Кваліфікаційна магістерська робота, її мета та завдання

Методичні вказівки

до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної магістерської роботи

для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
денної форми навчання

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

 

 

Укладачі                                                                                          Ю.М. Петрушенко

                                                                                                 Л. І. Хомутенко

                                                                                              

 

Суми

Сумський державний університет

2018


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

 

 Методичні вказівки

до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної магістерської роботи

для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

денної форми навчання

 

Суми

Сумський державний університет

2018ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 5

1.1. Кваліфікаційна магістерська робота, її мета та завдання. 5

1.2. Керівництво підготовкою кваліфікаційної магістерської роботи. 6

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 7

2.1. Етапи та графік виконання кваліфікаційної магістерської роботи. 7

2.2. Вибір і затвердження теми кваліфікаційної магістерської роботи. 7

2.3. Загальні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи. 8

2.4. Функції студента під час написання кваліфікаційної магістерської роботи………………………………………………………………………………………10

2.5. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБОТАХ………..11

3.РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ.. 14

4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 18

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 27

5.1. Загальні вимоги. 27

5.2. Правила оформлення таблиць. 28

5.3. Правила оформлення ілюстрацій. 30

5.4. Правила оформлення формул та рівнянь. 30

5.5. Правила оформлення додатків. 31

5.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 32

5.7. Правила оформлення списку використаних джерел. 33

5.8. Зшивання кваліфікаційної магістерської роботи. 34

6. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ кваліфікаційної МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 35

6.1. Список документів для допуску кваліфікаційної магістерської роботи до захисту..............................................................................................................................35

6.2. Відгук та оцінювання керівником кваліфікаційної магістерської  роботи ...................................................................................................................................35

6.3. Зовнішня рецензія. 36

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 37

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ та УМОВИ ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИПУСКНИКУ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 47

ДодаткИ.. 48

 

ВСТУП

 

Наукова діяльність у системі вищої освіти – це невід’ємна складова навчального процесу у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації. яка здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанов Кабінету Міністрів України.

Як форма підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» наукова діяльність у системі вищої освіти вміщує проведення оригінальних наукових досліджень та виконання кваліфікаційних випускних робіт. Самостійне виконання кваліфікаційної роботи, є невід’ємною частиною процесу підготовки магістрів зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Відповідно до реалізації ступеневості вищої освіти, що передбачає здобуття певного рівня освіти і кваліфікації, написання та захист кваліфікаційної магістерської роботи є завершальним етапом навчального процесу підготовки магістрів із спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Таким чином, кваліфікаційна робота магістра є важливим етапом у підготовці фахівців, завершальною ланкою в єдиній системі теоретичного і практичного навчання студента, в якій майбутній фахівець з міжнародних економічних відносин повинен продемонструвати ступінь своєї підготовленості за обраною спеціальністю, рівень загальної, наукової та професійної компетенції, творчий підхід до вирішення проблем у сфері міжнародної економічної діяльності. Магістерська робота виконується за формою, що відповідає певним рівням вищої професійної освіти для освітнього ступеня «магістр»  і є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною професійною спрямованістю.

Підготовкою до написання кваліфікаційної магістерської роботи є переддипломна практика. Магістерська робота повинна ґрунтуватися на достатньому обсязі фактичного матеріалу. Виконана кваліфікаційна робота магістра та її захист повинні довести, що студент оволодів методологією дослідження, у повному обсязі засвоїв теоретичний матеріал із міжнародних економічних відносин і здатний практично його використовувати у сфері міжнародної економічної діяльності; уміти послугуватися літературними джерелами, проводити узагальнення та робити висновки, користуватися економіко-математичними методами, аналізувати фактичний стан діяльності підприємства та його підрозділів.

Методичні вказівки мають на меті надати всебічну методично-консультативну допомогу студентам, сформулювати методичні поради та рекомендації для належного виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

1. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ
кваліфікаційної магістерської РОБОТИ


З метою забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності при виконанні кваліфікаційних робіт автор кваліфікаційної роботи повинен дотримуватися етичних принципів та визначених правил і норм законодавства про авторське право, якими керуються учасники освітнього процесу під час навчання.

Магістерська робота повинна стати результатом закінченого дослідження, мати внутрішню цілісність і свідчити про те, що студент оволодів сучасними методами наукового пошуку й спроможний самостійно вирішувати поставлені завдання, які мають теоретичне та практичне значення.

 

ФУНКЦІЇ СТУДЕНТА ПІД ЧАС НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

 До виконання кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які закінчили теоретичний курс навчання і не мають академічної заборгованості.

1. У процесі виконання кваліфікаційної магістерської роботи студент повинен:

-  вивчити наукову літературу за темою роботи;

-  виявити хист і навички правильного застосовування теоретичних положень наукових дисциплін;

-  грамотно виконувати розрахунки та уміти використовувати сучасні засоби обробки інформації;

-  уміти аналізувати стан розроблювальної теми, критично оцінювати питання й обґрунтовувати свою позицію;

-  логічно формулювати думки, чітко викладати матеріал, наводити стислі та точні формулювання;

-  аргументовано викладати свої пропозиції, забезпечувати обґрунтованість і доказовість висновків і рекомендацій.

2.  Обов`язковою передумовою якісного виконання кваліфікаційної роботи є чітка організація роботи випускника, розпочинаючи з моменту вибору теми і закінчуючи поданням кваліфікаційної роботи для захисту до ЕК. Початком роботи над кваліфікаційною роботою є затвердження теми роботи. Одержавши завдання, студент спільно з науковим керівником повинен розробити план роботи та календарний графік, в якому зазначаються перелік основних етапів і терміни їх виконання.

3.  У процесі підготовки роботи студент збирає, узагальнює і систематизує матеріал, розробляє проектні пропозиції з обраної теми, виконує всі необхідні розрахунки, перевіряє та обґрунтовує свої висновки і пропозиції, графічний та ілюстративний матеріали.

4. Студент щотижня зобов`язаний звітувати про виконану роботу перед керівником. За прийняті в роботі рішення та за правильність всіх даних відповідає студент – автор кваліфікаційної роботи. У разі незгоди з рекомендаціями керівника або консультантів студент має право відстоювати прийняті рішення під час захисту кваліфікаційної роботи в ЕК.

5. Електронний варіант роботи автор подає особисто на випускову кафедру для формування репозитарію кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів. Робота записується студентом на електронний носій інформації. На електронному носієві повинні міститися файл із текстом кваліфікаційної роботи (ім’я файла має розпочинатися з прізвища автора, а далі назва типу роботи (н-д: кваліфікаційна робота магістра). Лише після цього процедура нормоконтролю (звісно після перегляду роботи на дотримання вимог по оформленню результатів дослідження) може вважатися завершеною. Репозитарій кваліфікаційних робіт кафедри формує електронну інформаційну базу кваліфікаційних робіт університету.

Рекомендована тематика кваліфікаційних магістерських робіт

 

1. Адаптація підприємства до умов конкуренції на зовнішньому ринку.

2. Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв’язків України.

3. Валютна складова конкурентоспроможності експортованої продукції.

4. Використання офшорних зон у міжнародному бізнесі.

5. Використання похідних фінансових інструментів у міжнародному бізнесі.

6. Віолентна стратегія вітчизняних підприємств на міжнародних ринках.

7. Вплив глобалізації на стратегію розвитку підприємства.

8. Вплив глобальних дисбалансів на трансформацію міграційних процесів.

9. Вплив глобальних процесів на економічну діяльність підприємств.

10. Вплив глобальної фінансової нестабільності на міжнародну економічну діяльність підприємств.

11. Вплив монетарної політики центральних банків на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу.

12. Вплив системи освіти на міжнародну конкурентоспроможність країни.

13. Упровадження (соціального, екологічного, стратегічного, інноваційного – за вибором) маркетингу на зовнішньоорієнтованому підприємстві.

14. Упровадження корпоративного управління на зовнішньоорієнтованому підприємстві.

15. Урахування кон’юнктури ринку як складової підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства.

16. Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети.

17. Геополітичні й зовнішньоекономічні пріоритети розвитку України.

18. Грантове фінансування як інструмент розвитку малого та середнього підприємництва під час виходу на зовнішні ринки.

19. Деривативи в системі хеджування фінансових ризиків суб’єктів міжнародного бізнесу.

20. Дипломатичне забезпечення членства України у (міжнародній організації - за вибором).

21. Дипломатичні відносини між Україною та (країною за вибором): економічний аспект.

22. Дипломатія у сфері міжнародних фінансових і валютно-кредитних відносин.

23. Економічна дипломатія як чинник підвищення національної конкурентоспроможності.

24. Економічна експансія як чинник посилення конкурентоспроможності країни (країни чи групи країн – за вибором).

25. Економічне обґрунтування проведення міжнародних спортивних заходів.

26. Експортна спеціалізація підприємства та шляхи її вдосконалення.

27. Ефективна комунікаційна політика підприємства у міжнародному бізнесі.

28. Ефективність і проблеми діяльності іноземних компаній на українському ринку.

29. Ефективність іноземного інвестування в компанії (за видами економічної діяльності).

30. Ефективність іноземної інвестиційної діяльності та засоби її стимулювання в Україні.

31. Зовнішньоекономічна безпека країн: методи оцінювання та засоби забезпечення.

32. Зовнішня заборгованість резидентів України та шляхи її оптимізації.

33. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: результати функціонування та перспективи розширення.

34. Імплементація сучасних форм розрахунків у міжнародному бізнесі.

35. Імпортозаміщення як механізм підвищення ефективності функціонування національних підприємств.

36. Інвестиційна привабливість регіону як чинник підвищення конкурентоспроможності.

37. Інвестиційна складова міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

38. Інвестиційні ризики та їх вплив на обсяги іноземного інвестування.

39. Інноваційна спрямованість використання інвестицій у міжнародному бізнесі.

40. Інститути громадянського суспільства в системі міжнародних економічних відносин.

41. Інституційне та організаційне забезпечення економічної дипломатії.

42. Інструменти міжнародного грантового фінансування у сфері підприємництва.

43. Кадрова стратегія підприємства при виході на міжнародні ринки.

44. Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських відносин.

45. Комерційна дипломатія: механізми і засоби лобіювання національних інтересів.

46. Конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку.

47. Консолідована фінансова звітність у міжнародних корпораціях.

48. Концепція сталого розвитку: особливості реалізації в міжнародному просторі.

49. Кроскультурні аспекти міжнародного бізнесу.

50. Маркетингові інструменти розвитку міжнародного ринку (за видами економічної діяльності).

51. Методика оцінювання конкурентного середовища міжнародного бізнесу.

52. Механізм адаптації персоналу підприємства до умов міжнародного ринку.

53. Механізм аналізу зовнішнього середовища міжнародного підприємства.

54. Механізм використання іноземного капіталу в компаніях (за видами організації).

55. Механізм залучення персоналу організації на міжнародному ринку праці.

56. Механізм організації маркетингових досліджень на підприємстві при виході на міжнародний ринок.

57. Механізм оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

58. Митно-тарифне регулювання як фактор національної економічної безпеки.

59. Міграційна політика країни та механізм регулювання міжнародної міграції робочої сили (на прикладі окремих країн).

60. Міжнародна економічна діяльність підприємства відповідно до національної стратегії розширення експорту.

61. Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону.

62. Міжнародна фінансова стратегія іноземних банків в Україні.

63. Міжнародні аспекти діяльності інститутів спільного інвестування.

64. Міжнародні процеси злиття та поглинання компаній: причини, наслідки та методи оптимізації.

65. Міжнародні системи управління проектною діяльністю.

66. Модель економічного розвитку України та її зовнішньоекономічна політика.

67. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України.

68. Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

69. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності зовнішньоекономічної збутової діяльності підприємства.

70. Облік та аналіз діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

71. Облік та аналіз міжнародної економічної діяльності підприємства в міжнародному бізнесі.

72. Оподаткування експортно-імпортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

73. Оптимізація системи управління міжнародною діяльністю підприємства.

74. Організація міжнародного бізнесу за стратегією імпортозаміщення.

75. Організація управління міжнародною фінансово-промисловою групою.

76. Особливості венчурного інвестування в міжнародному бізнесі.

77. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні.

78. Особливості міжнародної економічної діяльності підприємства на ринку (країни чи групи країн – за вибором).

79. Особливості формування стратегії конкурентоспроможності національних виробників.

80. Офшоризація світової економіки як глобальна проблема та шляхи її вирішення.

81. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства в міжнародному бізнесі.

82. Патієнтна стратегія українських підприємств на міжнародних ринках.

83. Перспективи поглиблення і розвитку економічних відносин між Україною та (країною чи групою країн – за вибором).

84. Підвищення експортного потенціалу міжнародного підприємства.

85. Підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку (страхування, банківських послуг, туристичних послуг, транспортних послуг – за вибором).

86. Підвищення конкурентоспроможності сфери міжнародних логістичних послуг в Україні.

87. Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародних галузевих ринках.

88. Подолання культурологічних бар’єрів при виході підприємства на міжнародний ринок та в спілкуванні з іноземними партнерами.

89. Проблематика функціонування спеціальних економічних зон в Україні.

90. Проблеми і перспективи використання (документарного акредитива, документарного інкасо, банківського переказу – за вибором) у міжнародних розрахунках.

91. Проблеми та перспективи діяльності банків з іноземним капіталом в Україні.

92. Проектна діяльність міжнародних економічних організацій.

93. Реалізація національних економічних інтересів у регуляторній системі СОТ.

94. Розвиток (факторингу, форфейтингу, лізингу, франчайзингу, маркетингу, рекламної діяльності, брендингу – за вибором) у міжнародному підприємництві.

95. Розвиток конкурентних переваг транспортної системи України.

96. Розвиток міжнародного бізнесу на засадах стратегічного партнерства.

97. Розвиток транскордонного співробітництва в межах єврорегіонів.

98. Розвиток управління грошовими потоками міжнародних корпорацій.

99. Формування і реалізація фінансових стратегій транснаціональних корпорацій.

100.Розроблення стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок (певної галузі – за вибором).

101.Розроблення цінової стратегії підприємства при виході на міжнародний ринок.

102.Роль держави у підтримці міжнародної конкурентоспроможності підприємств.

103.Роль торгово-промислових палат у розвитку міжнародного бізнесу.

104.Система управління валютними ризиками в зовнішньоторговельній діяльності.

105.Співробітництво України (науково-технічне, торговельне, інвестиційне – за вибором) з ЄС в умовах реалізації Угоди про асоціацію.

106.Спільні підприємства як засіб залучення іноземних інвестицій в економіку України.

107.Стратегія виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок цінних паперів.

108.Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального розвитку.

109.Стратегія міжнародного бізнесу компанії (за видами економічної діяльності).

110.Стратегія розміщення цінних паперів вітчизняних емітентів на світових біржах.

111.Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки.

112.Стратегія управління ринковою вартістю підприємства з іноземними інвестиціями.

113.Сучасні тенденції міждержавних міграційних процесів (країни чи групи країн – за вибором).

114.Удосконалення антикризового управління персоналом на зовнішньоорієнтованому підприємстві.

115.Удосконалення діяльності банків на міжнародних фінансових ринках.

116.Удосконалення механізму планування міжнародної економічної діяльності підприємства.

117.Удосконалення механізму управління контрактною діяльністю підприємства – суб’єкта   міжнародного бізнесу.

118.Удосконалення організаційно-економічного механізму впровадження рекламних заходів при виході підприємства на міжнародний ринок.

119.Удосконалення підходів до ведення комерційних переговорів з іноземним партнером.

120.Удосконалення процедури кон’юнктурного аналізу ринку у міжнародній діяльності підприємства.

121.Удосконалення системи управління (персоналом, матеріальними ресурсами, збутом, постачанням, транспортуванням продукції – за вибором) в транснаціональних корпораціях.

122.Удосконалення стратегії міжнародного бізнесу (у певній галузі – за вибором).

123.Удосконалення цінової політики підприємства на міжнародному ринку.

124.Українські банки на міжнародних ринках капіталів.

125.Управління економічними ризиками міжнародних корпорацій.

126.Управління інвестиційним портфелем компанії в міжнародному бізнесі.

127.Управління організаційною культурою міжнародного підприємства.

128.Управління потенціалом торгової марки при виході підприємства на міжнародний ринок.

129.Управління товарним асортиментом підприємства при виході на міжнародний ринок.

130. Управління фінансовими потоками на підприємстві з іноземними інвестиціями.

131. Управління якістю продукції експортоорієнтованого підприємства.

132. Фінансово-промислові групи: роль у міжнародному бізнесі.

133. Форми просування інтересів національного бізнесу засобами економічної дипломатії.

134. Формування ефективної стратегії взаємодії українських підприємств із міжнародними фінансовими організаціями.

135. Формування маркетингової товарної політики в міжнародному бізнесі.

136. Формування міжнародних стратегічних альянсів.

137. Формування портфелів міжнародних інвестицій підприємств в умовах інтеграції України до світового фондового ринку.

138. Шляхи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності регіону.

139. Шляхи розвитку єврорегіонального співробітництва.

140. Шляхи формування міжнародних резервів центральних банків.

141. Світовий ринок логістичних послуг: сучасні тенденції та особливості розвитку.

142. Управління транспортно-логістичним бізнесом: світовий досвід та український аспект.

143. Транспортно-логістичне забезпечення міжнародних торгових операцій.

144. Міжнародна логістична діяльність в глобальному та регіональному вимірі.

145. Транспортно-логістичні системи світу: визначення місця та завдання для України.

146. Оптимізація процесів транспортування в логістичних системах.

147. Інтеграція та перспективи України в міжнародній логістиці.

148. Управління логістичними операціями: міжнародний та регіональний аспект.

149. Логістична діяльність транспортних підприємств та управління ланцюгами постачань в міжнародному бізнесі.

 

 

Таблиця 1 - Загальні вимоги до змісту кваліфікаційної магістерської роботи спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Елемент кваліфікаційної магістерської роботи

Зміст

Рецензія. Обсяг – 1–2 с.

Рецензентом може бути доктор (кандидат) економічних наук

Реферат. Обсяг – 2–3 с.

Містить такі обов’язкові елементи, як:

- кількісний склад елементів кваліфікаційної роботи (сторінок з урахуванням додатків, таблиць, рисунків, джерел інформації, додатків);

- актуальність теми дослідження;

- мета дипломної роботи;

- об’єкт та предмет дослідження;

- теоретичні та практичні результати, висновки у кваліфікаційній роботі, їх наукова новизна;

- практичне значення одержаних результатів (ким вони будуть використані та ступінь впровадження);

- апробація результатів дослідження і публікації (за наявності);

- ключові слова (від 5 до 15 слів або словосполучень)

Завдання на кваліфікаційну магістерську роботу

 Обов’язковими елементами є:

- мета дипломної роботи;

- об’єкт та предмет дослідження;

- перелік питань, які необхідно дослідити та обґрунтувати;

- завдання для аналітично-розрахункової частини.

Вступ. Обсяг – 3–4 с.

Вміщує такі обов’язкові елементи, як:

- актуальність теми дослідження;

- мету роботи;

- завдання дослідження;

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- методи дослідження;

- інформаційну базу дослідження;

- наукову новизну одержаних результатів (указати на їх відмінність від відомих раніше наукових підходів)

Основна частина

Обсяг – 35-40 сторінок (без титульного аркушу, реферату, завдання на кваліфікаційну роботу, змісту, вступу, висновків, списку використаних джерел і додатків).

 

Перший (теоретико-методичний) розділ: - Обсяг (до 50 % від обсягу основної частини) – 15-20 сторінок - Структура – 2-3 підрозділи, які містять: · стан теоретичних напрацювань з обраної теми, узагальнення існуючих різноманітних поглядів, виявлення невирішених проблем, що потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному напрямках; · викладення методик аналізу визначених проблем, які використовуватимуться у наступних розділах магістерської роботи; · критичний аналіз опублікованої за темою роботи інформації, спрямований на розкриття та систематизацію різних підходів до теоретичної інтерпретації (в тому числі, власної позиції), можливих підходів до вирішення існуючих проблем; · базовий аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах реального об’єкту або за макроекономічними показниками. Перший (теоретико-методичний) розділ: - Обсяг (до 30 % від обсягу основної частини) – 10-15 сторінок - Структура – 2 підрозділи, які містять:  • стан теоретичних напрацювань з обраної теми, узагальнення існуючих різноманітних поглядів, виявлення невирішених проблем, що потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному напрямках; • викладення методик аналізу визначених проблем, які використовуватимуться у наступних розділах магістерської роботи; • критичний аналіз опублікованої за темою роботи інформації, спрямований на розкриття та систематизацію різних підходів до теоретичної інтерпретації (в тому числі, власної позиції), можливих підходів до вирішення існуючих проблем.

Другий (аналітично-конструктивний) розділ:

- обсяг (до 50 % від обсягу основної частини) – 15-20 сторінок;

- структура – 2-3 підрозділи, які містять:

· поглиблений аналіз досліджуваної проблеми за аналізовані роки. Розділ повинен бути максимально насиченим статистичною інформацією, яка узагальнюється у таблицях, графіках, діаграмах, схемах;

· здійснюється оцінка у порівнянні із середньогалузевими показниками і показниками основних конкурентів. Передбачається також оцінка показників у середньому за період та загальних тенденцій розвитку, виявлення причин і наслідків виникнення фінансово-економічних проблем;  

· повинен містити обґрунтовані теоретичні і практичні пропозиції і рекомендації, спрямовані на досягнення мети кваліфікаційної роботи. Характер і зміст рекомендацій, що пропонуються, повинні базуватися на висновках і результатах проведеного аналізу;

· невід’ємною частиною аналізу запропонованих студентом заходів має бути обґрунтування ефективності внесених пропозицій.

 

Другий (аналітичний) розділ: - обсяг (до 30 % від обсягу основної частини) – 10-15 сторінок; - структура – 2-3 підрозділи, які містять:   · ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах реального об’єкту або за макроекономічними показниками. Відображає фінансово-економічну ситуацію за певний проміжок часу відповідно до обраної теми; · розділ повинен бути максимально насиченим статистичною інформацією, яка узагальнюється у таблицях, графіках, діаграмах, схемах; · здійснюється оцінка у порівнянні із середньогалузевими показниками і показниками основних конкурентів. Передбачається також оцінка показників у середньому за період та загальних тенденцій розвитку, виявлення причин і наслідків виникнення фінансово-економічних проблем.
Третій (конструктивний) розділ: - обсяг (до 30 % від обсягу основної частини) – 8-10 сторінок; - структура – 1-2 підрозділи: · повинен містити обґрунтовані теоретичні і практичні пропозиції і рекомендації, спрямовані на досягнення мети кваліфікаційної роботи. Характер і зміст рекомендацій, що пропонуються, повинні базуватися на висновках і результатах проведеного аналізу; · невід’ємною частиною аналізу запропонованих студентом заходів має бути обґрунтування ефективності внесених пропозицій.

 

Висновки. Обсяг – 3–4 с.

Зазначаються найбільш важливі наукові й практичні результати, одержані в роботі, їх значення для фінансової науки і практики, рекомендації щодо наукового й практичного використання результатів

Список використаних джерел

Обсяг – 70–100 джерел

Додаток Б. Обсяг – 3–4 с.

Повинен містити реферування іноземних літературних джерел мовою оригіналу (не менше ніж 3–5 найменувань статей або 1–2 монографії) за темою кваліфікаційної роботи

Додаток А. Обсяг – 1 с.

Повинен містити анотацію кваліфікаційної роботи англійською та українською мовами

Основні реквізити роботи наводяться в оформленому відповідним чином титульному аркуші, зразок якого поданий у додатку Б.

Метою складання реферату є наведення загальної інформації про сутність наукового дослідження, яке стало основою роботи, і технічних параметрів кваліфікаційної роботи.

Реферат повинен відображати інформацію, подану в роботі, у такій послідовності:

1) актуальність кваліфікаційної магістерської роботи;

2) мету роботи;

3) визначення об’єкта і предмета дослідження;

4) методи дослідження

5) інформаційну базу кваліфікаційної роботи;

6) основний науковий результат роботи;

7) рекомендації щодо використання результатів дослідження;

8) результати апробації основних положень кваліфікаційної роботи;

9) перелік 5–15 ключових слів (словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, які друкуються у називному відмінку, в рядок через кому великими літерами;

10) відомості про обсяг роботи, кількість наведених ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за списком літератури.

Зразок оформлення реферату наведений у додатку В.

Належним чином оформлене та підписане завдання до кваліфікаційної роботи (див.п.2.3) подають після реферату.

Зміст кваліфікаційної роботи може містить найменування та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів, підрозділів і пунктів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Зміст роботи повинен відображати сутність проблеми, її складність, логіку дослідження та повинен бути оформлений у вигляді розгорнутого плану. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими та зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її. Приклад оформлення змісту наведений у додатку Д.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів за необхідності подається після змісту з нового аркуша з метою формування системності та зрозумілості щодо використаних позначок, специфічних термінів, маловідомих скорочень тощо.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводяться, наприклад, скорочення, справа – їх детальне розшифрування. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення та інше повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться у тексті при першому згадуванні.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. У вступі (3–4 с.), розміщеному з нової сторінки, викладаються:

-  оцінка сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури із зазначенням практично вирішених завдань та існуючих проблем у даній галузі;

-  обґрунтування необхідності проведення дослідження та актуальність обраної теми;

-  мета кваліфікаційної магістерської роботи та завдання, які необхідно вирішити для її реалізації;

-  об’єкт і предмет дослідження;

-  методи дослідження для досягнення поставленої у кваліфікаційній роботі мети;

-  елементи наукової новизни, винесені на захист;

-  апробація результатів дослідження;

-  взаємозв’язок з іншими науковими роботами.

Поняття «актуальність» вміщує корисність і доцільність розгляду чи розробки теми. Обґрунтовуючи актуальність, важливо відзначити, що проблема цікавить багатьох економістів, але в ній містяться ще й недосліджені моменти або невивчені питання або різноманітні погляди. Актуальність дослідження може зумовлюватися також поширеністю певного явища, його типовістю і важливістю для економічних процесів на національному та міжнародному рівнях. Актуальність теми визначає її значення як для конкретного суб’єкта господарювання, так і для економіки в цілому.

Визначення мети кваліфікаційної магістерської роботи повинно виходити із необхідності ідентифікації кінцевого результату, який планується одержати за допомогою наукового дослідження. Мета роботи повинна формулюватися максимально лаконічно, але змістовно.

Завдання кваліфікаційної магістерської роботи, як правило, обумовлені складовими змісту та характеризують кожен етап дослідження для досягнення кінцевої мети. Сформульовані завдання кваліфікаційної роботи можуть бути подані з нумерацією і без неї, але бажано кожне положення подавати з абзацу.

Обєкт та предмет дослідження визначаються на першому етапі підготовки роботи та наводяться у вступі.

У методології наукових досліджень розрізняють поняття «об’єкт» і «предмет» дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом  дослідження. Саме на нього потрібно спрямовувати основну увагу, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи. Наприклад: «Об’єктом дослідження є тенденції світового економічного розвитку в умовах формування глобального економічного простору. Предметом дослідження є інтеграційні об’єднання як форма основних пріоритетів світового економічного розвитку в умовах глобалізації”. “Об’єктом дослідження є сучасні світогосподарські відносини в процесі функціонування ринку міжнародних морських транспортних послуг у контексті реалізації зовнішньоторговельного потенціалу країни. Предметом дослідження дипломної роботи є шляхи підвищення якості реалізації зовнішньоторговельного потенціалу портового господарства України на основі подальшого розвитку системи контейнерних перевезень та застосування кластерного підходу до організації і функціонування транспортно-логістичних схем».

У вступі необхідно зазначити методи, які були використані при написанні кваліфікаційної роботи. Розрізняють загальнонаукові та конкретно-наукові методи наукового пізнання. Подаючи перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої мети, магістрант повинен перелічити методи не відірвано від змісту роботи, а стисло та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть можливість переконатися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна, (стисла анотація нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих) не є обов’язковим елементом роботи. Однак, при наявності, звичайно використовують фрази: «Наукова новизна даного дослідження полягає в …» або … «Елементами наукової новизни є …».

У вступі також висвітлюється загальна інформаційна база, використовувана у процесі дослідження. В огляді джерельної бази необхідно згрупувати джерела за типами та видами; розподілити їх за важливістю, якістю інформації, оригінальністю викладення, глибиною розробок. Наприклад: «Інформаційною базою слугували законодавчі та нормативно-правові документи, звітні дані Державного комітету статистики, нормативні акти Кабінету Міністрів України, матеріали преси (яких видань), фактичні дані (яких установ)», тощо.

Практичне значення одержаних результатів також подається у вступі. У кваліфікаційної роботі, що має безперечне теоретичне і практичне значення, необхідно навести відомості про наукове використання результатів дослідження або рекомендації щодо їх використання. При цьому необхідно пам’ятати, що впровадження результатів дослідження у практичну діяльність – це методичні способи реалізації результатів наукового дослідження у практичній діяльності (удосконалення технологічного процесу, менеджменту, маркетингової діяльності та ін.).

Останньою складовою частиною вступу є апробація результатів дослідження, що є обов’язковою для атестації кваліфікаційної магістерської роботи. У роботі зазначається, на яких наукових конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, викладені в кваліфікаційній роботі, або які є публікації за темою дослідження.

Основна частина магістерської роботи – найбільша за обсягом, займає не менше ніж 2/3 роботи. Саме в ній висловлюється суть проблеми, розкривається тема, визначається авторська позиція. Основна частина передбачає безпосереднє висвітлення теми кваліфікаційної роботи, яке означає глибоке і всебічне розкриття її основних положень. Основна частина повинна містити три розділи, органічно пов’язані між собою. Теоретичні і методичні положення повинні бути відправними моментами для аналізу, а запропоновані заходи – теоретично обґрунтованими.

Кожний розділ кваліфікаційної роботи залежно від обсягу матеріалу повинен структурно складатися із 2–3 підрозділів.

У першому (теоретико-методичному) розділі необхідно провести огляд літератури за обраною темою, проаналізувати існуючі різноманітні погляди, зокрема власні, на ті чи інші аспекти, з’ясувати невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані; обґрунтувати вибір дослідження й вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження; розробити методику досліджень: описати інформаційне забезпечення, характеристику економіко-математичних методів і моделей дослідження. Все це дозволить визначити і окреслити коло проблемних питань, пов’язані з предметом дослідження, та сформулювати власну точку зору.

У кінці кожного розділу необхідно сформулювати невеликі за обсягом висновки. Підготовка висновків – найвідповідальніший момент, оскільки в них визначається рівень вирішення проблеми, яка досліджується, на сучасному етапі та на перспективу.

Другий розділ аналітичний (аналітично-конструктивний) повинен поєднувати одержані теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій на конкретних прикладах, дослідження практичного вирішення проблеми. Загалом другий розділ повинен вирішувати такі завдання:

- окреслення проблемної ситуації;

- аналіз історії розвитку проблеми (її еволюції);

- виявлення зацікавлених сторін та осіб, які впливають (можуть впливати) на ситуацію;

- аналіз найбільш суттєвих аспектів проблеми.

 Залежно від обраної теми: мікро-, мезо-, макрорівня і розкриваються відповідно питання наукового дослідження.

У темах  мікрорівня студент повинен провести детальний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах конкретного підприємства. У цьому розділі слід виділити 2–3 відносно самостійні підрозділи, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження. Перший підрозділ повинен містити загальну оцінку фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства чи банку. Динаміка ефективності фінансово-господарської діяльності повинна бути визначена за допомогою розрахунку спеціального набору показників за період останніх 3–5 років діяльності. Другий підрозділ повинен містити аналіз міжнародної діяльності підприємства (установи, організації). У ньому важливо визначити ключові напрями міжнародної діяльності, дослідити основні проблеми реалізації зовнішньоекономічного потенціалу. Для аналізу доцільно використовувати показники, що демонструють динаміку розвитку міжнародного бізнесу, але відмінні від використаних у першому підрозділі. Третій підрозділ стосується предмета та об’єкта дослідження. Зокрема, необхідно систематизувати наявну інформацію про об’єкт і предмет дослідження, класифікувати процеси, провести аналіз та визначити основні проблеми функціонування підприємства чи банку, які підлягають вирішенню в третьому розділі.

У темах мезо-, макрорівня у першому та другому підрозділах характеризуються сучасний стан предмета дослідження, його динаміка, вплив різноманітних чинників, проводяться аналіз існуючих проблем та їх оцінювання. В цій частині роботи  висвітлюються загальноекономічні показники, практичні основи стану дослідження, викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, яке він вносить у розроблення проблеми. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній темою роботи. Автор повинен оцінювати повноту вирішення поставлених завдань, достовірність одержаних результатів (характеристик, параметрів), проводити порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтовування потреби в додаткових дослідженнях. Для аналізу доцільно вивчати міжнародний досвід, використовувати міжкраїнові порівняння, показники, що демонструють динаміку розвитку міжнародного бізнесу, міжнародної економічної діяльності України, зовнішньоекономічного розвитку її регіонів, фінансового ринку та зовнішньоекономічної складової галузевої діяльності, (залежно від обраної теми дослідження).

Третій підрозділ містить аналіз і оцінювання зовнішньоекономічної сфери діяльності об’єкта дослідження з використанням статистичної інформації. У цьому підрозділі студент повинен провести детальний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах конкретного підприємства (бази практики). Аналізуючи міжнародну або зовнішньоекономічну діяльність підприємства (установи, організації, галузі, регіону, країни), важливо визначити ключові напрями міжнародної діяльності, дослідити основні проблеми реалізації зовнішньоекономічного потенціалу в межах тематичного спрямування дослідження

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності підприємства за останні 3–5 років. При цьому необхідно чітко розмежовувати походження використаної при аналізі інформації, запозиченої з літературних джерел та одержаної з документів підприємства, добутої шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

У кваліфікаційних роботах, основна частина яких складається з 2 розділів, другий розділ повинен містити конструктивну складову – обґрунтовані теоретичні і практичні пропозиції і рекомендації, спрямовані на досягнення мети кваліфікаційної роботи. Характер і зміст рекомендацій, що пропонуються, повинні базуватися на висновках і результатах проведеного аналізу. Невід’ємною частиною аналізу запропонованих студентом заходів має бути обґрунтування ефективності внесених пропозицій. Для кваліфікаційних робіт, що за структурою містять 3 розділи, зазначені практичні пропозиції і рекомендації повинні виноситися в окремий конструктивний розділ.

Розділ завершується стислим оцінюванням одержаних результатів із точки зору вірогідного наукового та практичного значення, а також висновками про стан проблеми, вирішенню якої присвячена кваліфікаційна робота.

Третій (конструктивно-рекомендаційний) розділ присвячується результатам наукового пошуку. Повинен містити самостійні висновки випускника та його осмислення, власне бачення аспектів проблеми, що досліджується (економічна ефективність, прогнозування, виявлення тенденцій, моделювання, класифікація тощо) та механізми реалізації запропонованих рішень. У третьому розділі з вичерпною повнотою викладаються пропозиції та рекомендації студента, спрямовані на досягнення поставленої в роботі мети. Характер і зміст запропонованих рекомендацій повинні ґрунтуватися на аналізі фактичного стану проблеми, проведеному в другому розділі магістерської роботи. У цьому розділі необхідно обґрунтувати конкретні пропозиції про підвищення ефективності функціонування підприємства, що є об’єктом практики.

Розділ «Висновки» (обсяг – 2-3 с.) є завершальною частиною кваліфікаційної роботи магістра. Він містить стислий огляд актуальності теми, зроблених оцінювань та узагальнень під час аналізу діяльності підприємства (установи, організації), пропозицій автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати уявлення про ступінь досягнення автором у роботі поставленої мети і завдань.

На підставі одержаних висновків у роботі потрібно викласти конкретні рекомендації. Вони визначать необхідні, на думку студента, подальші напрями вирішення проблеми, пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження.

Список використаних джерел логічно доповнює і завершує кваліфікаційну роботу. Цю частину роботи необхідно формувати відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису – ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання» та ДСТУ 7.80–2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».

Джерела варто розміщувати одним із таких способів:

-  у порядку появи посилань у тексті;

-  в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Список літератури повинен бути пронумерованим. Літературних джерел повинно бути не менше ніж 70 найменувань, з них половина – іноземна література.

Додатки виконують роль допоміжного інформаційного забезпечення роботи. Обов’язковими серед них є лише додатки А та Б.

Додаток А – анотації кваліфікаційної роботи англійською та українською мовами, приклад оформлення яких наведений у додатку Ж.

Обов’язковим є також додаток Б (5–7 с.), який містить реферування іноземних літературних джерел мовою оригіналу (не менше за 3–5 найменувань статей або 1–2 монографії), де студент стисло викладає основний зміст публікацій за темою кваліфікаційної роботи у галузі міжнародної економіки. Надалі зазначений додаток рецензує викладач кафедри іноземних мов, оцінюючи якість виконання реферату відповідною оцінкою.

За необхідності і для повноти сприйняття роботи до додатків можуть додаватися:

-  ілюстрації та таблиці допоміжного характеру;

-  проміжні матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна вносити до основної частини (розрахунки, бухгалтерська і статистична звітність, інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм, допоміжні математичні розрахунки, фотографії та ін.).

Загальні вимоги

Оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи враховує не лише якість самого наукового дослідження, вміння захистити сформульовані положення та висновки, а й якість його оформлення.

Невідповідність в оформленні кваліфікаційної роботи до державних стандартів і встановлених вимог може істотно вплинути на її остаточну оцінку, а через значні відхилення робота може бути взагалі недопущеною до захисту. Тому оформленню необхідно приділити особливу увагу. Додержання студентом усіх вимог до оформлення кваліфікаційної роботи сприяє вихованню в нього належного стилю роботи, виховує вимогливість до себе, прищеплює певні навички проведення наукового дослідження.

Кваліфікаційна робота магістра повинна бути виконана та оформлена з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Послідовність комплектування і зшивання дипломної роботи наведена в табл. 2.

Кваліфікаційна робота повинна бути виконана і оформлена з дотриманням усіх технічних вимог до наукових робіт, викладених у національних стандартах 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Кваліфікаційна магістерська робота повинна бути віддрукованою на принтері чітко, охайно, без виправлень. Текст роботи потрібно розміщувати лише з одного боку аркуша, на білому папері формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля зліва не менше ніж 30 мм, справа – не менше ніж 15 мм, зверху та знизу – не менше за 20 мм. У друкованому варіанті на одній сторінці тексту міститься до 30 рядків по 68–70 знаків у кожному. Для цього зазвичай використовують шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 при абзацному відступі 1,25 см.

Під час виконання кваліфікаційної роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення. Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом, а також від руки. Виправлення повинні бути чорного кольору.

Номер сторінки розміщується у верхньому правому куті, розмір шрифту – 12 (pt). Нумерація вказується, починаючи з другої сторінки вступу. По всій роботі, зокрема у додатках, використовується наскрізна нумерація. У разі, якщо додаток створений із застосуванням альбомної орієнтації аркуша, номер сторінки проставляється у верхньому правому куті за книжкової орієнтації аркуша. Допускається нумерація, виконана від руки чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору.

Текст основної частини поділяється на розділи, підрозділи, пункти та за необхідності -  підпункти.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами з вирівнюванням по центру сторінки.

Заголовок розділу друкується великими літерами з вирівнюванням по центру сторінки без урахування абзацного відступу. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами, крім першої великої, з абзацного відступу. Відстань між заголовком підрозділу, пункту та текстом повинна дорівнювати двом міжрядковим інтервалам.

Між назвами розділів, підрозділів та пунктів вільних рядків не залишають. Тобто відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками повинна бути такою, як у тексті.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти необхідно нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Титульний аркуш, завдання на дипломну роботу, реферат, зміст, перша сторінка вступу та аркуш з назвою розділу «ДОДАТКИ» вносяться до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки не проставляється.

Розділи кваліфікаційної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

Кожну структурну частину («ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ») потрібно починати з нової сторінки. Підрозділи в межах розділів не починаються з нової сторінки. Закінчення попереднього підрозділу та початок наступного відокремлюються двома міжрядковими інтервалами. Аналогічно оформлюються закінчення пунктів у межах підрозділів.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї відсутній текст або розміщений лише один рядок тексту.

Не допускається розміщення на одній сторінці одночасно таблиці та ілюстрації, якщо між ними відсутня текстова частина обсягом не менше ніж 4 рядки.

За необхідності переліки можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка. Перед кожною позицією переліку необхідно ставити малу літеру української абетки з дужкою (за винятком літер ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, ь) або, не нумеруючи, ставити дефіс (–) (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку варто використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації друкуються малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом стосовно місця розміщення переліків першого рівня.

У кваліфікаційній роботі необхідно використовувати однотипне позначення лапок –  «»,а символи % та № варто друкувати з відступом від цифр.

У тексті за необхідності для зазначення назви підприємства або банківської установи необхідно використовувати офіційну назву підприємства (банку). Недоречно розривати абревіатуру, що вказує на форму господарювання (ВАТ, ПАТ тощо), та назву банку («Приватбанк», «УкрСиббанк» тощо), переносити її на наступний рядок.

Робота брошурується. Для кваліфікаційних робіт обов’язкове брошурування у друкарні. На останній сторінці висновків студент проставляє дату закінчення роботи та підпис.

Зразок оформлення розділів і підрозділів наведений у додатку Е.

Правила оформлення таблиць

Цифровий матеріал, як правило, подається у вигляді таблиць. Таблицю необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті кваліфікаційної роботи.

Кожна таблиця повинна мати змістовний заголовок, в якому відображаються найменування показників, наведених у таблиці, найменування підприємства (установи, організації), по якому наводяться дані в таблиці, і період, за який наводяться дані. Заголовок розміщується після слова «Таблиця» над відповідною таблицею. Слово «Таблиця» і заголовок таблиці починаються з великої літери.

Напис «Таблиця» розміщується над лівим верхнім кутом таблиці з абзацу із зазначенням номера. Нумеруються таблиці в межах розділу арабськими цифрами, за винятком таблиць, наведених у додатку. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад: «Таблиця 2.1» (перша таблиця другого розділу).

Заголовки граф і рядків таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо вони самостійні. Заголовки зазначаються в однині. За необхідності нумерації даних у таблиці порядкові номери проставляються у графі перед їх найменуванням.

Необхідно уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф. Рекомендується одиниці вимірювання зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнювальних заголовків слова, що повторюються.

Розміщуючи в графах цифрові дані, необхідно пам’ятати про однакову розрядність даних, щоб розряди цифр і коми перед десятковими дробами розміщувалися по одній вертикалі. Між розрядами цифр не повинно бути інтервалів. Кількість знаків після коми, включаючи нулі, у всіх числах повинна бути однаковою. Цифровий матеріал необхідно зазначати з вирівнюванням по правому краю графи.

Невеликі таблиці варто розміщувати в тексті, великі – у додатках. Не допускається розміщення таблиці в основному тексті, якщо, крім таблиці, на сторінці відсутня текстова частина обсягом не менше ніж 4 рядки.

При перенесенні таблиці на іншу сторінку її заголовок не повторюють, повторюють лише головку, а зверху ліворуч розміщують слова «Продовження таблиці …». При поділі таблиці на частини можна головку замінити номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Не рекомендується розривати таблиці.

Таблицю з великою кількістю граф можна поділити на частини і розміщувати одну частину під іншою у межах однієї сторінки. Таблицю необхідно розміщувати так, щоб було зручно для читання без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

У тексті повинен бути логічний перехід до таблиці. Наприклад, «для характеристики основних показників зовнішньої торгівлі країни складемо таку таблицю» або «для аналізу показників діяльності установи скористаємося даними таблиці 2.1». Перед таблицею обов’язково повинна бути стисла характеристика (аналіз) її цифрових даних із посиланням на таблицю. Розміщують таблицю після першого згадування про неї у тексті. При посиланні на таблицю у тексті (без дужок) зазначають слово «таблиця». Якщо ж посилання подається у дужках, пишуть скорочено слово «табл.» і номер таблиці, наприклад: «Як свідчать дані таблиці 2.1, ефективність діяльності підприємства можна оцінити» або ж «Ефективність діяльності підприємства можна оцінити ... (табл. 2.1)». Повторні посилання на таблиці варто подавати зі скороченим словом «див.», наприклад, «…(див. табл. 2.1)».

Практикою економічних досліджень вироблені такі вимоги до упорядкування й оформлення статистичних таблиць:

а) таблиця повинна бути по можливості невеликою за розмірами. Іноді більш доцільно побудувати дві-три невеликі таблиці, ніж одну велику;

б) рядки підмета і графи присудка зазвичай розміщують за принципом від часткового до загального, тобто спочатку показують складові, а в кінці підмета або присудка підбивають підсумки. Якщо наводяться не всі складові, а виділяються найбільш важливі з них, то спочатку показують загальні підсумки, а потім виділяють найбільш важливі їх складові частини. Для цього після підсумкового рядка наводять пояснення «зокрема»;

в) під час заповнення таблиці користуються такими умовними позначеннями: якщо це явище зовсім не спостерігається, ставлять тире; якщо відомості про це явище відсутні, ставлять крапку або пишуть «немає даних»; якщо розрахунок відомостей є неприпустимим математично, ставлять «х»; якщо відомості є, але значення менше прийнятої в таблиці точності, ставлять 0,0;

г) округлені числа наводяться в окремих графах таблиць з однаковим ступенем точності (від 0,1 до 0,001 і т.д.). Якщо показники у відсотках виражаються великими числами, наприклад, чотирицифровими, доцільно замінити їх виразом – «у стільки-то разів більше або менше». Наприклад, 2 490 % – краще написати в 24,9 раза більше;

д) таблиця може супроводжуватися примітками, в яких зазначаються джерела даних, більш докладний зміст показників та інші необхідні пояснення.

Після тексту перед таблицею та після таблиці перед продовженням тексту роботи варто залишати один вільний рядок. Приклад оформлення таблиці наведений у додатку М.

Правила оформлення додатків

Додатки подаються в кінці кваліфікаційної роботи після списку використаної літератури, оформляються як продовження роботи на наступних сторінках у порядку появи посилань у тексті.

Перед додатками після списку використаних джерел посередині чистого аркуша великими літерами розміром 36 pt друкується слово «ДОДАТКИ».

У додатки включають допоміжний матеріал, наприклад, звітні форми про діяльність об’єкта дослідження, математичні викладення і розрахунки, таблиці допоміжних цифр, методики, розроблені в процесі виконання роботи. Якщо проводилися дослідження на ПК, то обов’язково розміщують опис алгоритмів і програм задач, розв’язуваних за їх допомогою.

У додатках допускається використання шрифту розміром не менше 10 pt та одинарного міжрядкового інтервалу. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинне бути надруковане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Між позначенням додатка та його назвою залишають один вільний міжрядковий інтервал. Назву додатка зазначають, якщо у ньому міститься декілька об’єктів (таблиць, ілюстрацій, формул і т. д.).

Додатки необхідно позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Якщо для позначення додатків не вистачає літер абетки, подальше позначення додатків складається з двох літер: літери «А» і послідовно великих літер української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток АА, АБ і т. д.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. У разі, якщо додаток створений із застосуванням альбомної орієнтації аркуша, номер сторінки проставляється у верхньому правому куті за книжкової орієнтації аркуша.

Нумерація ілюстрацій, таблиць, формул, що є у тексті, здійснюється у межах кожного додатка окремо. Номер у такому разі складається з букви додатка та порядкового номера. Наприклад: А.1 – перший рисунок додатка А, А.2 – другий рисунок додатка А і т. д.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1. У цьому разі назву додатка не зазначають, а лише назву таблиці або ілюстрації.

Якщо таблиці не вміщуються на одній сторінці додатка, то їх розміщують на декількох сторінках, а в лівому верхньому куті кожної з них робиться напис «Продовження таблиці …» і зазначається відповідний номер, наприклад, «Продовження таблиці Б.1».

У посиланнях у тексті роботи на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, що містяться у додатках, рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...», «... в таблиці Б.3 ...», «... за формулою (В.1) ...», «... у рівнянні (Г.2) ...».

Приклад оформлення додатків наведений у додатку Р.

5.6. Загальні правила цитування та посилання
на використані джерела

Під час написання кваліфікаційної роботи студент повинен обов’язково робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в ній, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, необхідну інформацію про нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні публікації. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включений до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно зазначати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке є посилання в роботі.

При оформленні посилання на джерела в кваліфікаційній роботи необхідно використовувати ДСТУ 8302 : 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їх складання і розміщування у документах.

Посилання в тексті кваліфікаційної роботи на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділених двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–7]...».

Посилання на ілюстрації позначаються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Посилання на формули позначаються порядковим номером формули в дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».

Посилання на всі таблиці повинні бути в тексті. При цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад, «...у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Для підтвердження власних аргументів посилання на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору потрібно наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст джерела.

Загальні вимоги до цитування такі:

- текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

- цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь-якому місці цитати (на початку, у середині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

- кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело, наприклад, «Глобалізація – це багатогранний процес…» [4, С. 15], де 4 – порядковий номер джерела у списку літератури, 15 – номер сторінки, на якій розміщена цитата;

- при непрямому цитуванні (переказі своїми словами), що дає значну економію тексту, необхідно бути гранично точним під час викладення думок автора, коректним щодо оцінювання одержаних результатів, наводити відповідні посилання на джерело.

5.7. Правила оформлення
списку використаних джерел

При оформленні обов’язкової структурної частини кваліфікаційної роботи «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» варто керуватися стандартом бібліографічного опису ДСТУ 7.1–2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 7.80–2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.  Загальні вимоги та правила складання».

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю, без пропусків будь-яких елементів та скорочення назв. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

а) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (рекомендується для використання);

б) у хронологічному порядку.

Вибір способу здійснюється автором самостійно, не змінюється впродовж написання роботи і залежить від особливостей кваліфікаційної роботи та специфіки джерел.

Зразок оформлення списку використаних джерел наведений у додатку Л.

Примітка

1 Титульний аркуш Додаток Б Сторінки не нумеруються, але враховуються 2 Реферат Додаток В Сторінки не нумеруються, але враховуються 3 Завдання на дипломну роботу Додаток Г Сторінки не нумеруються, але враховуються 5 Зміст Додаток Д Сторінки не нумеруються, але враховуються 6 Перелік умовних позначень   Сторінки не нумеруються, але враховуються 7 Вступ   Нумерація починається з другої сторінки вступу 8 Основна частина     11 Висновки     12 Список використаних джерел Додаток Л Не менше ніж 70. На останній сторінці підпис автора і дата закінчення роботи 13 Додатки    

 

У конверт на форзаці кваліфікаційної роботи вкладається зовнішня рецензія на дипломну роботу (додаток К), відгук керівника дипломної роботи (додаток И), лист оцінювання (додаток С).

Зовнішня рецензія

Для одержання незалежного об’єктивного оцінювання кваліфікаційної роботи магістра здійснюється її зовнішнє рецензування.

Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і диференці­йоване оцінювання якості магістерської роботи.

У рецензії рецензент повинен:

1. Надати характеристику роботи в цілому та окремих його розділів, висвітлити актуальність теми, новизну запропо­нованих підходів до вирішення завдань. При цьому особливо відзначити розробки, що відрізняються самостійністю рішень, складністю реалізації, а також ті розділи, що вимагають доопрацювання.

2. Оцінити рівень загальноекономічної і спеціальної підготовки студента, його уміння самостійно використовувати одержані теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань. Відзначити ті розділи роботи, які підтверджують дослідницькі здібності студента.

3. Відзначити логічність і послідовність викладення матеріалу в магістерській роботі, використання новітніх досягнень науки у розробленні окремих частин роботи, економічне обґрунтування всіх прийнятих рішень.

4. Розглянути роботу з точки зору її актуальності та можливості використання результатів на практиці. Рекомендації рецензента можуть стосуватися як у цілому кваліфікаційної роботи, так і окремих її частин та розділів.

5. Дати загальну оцінку виконаної кваліфікаційної роботи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Рецензент підписує текст рецензії. Підпис рецензента завіряється та скріплюється печаткою підприємства (установи, організації). Зразок структури рецензії поданий у додатку К.

Таблиця 3 - Порядок встановлення відповідності оцінки

Шкала оцінювання ECTS Визначення Чотирибальна національна шкала оцінювання Рейтингова бальна шкала оцінювання
A Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100
B Вище середнього рівня з кількома помилками

4 (добре)

82≤ RD < 89
C Загалом правильна робота з певною кількістю помилок 74≤ RD < 81
D Непогано, але зі значною кількістю недоліків

3 (задовільно)

64≤ RD < 73
E Виконання задовольняє мінімальні критерії 60≤ RD < 63
FX Можливе повторне захисту роботи з доопрацюванням

2 (незадовільно)

35≤ RD < 59
F Необхідне опрацювання нової теми RD < 34

З урахуванням характеру кваліфікаційної роботи магістра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» із залученням до консультацій та процесу керівництва кваліфікаційною роботою фахівців кафедри міжнародних економічних відносин, оцінювання магістерської роботи студента здійснюється таким чином:

1) на етапі підготовки кваліфікаційної магістерської роботи до захисту – керівником від випускової кафедри на основі оцінок (балів), виставлених фахівцями цих кафедр (60 % загальної 100-бальної шкали оцінювання);

2) на етапі оприлюднення результатів дослідження і захисту кваліфікаційної роботи (40 % загальної 100-бальної шкали оцінювання).

При цьому максимальна кількість балів в процесі оцінювання повинна розподілятися за пропорціями, наведеними в табл. 4.

Підсумкову, диференційовану за обраними системами оцінку кваліфікаційної роботи визначає EК. Її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

Таблиця 4 - Структура оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи

Підрозділ Максимальна кількість балів, що може бути надана кафедрою в процесі підготовки кваліфікаційної роботи Максимальна кількість  балів, що може бути  надана кафедрою в процесі захисту кваліфікаційної роботи Загальна кількість балів
Кафедра міжнародних економічних відносин  60 40  100

 

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості кваліфікаційної магістерської роботи:

 

1) змістовні аспекти роботи:

- актуальність обраної теми дослідження;

- спрямованість кваліфікаційної роботи на розроблення реальних практичних рекомендацій;

- відповідність логічної побудови кваліфікаційної роботи до поставлених цілей і завдань;

- широта та адекватність методологічного та діагностичного апарату;

- наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- ступінь самостійності проведення дослідження;

- розвиненість мови кваліфікаційної роботи та її загальне оформлення;

2) якість захисту роботи:

- уміння стисло, послідовно й чітко викладати сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента;

- володіння культурою презентації.

Основні умови одержання диференційованих оцінок (балів) під час підготовки і захисту магістерської роботи наведені в табл. 5–8.

 

Таблиця 5 - Оцінювання керівником та рецензентів кваліфікаційної магістерської роботи

Критерій оцінювання Кількість балів

1. Оцінювання змістовних аспектів керівником кваліфікаційної магістерської роботи

Загальний рівень розкриття теми в кваліфікаційній магістерській роботі 15
Теоретична цінність одержаних результатів 10
Практична цінність одержаних результатів, зокрема наявність апробації результатів кваліфікаційної магістерської роботи 10
Наявність логічної послідовності та наукового стилю викладення матеріалу дослідження 5

2. Оцінювання організаційних аспектів керівником кваліфікаційної магістерської роботи

Додержання графіка виконання кваліфікаційної магістерської роботи 5
Відповідність кваліфікаційної магістерської роботи до вимог нормоконтролю 5
3. Результат зовнішнього рецензування кваліфікаційної магістерської роботи 5
4. Оцінювання реферування іноземних літературних джерел мовою оригіналу (додаток Б) 5
Разом 60

Таблиця 6 - Загальні критерії оцінювання якості підготовки кваліфікаційної       магістерської роботи

Пор. номер Об’єкт оцінювання Максимальна кількість балів Критерій оцінювання
1. Графік виконання кваліфікаційної магістерської роботи 5 балів За недодержання графіка на певному етапі (затвердження теми, подання розділів та кваліфікаційної роботи в цілому на перевірку) знижується оцінка на визначену кількість балів
2. Загальний рівень розкриття теми в кваліфікаційній магістерській роботі 15 балів Робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.
3. Теоретична цінність одержаних результатів 10 балів Глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, відсутність прототипів роботи, відображення дискусійних питань, загальний рівень опрацювання джерел, рівень узагальнення існуючих теоретичних підходів, методів та методик
4. Практична цінність одержаних результатів, зокрема, наявність апробації результатів кваліфікаційної магістерської роботи 10 балів Наявність практичного значення роботи: використання сучасних та оригінальних методів дослідження, рівень достовірності обґрунтування, глибина аналітично-діагностичного вивчення стану прояву проблеми, відсутність помилок у розрахунках, актуальність зібраних і проаналізованих даних, самостійність виконаних розрахунків, глибина практичного аналізу проблеми, обґрунтованість й практичність висновків та пропозицій.  Наявність довідки про апробацію резуль­татів магістерської роботи, тез доповіді на конференцію або опублікованої наукової статті, виступу на конференції або захищеної наукової роботи
5. Наявність логічної послідовності та наукового стилю викладення матеріалу дослідження 5 балів  Володіння літературною мовою і професійною термінологією, вміння логічно, аргументовано викладати результати досліджень і розробок
  6.     Відповідність оформлення до державних стандартів та вимог методичних рекомендацій (за результатами нормоконтролю) 5 балів Зауваження до оформлення кваліфікаційної магістерської роботи відсутні – 5 балів. Наявні неістотні зауваження до оформлення кваліфікаційної магістерської роботи – 4 бали. В оформленні роботи є окремі недоліки, зокрема мовні – 3 бали. В оформленні роботи є недоліки, недостатня кількість бібліографічних джерел, є мовні помилки – 2 бали. В оформленні роботи є істотні недоліки та порушення мовного режиму – 0 балів.

Продовження таблиці 6

Пор. номер Об’єкт оцінювання Максимальна кількість балів   Критерій оцінювання
7. Наявність позитивної зовнішньої рецензії 5 балів За умови наявності позитивної рецензії студент одержує: - 5 балів, якщо робота оцінена рецензентом на «відмінно»; - 4 бали, якщо робота оцінена рецензентом на «добре»; - 3 бали, якщо робота оцінена рецензентом на «задовільно»; - 0 балів, якщо рецензія негативна
8. Загальне оцінювання роботи керівником та рецензентом 55 балів Відповідно до деталізованих критеріїв оцінювання (див. табл. 7)
9. Оцінювання реферування іноземних літературних джерел мовою оригіналу 5 балів Відповідно до критеріїв оцінювання, розроблених кафедрою іноземних мов

Таблиця 7 - Загальна шкала оцінювання якості підготовки кваліфікаційної магістерської роботи керівником від кафедри міжнародних економічних відносин

Оцінка за системою ECTS Оцінка за 5-бальною шкалою Кількість балів Якісний критерій оцінювання знань
А 5 36–40 Кваліфікаційна магістерська робота бездоганна: висока якість викладення теоретичного матеріалу, наявність аналізу альтернативних теоретичних поглядів, авторського узагальнення наукової думки, високий рівень інформаційного забезпечення, обґрунтовані висновки суттєві та самостійні, містить елементи новизни, має практичне значення. Кваліфікаційна робота написана самостійно, зміст повністю відповідає назві, поставленій меті та завданням. Усі поставлені дослідницькі завдання виконані ґрунтовно. Глибоко і всебічно проаналізовані наукові джерела. Належний рівень логічності та доказовості викладення матеріалу, наявність самостійних міркувань і висновків. Робота містить необхідні структурні частини, витримані усі вимоги до їх змісту
В 4 32–35 Тема кваліфікаційної магістерської роботи розкрита, але є окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела, відсутні авторські узагальнення, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації–замовника, висновки достатньо обґрунтовані. Кваліфікаційна робота написана самостійно, зміст відповідає назві, завдання виконані, й мета досягнута. Частина дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно. Глибоко проаналізовані наукові джерела. Належний рівень логічності та доказовості викладення матеріалу. Кваліфікаційна робота містить необхідні структурні частини, витримані усі вимоги до їх змісту
С 4 29–31 Тема кваліфікаційної магістерської роботи розкрита достатньо якісно, але були окремі недоліки принципового характеру: нечітко сформульовані мета, об’єкт, предмет дослідження, в теоретичній частині неповністю проведений аналіз літературних джерел, відсутній аналіз альтернативних теоретичних поглядів та авторське узагальнення, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації–замовника або застарілі й сумнівні, висновки обґрунтовані недостатньо чітко.

Продовження таблиці 7

Оцінка за системою ECTS Оцінка за 5-бальною шкалою Кількість балів Якісний критерій оцінювання знань
      Кваліфікаційна робота написана самостійно. Зміст роботи відповідає темі дослідження. Частина дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно. Належний рівень логічності та доказовості викладення матеріалу, у ряді випадків відсутні самостійні міркування і висновки. Робота містить необхідні структурні частини, витримані вимоги до їх змісту. Достатньо проаналізовані наукові джерела
D 3 26–28 Тема кваліфікаційної магістерської роботи в основному розкрита, але є недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета дослідження, визначення об’єкта, предмета дослідження некоректні, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиць, графіків, схем) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що розміщені в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо. В оформленні роботи є незначні помилки. Кваліфікаційна робота написана самостійно. Зміст роботи має незначні відхилення від теми дослідження. Переважна більшість дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно. Слабка доказовість чи нелогічність викладення матеріалу, у ряді випадків відсутність самостійних міркувань і висновків. Аналіз наукових джерел не повною мірою відбиває сучасний стан наукової розробки досліджуваної проблеми. Таблиці, рисунки або графіки не повною мірою відповідають до вимог їх змісту. Кваліфікаційна робота містить необхідні структурні частини, але витримані не всі вимоги щодо їх змісту
Е 3 20–25 Тема магістерської роботи в основному розкрита, але є недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета дослідження, визначення об’єкта, предмета дослідження є помилковим, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості (без нових статистичних і нормативних даних), добір інформаційних матеріалів (таблиць, графіків, схем) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що розміщені в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо або не випливають з дослідження

Продовження таблиці 7

Оцінка за системою ECTS Оцінка за 5-бальною шкалою Кількість балів Якісний критерій оцінки знань
      Переважна більшість дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно. Слабка доказовість чи нелогічність викладення матеріалу, у ряді випадків відсутні самостійні міркування і висновки
FX 2 15–24 Нечітко сформульована мета кваліфікаційної магістерської роботи, є грубі помилки у формулюванні об’єкта та предмета дослідження. Розділи логічно не пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності та глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Є грубі помилки в оформленні роботи. Кваліфікаційна робота виконана несамостійно або зміст роботи не відповідає темі дослідження, має істотні відхилення від теми дослідження. Переважна більшість дослідницьких завдань не виконана. Логічність і доказовість викладення матеріалу, самостійні міркування та висновки відсутні. Робота не містить усіх необхідних структурних частин, у додержанні вимог до їх змісту є значні порушення. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності та глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне
F 2 0–15 Не сформульована мета кваліфікаційної магістерської роботи, відсутнє визначення об’єкта та предмета дослідження. Розділи логічно не пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності й глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне і непереконливе. Є грубі помилки в оформленні. Кваліфікаційна робота виконана несамостійно або зміст роботи не відповідає темі дослідження, має істотні відхилення від теми дослідження. Переважна більшість дослідницьких завдань не виконана. Логічність та доказовість викладення матеріалу, самостійні міркування і висновки відсутні. Робота не містить усіх необхідних структурних частин, у дотриманні вимог до їх змісту є значні порушення

Таблиця 8 - Оцінювання якості захисту кваліфікаційної магістерської роботи

Критерій оцінювання Кількість балів
Теоретична та практична цінність результатів (коригувальний коефіцієнт – 2) 0–5
Презентація роботи (якість доповіді та роздаткового матеріалу) (коригувальний коефіцієнт – 2) 0–5
Відповіді на поставлені запитання, вміння проводити наукову дискусію (коригувальний коефіцієнт – 4) 0–5
Разом 0–40

 

У разі, якщо студент зробив доповідь англійською мовою, комісія може прийняти рішення відповідно до якості такої доповіді, оцінити захист додатковими 5 балами.

Зразок листа оцінювання кваліфікаційної роботи наведений у додатку С.

Оцінювання якості процесу підготовки і захисту кваліфікаційної роботи кафедрою іноземної мови здійснюється відповідно до внутрішніх положень та методичних розробок.

Приблизне співвідношення балів за обраними критеріями в межах обраної структури оцінювання наведено в табл. 9.

Студент, який при захисті кваліфікаційної магістерської роботи одержав незадовільну оцінку, відраховується з університету і йому видається академічна довідка. У разі, якщо захист кваліфікаційної магістерської роботи визнається незадовільним, екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюваннями, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою.

Студент, який не захистив кваліфікаційну магістерську роботу, допускається до повторного захисту впродовж трьох років після невдалого захисту. Студенту, який не захищав кваліфікаційну роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректором університету може бути продовжений термін навчання до наступного терміну роботи екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт, але не більше ніж на один рік.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про Освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3

2. Антонюк Л. Л. Методичні матеріали : курсова робота / Л. Л. Антонюк. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007. – 22 с.

3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. – Чинний з 2007.07.01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, 47 с. ; 29 см. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

4. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1-84. Нові правила бібліографічного опису / [О. Устіннікова, П. Сенько, С. Юлдашева, Н. Регідайло]. – Книжкова палата України, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.dgasa.dn.ua/ win/publish/ standarts/ dstu_gost_7.1_2006/dstu_gost_7.1_2006.htm.

5. Дзюба С. Г. Міжнародна економіка (євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів) : навч. посіб. / С. Г. Дзюба, І. Є. Подопріхіна /  – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2006. – 284 с.

6. Дипломна робота бакалавра: методичні рекомендації щодо написання та захисту /уклад. Л. І. Хомутенко / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»;. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 82 с.

7. Дипломна робота: методичні вказівки щодо написання та оформлення дипломних робіт для здобувачів другого (магістр) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання / укладачі: Л.В. Савош, Ю.Г. Фесіна. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 40 с.

8.Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf

9.Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf

 

Додаток А

(інформаційний)

Книга одного автора

1. Корнєєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку : монографія / В. В. Корнєєв. – Київ: Основа, 2007. – 192 с.

2. Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А. С. Філіпенко. – Київ : Знання, 2007. – 670 с.

Книга без автора

1. Фінансовий менеджмент : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Поддєрьогін. – Київ : КНЕУ, 2005. – 535 с.

2. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

Словники , довідники

1. Україна у цифрах у 2008 році : статистичний збірник / Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – 260 с.

2. Большой экономический словарь. 25 000 терминов / ред. А. Н. Азрилиян. – 6-е изд., доп. – Москва: Ин-т новой экономики, 2004. – 1 376 с.

Багатотомні видання

Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И. А. Бланк. – Київ :
Ника-Центр, 1999. – (Библиотека финансового менеджера) – Т. 1. – 592 с.


Дисертації, автореферати

1. Пластун О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва сфери матеріального виробництва : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Пластун Олексій Леонідович. – Суми, 2007. – 250 с.

 

 

Продовження додатку Л

2. Матвієнко П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.04.01 / Матвієнко Павло Володимирович. – К., 2004. – 19 с.


Стаття з журналу чи газети

1. Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2008. – № 2. – С. 37–45.

2. Станіславик О. В. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий ринок: проблеми та перспективи / О. В. Станіславик, О. С. Литвиненко // Економічний простір. – 2009. – № 24. – С. 138–143.

Складова частина книги

Школьник І. О. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку: у 2 т. / І. О. Школьник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.) : Т. 1. – Cуми, 2007. – 106–108.

Електронні ресурси

1. Юрченко В. В. Сучасні тенденції розвитку та гармонізації податкових систем країн Європейського Союзу. Вектори для України [Електронний ресурс] / В. В. Юрченко // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2651 . – Назва з екрана.

2. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 13.06.2010 № 327. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/B_zakon/Acts /2010/13072010_327.pdf.

 

Продовження додатка Л

3. Промислова політика: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minjust.gov.ua/file/23513. – Назва з екрана.

4. Global Development Finance 2009. Charting a Global Recovery, 2009 [Electronic resource] / The International Bank for Reconstruction and Development ; The World Bank. – 167 p. – Mode of access : http: www. worldbank.org.

 

 

 

 

 

 

 


Додаток М

(інформаційний)


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ

 

Таблиця 1.1 – Наявність іноземного капіталу в структурі власності вітчизняних компаній

Компанія Регіон Компанія-власник, пакет акцій, % Країна походження прямого власника
ВАТ «Південний ГЗК» Дніпропетровський 1) Acretrend Holdings Ltd, 22,17; Кіпр, 66,5 % акцій
ВАТ «Укрнафта» Київський 1) Bordo Management limited, 13,35; 2) Bridgemont Ventures Limited, 13,35 3) Littop Enterprises Limited, 13,35 Кіпр, 40,1 % акцій
ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Полтавський Defano Investments Ltd, 48,4 Кіпр, 48,4 % акцій
ВАТ «Північний ГЗК» Дніпропетровський MetalUkr Holding Limited, 60 Кіпр, 60 % акцій
ВАТ «Концерн Стирол» Донецький Ostchem Investments Limited, 90,3 Кіпр, 90,3 % акцій
ПФГ СКМ Донецький Ucomline Holding Ltd – Київ, 100 Кіпр, 100 % акцій
ВАТ «Дніпропетровський втормет» Дніпропетровський Interpipe Limited, 95,95 Кіпр, 95,99 % акцій

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ФОРМУЛ

 

«… Розрахунок впливу даного фактора на зміну розміру чистого прибутку описується формулою (3.1):

Методичні вказівки

щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційної магістерської роботи

для студентів денної форми навчання

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

 

Відповідальний за випуск В. М. Сергієнко

Редактор М. Я. Сагун

Комп’ютерне верстання В. І. Денисенка

 

Підп. до друку                   , поз.

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 4.19. Обл.-вид. арк. 6,27. Тираж  10 пр. Зам. №

Собівартість видання  грн  к.

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

 

Методичні вказівки

до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної магістерської роботи

для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
денної форми навчання

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

 

 

Укладачі                                                                                          Ю.М. Петрушенко

                                                                                                 Л. І. Хомутенко

                                                                                              

 

Суми

Сумський державний університет

2018


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

 

 Методичні вказівки

до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної магістерської роботи

для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

денної форми навчання

 

Суми

Сумський державний університет

2018ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 5

1.1. Кваліфікаційна магістерська робота, її мета та завдання. 5

1.2. Керівництво підготовкою кваліфікаційної магістерської роботи. 6

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 7

2.1. Етапи та графік виконання кваліфікаційної магістерської роботи. 7

2.2. Вибір і затвердження теми кваліфікаційної магістерської роботи. 7

2.3. Загальні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи. 8

2.4. Функції студента під час написання кваліфікаційної магістерської роботи………………………………………………………………………………………10

2.5. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБОТАХ………..11

3.РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ.. 14

4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 18

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 27

5.1. Загальні вимоги. 27

5.2. Правила оформлення таблиць. 28

5.3. Правила оформлення ілюстрацій. 30

5.4. Правила оформлення формул та рівнянь. 30

5.5. Правила оформлення додатків. 31

5.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 32

5.7. Правила оформлення списку використаних джерел. 33

5.8. Зшивання кваліфікаційної магістерської роботи. 34

6. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ кваліфікаційної МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 35

6.1. Список документів для допуску кваліфікаційної магістерської роботи до захисту..............................................................................................................................35

6.2. Відгук та оцінювання керівником кваліфікаційної магістерської  роботи ...................................................................................................................................35

6.3. Зовнішня рецензія. 36

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.. 37

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ та УМОВИ ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИПУСКНИКУ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 47

ДодаткИ.. 48

 

ВСТУП

 

Наукова діяльність у системі вищої освіти – це невід’ємна складова навчального процесу у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації. яка здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанов Кабінету Міністрів України.

Як форма підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» наукова діяльність у системі вищої освіти вміщує проведення оригінальних наукових досліджень та виконання кваліфікаційних випускних робіт. Самостійне виконання кваліфікаційної роботи, є невід’ємною частиною процесу підготовки магістрів зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Відповідно до реалізації ступеневості вищої освіти, що передбачає здобуття певного рівня освіти і кваліфікації, написання та захист кваліфікаційної магістерської роботи є завершальним етапом навчального процесу підготовки магістрів із спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Таким чином, кваліфікаційна робота магістра є важливим етапом у підготовці фахівців, завершальною ланкою в єдиній системі теоретичного і практичного навчання студента, в якій майбутній фахівець з міжнародних економічних відносин повинен продемонструвати ступінь своєї підготовленості за обраною спеціальністю, рівень загальної, наукової та професійної компетенції, творчий підхід до вирішення проблем у сфері міжнародної економічної діяльності. Магістерська робота виконується за формою, що відповідає певним рівням вищої професійної освіти для освітнього ступеня «магістр»  і є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною професійною спрямованістю.

Підготовкою до написання кваліфікаційної магістерської роботи є переддипломна практика. Магістерська робота повинна ґрунтуватися на достатньому обсязі фактичного матеріалу. Виконана кваліфікаційна робота магістра та її захист повинні довести, що студент оволодів методологією дослідження, у повному обсязі засвоїв теоретичний матеріал із міжнародних економічних відносин і здатний практично його використовувати у сфері міжнародної економічної діяльності; уміти послугуватися літературними джерелами, проводити узагальнення та робити висновки, користуватися економіко-математичними методами, аналізувати фактичний стан діяльності підприємства та його підрозділів.

Методичні вказівки мають на меті надати всебічну методично-консультативну допомогу студентам, сформулювати методичні поради та рекомендації для належного виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

1. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ
кваліфікаційної магістерської РОБОТИ


кваліфікаційна магістерська робота, її мета та завдання

Кваліфікаційна магістерська робота – самостійне дослідження, виконане студентом (слухачем магістратури) на завершальному етапі навчання в університеті, на підставі якої екзаменаційна комісія (ЕК) визначає рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації. Кваліфікаційна магістерська робота свідчить про рівень загальної та профільної підготовки студента як майбутнього фахівця з міжнародних економічних відносин, про його вміння самостійно опрацьовувати тему зі спеціальності.

Магістерська робота ґрунтується на теоретичних знаннях і практичних навичках, набутих студентом упродовж усього терміну навчання та самостійної науково-дослідної роботи, пов’язаної з розробленням конкретних виробничих, навчально-методичних, економічних, технічних, технологічних та інших завдань прикладного характеру.

Як теоретико-прикладне дослідження кваліфікаційна робота магістра повинна містити результати глибокого теоретичного осмислення актуальної організаційно-управлінської та економічної проблеми, обґрунтовані пропозиції практичного її вирішення, мати внутрішню єдність і засвідчувати особистий науковий і практичний внесок автора.

Метою підготовки кваліфікаційноїмагістерської роботи є:

-  поглиблення студентом теоретичних і практичних знань за обраною спеціальністю, формування умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;

-  оволодіння методикою теоретичних і експериментальних досліджень, закріплення навичок самостійної науково-дослідної роботи;

-  набуття практичного досвіду з аналізу одержаних результатів, формування власних висновків і пропозицій щодо об’єкта дослідження.

Магістерська робота студента повинна бути своєрідним підсумком його навчальної діяльності впродовж усього періоду навчання, а її рівень, змістовність, стилістика, актуальність теми і захист повинні підтвердити одержані знання і набуті практичні навички.

Виходячи з цього, основними завданнями кваліфікаційної роботи магістра є:

-  вивчення (поглиблення) та узагальнення теоретико-методологіч­них засад з обраного напрямку дослідження;

-  проведення всебічної діагностики ситуації із застосовуванням сучасного аналітичного інструментарію;

-   розроблення та оцінювання альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

- обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;

- апробація результатів дослідження;

- підготовка реферату за темою дипломної роботи;

- підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфічних рис.

Зміст кваліфікаційної роботи передбачає:

-  формулювання завдань виробничого, організаційно-управлінсь­кого, навчально-методичного, економічного і комерційного характеру, вичерпну характеристику об’єкта дослідження, аналіз стану вирішення виявлених проблем за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети дослідження;

-  самостійний аналіз методів дослідження, що застосовуються під час вирішення визначеної проблеми, викладення методики дослідження, його інформаційного та методичного забезпечення;

-  аналіз й узагальнення фактичного матеріалу, який використовується у процесі дослідження;

-  одержання результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення.

У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної роботи студент повинен довести:

- здатність творчо мислити;

- набуття навичок володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у роботі;

- здатність аналізувати одержані результати і робити висновки та пропозиції, уміння аргументовано їх захищати;

- уміння оцінювати можливості використання одержаних результатів у виробництві та науково-дослідній діяльності;

- уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в процесі здійснення досліджень та оформлення роботи.

З метою забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності при виконанні кваліфікаційних робіт автор кваліфікаційної роботи повинен дотримуватися етичних принципів та визначених правил і норм законодавства про авторське право, якими керуються учасники освітнього процесу під час навчання.

Магістерська робота повинна стати результатом закінченого дослідження, мати внутрішню цілісність і свідчити про те, що студент оволодів сучасними методами наукового пошуку й спроможний самостійно вирішувати поставлені завдання, які мають теоретичне та практичне значення.

 

Дата: 2018-12-28, просмотров: 29.