Вибір І затвердження теми кваліфікаційної магістерської роботи

Тематика кваліфікаційних магістерських робіт повинна відповідати завданням профільних навчальних дисциплін і тісно пов'язуватися з практичними потребами фахівця з міжнародних економічних відносин, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

Кафедра міжнародних економічних відносин розробляє та затверджує базовий перелік тем кваліфікаційних робіт за двома освітніми програмами: «Міжнародний бізнес» і «Міжнародна торгівля та логістичні послуги», які віддзеркалюють сучасний стан і проблематику міжнародних економічних відносин. При цьому враховується спрямованість науково-дослідної роботи кафедри, а також визначений перелік виробничо-комерційних структур, установ та організацій, що є базовими для проходження практики.

Тема кваліфікаційної магістерської роботи обирається студентом самостійно відповідно до запропонованого переліку та обраної спеціалізації. Перелік рекомендованих тем для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітнього ступеня «магістр» з освітніх програм «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна торгівля та логістичні послуги» наведений у п.3.

 В окремих випадках студентам, які виявили схильність до науково-дослідної роботи, надається право запропонувати свою тему роботи з обґрунтуванням доцільності її розроблення. При цьому тема кваліфікаційної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і практичне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку економічної науки та підприємницької практики. Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень підприємств, комерційних структур, фінансово-кредитних установ та організацій тощо. Обираючи тему, необхідно враховувати її актуальність, відповідність профілю навчання, ступінь відповідності обраної теми до тематичної спрямованості наукової роботи, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних) під час проходження практики, наявність публічної інформації, власних напрацювань.

Неприпустимим є вибір однієї теми двома студентами, які проходять практику на одному підприємстві.

Запропонована студентом тема кваліфікаційної магістерської роботи повинна бути погоджена з науковим керівником і завідувачем кафедри. Консультантом з основної частини роботи та укладачем завдання на кваліфікаційну роботу є керівник кваліфікаційної роботи. Як виняток уточнення і зміна теми магістерської роботи можливі впродовж двох тижнів із початку виробничої практики після відповідного обґрунтування та оформлення.

Закріплення теми наукового дослідження відбувається на підставі письмової заяви на ім’я завідувача випускової кафедри (додаток А) і затверджується наказом ректора СумДУ після подання кафедрою відповідної інформації.

2.3. Загальні рекомендації
до виконання кваліфікаційної магістерської роботи

За затвердженою темою кваліфікаційної магістерської роботи керівник розробляє завдання на кваліфікаційну роботу і графік його виконання (додаток Г) відповідно до запропонованого студентом розгорнутого плану роботи. План роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин.

У завданні на кваліфікаційну роботу зазначаються:

- тема кваліфікаційної роботи;

- перелік питань, які необхідно дослідити та обґрунтувати;

- завдання для аналітично-розрахункової частини;

- дата видачі завдання;

- термін подання студентом належним чином виконаної та оформленої роботи на кафедру.

Для полегшення виконання науково-методичних і прикладних досліджень студентами, формування в них комплексу навичок організації самостійної роботи в завданні насамперед необхідно визначитися з розумінням об’єкта, предмета, мети та завдань магістерської роботи (див. п. 4).

У завданнях до розділів кваліфікаційної роботи формулюються питання, на які студенту необхідно дати відповідь для реалізації мети дослідження та розкриття змісту розділів та підрозділів роботи. Вони розкривають зміст предмета дослідження. Для формулювання завдань, як правило, використовують такі слова: дослідити…, узагальнити…, систематизувати..., з’ясувати…, уточнити..., визначити..., розробити…, одержати…, спрогнозувати..., обґрунтувати..., запропонувати… тощо.

Завдання на виконання кваліфікаційної роботи підписується студентом та її керівником і в призначений термін подається на затвердження завідувачу кафедри. Після оформлення цей примірник студент розміщує в кваліфікаційній роботі у визначеній послідовності.

Невиконання завдання або ж систематичне відхилення від календарного регламенту є підставою для недопущення студента до захисту кваліфікаційної роботи.

Відповідно до обраної теми студент здійснює пошук, систематизацію і ретроспективний аналіз джерел науково-методичної інформації: монографій, авторефератів дисертацій, підручників і посібників, публікацій у періодичних професійних виданнях, реферативних журналах; інформації з мережі Інтернет.

Глибина ретроспективного аналізу фахових науково-методичних джерел визначається потребами дослідження, але незалежно від освітнього ступеня, за яким виконується кваліфікаційної робота, повинна містити не менше ніж 70 джерел.

Особливу увагу потрібно звернути на інформацію, опубліковану в періодичній пресі, де подається інформація про результати останніх наукових досліджень і впровадження їх у практику. Реферативний огляд і попереднє критичне оброблення джерел інформації є основою для підготовки першого розділу дипломної роботи.

Підготовка кваліфікаційної роботи передбачає узагальнення нормативно-правової бази з питань теми, що розробляється: законів України, указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів, нормативних документів установ державної влади.

Джерелами фактичної інформації є планові і звітні показники фінансово-господарської діяльності, документація статистичної, бухгалтерської і поточної звітності, результати вибіркових спостережень, опитувань фахівців підприємства. Цю інформацію студент збирає під час переддипломної практики і на її підставі складає звіт із переддипломної практики.

Матеріали про результати діяльності підприємства (організації, установи), на базі якого виконується кваліфікаційна робота магістра, повинні бути належним чином систематизовані, згруповані, оброблені та подані в роботі у вигляді таблиць, графіків, рисунків. Поданий статистичний матеріал повинен висвітлювати об’єктивну інформацію про реальний стан підприємства в цілому і окремих проблемних питань. За достовірність інформації та обґрунтованість прийнятих у кваліфікаційній роботі рішень відповідальним є студент.

У міру написання окремих розділів студент подає їх науковому керівнику на перевірку, виправляє та вносить доповнення у разі необхідності, звітує керівнику про готовність кваліфікаційної роботи.

Науковий керівник проводить систематичні консультації, перевіряє виконання завдань, контролює хід роботи, інформує кафедру про виконання студентом кваліфікаційної роботи, надає відповідний відгук.

 

 


ФУНКЦІЇ СТУДЕНТА ПІД ЧАС НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

 До виконання кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які закінчили теоретичний курс навчання і не мають академічної заборгованості.

1. У процесі виконання кваліфікаційної магістерської роботи студент повинен:

-  вивчити наукову літературу за темою роботи;

-  виявити хист і навички правильного застосовування теоретичних положень наукових дисциплін;

-  грамотно виконувати розрахунки та уміти використовувати сучасні засоби обробки інформації;

-  уміти аналізувати стан розроблювальної теми, критично оцінювати питання й обґрунтовувати свою позицію;

-  логічно формулювати думки, чітко викладати матеріал, наводити стислі та точні формулювання;

-  аргументовано викладати свої пропозиції, забезпечувати обґрунтованість і доказовість висновків і рекомендацій.

2.  Обов`язковою передумовою якісного виконання кваліфікаційної роботи є чітка організація роботи випускника, розпочинаючи з моменту вибору теми і закінчуючи поданням кваліфікаційної роботи для захисту до ЕК. Початком роботи над кваліфікаційною роботою є затвердження теми роботи. Одержавши завдання, студент спільно з науковим керівником повинен розробити план роботи та календарний графік, в якому зазначаються перелік основних етапів і терміни їх виконання.

3.  У процесі підготовки роботи студент збирає, узагальнює і систематизує матеріал, розробляє проектні пропозиції з обраної теми, виконує всі необхідні розрахунки, перевіряє та обґрунтовує свої висновки і пропозиції, графічний та ілюстративний матеріали.

4. Студент щотижня зобов`язаний звітувати про виконану роботу перед керівником. За прийняті в роботі рішення та за правильність всіх даних відповідає студент – автор кваліфікаційної роботи. У разі незгоди з рекомендаціями керівника або консультантів студент має право відстоювати прийняті рішення під час захисту кваліфікаційної роботи в ЕК.

5. Електронний варіант роботи автор подає особисто на випускову кафедру для формування репозитарію кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів. Робота записується студентом на електронний носій інформації. На електронному носієві повинні міститися файл із текстом кваліфікаційної роботи (ім’я файла має розпочинатися з прізвища автора, а далі назва типу роботи (н-д: кваліфікаційна робота магістра). Лише після цього процедура нормоконтролю (звісно після перегляду роботи на дотримання вимог по оформленню результатів дослідження) може вважатися завершеною. Репозитарій кваліфікаційних робіт кафедри формує електронну інформаційну базу кваліфікаційних робіт університету.

Дата: 2018-12-28, просмотров: 26.