МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ

 

ЮРИДИЧНИЙ факультет


Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського

державного університету

внутрішніх справ

полковник поліції

А.Є. Фоменко

 

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Програма

Для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

За спеціальністю 081 «Право»

 

 

Дніпро – 2018


Корпоративне право // Програма навчальної дисципліни. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 27 с.

 

РОЗРОБНИК:

 

Карпенко Р. В. – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

 


РЕЦЕНЗЕНТИ:

Алфьорова Т.М. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського гуманітарного університету.

Лежнєв О.І. – директор ТОВ «Юридичне бюро «ВОТУМ»

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

______________, протокол № ____.

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

 

 

Схвалено Вченою радою університету

__.__.20__, протокол №__

 

Декан юридичного факультету                               В. М. Савіщенко

 «_____»___________________ 20___ р.

 

Ó ДДУВС, 2018 рік

Ó Карпенко Р. В., 2018 рік

 


Вступ

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 081 «Право»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є повний обсяг принципів, інститутів, категорій, понять, правових норм, які регулюють корпоративні правовідносини, форми підприємницьких товариств, види корпоративних прав, здійснення учасниками корпоративних відносин суб’єктивних прав і виконання обов’язків, корпоративне управління, розпорядження корпоративними правами, захист корпоративних прав.

Міждисциплінарні зв’язки: слухачі магістратури цивільно-правової спеціалізації вивчають дисципліну «Корпоративне право» у змістовому зв’язку з такими дисциплінами, як Теорія держави і права, Цивільне право, Господарське право, Цивільний процес, Господарський процес, Нотаріат, Спадкове право, Міжнародне приватне право; а також з урахуванням тематики таких дисциплін, як Адвокатура України, Трудове право. При цьому слід сказати, що вивчення дисципліни «Корпоративне право», разом з вивченням дисциплін з цивільного права, цивільного процесу, забезпечує поглиблене опанування студентами магістратури комплексом знань у галузі цивілістики, що має безпосередньо практичне значення для юриста.

Вивчення даного курсу набуває додаткового значення ще й з огляду на стрімкий розвиток приватноправових, зокрема корпоративних, відносин у суспільстві та відповідно зростання потреби учасників цих правовідносин у належному їх юридичному забезпеченні і професійно-юридичному супроводженні. Останнє вимагає від юриста ґрунтовних знань предмета Корпоративного права.

Навчальний курс «Корпоративне право» вивчається у логічному взаємозв'язку з іншими навчальними дисциплінами: «Цивільне та сімейне право», «Міжнародне приватне право», «Господарське право», «Цивільний процес», «Господарський процес», «Нотаріат України», «Адвокатура України» та інших. Поступове оволодіння знаннями та вміннями з цивільно-правових дисциплін із застосуванням міждисциплінарних зв’язків сприяє найбільш глибокому їх засвоєнню.

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни «Корпоративне право»:

- справедливість, добросовісність, розумність, законність, диспозитивність як основа корпоративних відносин;

- юридична рівність, вільне волевиявлення, майнова самостійність учасників (суб’єктів) корпоративних відносин;

- неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; свобода договору; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

- правовий захист корпоративного права та інтересу, в тому числі судовий захист;

- забезпечення корпорацією реалізації та охорони прав і законних інтересів її учасників; рівність прав учасників корпорації; забезпечення рівних прав акціонерів на інформацію, що стосується діяльності корпорації; відкритість діяльності суб’єктів корпоративних відносин.

 

Роль і значення навчальної дисципліни «Корпоративне право» у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця підвищується в умовах розвитку правової держави, розширення сфери приватноправового регулювання суспільних відносин. Зазначені фактори прямо зумовлюють значення цієї дисципліни в підготовці та майбутній професійній діяльності юриста-фахівця. «Корпоративне право» – одна з дисциплін цивільно-правової спеціалізації слухачів магістратури, предметом вивчення якої є норми права, що регулюють відносини, які виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Програма навчальної дисципліни вміщує основні теми курсу, в яких відображені теоретичні проблеми науки корпоративного права, основні положення чинного законодавства і практики його застосування. В основі програми – Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про кооперацію» та інші нормативно-правові акти. При підготовці даної програми враховані новітні досягнення вітчизняної науки цивільного, корпоративного і господарського права, розробки відомих українських вчених Кибенко Е. Р., Кравчука В. М., Кузнєцової Н. С., Кучеренко І. М., Луця В. В., Мамутова В. К., Дзери О. В., Саніахметової Н. О., Саракун І. Б., Спасибо-Фатєєвої І. В., Тенькова С., Щербини B. C., Яроцького В. Л. та ін. В програмі даються посилання на джерела опублікування нормативно-правових актів, юридичної практики, монографії та наукові статті, навчальні посібники та підручники, наведено список рекомендованих джерел та літератури.

 

Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис, забезпечить майбутнім правникам глибинне підґрунтя знань і умінь у їхній повсякденній професійній діяльності, збагатить загальну правову культуру та уможливить поглиблене розуміння ними сучасної правової системи України.
Змістовий модуль 1.

 

Змістовий модуль 2.

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України, Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, узагальнення судової практики, роз’яснення Міністерства юстиції України

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96

2. Про незалежність судової влади. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13 червня 2007 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

4. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

5. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 2 від 12 червня 2009 р.) http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

6. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

7. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 23.12.2011 р. № 14 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11

8. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

9. Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2012 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

10. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав. Постанова пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду України № 20 від 19.12.2008 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07

11. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного суду України від 31 січня 1995 р. № 5 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України № 15 від 25.05.98 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95.

12. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

13. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

14. Про судову практику у справах про спадкування. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 р. № 7 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

15. Про судову практику із справ про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Постанова Пленуму Верховного суду України від 28 березня 1972 р. № 3 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72

16. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №1. – С. 5–11.

17. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

18. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

19. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

20. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

21. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].

22. Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва). Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 6 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20].

23. Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої). Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 20.04.2011 р. / М.Б.Сніжко – Начальник відділу міжнародного приватного права Департаменту міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

24. Щодо змін у законодавстві у зв’язку з ратифікацією Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої). Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 14.04.2011 р. // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

25. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб / Верховнй Суд України / Узагальнення судової практики вiд 21.12.2009 р. // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

26. Висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за перше півріччя 2013 року: Верховний Суд; Висновок, Витяг від 01.07.2013 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0007700-13

27. Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 10 липня 2012 р. № 6-47/0/9-12 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v6-47740-12

28. Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв’язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 13.02.2012 № 4-183/0/4-12 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0183740-12

29. Щодо обов’язкових для всіх судів України правових позицій: Вищий спеціалізований суд; Лист від 16.01.2012 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-12

30. Щодо роз’яснення окремих аспектів видачі судових наказів про стягнення заборгованості по оплаті комунальних послуг: Вищий спеціалізований суд; Лист від 03.05.2012 № 6-27/0/9-12 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0027740-12

Інші джерела:

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

2. http://teoriya.chat.ru/;

3. http://www.juristy.ru/;

4.  http://enbv.narod.ru/index.html;

5. http://lawportal.ru/

 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ

 

ЮРИДИЧНИЙ факультет


Дата: 2018-12-21, просмотров: 55.