докази – новела до трьох процесуальних кодексів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chp.com.ua/all-news/item/49977-elektronni-dokazi-novela-do-trokh-protsesualnikh-kodeksiv

71. Ганенко Р. Подання доказів за новим Цивільним процесуальним кодексом [Електронний ресурс] / Роман Ганенко. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://advokat-ganenko.com.ua/?p=1199.

72. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / За заг. ред. Короєда С.О. – Київ.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2018. – 496 с.

73. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / За заг. ред. Короєда С.О. – Київ.: Видавничий Дім «Професіонал», 2018. – 496 с.

74. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учеб. пособие / Е.А. Борисова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 352 с.

75. Грибов Н.Д. Правовая природа апелляции в цивилистическом процессе: Дисс. … канд. юрид наук / Н.Д. Грибов. – М., 2016. – 240 с.

76. Новели цивільного процесуального кодексу України : [Електроне видання] матер. кругл. cтолу (Одеса, 26 березня 2018 р.) / за заг. редакцією д.ю.н., проф. Н.Ю. Голубєвої; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». –Одеса : Фенікс, 2018. – 112 c.

77. Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів. Науково-практичний посібник; [ за загальною ред. д.ю.н. професора М. М. Ясинка]. – К.: Алерта, 2018. – 814 с.

78. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Наукво-практичний посібник / за заг. Ред.. доктора юридичних наук, професора С. Я Фурси. – 7-ме видання. К.: Алерта ; Цул, 2017. – 906 с.

Інші джерела:

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

2. http://teoriya.chat.ru/;

3. http://www.juristy.ru/;

4.  http://enbv.narod.ru/index.html;

5. http://lawportal.ru/

 Дата: 2018-12-21, просмотров: 126.