Інфінітивні звороти із прийменником for

РЕФЕРАТ

 

Магістерська робота: 104 с. (основний текст – 76 с.), 80 джерел, 2 додатки (27 c.)

Об’єкт дослідження – інфінітивні конструкції в сучасній англійській мові.

Предмет дослідження – структурні особливості інфінітивних конструкцій та засоби їх перекладу з англійської на українську мову.

Мета роботи – дати всебічний аналіз інфінітивним конструкціям та засобам їх перекладу. Дослідити на матеріалі художнього твору і його перекладів вживаність рекомендованих засобів перекладу та можливості використання інших трансформацій для передачі інфінітивних конструкцій.

Завдання, що випливають із мети:

1. Схарактеризувати явище інфінітиву;

2. Описати інфінітивні конструкції;

3. Розглянути шляхи розвитку інфінітивних конструкцій в англійській мові у різні періоди;

4. Дослідити засоби перекладу інфінітивних конструкцій;

5. Проаналізувати речення, що містять інфінітивні конструкції у оригінальному тексті та їх переклади та надати аналіз перекладу, послуговуючись відомостями про загальноприйняті норми.

Методи дослідження – структурно-семантичний, порівняльно-зіставний, зіставний, структурно-лінгвістичний, описовий.

Інфінітивні конструкції в англійській мові являють собою утворення із вторинною предикацією, типу об’єктний інфінітивний зворот, суб’єктний інфінітивний зворот, інфінітивні звороти із прийменником for, самостійний та сполучникові інфінітивні звороти [2, c.23].

ІФІНІТИВ, ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ З ПРИЙМЕННИКОМ FOR, ОБ’ЄКТНИЙ, СУБ’ЄКТНИЙ, СПОЛУЧНИКОВИЙ, САМОСТІЙНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1. Загальні відомості про інфінітив та інфінітивні конструкції

1.1 Інфінітив та інфінітивні конструкції

1.2 Інфінітив та інфінітивні конструкції в історичному контексті

Розділ 2. Інфінітивні конструкції: структурні особливості та переклад

Інфінітивні звороти із прийменником for

2.1.1 Переклад інфінітивного звороту з прийменником for

Об'єктний предикативний інфінітивний зворот (The Objective Infinitive Construction

2.2.1 Вживання об’єктного інфінітивного звороту

2.2.2 Переклад об'єктного предикативного інфінітивного звороту

2.3 Суб'єктний предикативний інфінітивний зворот (The Subjective Infinitive Construction)

2.3.1 Випадки вживання суб'єктного інфінітивного звороту

2.3.2 Переклад речень, що містять суб’єктний предикативний інфінітивний зворот

2.3.3 Особливості перекладу звороту “називний відмінок з інфінітивом

2.4 Самостійний інфінітивний зворот (The Absolute Infinitive Construction)

2.4.1 Переклад самостійного інфінітивного звороту

2.5. Сполучникові інфінітивні звороти (Conjunctive Infinitive Phrases)

Розділ 3. Особливості функціонування та перекладу інфінітивних конструкцій

3.1 Функціонування інфінітива в стилі художньої літератури

3.2 Стилістичні особливості вживання словосполучень із інфінітивом

3.3 Особливості перекладу інфінітивних конструкцій на матеріалі роману Сомерсета Моема “The Moon and Sixpence”

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А

Додаток Б


ВСТУП

 

Актуальність теми. Інфінітив є многофункціональним як в українській, так і в англійській мові. Але кількість форм інфінітиву і можливості їх використання в обох мовах відрізняються, що призводить до певних труднощів під час перекладу. Так, в українській мові немає форм, що відповідають тривалому (Continuous) та перфектному (Perfect) інфінітиву. Немає прямих відповідників таким специфічним інфінітивним утворенням, як конструкції із вторинною предикацією, типу об’єктний інфінітивний зворот, суб’єктний інфінітивний зворот та ін. Також можливості використання інфінітиву у тій чи іншій функції для кожної мови специфічні [36, c. 12]. Існують певні правила перекладу таких утворень, але вони не завжди є діючими, особливо, коли йдеться про художній текст.

Об’єкт дослідження – інфінітивні конструкції в сучасній англійській мові.

Предмет дослідження – структурні особливості інфінітивних конструкцій в англійській мові та засоби їх перекладу з англійської на українську мову.

Основна мета даної роботи полягає в тому, щоб відповідно до сучасних наукових принципів дати всебічний аналіз структурі англійських інфінітивних зворотів та засобів їх перекладу, дослідити на практичному матеріалі можливості застосування не тільки встановлених правил перекладу, а й інших трансформацій та проаналізувати вибір перекладача.

Завдання, що випливають із мети:

1. Схарактеризувати явище інфінітиву як одну з форм дієслова.

2. Описати інфінітивні конструкції.

3. Розглянути шляхи розвитку інфінітивних конструкцій в англійській мові у різні періоди.

4. Дослідити засоби перекладу інфінітивних конструкцій.

5. Проаналізувати речення, що містять інфінітивні конструкції у оригінальному тексті та їх переклади та надати аналіз перекладу, послуговуючись відомостями про загальноприйняті норми.

Теоретична значимість – результати роботи можуть бути використані для вирішення проблем, пов'язаних з аналізом та перекладом інфінітивних конструкцій.

Практична значимість – результати практичного дослідження можуть бути використані під час обору засобів перекладу інфінітивних конструкцій, для аналізу перекладів конструкцій і як дидактичний матеріал з дисципліни “Практика перекладу” для студентів ВНЗ 4 курсу.

Методи дослідження – описовий та зіставний. Описовий метод використовується для визначення специфіки структури інфінітивних конструкцій в обох мовах, надає можливість схарактеризувати функціональні і стилістичні особливості конструкцій. За допомогою зіставного методу вдалось встановити наявні сходження/розбіжності у побудові речень з використанням словосполучень із інфінітивом та проаналізувати переклади.

Фактичним матеріалом дослідження послужили науково-теоретичні роботи українських і закордонних лінгвістів, а також художні твори англійської й американської літератури XX століття.

Матеріалом для аналізу прикладів послужив твір В. С. Моема “The Moon and Sixpence” [74] та його переклади українською мовою О. Жомніра (“Місяць і мідяки”) [35] і російською – Н. Ман (“Луна и грош”) [37]. Також у роботі використані твори Т. Драйзера “Sister Carry” [57], “American Tragedy” [56] та Д. Голсуорсі “The man of property” [59].

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків і двох додатків.

У вступі магістерської роботи надаються відомості про актуальність обраної теми, об’єкт та предмет дослідження, мету і завдання для реалізації цієї мети, практичну та теоретичну значимість роботи, методи і матеріал дослідження, а також про структуру магістерської роботи.

У першому розділі даної роботи “Загальні відомості про інфінітив та інфінітивні конструкції” описано структуру, види, та особливості інфінітивних комплементів у порівняльному аспекті та в історичному контексті.

У другому розділі “Інфінітивні конструкції: структурні особливості та переклад” детально розглядаються інфінітивні конструкції в англійській мові: види, структурні особливості та засоби перекладу українською мовою.

У третьому розділі “Особливості функціонування та перекладу інфінітивних конструкцій” досліджено стилістичні особливості вживання англійських інфінітивних утворень із вторинною предикацією та визначено особливості їх перекладу українською і російською мовою на основі роману В. С. Моема і його перекладів.

У загальних висновках підсумовуються результати проведеного дослідження, окреслюються перспективи подальших студій з обраної проблематики.

У додатку А надається переклад дієслів, які вживаються у суб’єктному інфінітивному звороті. Додаток Б містить всі приклади інфінітивних зворотів з твору “The Moon and Sixpence” та їх переклади українською і російською мовою. Всі приклади розподілено за групами залежно від типу конструкції. Також наведені статистичні дані – частотність вживання певного виду конструкції та кількість перекладів, зроблена з використанням рекомендованих засобів, у процентному співвідношенні.РОЗДІЛ 1

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ1

 

У першому розділі ми розглянули загальні відомості про дієслово та інфінітив, а також дослідили інфінітивні структури вторинної предикації у формальному, функціональному, семантичному і історичному аспектах. Ми дійшли висновків, що синтаксичні структури вторинної предикації становлять особливий інтерес для англістики з огляду на те, що всі вони мають неузгодженість суб’єктно-предикатних відношень у їхній поверхневій структурі. У ході дослідження було визначено і описано схематичну модель речення, що містить СВП. Аналіз функціонування АІК у творах середньо-, ранньоново- та новоанглійського періодів і зіставлення результатів на трьох зрізах виявив істотні зміни як у структурі, так і у вживаності досліджуваних конструкцій. Усі ці факти свідчать про тенденцію безперервності у розвитку АІК протягом XII – XIX ст.РОЗДІЛ 2

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

 

У другому розділі ми розглянули 5 видів інфінітивних конструкцій: інфінітивні звороти із прийменником for, об’єктний інфінітивний зворот, суб’єктний інфінітивний зворот, самостійний інфінітивний зворот та сполучниковий інфінітивний зворот. Ми розглянули ці конструкції з позиції структурних та функціональних особливостей, а також зазначили можливості їх перекладу українською мовою.

Загалом слід зазначити, що українською мовою інфінітивні конструкції передаються у більшості випадків підрядним реченням, яке вводиться за допомогою сполучників що, щоб, як, сполучниковими прислівниками коли, де, чому, як, сполучниковими займенниками хто, що, який та ін.

Також було зазначено декілька випадків, коли стандартні засоби перекладу не можливо використати.РОЗДІЛ 3

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

 

У третьому розділі ми розглянули можливості функціонування інфінітивних конструкцій у стилі художньої літератури, стилістичні особливості англійських інфінітивних зворотів, проаналізували низку прикладів з роману В. С. Моема “The Moon and Sixpence” і їх переклади.

Аналізуючи художній текст, ми дійшли висновку, що при його перекладі можлива нескінченна кількість варіацій у порівнянні, наприклад, з перекладом наукових текстів, або текстів офіційно-ділового стилю, де існує більш чітка структура речень в обох мовах.

Проведений стилістичний аналіз мовного матеріалу дозволяє зробити наступний висновок : стилістичні можливості інфінітива з урахуванням усієї складності взаємин між його граматичною формою й функціональним проявом досить високі. Інфінітив має багатий арсенал лексичних і синтаксичних стилістичних засобів художньої зображальності. Функціонування інфінітива в художній літературі здобуває своє стилістичне значення, украй мінливе й різноманітне. Теоретичне осмислення образного вживання інфінітива як функціонально-стилістичного прийому організації мови привертає особливу увагу. Важливо відзначити, що стилістичне явище виникає в самому процесі реалізації інфінітива, в акті мови , а стилістичну функцію інфінітив здобуває в конкретній комбінації з іншими язиковими засобами в межах того або іншого функціонального прояву .

У роботі була наведена низка прикладів, що демонструють різні прийоми, до яких вдавався перекладач для того, щоб передати інфінітивні елементи. Серед них лексико-семантичний прийом модуляції, лексико-граматичні прийоми антонімічного перекладу та компресії і лексичні прийоми, наприклад, конкретизації та ін. Більшість з перекладів було зроблено з використанням необхідних засобів, що допомогли зробити переклад адекватним.ВИСНОВКИ

 

1. Інфінітив — найбільш абстрагована форма дієслова, що в основному розряді дійсного стану тільки називає дію. Тому саме ця називна форма дієслова використається для введення дієслівної словникової статті.

Інфінітив, як і інші вербаліі, може реалізуватися у формах виду й стану.

2. Інфінітивні звороти із прийменником for являють собою сполучення, до складу якого входить: прийменник for плюс іменник у загальному відмінку (або займенник в об'єктному відмінку) плюс інфінітив. Об'єктний предикативний інфінітивний зворот - це сполучення іменника в загальному відмінку (або особового займенника в об'єктному відмінку) з інфінітивом. Суб'єктний предикативний інфінітивний зворот - це сполучення іменника в загальному відмінку (або займенника в називному відмінку) у функції підмета з інфінітивом як другої частини складеного дієслівного присудка.

Самостійний інфінітивний зворот складається з іменника в загальному відмінку й інфінітива. Іменник у такому звороті позначає особу або предмет, що виконує або піддається дії, вираженій інфінітивом. Такий зворот стоїть наприкінці речення й відокремлюється комою. Перекладається реченням із сполучником причому, у якому дієслово виражає повинність.

Сполучникові інфінітивні звороти вводяться сполучниковими прислівниками (Conjunctive Adverbs) when, where, why, how, сполучниковими займенниками (Conjunctive Pronouns) who, what, which,та сполучниками (Conjunctions) whether, as if, in order, so as. У реченні ці звороти можуть виконувати функцію підмета, предиката, додатка або означення.

3. Аналіз функціонування АІК у творах середньо-, ранньоново- та новоанглійського періодів і зіставлення результатів на трьох зрізах виявив істотні зміни як у структурі, так і у вживаності досліджуваної конструкції.

4. Інфінітив та інфінітивні конструкції можуть бути передані інфінітивом, іменником, дієприкметниковим зворотом, безособовим та неозначено-особовим зворотом, підрядним реченням.

5. Інфінітив є багатофункціональним як в українській, так і в англійській мові. Але кількість форм інфінітиву і можливості їх використання в обох мовах відрізняються, що призводить до певних труднощів під час перекладу.

Немає прямих відповідників таким специфічним інфінітивним утворенням, як конструкції із вторинною предикацією, типу об’єктний відмінок з інфінітивом, називний відмінок з інфінітивом та ін. Зазвичай ці звороти перекладаються українською сурядним реченням, що вводиться з допомогою прийменників що, щоб, як, причому. Також вони можуть передаватися вставним реченням або простим залежно від конструкції та ситуації. Загалом використання існуючих норм перекладу інфінітивних конструкцій в значній мірі спрощує процес перекладу, але іноді їх використання не є доцільним, особливо, коли йдеться про художній текст.

6. Практичне дослідження дало змогу виявити, що окрім встановлених засобів перекладу, існує можливість використання й інших трансформацій для передачі досліджуваних конструкцій. Але водночас уникання цих засобів іноді призводить до часткової втрати або викривлення змісту. З іншого боку, іноді використання загальноприйнятих правил є недоречним і порушує стилістичну єдність тексту. На основі даного твердження можемо зробити висновок, що не абияку роль під час перекладу грає контекст і стилістичне забарвлення тексту, і вже від них залежить вибір засобів перекладу.

Результати практичного дослідження показали, що найбільш вживаною є об’єктна інфінітивна конструкція – 42,14%. Аналіз перекладів показав, що майже половина з них – 42% – була виконана з використанням встановлених для інфінітивних конструкцій засобів. Для перекладу інших 58% було використано лексико-семантичні та лексико-граматичні засоби, які не значаться як найбільш вживані і прийнятні, але не зважаючи на це, у більшості випадків перекладачам вдалось завдяки їм перекласти текст адекватно. Такий вибір перекладачів пов'язаний з індивідуальністю кожного випадку, залежністю від контексту і стилю тексту. Під час аналізу перекладів не було виявлено певної закономірності використання тих чи інших засобів, але слід зазначити, що у багатьох випадках перекладачі вдалися до прийому модуляції або смислового розвитку.

Аналізуючи художній текст, ми дійшли висновку, що при його перекладі можлива нескінченна кількість варіацій у порівнянні, наприклад, з перекладом наукових текстів, або текстів офіційно-ділового стилю, де існує більш чітка структура речень в обох мовах. Також слід зазначити, що не було виявлено випадків самостійного інфінітивного звороту, що пояснюється дуже вузькою сферою вживання даної конструкції – юридичні тексти і комерційні документи.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Алексеева В. А. Функционирование неличных форм глагола в различных стилях речи // Вопросы грамматической структуры предложения и текста в английском языке: Сб. науч. тр. – М.: Цитадель, 2000. – Вып. 247. – С. 3 – 9.

2. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.: Просвещение, 1989. – 256 с.

3. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. – М.: Правда, 1990. – 240 с.

4. Арутюнова Н. Д. Пропозиция. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Юрайт, 1990. – 401 с.

5. Бабич Б. В. Інтерпретаційна модель формально-синтаксичних структур української мови. – К.: Київ. нац. лінгвіст. ун-т, 2000. – 113 с.

6.  Бархударов Л. С. Проблемы синтаксиса простого предложения современного английского языка: Автореферат. диссертации д-ра филол. наук. – 1965. – 36 c.

7.  Беляева Л. М., Зражевская Т. А. – Трудности перевода (на материале газетных статей). – М.: Международные отношения, 1972. – 142 с.

8. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Просвещение, 1974. – 365 с.

9. Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. – М.: Просвещение, 1971. – 200 с.

10. Дмитриева Л. Ф., Кунцевич С. Е., Мартинкевич Е. А., Смирнова Н. Ф. Английский языковой курс перевода. – М.– Ростов-на-Дону: Март, 2005. – 304 с.

11. Домашнев А. И. Интерпретации художественного текста. – М.: Вече, 1983. – 190 с.

12. Жигадло В. Н. и др. Современный английский язык: Теоретический курс грамматики – М.: Высшая школа, 1986. – 342 c.

13. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 663 с.

14. 3вегинцев В. А. Мысли о лингвистике. – М.: Просвещение, 1998. – 188 с.

15. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты синтаксиса. – М.: Наука, 1982. – 368 с.

16. Золотова Г. А., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – М.: Наука, 1998. – 440 с.

17. Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1981. – 285 с.

18. Иванова И., Чахоян Л., Беляева Т. История английского языка. – С.Петербург: Славянский дом, 1999. – 300 с.

19. Ивина A. A., Переверзева В. Н., Петрова В. В. Логический словарь ДЕФОРТ. – М.: Вече, 1994. – 370 с.

20. Иртеньева Н. С. Теоретическая грамматика английского языка. – М: Высшая школа, 1969. – 327 с.

21. Исаева Г. Т. Конденсация предикативных структур в современном английском языке (к проблеме языковой экономии): Автореф., канд. филол. наук: 10.02.04. – К: Київ. нац. лінгвіст., ун-т, 1988. – 16 с.

22. Калинина В.Д. Переводческие трансформации на уровне словосочетаний и предложений // Калинина В.Д. Теория и практика перевода. Курс лекций: учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008 – 118 с.

23. Карабан В. І., Мейс Дж. Translation from Ukrainian into English. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608 с.

24. Карамишева І. Д. Функціонування структур вторинної предикації у складі синтаксичних структур одного типу (на матеріалі англійської мови) // Нова філологія. – З.: ЗДУ, 2007. – Вип. 26. – С. 71–78.

25. Kapaмишева І. Д. Ознаки структур вторинної предикації у сучасній англійській мові // Нова філологія. – З.: ЗДУ, 2002. – №3(14). – С. 65-73.

26. Карамишева І. Д. Структурні та функціональні особливості предикації в сучасній англійській мові. – К.: Київ. нац. лінгв. ун-т, 2005. – 19 с.

27. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). – М.: ЧеРо, 2001. – 201 с.

28. Клименко А. В. Ремесло перевода (практический курс). – М.: Восток-Запад, 2007. – 640 с.

29. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 459 с.

30. Крылова O. A., Максимов Л. Ю., Ширяев E. H. Современный русский язык: Теоретический курс. Ч IV. Синтаксис. Пунктуация. – М.: Русский язык, 1997. – 370 с.

31. Левицкий Ю. А. Основы теории синтаксиса. – Пермь: Союз, 2001. – 340 с.

32. Лохманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1966. – 280 с.

33. Манаенко Г.Н. Предикация, предикативность и пропозиция в аспекте “информационного” осложнения предложения // Филологические науки. – К.: Київ. нац. лінгв. ун-т, 2004. – №2. – С. 59 – 68.

34. Миронюк Н. П. Про культуру українського слова в художніх перекладах з англійської мови // Теорія і практика перекладу (Український науковий збірник). – К.: Вища школа, 1993. – С. 99 – 103.

35. Моем В. С. Місяць і мідяки. – Київ: Дніпро, 1989. – 574 с.

36. Молозовенко І. О. Семантичне варіювання інфінітивних речень в сучасній англійській мові // Іноземна філологія. – Львів: Вища школа, 1986. – №83. – С. 136.

37. Моэм В. С. Луна и грош. – М.: Политиздат, 1990. – 207 с.

38. Нодь В. І. Синтаксичний статус відокремлених конструкцій у генеративній граматиці // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2004. – 128 с.

39. Приходько А. М. Шануймо вчителів // Літературне джерело. – Ніжин.: НДУ, 2001. – №2. – С. 90 – 96.

40. Рецкер Я. И. Учебное пособие по переводу. – М.: Просвещение, 1981. – 454 с.

41. Романова С. П., Коралова А. Л. Пособие по переводу с английского языка на русский. – СПб.: Славянский дом, 2001. – 437 с.

42. Салье Т. Е. Иностранные языки на неспециальных факультетах. – Ленинград: Издательство Ленинградского института, 1978. – 176 с.

43. Степанов Ю. С. Курс грамматики современного английского языка. – М.: Просвещение, 1990. – 393 с.

44. Стросон П. Ф. О вторичной предикации // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Знание, 1982. – №13. – С. 75.

45. Фадеева И. Д. Ученые записки. – Ленинград: Книга, 1962. – 257 с.

46. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа, 1983. – 576 с.

47. Хомский Н. Синтаксические структуры // Хрестоматия по общему языкознанию. – К.: Знання України, 2008. – С. 573-579.

48. Хорнби А. С. Конструкции и обороты английского языка. – М.: Просвещение, 1995. – 359 с.

49. Швейцер А. Д. Теория перевода. М.: Наука, 1988. – 540 с.

50. Шпак В. К. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти. – Київ: Знання, 2005. – 312 с.

51. Akhmanova O., Idgelis F. What is the English we Use? A Course in Practical Stylistics. – M.: НВИ – Тезаурус, 1978. – 247 р.

52. Berlitz Ch. The Etymology of international insult // Encountering Cultures. – Boston, 1992. – P. 37 – 41.

53. Bouma E. Translation and Style // English. – 2007. – №8. – P.17 – 20.

54. Bowers J. The syntax of predication // Linguistic Inquiry. – Columbia University Press, 2001. – №24. –– P. 92 – 97.

55. Bryson B. The world's language // Anthropology. – New York: United Publishers Group, 1993/94. – Vol.18. – P. 38 – 47.

56. Dreiser T. American Tragedy. – M.: Феникс, 1986. – 470 p.

57. Dreiser T. Sister Carry. – M.: Знание, 1968. – 543 p.

58. Galperin I. K. Stylistics. – M.: Правда, 1981. – 490 р.

59. Galsworthy J. The man of property. – СПб.: Союз, 1950. – 314 p.

60. Gass W. H. The esthetic structure of the sentence // The Review of Contemporary Fiction. – London: Continuum, 2003. – №3. – Р. 10 –13.

61. Gentzler E. Contemporary Translation Theories. – London and New York: Routledge, 1993. – 437 p.

62. Hanne M. Metaphors for the Translator. The Translator as Writer. Ed. Susan Bassnett and Peter Bush. – London: Continuum, 2006. – 208 р.

63. Hermans T. The literary legacy of the XXth century. The Oxford Guide to Literature. Ed. Peter France. – New York: Oxford University Press, 2000. – 215 р.

64. Hoffman E. Lost in translation: a life in a new language // Visions of America. – New York: Routledge, 2004. – P. 219-229.

65. Hofmann M. Speaking in Tongues // Guardian Review. – New York: Oxford University Press, 2003. – P. 22.

66. Huang C.-T.J. Complex predicates in control // Control and grammar. Cambridge, MA: Kluwer Academic Press, 2004. – P. 109 – 147.

67. Jackendoff R. “Construction after construction” and its theoretical challenges // Language. – Stanford, CA: CSLI Publications, 2008. – T.84. – №1. – P. 8 – 28.

68. Jespersen O. Essentials of English grammar. – London: Allen & Unwin, 1993. – 312 p.

69. Jones F.R., Turner A. Archaisation, Modernisation and Reference in the Translation of Older Texts // Across Languages and Cultures. – New York: Viking, 2004. – P.158 – 185.

70. Karlsson F. Constrains of multiple center-embedding of clauses // Journal of Linguistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – №2. – Р. 365 – 369.

71. Koontz-Garboden A. Aspectual coercion and the typology of change of state predicates // Journal of Linguistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – №1. – Р.115-152.

72. Kuknarenko V. A. A Book of Practice in Stylistics. – M.: Союз, 1986. – 320 р.

73. Lin J. [Complex Predicates]: Review article // Journal of Linguistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – №2. – Р. 397 – 405.

74. Maugham W. S. The Moon and Sixpence. – M: Менеджер, 2006. – 320 с.

75. Nod’ V. The problem of subject expression in absolute infinitive construction (AIC) in Middle English // The 9th Tesol-Ukraine Convention “Building Cross-Cultural Understanding Through ELT”. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2004. – 280 p.

76. Paterson A. Translation as Editing? // World Literature Today. – Sacramento: California State University, 2006. – №6. – P. 51 – 54

77. Prous S. I. Cross-cultural communication as a part of professional training of translators // Вісник СумДУ. – Суми: Сумський державний університет, 2002. – №4. – P. 157 – 160.

78. Remnick D. The Translation Wars // New Yorker. – New York: Routledge, 2005. – №7. – Р. 98 – 109.

79. Rosaldo R. Culture and Truth: the erosion of classic norms // Encountering Cultures. – Boston, 1992. – P. 476 – 494.

80. Venuti, L. Local Contingencies: Translation and National Identities // Nation, Language and the Ethics of Translation. Ed. Sandra Bermann and Michael Wood. – Princeton: Princeton University Press, 2005. – P. 177 – 202.ДОДАТОК А

 

Таблиця 2.3.2. Переклад дієслів, які вживаються у суб’єктних інфінітивних конструкціях [41, c.118]

  Оригінал Переклад
1. ... is reported to... повідомляють, як стало відомо
2. ... is believed to... вважають(-ється)
3. ... is considered... існує думка
4. ... is thought... існує думка
5. ... is understood to... зрозуміло, згідно з одержаними даними (одержаною інформацією)
6. ... is expected to... очікують (-ється)
7. ... is alleged to... кажуть, вважають
8. ... is heard to... відомо, що
9. ... is seen to... очевидно, розглядається як
10. ... is felt to... здається
11. ... seems to... здається, вважається
12. ... appears to... очевидно, виявляється
13. ... is likely to... схоже на те, напевно
14. ... unlikely to... навряд чи
15. ... happens to... трапляється, виявляється, що
16. ... is sure (certain) to... напевно


ДОДАТОК Б

 

Таблиця 3.3.1. Інфінітивні звороти із прийменником for (For-to-Infinitive Construction) (14,47%)

З використанням рекомендованих засобів, зазначених у роботі, перекладено 7 випадків, що становить 30,43%

Оригінал“The Moon and Sixpence” Український переклад О.Жомніра Російський переклад Н. Ман
1 2 3
1. Fortunately, there is no need for me to risk the adventure, since my friend, Mr. Edward Leggatt, an able writer as well as an admirable painter, has exhaustively discussed Charles Strickland's work in a little book … [74, c.5]. Та, на щастя тут не доведеться ризикувати, бо мій приятель пан Едуард Леггет, талановитий письменник та обдарований художник, вичерпно розтлумачив Стріклендову творчість у книжці… [35, c.22]. По счастью, мне нет надобности пускаться в подобную авантюру, так как мой Друг мистер Эдуард Леггат, талантливый писатель и превосходный художник, исчерпывающе проанализировал творчество Стрикленда в своей небольшой книжке… [37, c.4].
2. The ironic philosopher reflects with a smile that Sir Walter Raleigh is more safely enshrined in the memory of mankind because he set his cloak for the Virgin Queen to walk on than because he carried the English name to undiscovered countries [74, c.7].   Іронічний французький філософ, усміхаючись, зауважив, що в благоговійній пам’яті нащадків сер Волтер Релей лишився не так завдяки своїм географічним відкриттям на славу Англії, як тому, що він одного разу скинув з себе плаща та розстелив його на грузькому місці до ніжок королеви-панни [35, c.23]. Иронический философ усмехается при мысли, что человечество благоговейно хранит память о сэре Уолтере Рали, водрузившем английский флаг в до того неведомых землях, не за этот подвиг, а за то, что он бросил свой плащ под ноги королевы‑девственниы [37, c.5].
3. “There's only one thing for her to do, and that's to divorce him” [74, c.32]. Тільки одне: хай розлучається з ним, і годі! [35, c.45]. Ей остается только одно – развестись с ним [37, c.28].
4. I solaced myself by thinking that it would be useful for me to find out what I could about Strickland's state of mind [74, c.54]. А втішала мене думка, що поталанить заглянути в Стріклендову душу [35, c.64]. Я успокаивал себя мыслью, что теперь смогу получше разобраться в душевном состоянии Стрикленда [37, c.47].
5. Colonel MacAndrew had not exaggerated when he said she would be penniless, and it was necessary for her to earn her own living as quickly as she could [74, c.67]. Полковник Мак-Ендрю не перебільшував: у неї таки не було грошей. Довелось негайно шукати заробітків [35, c.75]. Полковник Мак‑Эндрю отнюдь не преувеличивал, говоря, что она осталась без гроша за душой, ей необходимо было начать зарабатывать себе на жизнь, и чем скорее, тем лучше [37, c.59].
6. “He'd told her he was looking out for someone to paint him” [74, c.93]. - Узнала, що старий напитує художника, і порекомендувала мене [35, c.98]. - Он ей сказал, что ищет, кто бы мог написать его портрет [37, c.81].
7. I waited for him to ask me questions [74, c.129].  Я чекав його запитань [35, c.129]. Я приготовился отвечать на его вопросы [37, c.111].
8. While I dressed – for Stroeve wished me to go at once with him to the hospital -- he told me that he had arranged for his wife to have a private room, so that she might at least be spared the sordid promiscuity of a ward [74, c.133]. Поки я вдягався (Дірк тягнув мене з собою до лікарні), він повідомив, що вже влаштував для неї палату на одну особу, щоб уберегти хвору від тісняви загальних палат [35, c.134]. Покуда я одевался – Струве хотел, чтобы я немедля отправился с ним в больницу, – он говорил, что ему удалось устроить для Бланш отдельную палату и таким образом хотя бы оградить ее от больничной сутолоки [37, c.115].
9. He had something in mind which he would not tell me, but he insisted that it was very necessary for me to accompany him [74, c.99]. Йому, ба, спало на думку щось важливе, і він уже силоміць тяг мене з собою [35, c.104]. У него есть одна идея, какая – он мне сейчас не скажет, но я непременно, непременно должен сопровождать его [37, c.86].
10. He told us that if we came at a certain hour next day, should Blanche be better, it might be possible for her husband to see her [74, c.134].   Якщо Бланш полегшає, він можливо, дозволить чоловікові відвідати її [35, c.135]. На долгие разговоры с нами у него не было времени, и он назначил нам час, когда прийти завтра: если больной станет лучше, он разрешит мужу повидать ее [37, c.116].
11. “Is it possible for any man to disregard others entirely?” [74, c.159]. - А хіба можливо ігнорувати геть усіх? [35, c.156]. - Дозволено ли человеку полностью пренебрегать другими людьми? [37, c.136].
12. I felt that these pictures had something to say to me that was very important for me to know, but I could not tell what it was [74, c.162]. Здавалося ті картини хотіли виразити щось невимовно суттєве, а що саме – я не міг збагнути [35, c.159]. Я ясно ощущал, что эти картины говорят мне о чем-то очень для меня важном, но о чем именно, я еще не знал [37, c.139].
13. A certain importance attaches to the views on art of painters, and this is the natural place for me to set down what I know of Strickland's opinions of the great artists of the past [74, c.170]. Коли йдеться про художника, то його погляди на мистецтво теж не позбавлені інтересу. Пора й мені занотувати те, що почув од Стрікленда про майстрів минулого [35, c.167]. Немалое значение имеют взгляды художника на искусство, и потому я считаю нужным сказать здесь несколько слов о том, как Стрикленд относился к великим мастерам прошлого [37, c.147].
14. …; he found in his surroundings the accidents necessary for his inspiration to become effective, and his later pictures give at least a suggestion of what he sought [74, c.173]. Тамтешнє оточення докинуло плідного матеріалу для натхнення, і пізніші Стріклендові полотна виразніше натякають на те, до чого він поривавсь [35, c.169]. В этом новом мирке он нашел много элементов, необходимых для того, чтобы его вдохновение стало плодотворным [37, c.149].
15. With its jagged outline it is like a Montserrat of the Pacific, and you may imagine that there Polynesian knights guard with strange rites mysteries unholy for men to know [74, c.174].   Своїми кострубатими обрисами він спинається, як Монсерат Тихого океану, - і уява вимальовує полінезійських рицарів, що виконують там дивовижні обряди, оберігаючи від людей жахливі тайни [35, c.170]. Со своими зубчатыми очертаниями он точно Монсерат Тихого океана, и вам начинает казаться, что полинезийские рыцари свершают там диковинные обряды, охраняя недобрую тайну [37, c.150].
16. Captain Nichols noticed Strickland for his size and his singular appearance among the crowd that waited for the doors to open [74, c.180]. Там у натовпі бідолах біля ще зачинених воріт капітан Ніколс і помітив Стрілкенда [35, c.175]. Капитан Николс тотчас же заметил Стрикленда, выделявшегося своим ростом и оригинальной наружностью в толпе возле дверей ночлежки [37, c.155].
17. Tall and extremely stout, she would have been of imposing presence if the great good-nature of her face had not made it impossible for her to express anything but kindliness [74, c.194]. В її високій, дуже гладкій постаті було б щось величне, якби-то її плескате лице здатне було виражати що-небудь, крім безмежної добродушності [35, c.187]. Высокая и страшно толстая, она казалась бы величественной, если б ее лицо способно было выразить что-нибудь, кроме добродушия [37, c.165].
18. “Of course it would be hypocritical for me to pretend that I regret what Abraham did” [74, c.200]. - Не криюся: був би лицеміром, коли б удавав, нібито вчинок Абрагама викликав у мене жаль [35, c.191]. - Конечно, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрагам так поступил [37, c.172].
19. It was impossible for him to go; that was why they had sent the girl away [74, c.218].    Але лікареві ходити пішки не годиться, тому й проганяли дівчинку [35, c.209]. Но в долину можно добраться только пешком, а доктору ходить пешком не подобает, поэтому-то они и отгоняли от него девушку [37, c.187].
20. The doctor recovered himself, but it required quite an effort for him to find his voice [74, c.219].  Лікар ледь оговтався і насилу міг говорити [35, c.210]. Доктор уже справился с собой, но голос не сразу вернулся к нему [37, c.188].
21. “I was down at Taravao to see the chiefess, and Ata sent for me to see you” [74, c.220]. - Мене викликали до хворої правительки в Таравао. Туди прислала за мною Ата, щоб оглянув вас [35, c.211]. - Я был в Таравао, у старой правительницы, и Ата послала туда за мной [37, c.220].
22. She had the true instinct of the nice woman that it is only really decent for her to live on other people's money [74, c.236]. Непохибний інстинкт милих жіночок підказував їй, що достойно жити можна тільки за чужий рахунок [35, c.225]. Безошибочный инстинкт красивой женщины говорил ей, что жить прилично только на чужой счет [37, c.202].

 

Таблиця 3.3.2. Об'єктний предикативний інфінітивний зворот (The Objective Infinitive Construction) (42,14%)

З використанням існуючих засобів, зазначених у роботі, перекладено 27, що становить 40,3 %

Оригінал“The Moon and Sixpence” Український переклад О.Жомніра Російський переклад Н. Ман
1 2 3
1. I felt they expected me to say clever things, and I never could think of any till after the party was over [74, c.14]. Відчував – од мене ждуть дотепних подяк, а вони, як на те, не приходили або надумувалися геть після вечірки [35, c.29]. Я чувствовал, что от меня ждут остроумных реплик, но таковые приходили мне в голову лишь по окончании вечера [37, c.12].
2. I wanted no one to take notice of me, so that I could observe these famous creatures at my ease and listen to the clever things they said [74, c.14]. …; прагнув, стушувавшись, спостерігати знаменитості та слухати їхню мудру мову [35, c.29]. Мне хотелось остаться незамеченным, чтобы спокойно наблюдать за этими великими людьми, спокойно слушать их умные речи [37, c.12].
3. “I want you to talk to Mrs. Strickland," she said” [74, c.16]. - Хотіла б, щоб ви побалакали з місіс Стрікленд [35, c.31]. -  Вам надо поговорить с миссис Стрикленд, – сказала она [37, c.14].
4. “I dare say you'd like me to go," I said to the Colonel, getting up” [74, c.31]. - Дозвольте, може, я піду? – встаючи, я обернувся до полковника [35, c.44]. - Я полагаю, мне лучше уйти, – сказал я полковнику и поднялся [37, c.27].
5. “You said that if I wanted you to do anything you wouldn't mind doing it,” she remarked [74, c.36]. - Ви сказали, що бажаєте мені допомогти, якби попросила, - почала вона [35, c.48]. - Вы сказали, что если я обращусь к вам с какой‑нибудь просьбой, то вы не откажетесь ее исполнить, – сказала она [37, c.31].
6. I did not know what she wanted me to do [74, c.36].   Я тільки раз його й бачив і не уявляв, чого від мене хочуть [35, c.48]. Что она намеревалась мне поручить? [37, c.31].
7. “What is it exactly you want me to do?” [74, c.36]. - І що мені там власне робити? [35, c.49]. - Как, по‑вашему, я должен действовать? [37, c.32].
8. She struggled for self-control, and I saw her hands clench and unclench spasmodically [74, c.39].  Вона насилу володіла собою; її руки то конвульсивно стискались, то розслаблювались [35, c.51]. Она старалась овладеть собою, и я заметил, что ее руки судорожно сжимаются и разжимаются [37, c.34].
9. “Of course I'll go over to Paris if you think I can do any good, but you must tell me exactly what you want me to do” [74, c.40]. - Звичайно, я поїду в Париж, коли вважаєте, що це поможе, але раніш мушу знати, що маю там робити [35, c.51]. - Конечно, я поеду в Париж, если вы считаете, что это принесет вам пользу, но только скажите мне точно, чего я должен добиваться [37, c.34].
10. “I don't know. I want him to come back” [74, c.40]. - Не знаю. Хочу, щоб він вернувся [35, c.52]. - Не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся [37, c.35].
11. I saw that she wished me to appeal to his sympathies by every means in my power [74, c.41]. Вона, видно, хотіла, аби я будь-що розлучив його [35, c.53]. Она явно хотела, чтобы я всеми доступными мне способами разжалобил его, и плакала, уже не стесняясь [37, c.36].
12. She made me translate what she could only express in her own tongue, and eagerly asked for the meaning of his replies [74, c.55]. …; тоді просила, щоб я був їй за тлумача і жадібно вловлювала смисл Стріклендових відповідей [35, c.65]. Она заставила меня перевести ему то, что умела выразить только на своем родном языке, и настойчиво потребовала, чтобы я перевел ей смысл его ответов [37, c.48].
13. “I want him to come back” [74, c.40]. - Я хочу, щоб він вернувся [35, c.51]. - Я хочу, чтобы он вернулся [37, c.34].
14. Nor with such a man could you expect the appeal to conscience to be effective [74, c.59]. Дарма промовляти й до совісті такої людини [35, c.68]. Ну стоило ли взывать к совести такого человека? [37, c.51].
15. “My dear fellow, I only hope you'll be able to make her see it” [74, c.60]. - Любий мій! Оце саме я й хочу, щоб ви їй втовкмачили [35, c.69]. - Милый мой, я очень надеюсь, что вы ее заставите это понять [37, c.52].
16. “I should like him to die miserable, poor, and starving, without a friend” [74, c.65].   - Хай помирає з голоду, в злиднях, всіма покинутий [35, c.73]. - Пусть умирает с голоду, одинокий, заброшенный, без единого друга, – меня это не касается [37, c.56].
17. “… I know all the chief dramatists, and I could get her a part to-morrow, but I shouldn't like her to mix with all sorts of people” [74, c.69].   - Мені, правда, знайомі наші провідні драматурги, то могла б одержати для неї роль хоч узавтра, але не хочу бачити її у строкатій компанії [35, c.77]. - Я знакома со всеми нашими лучшими драматургами и могла бы хоть завтра достать для нее прекрасную роль, но я не хочу, чтобы она вращалась в смешанном обществе [37, c.60].
18. That's what I expected Italy to be before I came here [74, c.71]. Колись і я уявляв її такою [35, c.79]. Такой представлялась она и мне до того, как я сюда приехал [37, c.61].
19. “What on earth do you expect me to say to that?” I laughed [74, c.74]. - Ради бога, що я можу зараз сказати [35, c.81]. - Ну скажи на милость, что я могу тебе ответить? – рассмеялся я [37, c.64].
20. It was his smile that made me ask him… [74, c.87]. Та посмішка і навіяла мені запитання… [35, c.93]. Эта улыбка и заставила меня спросить… [37, c.77].
21. …; but he was shy about seeing Strickland again; it was a little humiliating to forgive so easily insults so outrageous, and he wished me to be present at the reconciliation on which he was determined [74, c.95]. Але йти до нього із запрошенням Діркові було незручно й трохи принизливо: надто легко прощалися жахливі образи, - отже, для страховки він потяг із собою мене [35, c.100]. В глубине души он все-таки боялся встречи со Стриклендом, сознавая, что унизительно так легко прощать жестокую обиду, и потому непременно хотел, чтобы я был свидетелем сцены примирения [37, c.83].
22. “He can have no one to look after him” [74, c.96]. - Може, його нікому доглянути [35, c.101]. - За ним, вероятно, и присмотреть некому [37, c.83].
23. “Haven't you anyone to look after you?” [74, c.98]   - А тут є кому вас доглянути? [35, c.103]. - Неужели здесь никого нет, кто бы присмотрел за вами? [37, c.85].
24. “Dear one, I want you to do something for me,” he said [74, c.100]. - Серденько! Дуже-дуже прошу тебе про одну послугу, - почав Дірк [35, c.104]. - Милочка моя, я хочу кое о чем попросить тебя, – сказал он [37, c.86].
25. “I want you to let me bring him here” [74, c.100]. - Дозволь забрати його до нас [35, c.104]. - Позволь мне перевезти его к нам [37, c.87].
26. “I've always thought it would be jolly to have someone to talk to when one was tired of work” [74, c.109]. - За роботою втомлюєшся, є до кого слово мовити [35, c.113]. - Я всегда думал: как хорошо перемолвиться словом с товарищем, когда устанешь от работы [37, c.94].
27. “I should have you to nurse me” [74, c.101]. - Для чого мені сторонній догляд, коли у мене є ти? [35, c.105]. - За мной ходила бы ты [37, c.87].
28. “Nothing that you can say will make me alter it” [74, c.115]. - Ти мене не відговориш [35, c.118]. - Что бы ты ни сказал, я не переменю своего решения [37, c.99].
29. “I'm not going to ask you to change your mind, but I want you to listen to me for a minute” [74, c.115]. - Я не прошу, аби ти міняла своє рішення, а хочу, щоб вислухала хоча б хвилину і уволила моє останнє прохання [35, c.118]. - Я не прошу тебя перерешать, но только выслушай меня [37, c.99].
30. “I want her to know that I shall never fail her” [74, c.116]. - Хай вона знає, що я не кину її ніколи [35, c.119]. - Пусть она знает, что я никогда не покину ее [37, c.101].
31. “I couldn't expect her to love me as I loved her” [74, c.117]. - Ясно, що вона не могла кохати мене, як я її [35, c.120]. - Я и не мог надеяться, что она будет любить меня так же, как я ее [37, c.101].
32. He had not expected Strickland to take him up on the spot and make his preparations to go there and then; … [74, c.118]. Та й не сподівався, що Стрікленд одразу піде [35, c.121]. Он никак не ожидал, что Стрикленд тотчас же начнет собираться… [37, c.103].
33. He had omitted nothing that could make his wife despise him [74, c.124]. Втративши рештки глузду й гідності, він робив усе, щоб накликати на себе її зневагу [35, c.125]. Он сделал решительно все, чтобы добиться презрения жены [37, c.107].
34. I do not know why I had expected her to be somehow changed; … [74, c.127]. Не знаю, чому я чекав у ній перемін [35, c.128]. Я почему-то был убежден, что она очень изменилась; ... [37, c.110].
35. “I didn't expect her to answer” [74, c.130]. - Скільки вже писав – усе без відповіді [35, c.130]. - Но ответа мне ждать не приходится [37, c.112].
36. “I want her to know that if the worst comes to the worst she can count on me” [74, c.130]. - Хочу, щоб знала: коли стане дуже тяжко, хай розраховує на мене [35, c.131]. - Пусть она знает, что, если ей станет уж совсем плохо, она может смело на меня рассчитывать. [37, c.113].
37. “That's what I want you to tell her” [74, c.130]. - Так і напиши [35, c.131]. –––––––
38. “What is it exactly you wish me to say?” [74, c.130] - То як, по-вашому, це висловити? [35, c.131]. - Скажи точнее, что я должен писать? [37, c.113].
39. “Dirk wishes me to tell you that if at any time you want him he will be grateful for the opportunity of being of service to you” [74, c.131].   “Дірк просить повідомити Вас, що в будь-яку пору, коли Вам потрібно, він буде вдячний, що випала нагода стати Вам у пригоді” [35, c.131]. “Дирк просит меня сказать, что в любое время, когда бы он вам ни понадобился, он будет счастлив возможностью быть вам полезным” [37, c.113].
40. But though I was no less convinced than Stroeve that the connection between Strickland and Blanche would end disastrously, I did not expect the issue to take the tragic form it did [74, c.131]. Я передчував не менше від Дірка Струве, що зв'язок Бланш із Стріклендом до добра не доведе, але не сподівався, що все обернеться трагедією [35, c.131]. Хотя я не хуже Струвe знал, что связь Стрикленда и Бланш добром не кончится, я все же не предвидел столь трагической развязки [37, c.113].
41. While I dressed -- for Stroeve wished me to go at once with him to the hospital -- he told me that he had arranged for his wife to have a private room, so that she might at least be spared the sordid promiscuity of a ward [74, c.133]. Поки я вдягався (Дірк тягнув мене з собою до лікарні), він повідомив, що вже влаштував для неї палату на одну особу, щоб уберегти хвору від тісняви загальних палат [35, c.134]. Покуда я одевался – Струве хотел, чтобы я немедля отправился с ним в больницу, – он говорил, что ему удалось устроить для Бланш отдельную палату и таким образом хотя бы оградить ее от больничной сутолоки [37, c.115].
42. “I only want her to be happy” [74, c.135]. - Хочу тільки одного – щоб вона була щаслива [35, c.136]. - Я хочу только, чтобы она была счастлива [37, c.117].
43. Perhaps she refused to have him sent for because she knew he would refuse to come [74, c.137]. Може не посилала за ним, бо знала, що не прийде [35, c.137]. Или она боялась послать за ним, зная, что он откажется прийти? [37, c.118].
44. “My father wished me to become a carpenter like himself” [74, c.141]. - Батько хотів, щоб я успадкував його ремесло [35, c.141]. - Мой отец хотел, чтобы я тоже стал плотником [37, c.122].
45. He saw her roll down her sleeves and remove her apron -- the apron hung on a peg behind the door -- and take the bottle of oxalic acid and go with it into the bedroom [74, c.144]. …усе чисте…Можна відкотити рукави й одшпилити фартух – він і досі висить на гачку за дверима. А тоді бере пляшку оцтової есенції й іде з нею до спальні… [35, c.144]. Он видел, как она спускает засученные рукава, снимает фартук – вот он на гвозде за дверью, – достает пузырек со щавелевой кислотой и идет в спальню [37, c.125].
46. It is one of the defects of my character that I cannot altogether dislike anyone who makes me laugh [74, c.150]. Далася взнаки одна моя слабкість: той, хто здатен викликати у мене посмішку, вже не викликає антипатії [35, c.149]. Беда моя в том, что я не умею ненавидеть людей, которые заставляют меня смеяться [37, c.129].
47. “It makes me uncomfortable to see someone sit on an uncomfortable chair” [74, c.152]. - Мені не приємно, коли у мене хтось отак сидить [35, c.150]. - Когда кто‑нибудь сидит на неудобном стуле, мне самому становится неудобно [37, c.131].
48. “She wanted to bring me down to her level; she cared nothing for me, she only wanted me to be hers” [74, c.157]. - Прагнула звести мене до свого рівня; їй було байдуже до мене, бо несамовито хотіла тільки одного – щоб я нероздільно належав їй [35, c.155]. - Ей надо было низвести меня до своего уровня; она обо мне ничего знать не хотела, хотела только, чтобы я целиком принадлежал ей [37, c.135].
49. “What did you expect her to do when you left her?” [74, c.157]. - На що ви розраховували, коли покинули її? [35, c.155]. - А как, по‑вашему, что она должна была сделать после того, как вы ее бросили? [37, c.135].
50. I felt my cheeks grow red with sudden anger [74, c.158]. Я відчув, як мої щоки спалахнули від гніву [35, c.156]. Я почувствовал, как кровь прилила у меня к лицу от гнева [37, c.136].
51. It was impossible to make him understand that one might be outraged by his callous selfishness [74, c.158]. Ні! Стрікленд не збагне, що когось може обурювати його нелюдська черствість та егоїзм [35, c.156]. Нет, этот человек не в состоянии понять, что его безжалостный эгоизм вызывает ненависть [37, c.136].
52. In social intercourse he gives you the surface that he wishes the world to accept, ... [74, c.159]. У щоденних стосунках з іншими люди подають себе лише зовнішньо, до того ж у вигідному світлі, … [35, c.157].   В светском общении он показывает себя таким, каким хочет казаться, … [37, c.137].
53. “You don't want me to talk, I suppose,” I said. [74, c.160].   - Ви, сподіваюся, не бажаєте, щоб я про них говорив? – зауважив я [35, c.158]. -  Вы, наверно, предпочитаете, чтобы я молчал? – осведомился я [37, c.138].
54. “No, blast you; I want you to hold your tongue” [74, c.160]. - Заткніться! [35, c.158]. -  Конечно, черт вас возьми, можете попридержать свой язык [37, c.138].
55. …I knew not why, I felt in myself a feeling that with regard to Strickland was the last I had ever expected to experience [74, c.163]. І сам не знаю чому, - бо стосовно до Стрікленда це була таки несподіванка, - я відчув біль співпереживання [35, c.161]. И вот, сам не знаю отчего, я вдруг почувствовал, совсем уж неожиданно, жгучее сострадание к Стрикленду [37, c.141].
56. But the blindness of love led her to believe what she wanted to be true [74, c.168]. Однак у любовному засліпленні вірила у те, що хотіла [35, c.165]. Но слепая любовь заставила ее верить в то, во что ей хотелось верить [37, c.145].
57. He made one laugh sometimes by speaking the truth …[74, c.171]. Часом він міг розсмішити тим, бо говорив у вічі правду… [35, c.167]. Он иногда заставлял собеседника смеяться тем, что говорил правду… [37, c.147].
58. I never heard her speak, but it may be that in private she had a copious conversation [74, c.179]. Не доводилось чуть і її бесіди, хоча наодинці з чоловіком вона, мабуть, отверзала вуста [35, c.174]. Я от нее слова не слышал, но не исключено, что в домашней обстановке это была весьма говорливая особа [37, c.154].
59. “Never knew him say a cross word,” answered the Captain [74, c.184]. - Не нарікав ніколи, - відповів той [35, c.179]. -  Ни разу не слыхал, чтобы он хоть выругался, – отвечал капитан [37, c.158].
60. “When I heard he was in town, I used to send a boy to find him and make him come to dinner with me” [74, c.195]. - Почує, що він у місті, й посилаю служника-китайця, щоб привів на обід [35, c.189]. - Бывало, стоит мне услышать, что он в городе, и я сейчас же посылала боя звать его обедать [37, c.168].  
61. “I've known men come on shore for a few hours while their ship was taking in cargo, and never go back” [74, c.196].   - Знала таких, що виходили на острів, поки вантажать судно, і не вертались на борт [35, c.189]. - я знавала людей, которые сходили на берег на несколько часов, покуда пароход грузится, и никогда не возвращались домой [37, c.168].
62. “Ah, I wish I could make you see the enchantment of that spot, a corner hidden away from all the world, with the blue sky overhead and the rich, luxuriant trees” [74, c.209]. - Ах, побачили б ви всю чарівність того захованого від заздрих очей куточка! [35, c.201]. - Ах, если бы я мог описать всю прелесть этого уголка, спрятанного от мира, синее небо и пышно разросшиеся деревья! [37, c.179].
63. He heard her speak, and then he heard Strickland's answer, but he did not recognize the voice [74, c.224]. Потім долинули голоси – спочатку Ати, потім Стріклендів, хрипкий і невиразний: значить, он як далеко зайшла хвороба! [35, c.215]. Доктор услышал, как что‑то сказала Ата, затем услышал ответ Стрикленда, но не узнал его голоса [37, c.192].
64. He had not heard her get up [74, c.227]. Він не помітив, що вона підвелася, принишкла поруч і вдивлялася у те, що й він [35, c.217]. Он не слышал, как она подошла [37, c.194].
65. …I saw him dance with another lad, dance wildly, to the wheezy music of the concertina [74, c.238]. Ось він на шхуні, працює…Шкіпер і його помічник лежать у шезлонгах, а молодий Стрікленд з іншим матросом-тубільцем звивається у шаленому танку під хрипкі звуки гармоніки [35, c.226]. Я словно воочию увидел его на шхуне…он неистово пляшет с другим юношей под визгливые звуки концертино [37, c.203].

 


Таблиця 3.3.3. Суб'єктний предикативний інфінітивний зворот (The Subjective Infinitive Construction) (29,56%)

З використанням існуючих засобів, зазначених у роботі, перекладено 25 випадків, що становить 53,19%

Оригінал“The Moon and Sixpence” Український переклад О.Жомніра Російський переклад Н. Ман
1 2 3
1. Yet now few will be found to deny his greatness [74, c.4]. Це вже тепер мало хто сумнівається у величі Чарльза Стрікленда [35, c.20]. А сейчас вряд ли кто станет отрицать его величие [37, c.3].
2. The Prime Minister out of office is seen, too often, to have been but a pompous rhetorician…[74, c.4].   Коли прем’єр-міністр втратив посаду, то надто часто виявляється, що він був пишномовним пустодзвоном [35, c.20]. Премьер-министр вне своего министерства сплошь и рядом оказывается болтливым фанфароном… [37, c.3].
3. When we had done discussing the merits of the latest book, it was natural to wonder how many copies had been sold, what advance the author had received, and how much he was likely to make out of it [74, c.15].   Обговоривши, бувало, достойності нової книжки, ми, природно, цікавилися, як її розкуповують і скільки авансу одержав автор, та прикидали, скільки-то йому перепаде іще [35, c.30]. Обсудив достоинства новой книги, мы, естественно, начинали говорить о том, сколько экземпляров ее распродано, какой аванс получен автором и сколько еще дохода она ему принесет [37, c.13].
4. For my part, I should be sorry to think that there was nothing between Anthony and Cleopatra but an economic situation; and it will require a great deal more evidence than is ever likely to be available, thank God, to persuade me that Tiberius was as blameless a monarch as King George V [74, c.8]. Мені й самому жаль було б дізнатися, що між Антонієм і Клеопатрою не було нічого, крім економічної політики; і я радий, що ніхто так і не понавишукував, богу дякувати, доказів, наче Тіберій – це такий же доброчесний монарх, як наш король Георг V [35, c.24]. Меня, например, очень огорчила бы мысль, что Антония и Клеопатру не связывало ничего, кроме экономических интересов. И, право, понадобились бы необычайно убедительные доказательства, чтобы заставить меня поверить, будто Тиберий был не менее благонамеренным монархом, чем король Георг V [37, c.7].
5. “You see, I happen to be his wife” [74, c.22]. - Розумієте, він мені чоловік [35, c.36]. - Нет, но ведь я его жена [37, c.19].
6. We happened then to cross the street, and the traffic prevented us from speaking [74, c.34]. Наша розмова обірвалась, бо саме переходили рухливу вулицю [35, c.47]. В эту минуту мы как раз переходили улицу, и оживленное движение помешало нам продолжить разговор [37, c.30].
7. “I don't see how anyone can be expected to tackle a case like this unless he knows all the details” [74, c.36]. - Не збагну, як у таких випадках помогти, коли не знаєш подробиць [35, c.49]. - И я не понимаю, как может взяться за такое дело человек, не знающий о нем всех подробностей [37, c.32].
8. Dirk Stroeve agreed to fetch me on the following evening and take me to the cafe at which Strickland was most likely to be found [74, c.79]. Наступного вечора Дірк Струве мав зайти до мене, щоб удвох піти до кав’ярні, куди вчащав Стрікленд [35, c.86]. Дирк Струве пообещал зайти за мной на следующий день вечером, чтобы отправиться в кафе, где бывал Стрикленд [37, c.69].
9.  Once or twice I heard that Ata had been to Papeete to buy painting materials, but I did not happen to see her [74, c.223]. Нібито приходила купувати, що треба для малювання, але мені на очі не потрапляла [35, c.213]. Раза два я, правда, слышал, что Ата приходила в Папеэте покупать краски, но видеть ее мне не довелось [37, c.191].

Звороти, присудок яких виражений дієсловом to seem (80,85% - від усіх суб'єктних предикативних інфінітивних зворотів)

10.  I do not believe that there was in that genteel Bohemia an intensive culture of chastity, but I do not remember so crude a promiscuity as seems to be practiced in the present day [74, c.14]. Не те щоб у тодішній артистичній богемі плекали цнотливість. Але й не було чогось подібного на теперішню неперебірливу гульню [35, c.29]. Не думаю, чтобы тогдашняя богема очень уж заботилась о строгости нравов, но я не помню и такой неразборчивости, какая, видимо, процветает теперь [37, c.11].
11.  Everyone seemed to be talking, and I, sitting in silence, felt awkward; … [74, c.16]. Навколо точилися жваві балачки, тільки я сидів похнюплено; …[35, c.31]. Все оживленно болтали, и я, молча сидевший в сторонке, чувствовал себя прескверно, … [37, c.14].
12.  She saw them dramatically, and really seemed herself to live a larger life because she entertained them and visited them in their fastnesses [74, c.19]. А це так хвилювало: самі письменники гостювали у неї і пускали її в свої кришталеві фортеці; здавалося, обрій її власного існування ширшав [35, c.33]. Она так их идеализировала, что ей и вправду думалось, будто, принимая их у себя или навещая их, она живет иною, более возвышенной жизнью [37, c.16].
13. Mrs. Strickland seemed to make an effort over herself [74, c.32]. Місіс Стрікленд начеб насилу вимовила:… [35, c.45]. Миссис Стрикленд, казалось, сделала над собой усилие [37, c.28].
14.  “No one seems to have an idea” [74, c.37]. - Схоже, що й ніхто не знає [35, c.49]. - Никто даже не догадывается [37, c.32].
15.  “Well, if you acknowledge that, there doesn't seem much more to be said” [74, c.48]. - Коли ви це знаєте, то ніби й нема про що розводитись… [35, c.59]. - Что ж, если вы все признаете, мне, пожалуй, не стоит больше распространяться [37, c.41].
16.  He seemed really to be possessed of a devil, and I felt that it might suddenly turn and rend him [74, c.53]. Здавалося – він одержимий демоном, який от-от розшматує його [35, c.63]. Точно дьявол вселился в этого человека, дьявол, который каждую минуту мог растерзать, погубить его [37, c.45].
17.  He seemed to express himself with difficulty, as though words were not the medium with which his mind worked … [74, c.54]. …Стрікленд був неговіркий, та й висловлювався недорікувато – так, ніби людська мова була для нього ненадійним засобом [35, c.64]. Он с трудом выжимал из себя слова, так что, казалось, для него они не были средством общения с миром … [37, c.47].
18.  He did not seem to care much about the Paris he was now seeing for the first time … [74, c.55]. Стрікленда ніби не цікавив Париж, який поставав перед ним уперше [35, c.64]. Он, видимо, мало интересовался Парижем, который видел впервые… [37, c.47].
19.  He seems to me to be possessed by some power which is using him for its own ends, and in whose hold he is as helpless as a fly in a spider's web [74, c.65]. Він, по-моєму, сам не свій, а мов одержимий несамовитою силою і весь в її владі, як муха в павутинні [35, c.74]. Он одержим страстью, которая помыкает им. Безраздельно предавшийся ей, он беспомощен, как муха в паутине [37, c.57].
20.  “You seem to have had a rotten time in Paris” [74, c.86]. Там ви можна сказати процвітали. А тут скотилися ось до чого [35, c.92]. Вы были состоятельным человеком, а здесь, в Париже, вам пришлось очень круто [37, c.74].
21.  You seem to walk with your head among the stars [74, c.88]. І носите голову високо, ніби у зоряному ореолі [35, c.94]. Вам кажется, что головой вы касаетесь звезд [37, c.76].
22.  … you seem to be able to touch beauty as though it were a palpable thing;… [74, c.88]. Здається, краса йде на вас сама – відчутна, опредмечена, інтимно з вами пов’язана [35, c.94]. … и, кажется, вот-вот коснетесь красоты, словно красота осязаема [37, c.76].
23.  “You seem to like making a fool of yourself,” she said [74, c.90]. - Ти просто любиш корчити з себе дурня, – озвалась вона [35, c.95]. - Не понимаю, что за охота строить из себя дурачка! – воскликнула она [37, c.77].
24.  It seemed to break oddly on the silence [74, c.103]. Стало тихо. Проте ненадовго, бо Дірк Струве знову затяг своєї [35, c.107]. Затем опять послышался голос Стрева, как-то странно прорезавший тишину [37, c.90].
25.  It was not that he was exacting and querulous; on the contrary, he never complained, he asked for nothing, he was perfectly silent; but he seemed to resent the care that was taken of him; … [74, c.104]. Не те щоб він був вередливий чи надокучливий. Навпаки: ніколи не скаржився, ні про що не просив, а мовчав, як камінь. Наше піклування ще й злило його [35, c.108]. Он не был ни требователен, ни капризен, напротив – никогда не жаловался, ничего не спрашивал и почти все время молчал; но его как будто злили наши заботливые попечения [37, c.91].
26.  Strickland was a weird figure as he lay there, thinner than ever, with his ragged red beard and his eyes staring feverishly into vacancy; his illness seemed to have made them larger, and they had an unnatural brightness [74, c.106]. Страшно було дивитися на нього: кощаве тіло, настовбурчена вогненна борода і гарячкові очі, втуплені у порожнечу. Ті очі у чорних ямах орбіт блищали нетутешньо [35, c.109]. На Стрикленда было страшно смотреть: он лежал, уставившись воспаленными глазами в пустоту; еще более худой, чем обычно, с всклокоченной рыжей бородой; от болезни его неестественно блестевшие глаза казались еще огромнее [37, c.92].
27.  He seemed to partake of those obscure forces of nature which the Greeks personified in shapes part human and part beast, the satyr and the faun [74, c.107]. Так, ніби він належав до прадавніх витворів Природи – напівзвірів, напівлюдей, що їх старогрецькі міфи втілювали в образи сатирів і фавнів [35, c.111]. От Стрикленда веяло первобытностью, точно и в нем была заложена частица тех темных сил, которые греки воплощали в образах получеловека-полуживотного – сатира, фавна [37, c.93].
28.  Strickland seemed to bear in his heart strange harmonies and unadventured patterns, and I foresaw for him an end of torture and despair [74, c.107]. Здавалося, Стрікленд виношує в серці зухвалі форми й нечувані гармонії, і йому вже уготовано трагічний, сповнений мук і розпачу кінець [35, c.111]. Стрикленд вынашивал в своем сердце причудливые гармонии, невиданные образы, и я предвидел, что его ждет конец в муках и отчаянии [37, c.93].
29.  He seemed suddenly to realize his unhappiness, and though he knew he was making himself still more absurd, he began to cry [74, c.114]. Тут він збагнув усе своє нещастя і, хоча знав, як це безглуздо, - розплакався, закривши лице руками [35, c.117]. Внезапно он почувствовал всю глубину своего несчастья и, сознавая, как он смешон и жалок, все же заплакал в голос [37, c.98].
30.  He seemed to bear no resentment [74, c.117]. Здавалось, він і не мав до неї зла, … [35, c.119]. Он даже не чувствовал себя оскорбленным [37, c.101].
31.  I seemed to see in them a hint of mockery; it was true that Stroeve had the head of the husband who is deceived [74, c.134]. …; мені здалося, що в його очах майнула зневага [35, c.134]. Мне показалось, что в этом взгляде промелькнула еще и насмешка. Дирк являл собою классический тип обманутого мужа [37, c.116].
32.  He seemed to have lost all power of will; he was like an obedient child [74, c.136]. Він втратив власну волю і став, як слухняне дитя [35, c.136]. Он утратил остатки воли и стал похож на послушного ребенка [37, c.118].
33.  He seemed to see nothing, and did not notice that I had joined him till I touched him on the arm [74, c.136]. Він і не помітив мене, поки я не торкнувся його плеча [35, c.137]. Он, казалось, ничего вокруг не видел и не заметил моего приближения, покуда я не тронул его за рукав [37, c.118].
34.  …; and came away at first relieved and hopeful because he was told that she seemed to be growing better, … [74, c.137]. Спочатку ті відвідини приносили йому розраду й надію, бо казали, що хворій ніби полегшало [35, c.137]. Первое время он приходил оттуда довольный и воспрянувший духом, так как дело, видимо, шло на поправку, … [37, c.118].
35.  It seemed to dismiss the dead with a shrug of the shoulders [74, c.138].   Так, ніби спровадивши небіжчицю, намагалися мерщій відмахнутися від неї [35, c.138]. … возница на дрогах, покачивавшийся впереди нас, нахлестывал лошадей, казалось, спеша стряхнуть с себя даже самое воспоминание о покойнице [37, c.119].
36.  “I seemed to have come so far away from my father's house that I was shy at the idea of revisiting it” [74, c.140]. - Так далеко відбився від батьківської оселі, що й ніяково туди навідуватись [35, c.140]. - Мне казалось, что все это отошло далеко‑далеко. Я так оторвался от родных краев, что меня пугала мысль съездить туда даже на время [37, c.121].
37.  The ridicule he had endured for years seemed now to weigh him down, and the final blow of Blanche's treachery had robbed him of the resiliency which had made him take it so gaily [74, c.140]. Досі він роками терпів знущання й кпини, і вони одскакували від нього, мов од пружного м’яча, а тепер обм’як, пригнічений зрадою Бланш [35, c.140]. Годами он терпеливо сносил свою смехотворность, но теперь она, казалось, придавливала его к земле [37, c.121].
38.  He looked at me for a minute reflectively; he seemed to hesitate; then he said, …[74, c.142]. Якийсь час він роздумливо дивився на мене. Здавалося – вагається. А тоді сказав:… [35, c.142]. Он долго в задумчивости смотрел на меня, наконец сказал:… [37, c.12].
39.  “I was just going to make a great hole in the picture, I had my arm all ready for the blow, when suddenly I seemed to see it” [74, c.146]. От-от мав простромити полотно, знищити, вже заніс руку і раптом побачив її [35, c.145]. Я уже совсем собирался продырявить картину, как вдруг я увидел ее [37, c.126].
40.  He seemed to see his fellow-creatures grotesquely, and he was angry with them because they were grotesque; … [74, c.172]. Той Брейгель вбачав у представниках роду людського щось гротескне і ніби сердився на них за це; … [35, c.168]. Люди представлялись ему уродливыми и комичными, и он был зол на них за то, что они уродливы и комичны; …[37, c.148].
41.  The beauty of the island is unveiled as diminishing distance shows you in distincter shape its lovely peaks, but it keeps its secret as you sail by, and, darkly inviolable, seems to fold itself together in a stony, inaccessible grimness [74, c.174].   Краса острова розкривається поступово, в міру наближення, коли він ніби приспускає покривала із своїх розкішних верховіть. Та коли підпливаєш ближче, він не хоче зраджувати таємниць, а насуплено незворушний, огортає себе в скелясту неприступну похмурість [35, c.170]. Красота этого острова раскрывается по мере приближения к нему, когда становятся отчетливо видны восхитительные изломы его вершин, но он бережно хранит свою тайну и, стоит вам поравняться с ним, весь как бы съеживается, замыкается в скалистую, неприступную суровость [37, c.150].
42.  …; and everyone seems to smile at you [74, c.175]. І ніби все навколо посміхається до вас, …[35, c.171]. …, и кажется, что все улыбаются вам [37, c.151].
43.  “Then we came near, and I seemed to recognize it” [74, c.196]. - Наближалися до острова, і він був ніби знайомий [35, c.189]. - Когда мы подошли ближе, мне показалось, что я узнаю его [37, c.168].
44.  Something seemed to twist his heart, and suddenly he felt an exultation, a sense of wonderful freedom [74, c.198]. Серце йому стислося. Раптом його пойняв радісний захват і почуття чудесної свободи [35, c.191]. Сердце его сжалось, затем возликовало – и сладостное чувство освобождения пронзило Абрагама [37, c.170].
45.  Unseen hands seemed to draw him back [74, c.224]. , … і незрима рука тягла його назад [35, c.214]. Чьи-то невидимые руки тянули его назад [37, c.192].
46.  They seemed to possess a sombre passion of their own [74, c.232]. Здавалося, вони набрякли похмурою пристрастю [35, c.221]. Они дышали мрачной страстью [37, c.199].
47.  Tiaré clasped me to her vast bosom, so that I seemed to sink into a billowy sea, and pressed her red lips to mine [74, c.233]. Тіаре притисла мене до своїх неосяжних грудей, де я потонув, як у розхвильованому морі, і припечатала свої вуста до моїх [35, c.222]. Тиаре прижала меня к своей могучей груди – я точно погрузился в зыблющиеся волны, – и крепко поцеловала в губы [37, c.199].

 

Таблиця 3.3.4. Сполучниковий інфінітивний зворот (Conjunctive Infinitive Phrase) (13,84%)

З використанням існуючих засобів, зазначених у роботі, перекладено 7 випадків, що становить 31,81%

Оригінал“The Moon and Sixpence”

Український переклад О.Жомніра Російський переклад Н. Ман

1

2 3

Сполучникові інфінітивні звороти, що водяться сполучниковими прислівниками (Conjunctive Adverbs) та сполучниковими займенниками (Conjunctive Pronouns) (63, 63% від усіх сполучникових зворотів)

1.  I did not know what to do [74, c.29].

Я вагався [35, c.43].

Одним словом, я находился в полной растерянности [37, c.26].
2.  I did not at all know what to say [74, c.32].

Я не знав, що й казати…[35, c.45].

Я окончательно растерялся [37, c.28].
3.  I did not quite know now how to set about my mission [74, c.47].

Я розкурював сигарету, щоб виграти час і подолати розгубленість [35, c.57].

Как приступить к возложенной на меня миссии? [37, c.40].
4.  I wish I knew how to describe his smile [74, c.87].

Жаль: не вдається описати ту посмішку [35, c.93].

Жаль, что я не умею описать его улыбку [37, c.75].
5.  We discovered that none of us knew how to find him [74, c.96].

Ми навіть не уявляли в якому напрямку його шукати [35, c.101].

Оказалось, что ни один из нас не знает, как найти Стрикленда [37, c.83].
6.  He turned to me for support, but I did not know what to say [74, c.100].

Обтер вологе лице і обернувся до мене за підтримкою. Але я промовчав [35, c.105].

Стрyвe даже рот раскрыл, потом вытер пот с лица и обернулся ко мне, ища поддержки, но я не знал, что сказать [37, c.87].
7.  “I didn't know where to go,” he burst out [74, c.111].  

- Не маю куди прихилити голову! – зойкнув [35, c.114].

- Я не знал куда деваться, – выпалил он [37, c.96].
8.  I did not know what to say [74, c.111].

Тут уже я сторопів [35, c.114].

Я не знал, что сказать [37, c.96].
9.  When at last I was certain I didn't know what to do; … [74, c.118].

Врешті, коли все стало ясно, я не знав, як мені бути [35, c.121].

Когда я наконец убедился, я не знал, что делать [37, c.102].
10.  Stroeve was trying to express a feeling which he had never known before, and he did not know how to put it into common terms [74, c.147].  

Він силкувався виразити ще не звідані почуття, не знав, як це передати простими словами, і став схожим на містика, що описує свої потойбічні марення [35, c.146].

Он пытался выразить чувства, ранее ему незнакомые, не смог втиснуть их в будничные слова и уподобился мистику, который тщится описать несказанное [37, c.127].
11.  “I thought I would go to a little Greek hotel, while I looked about, and I felt I knew where to find one” [74, c.199].

Поглянув навколо, і зразу спало на думку оселитись у грецькому готе лику, котрий – я відчував – є поблизу [35, c.191].

- Я решил отправиться в скромный греческий отель и вдруг понял, что знаю, где он находится [37, c.171].
12.  “And she knew how to cook” [74, c.203].

- І їжу готувала смачно [35, c.196].

- И стряпать умела хорошо [37, c.175].
13.  “I taught Ata how to make one or two dishes I knew he was fond of” [74, c.205].

- Я ще навчила Ату готувати його улюблені страви [35, c.197].

- Кроме того, я научила Ату готовить несколько блюд, которые он любил [37, c.176].

Сполучникові інфінітивні звороти, що водяться сполучниками (Conjunctions) whether, as if, in order, so as (36,36% - від усіх сполучникових конструкцій)

14.  I realized that he had come away with me in order to discuss once more what he had been already discussing for hours with his sister-in-law [74, c.33].

Я зрозумів: він вийшов зі мною пережовувати те, про що годинами дискутував з місіс Стрікленд [35, c.46].

Я понял, что он пошел со мной, чтобы еще раз обсудить то, что уже часами обсуждал со свояченицей [37, c.29].  
15.  The matter was immensely serious for all the parties concerned, but there was in the manner of his answer such a cheerful effrontery that I had to bite my lips in order not to laugh [74, c.48].

Хоча йшлося про речі надто серйозні, в манері його відповідей було стільки легковажного виклику, що я прикусив губу, щоб не розсміятися [35, c.59].

Все это были очень серьезные вопросы в человеческой жизни, но манера, с которой он отвечал, была такой задорной и наглой, что я кусал себе губы, лишь бы не расхохотаться [37, c.42].
16.  I was silent for a moment in order to give greater force to my next remark [74, c.53].

Я витримав паузу, аби увиразнилася моя ретельно виважена наступна фраза:… [35, c.63].

Я помолчал, чтобы придать больше веса следующему моему замечанию [37, c.46].
17.  I was beginning to be bored with a tragedy that did not really concern me, and pretending to myself that I spoke in order to distract Stroeve, I turned with relief to other subjects [74, c.138].

Я вдавав собі, що розважаю Діркове горе, а насправді з полегшенням поривався до нових тем [35, c.138].

Меня уже тяготила трагедия, собственно говоря, непосредственно меня не касавшаяся, и, делая вид перед самим собой, что я стараюсь для Дирка, я с облегчением заговорил о другом [37, c.119].
18.  In a handsome gold frame was a copy of Velasquez' Innocent X., that Stroeve had made in Rome, and placed so as to make the most of their decorative effect were a number of Stroeve's pictures, all in splendid frames [74, c.145].

Було там не мало й Діркових картин у пишних золочених рамах – він порозвішував їх так, щоб справляли найгармонічніший декоративний ефект [35, c.144].

Была здесь в прекрасной золоченой раме и копия с веласкесова «Иннокентия X», сделанная Стревом в Риме, и множество его собственных картин, повешенных так, чтобы производить наибольший эффект, тоже в великолепных рамах [37, c.125].
19.  Then he stood back in order to see it at his ease [74, c.145].

Захотів роздивитися краще. Поставив картину на мольберт, відійшов на кілька кроків [35, c.145].

Чтобы получше рассмотреть картину, он поставил ее на мольберт и отошел на несколько шагов [37, c.125].
20.  It may be that in order to realize the romance of life you must have something of the actor in you; … [74, c.167].

Можливо, аби відчувати романтику життя, треба бути актором… [35, c.164].

Для того чтобы почувствовать романтику, надо, вероятно, быть немного актером… [37, c.143].
21.  It appears that Dr. Coutras had gone one day to Taravao in order to see an old chiefess who was ill [74, c.217].

Отож одного разу лікаря Кутра викликали до Таравао, де захворіла стара племінна вождиня [35, c.208].

Как‑то раз доктору Кутра пришлось поехать в Таравао к захворавшей правительнице племени [37, c.186].
       

 

Випадків Самостійного Інфінітивного звороту не виявлено.


РЕФЕРАТ

 

Магістерська робота: 104 с. (основний текст – 76 с.), 80 джерел, 2 додатки (27 c.)

Об’єкт дослідження – інфінітивні конструкції в сучасній англійській мові.

Предмет дослідження – структурні особливості інфінітивних конструкцій та засоби їх перекладу з англійської на українську мову.

Мета роботи – дати всебічний аналіз інфінітивним конструкціям та засобам їх перекладу. Дослідити на матеріалі художнього твору і його перекладів вживаність рекомендованих засобів перекладу та можливості використання інших трансформацій для передачі інфінітивних конструкцій.

Завдання, що випливають із мети:

1. Схарактеризувати явище інфінітиву;

2. Описати інфінітивні конструкції;

3. Розглянути шляхи розвитку інфінітивних конструкцій в англійській мові у різні періоди;

4. Дослідити засоби перекладу інфінітивних конструкцій;

5. Проаналізувати речення, що містять інфінітивні конструкції у оригінальному тексті та їх переклади та надати аналіз перекладу, послуговуючись відомостями про загальноприйняті норми.

Методи дослідження – структурно-семантичний, порівняльно-зіставний, зіставний, структурно-лінгвістичний, описовий.

Інфінітивні конструкції в англійській мові являють собою утворення із вторинною предикацією, типу об’єктний інфінітивний зворот, суб’єктний інфінітивний зворот, інфінітивні звороти із прийменником for, самостійний та сполучникові інфінітивні звороти [2, c.23].

ІФІНІТИВ, ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ З ПРИЙМЕННИКОМ FOR, ОБ’ЄКТНИЙ, СУБ’ЄКТНИЙ, СПОЛУЧНИКОВИЙ, САМОСТІЙНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1. Загальні відомості про інфінітив та інфінітивні конструкції

1.1 Інфінітив та інфінітивні конструкції

1.2 Інфінітив та інфінітивні конструкції в історичному контексті

Розділ 2. Інфінітивні конструкції: структурні особливості та переклад

Інфінітивні звороти із прийменником for

2.1.1 Переклад інфінітивного звороту з прийменником for


Дата: 2019-05-29, просмотров: 259.