ТЕМА 3. Поняття і види корпоративних прав та обов’язків

 

Класифікація прав учасників корпоративних відносин.

Права учасників корпоративних відносин: а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених Законом; б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); в) вийти в установленому порядку з товариства; г) одержувати інформацію про діяльність товариства; д) здійснювати відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом.

Майнові права учасників підприємницьких товариств: а) отримувати частину прибутку товариства у вигляді дивідендів; отримувати частину вартості майна товариства у разі його ліквідації; б) розпоряджатися акціями (для інших видів корпорацій – часткою в статутному фонді): продавати, передавати, відчужувати іншим способом у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства; в) заповідати акції (частку) у спадщину; г) купувати додатково випущені акції товариства.

Немайнові права учасників підприємницьких товариств: отримувати інформацію про діяльність товариства; бути повідомленим про місце і час загальних зборів тощо.

Організаційні права учасників підприємницьких товариств: входити до товариства і виходити з нього в установленому порядку;    брати участь у загальних зборах акціонерів (зборах учасників); обирати і бути обраним до органів товариств; браги участь в управлінні товариством у порядку, визначеному статутом товариства та законодавством; здійснювати одноособове управління справами товариства.

Основні права учасників підприємницьких товариств: всі корпоративні права, які встановлені законодавством України.

Спеціальні корпоративні права учасників підприємницьких товариств: пов’язані з певною організаційно-правовою формою господарського товариства, закріплюються спеціальними нормами.

Додаткові права учасників підприємницьких товариств – встановлені самими суб’єктами корпоративних відносин у внутрішньо корпоративних актах: установчі; права, які встановлені в позастатутних локальних документах товариства (положення про правління, про спостережну раду).

Поняття суб’єктивного корпоративного права. Характерні ознаки суб’єктивних корпоративних прав: а) виникають в результаті створення юридичної особи; б) виражають відносини між засновником та юридичною особою; в) мають організаційно-майновий характер, тобто передбачають право на управління або участь в управлінні, право на доходи; г) пов’язані з впливом засновника на формування волі юридичної особи; д) пов’язані з опосередкованим правом на майно юридичної особи при її ліквідації.

Корпоративне право як об’єкт цивільних прав, правовий режим. Перехід (відчуження) корпоративних прав. Правовстановлюючі документи володільців корпоративного права (акція, сертифікат, виписка з реєстру, установчі документи товариства тощо).

Відчуження корпоративного права його учасника іншій особі (правонаступництво) залежно від організаційно-правової форми юридичної особи: а) передача частки учасника у складеному капіталі повного товариства; б) перехід до іншої особи частки у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю; в) відчуження акцій; г) передача паю (пайового внеску) члена кооперативу.

Ключові повноваження учасника (засновника) юридичної особи: правомочності на участь в управлінні організацією, отримання частини прибутку, отримання майна у випадку ліквідації. Вихід із числа учасників корпоративного утворення як наслідок власного розпорядження особою своїм корпоративним правом.

Корпоративні обов’язки учасників корпоративних відносин.

Змістовий модуль 2.

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 57.