Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського

державного університету

внутрішніх справ

полковник поліції

А.Є. Фоменко

 

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Програма

Для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

За спеціальністю 081 «Право»

 

 

Дніпро – 2018


Корпоративне право // Програма навчальної дисципліни. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 27 с.

 

РОЗРОБНИК:

 

Карпенко Р. В. – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

 


РЕЦЕНЗЕНТИ:

Алфьорова Т.М. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського гуманітарного університету.

Лежнєв О.І. – директор ТОВ «Юридичне бюро «ВОТУМ»

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

______________, протокол № ____.

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

 

 

Схвалено Вченою радою університету

__.__.20__, протокол №__

 

Декан юридичного факультету                               В. М. Савіщенко

 «_____»___________________ 20___ р.

 

Ó ДДУВС, 2018 рік

Ó Карпенко Р. В., 2018 рік

 


Вступ

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 081 «Право»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є повний обсяг принципів, інститутів, категорій, понять, правових норм, які регулюють корпоративні правовідносини, форми підприємницьких товариств, види корпоративних прав, здійснення учасниками корпоративних відносин суб’єктивних прав і виконання обов’язків, корпоративне управління, розпорядження корпоративними правами, захист корпоративних прав.

Міждисциплінарні зв’язки: слухачі магістратури цивільно-правової спеціалізації вивчають дисципліну «Корпоративне право» у змістовому зв’язку з такими дисциплінами, як Теорія держави і права, Цивільне право, Господарське право, Цивільний процес, Господарський процес, Нотаріат, Спадкове право, Міжнародне приватне право; а також з урахуванням тематики таких дисциплін, як Адвокатура України, Трудове право. При цьому слід сказати, що вивчення дисципліни «Корпоративне право», разом з вивченням дисциплін з цивільного права, цивільного процесу, забезпечує поглиблене опанування студентами магістратури комплексом знань у галузі цивілістики, що має безпосередньо практичне значення для юриста.

Вивчення даного курсу набуває додаткового значення ще й з огляду на стрімкий розвиток приватноправових, зокрема корпоративних, відносин у суспільстві та відповідно зростання потреби учасників цих правовідносин у належному їх юридичному забезпеченні і професійно-юридичному супроводженні. Останнє вимагає від юриста ґрунтовних знань предмета Корпоративного права.

Навчальний курс «Корпоративне право» вивчається у логічному взаємозв'язку з іншими навчальними дисциплінами: «Цивільне та сімейне право», «Міжнародне приватне право», «Господарське право», «Цивільний процес», «Господарський процес», «Нотаріат України», «Адвокатура України» та інших. Поступове оволодіння знаннями та вміннями з цивільно-правових дисциплін із застосуванням міждисциплінарних зв’язків сприяє найбільш глибокому їх засвоєнню.

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни «Корпоративне право»:

- справедливість, добросовісність, розумність, законність, диспозитивність як основа корпоративних відносин;

- юридична рівність, вільне волевиявлення, майнова самостійність учасників (суб’єктів) корпоративних відносин;

- неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; свобода договору; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

- правовий захист корпоративного права та інтересу, в тому числі судовий захист;

- забезпечення корпорацією реалізації та охорони прав і законних інтересів її учасників; рівність прав учасників корпорації; забезпечення рівних прав акціонерів на інформацію, що стосується діяльності корпорації; відкритість діяльності суб’єктів корпоративних відносин.

 

Роль і значення навчальної дисципліни «Корпоративне право» у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця підвищується в умовах розвитку правової держави, розширення сфери приватноправового регулювання суспільних відносин. Зазначені фактори прямо зумовлюють значення цієї дисципліни в підготовці та майбутній професійній діяльності юриста-фахівця. «Корпоративне право» – одна з дисциплін цивільно-правової спеціалізації слухачів магістратури, предметом вивчення якої є норми права, що регулюють відносини, які виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Програма навчальної дисципліни вміщує основні теми курсу, в яких відображені теоретичні проблеми науки корпоративного права, основні положення чинного законодавства і практики його застосування. В основі програми – Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про кооперацію» та інші нормативно-правові акти. При підготовці даної програми враховані новітні досягнення вітчизняної науки цивільного, корпоративного і господарського права, розробки відомих українських вчених Кибенко Е. Р., Кравчука В. М., Кузнєцової Н. С., Кучеренко І. М., Луця В. В., Мамутова В. К., Дзери О. В., Саніахметової Н. О., Саракун І. Б., Спасибо-Фатєєвої І. В., Тенькова С., Щербини B. C., Яроцького В. Л. та ін. В програмі даються посилання на джерела опублікування нормативно-правових актів, юридичної практики, монографії та наукові статті, навчальні посібники та підручники, наведено список рекомендованих джерел та літератури.

 

Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис, забезпечить майбутнім правникам глибинне підґрунтя знань і умінь у їхній повсякденній професійній діяльності, збагатить загальну правову культуру та уможливить поглиблене розуміння ними сучасної правової системи України.
Дата: 2018-12-21, просмотров: 80.