ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ І ДЖЕРЕЛ,

КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ.

 

Після складання плану роботи наступним етапом є вивчення й конспектування теоретичних джерел з теми дослідження. Якщо в роботі використовується фактичний матеріал, студент повинен зробити картотеку.

  Картки однієї картотеки повинні бути однакового формату. На картках записується матеріал дослідження в достатньо необхідному контексті, починаючи зі словополучення і закінчуючи абзацем. Явище, яке цікавить, обов'язково підкреслюється. У верхньому лівому кутку вказується досліджуване явище, а в нижньому правому кутку – умовною позначкою джерело: його автор, рік видання, номер сторінки: (Б.Шахматов, 1998:12)

    Наступним етапом є класифікація й систематизація відібраного фактичного матеріалу. На цьому етапі студенту необхідно з'ясувати особливості досліджуваних явищ, їх взаємозв'язок. Дуже важливим є порівняння одержаних даних з результатами аналогічних досліджень.Всі кількісні дані бажано зводити в таблиці, що забезпечує наочність викладання матеріалу. Бажано закінчити в основному підбір і класифікацію матеріалу, перш ніж писати Вступ, з метою виділити ті теоретичні проблеми, які будуть розглядатися в роботі.

4.  НАПИСАННЯ ПЕРШОГО ВАРІАНТУ (ЧЕРНЕТКИ) ТЕКСТУ

РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ІЇ ОФОРМЛЕННЯ

 

Курсова робота виконується під керівництвом викладача, який визначає студентові час для проведення консультації під час написання роботи.

 Обсяг курсової роботи - поряд одного авторського аркуша, тобто 25 - 30 сторінок тексту на листах формату А-4. Текст повинний бути розташований з дотриманням на таких полях: знизу - 2,5 см., зверху - 2,5 см., зліва - 2,5 см, справа - 1 см. Текст повинний бути надрукований через 2 інтервали на друкарській машинці з розташуванням до 64 ударів на рядок і з наявністю до 30 рядків на листі, або надрукований на комп'ютері, наприклад, у текстовому редакторі «WORD» 14 шрифтом із 1,5 інтервалом, або написаний від руки перебірливим почерком без виправлень через «зебру», на якій є до тридцятьох рядків. Курсова робота повинна бути підписана автором і датована.

    Робота вкладається в обкладинку (папку) і має титульну сторінку, яка оформлюється за єдиним зразком (див. додаток ).   Кожна глава (розділ) повинна починатися з нової сторінки. Викладанню зміста передує назва глави (розділу). Наприклад:                        

     Глава 1. Методологічні основи дослідження активної професійної позиції.

Розділ 1. Активна професійна позиція як складова частина соціальної активності особистості.

В кінці роботи наводиться список використаної літератури, який оформлюється згідно з встановленими стандартами. Список літератури розташовується в суворому алфавітному порядку, праці одного автора розтошовуються в хронологічному порядку. Наприклад: Хмелюк Р.И. Формирование гражданской зрелости студенческой молодежи. - Киев: Высшая школа, 1978. - 111 с.

   (Вказуються прізвище та ініціали автора, назва праці, місто видання,    видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.) В списку літератури джерело вказується тією мовою, якою воно видане. Якщо робиться посилання на статтю в журналі, в списку літератури це оформлюється за зразком:

       Божович Л.И. Психологические закономероности формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии, 1976. -№6.-С.5-53.

(Вказується прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу, рік видання, номер; сторінки статті вказуються великою літерою С.)

На початку роботи зразу за титульною сторінкою розташовується Зміст, в якому відображена композиція роботи: вказані назви глав і розділів роботи, проставлені відповідні сторінки. Перша сторінка - Зміст - не нумерується . В Додаток виносяться різноманітні таблиці, схеми, графіки, які суттєво не впливають на розкриття досліджуваної проблеми.

Дата: 2019-02-02, просмотров: 28.