Перелік завдань та ТЕМИ               контрольних робіт

Для студентів заочного відділення

Курс, 4 семестр

 

 

ВИТЯГ

з робочого навчального плану

Спеціальність 081 «Право»

 

Курс 4 семестр

 

№ п/п Дисципліна Форма контролю
1 Державне право зарубіжних країн залік
2 Кримінальне право екзамен – к/р
3 Політологія екзамен
4 Трудове право екзамен-к/р
5 Фінансове право залік
6 Цивільне право екзамен-курсова робота

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ РЕЄСТРУЮТЬСЯ В ДЕКАНАТІ                                 ЗА МІСЯЦЬ ДО ПОЧАТКУ СЕСІЇ                                                                                 (КАБІНЕТ № 4, 1 ПОВЕРХ)

На сайті iivt.org.ua  знаходиться бібліотека ІІВТ.

В ній надані організаційно-методичні вказівки щодо вивчення дисциплін (плани семінарських занять, питання складання іспитів, заліків, список рекомендованої літератури тощо) ПАРОЛЬ - iivt1

Методичні рекомендації з написання контрольних робіт.

              Мета контрольної роботи - допомогти студентам глибше засвоїти найбільш важливі питання теорії держави і права, перевірити їх вміння самостійно викладати теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним матеріалом, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодавство. Завдання контрольного підсумку – перевірити, наскільки студенти засвоїли знання, що будуть їм необхідні не тільки для більш глибокого засвоєння ряду інших правових дисциплін, а й для успішного здійснення професійної діяльності в майбутньому.

            Перш ніж приступити до написання контрольної роботи, необхідно уважно вивчити відповідні розділи в підручниках і необхідну основну і спеціальну літературу. Треба уважно ознайомитися з чинним законодавством з цього питання і практикою його застосування.

            Найбільш поширенною помилкою при написанні контрольних робіт є механічне переписування тексту учбової, спеціальної або довідкової литератури. Студенти мають з”ясувати суть проблем, що досліджуються в контрольній роботі, і потім самостійно викласти їх.

          Тексту контрольної роботи повинен передувати детально розроблений план. Складаючи його, потрібно керуватися зразком плану, що рекомендується до кожної теми. Однак він може бути доопрацьований, в нього можуть вноситися необхідні уточнення і зміни. Важливо, щоб зміст роботи відповідав плану.

     Викладання матеріалу має закінчуватись самостійним висновком. В кінці роботи необхідно вказати перелік використаної літератури, починаючи із законодавчих актів, в алфавітному порядку.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

1. Поняття конституційного (державного) права зарубіжних країн.

2. Предмет та метод конституційного права зарубіжних країн.

3. Конституційно-правові норми і співвідношення в зарубіжних країнах.

4. Суб'єкти і об'єкти конституційного права в зарубіжних країнах.

5. Система конституційного права зарубіжних країн.

6. Основні інститути і джерела конституційного права зарубіжних країн.

7. Закони як основні джерела конституційного права зарубіжних країн.

8. Поняття і сутність конституції як основного джерела права.

9. Види конституцій в зарубіжних країнах.

10. Основні риси і особливості Конституції зарубіжних країн.

11. Форма і структура Конституцій зарубіжних країн.

12. Порядок прийняття,;внесення змін та доповнень.до конституцій в зарубіжних країнах.

13. Інститути охорони Конституцій в зарубіжних країнах.

14. Поняття та розвиток конституціоналізму в зарубіжних країнах.

15. Основні проблеми та напрямок сучасного конституціоналізму.

16. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина в зарубіжних країнах.

17. Інститут громадянства в зарубіжних країнах.

18. Статус іноземців і біженців в зарубіжних країнах.

19. Конституційно-правове регулювання прав народу, нації та інших верств населення в зарубіжних країнах.

20. Основні громадські (особові) права і свободи людини.

21. Основні політичні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в зарубіжних країнах.

22. Основні соціально-економічні права людини і громадянина в зарубіжних країнах.

23. Основні культурні, екологічні і інші права людини і громадянина в зарубіжних країнах.

24. Конституційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах.

25. Конституційний устрій в зарубіжних країнах.

26. Конституційна основа громадського устрою в зарубіжних країнах.

27. Поняття, форми держави в зарубіжних країнах.

28. Форми державного правління в зарубіжних країнах.

29. Форми державного (територіально-політичного) устрою в зарубіжних країнах.

30. Конституційно-правова основа зарубіжного федералізму.

31. Форми державного (політичного) режиму в зарубіжних країнах.

32. Народовладдя в зарубіжних країнах та його основні правові форми.

33. Поняття та види референдумів в зарубіжних країнах.

34. Порядок проведення референдумів і юридична сила рішення, прийнятих ними.

35. Поняття та особливості виборчого права і виборів в зарубіжних країнах.

36. Основні виборчі принципи та виборчі цензи в зарубіжних країнах.

37. Виборче законодавство - порядок проведення виборів в зарубіжних країнах.

38. Основні виборчі системи (мажоритарна і пропорційна) в зарубіжних країнах.

39. Конституційно-правовий механізм державної влади в зарубіжних країнах.

40. Система конституційно-правовій статус органів державної влади в зарубіжних країнах.

41. Парламент і парламентаризм в зарубіжних країнах.

42. Склад парламенту і порядок його формування в зарубіжних країнах.

43. Структура і органи парламенту в зарубіжних країнах.

44.

 

45. Конституційні повноваження парламенту (його органів) в зарубіжних країнах.

46. Правовій статус депутатів в зарубіжних країнах.

47. Законодавчий процес в зарубіжних парламентах.

48. Склад парламенту і порядок його формування в зарубіжних країнах.

49. Структура і органи парламенту в зарубіжних країнах.

50. Склад парламенту і порядок його формування в зарубіжних країнах.

51. Структура і органи парламенту в зарубіжних країнах.

52. Конституційні повноваження парламенту (його органів) в зарубіжних країнах.

53. Правовій статус депутатів в зарубіжних країнах.

54. Законодавчий процес в зарубіжних парламентах.

55. Форми парламентського контролю в зарубіжних країнах.

56. Порядок діяльності (регламенти) парламентів в зарубіжних країнах.

57. Конституційно-правовий статус голови держави в зарубіжних країнах.

58. Правове положення монархії як глав держав.

59. Порядок обрання і правовій статус президентів в зарубіжних країнах.

60. Повноваження глави держави в області зовнішніх і внутрішніх відношень.

61. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах.

62. Порядок формування уряду в зарубіжних країнах.

63. Повноваження уряду в зарубіжних країнах.

64. Підконтрольність і відповідальність уряду перед парламентом.

65. Державний апарат і система органів виконавчої влади в зарубіжних країнах.

66. Конституційно-правова основа державної служби в зарубіжних країнах.

67. Конституційно-правовий статус органів судової влади і конституційної юстиції в зарубіжних країнах.

68. Конгрес США.

68: Президент США і органи виконавчої владні.

69. Загальна характеристика Конституції (актів конституційного змісту) Великобританії.

70. Конституційний устрій Великобританії.

71. Парламент Великобританії.

72. Глава держави і органи виконавчої влади Великобританії.

73. Загальна характеристика конституції Французької республіки.

74. Конституційний устрій Франції.

75. Парламент Франції.

76: Президент і уряд Франції

77. Загальна характеристика основного закону Німеччині.

78. Конституційний устрій Німеччині.

79. Німецький федералізм.

80. Парламент Німеччині.

81. Глава держави і уряд Німеччині.

82. Загальна характеристика конституції Китаю.

83. Конституційний устрій Китаю.

84. Парламент Китаю.

85. Глава держави і уряд Китаю.

86. Загальна характеристика Конституції Бразилії.

87. Конституційний устрій Бразилії.

88. Глава держави і уряд Бразилії.

89. Загальна характеристика Конституції Японії.

90. Конституційний устрій Японії.

91. Парламент Японії.

92: Глава держави і уряд Японії.

93. Загальна характеристика Конституції Російської1 Федерації.

94. Конституційний устрій Російської Федерації.

95. Національні збори (парламент) Російської Федерації.

96. Глава держави (президент) і уряд Російської Федерації.

97. Органи судової влади і місцевого самоуправління Російської Федераці.


 


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

 

1. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

2. Мотив та мета злочину, їх значення для індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання.

3. Діяння, пов'язане з ризиком.

4. Об'єкт злочину та його види.

5. Поняття та ознаки добровільної відмови від вчинення злочину, її відмінність від дієвого каяття.

6. Призначення покарання за сукупністю вироків.

7. Класифікація злочинів у науці кримінального права і кримінальному законодавстві.

8. Поняття суспільно-небезпечного діяння та його ознаки.

9. Виконання наказу або розпорядження.

10. Поняття кримінального права,' його предмет та система.

11. Поняття та види єдиного злочину. !;-Л!

12. Фізичний або психічний примус.

13. Поняття та ознаки суб'єктивної сторони злочину.

14. Відповідальність неповнолітніх та її особливості у кримінальному праві.

15. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

16. Тлумачення кримінального закону та його види.

17. Юридичні та фактичні помилки в кримінальному праві.

18. Давність виконання обвинувального вироку.

19. Затримання особи, що вчинила злочин.

20. Випадок (казус) та його відмінність від злочинної недбалості.

21. Ціль покарання по кримінальному законодавству України.

22. Наука кримінального права, її зміст та задачі.

23. Поняття та види причетності до злочину.

24. Поняття та види звільнення від відбування покарання.

25. Поняття та види стадій скоєння злочину.

26. Злочинна самовпевненість.

27. Поняття кримінального покарання та його ознаки,

28. Дія кримінального закону у часі.

29. Осудність як ознака суб'єкта злочину.

30. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м'яким.

31. Поняття та види суспільно небезпечних наслідків злочинів.

32. Ексцес виконавця.

33. Поняття та види обставин, які пом'якшують відповідальність.

34. Дія кримінального закону у просторі.

35. Поняття та ознаки підготовки до скоєння злочину.

36. Амністія та помилування.

37. Поняття та види спеціального суб'єкту злочину.

38. Поняття місця вчинення злочину.

39. Позбавлення права займати певні посади та займатися певною діяльністю.

40. Поняття причинного зв'язку та його значення у кримінальному праві.

41. Вік кримінальної відповідальності.

42. Загальні засади призначення покарання.'1

43. Види диспозицій статей особливої частини Кримінального кодексу.

44. Форми співучасті.

45. Обмеження волі.


46. Поняття та ознаки суб'єкта злочину.

47. Загальна характеристика діючого кримінального законодавства України.

48. Штраф.

49. Злочинна недбалість.

50. Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві.

51. Позбавлення волі.

52. Структура статей особливої частини КК.

53. Поняття кримінально-правової бездіяльності та її ознаки. Умови відповідальності за злочинну бездіяльність.

54. Службові обмеження для військовослужбовців.

55. Суспільна небезпечність, як ознака злочину.

56. Поняття множинності злочинів.

57. Виправні роботи.

58. Структура та система кримінального закону.

59. Поняття та види замаху на скоєння злочину.

60. Погашення та зняття судимості.

61. Умисел та його види.

62. Рецидив злочину та його види.

63. Позбавлення військового спеціального звання, чина, рангу, кваліфікаційного класу.

64. Поняття необхідної оборони у кримінальному праві.

65. Співучасть у злочині зі спеціальним суб'єктом.

66. Арешт.

67. Поняття   предмета злочину та його співвідношення з об'єктом кримінально-правової охорони.

68. Організатор скоєння злочину.

69. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

70. Поняття принципів кримінального права та їх класифікація.

71. Поняття та види повторності злочинів.

72. Значення особистості злочинця при призначенні покарання.

73. Поняття вини в кримінальному праві.

74. Спосіб, засоби, обставини, місце та час скоєння злочину як ознаки об'єктивної сторони злочину, їх значення.

75. Громадські роботи.

76. Поняття кримінальної відповідальності.

77. Підбурювач як вид співучасті.

78. Підстави й умови звільнення від відбування покарання з випробуванням.

79. Необережність та її види.

80. Підстави кримінальної відповідальності.

81. Конфіскація майна.

82. Поняття та ознаки злочину.

83. Пособник як вид співучасті у скоєнні злочину.

84. Давність притягнення до кримінальної відповідальності.

85. Поняття та ознаки об'єктивної сторони злочину.

86. Підбурювач до скоєння злочину.

87. Поняття та види обставин, які обтяжують покарання.

88. Поняття кримінального закону, його специфіка, риси та значення.

89. Поняття умислу у кримінальному праві.

90.Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності.

 

 
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

  1. Об’єкт і предмет політології, її взаємодія з іншими науками
  2. Методологія політології. Її функції та завдання
  3. Суть політики
  4. Політична думка Стародавнього Сходу
  5. Античні політичні вчення (Греція, Рим)
  6. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя
  7. Загальна характеристика політичної думки епохи Відродження
  8. Політичні вчинення епохи Реформації
  9. Вчення про політику Н.Макіавеллі
  10. Політичні ідеї європейського соціалізму (XVI-XVII ст. ст.)
  11. Теорії природного природного права та суспільного договору
  12. Раціоналістичне трактування політики французькими просвітниками
  13. Політичні вчення в США у період боротьби за незалежність
  14. Політико-правові вчення в Німеччині в XVIII-XIX ст.ст.
  15. Пам’ятки політичної думки Київської Русі
  16. Українська політична думка козацько-гетьманської доби
  17. Поняття, структура, типологія політичних систем
  18. Поняття демократії як способу функціонування політичної системи
  19. Виникнення та етапи розвитку демократії
  20. Сучасні концепції демократії
  21. Принципи та основні ознаки демократії
  22. Розвиток демократії у сучасній Україні
  23. Поняття держави, теорії її виникнення
  24. Основні ознаки, функції держави
  25. Форми державного устрою та державного правління
  26. Концепція правової держави
  27. Концепція соціальної держави
  28. Сутність політичного режиму та його типи
  29. Характерні риси демократичного, авторитарного та тоталітарного режимів
  30. Політичний режим сучасної України
  31. Поняття, природа, риси політичної влади
  32. Походження та сутність політичних партій
  33. Функції політичних партій
  34. Типи політичних партій
  35. Партійні системи
  36. Становлення партійної системи незалежної України
  37. Правовий статус політичних партій в Україні
  38. Поняття ідеології, її цінності. Суспільна роль ідеології
  39. Анархізм як політична концепція
  40. Соціально-політичні ідеї та цінності консерватизму
  41. Лібералізм як теорія та ідеологія
  42. Політична доктрина соціалізму
  43. Сучасні світові ідеології (фемінізм, націоналізм, енвайронменталізм, ісламізм та ін.)
  44. Співвідношення політики та моралі як регуляторів суспільного життя
  45. Теоретичні підходи до проблеми поєднання політики та моралі
  46. Свобода віросповідання як одна із найважливіших свобод людини
  47. Специфіка взаємодії політики та релігії. Суспільно-політична діяльність Церкви
  48. Політичне життя і церква в Україні
  49. Основні положення сучасної теорії конфліктів
  50. Сутність політичного конфлікту
  51. Типологія політичних конфліктів
  52. Стилі поведінки у конфліктній ситуації. Шляхи, способи розв'язання політичних конфліктів
  53. Поняття виборів, їх види
  54. Абсентеїзм і його причини
  55. Виборча система: поняття, основні типи
  56. Порівняльний аналіз основних різновидів виборчих систем
  57. Виборча система України. Основні етапи її трансформації
  58. Формування і розвиток політичної думки з проблем міжнародних відносин
  59. Поняття міжнародних відносин
  60. Міжнародна політика: суть, цілі, функції
  61. Україна на міжнародній арені
  62. Воєнна політика. Воєнна політика України
  63. Політична глобалістика: предмет, структура, категорії
  64. Глобальні проблеми сучасності (політичні аспекти)
  65. Глобальна проблема підтримки миру на планеті та політичні шляхи її розв’язання
  66. Глобальна проблема подолання відсталості та політичні шляхи її розв’язання
  67. Глобальна демографічна проблема та політичні шляхи її розв’язання.
  68. Глобальна екологічна проблема та політичні шляхи її розв’язання.
  69. Об’єкти, джерела та показники легітимності політичної влади.
  70. Особливості політичної системи України.
  71. Політична партія: визначення, історія виникнення.
  72. Політичні рухи: визначення, відмінність від політичних партій
  73. Класифікація політичних партій.
  74. Політична ідеологія: поняття, функції

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ

« ТРУДОВЕ ПРАВО»

1. Конституція України і трудові правовідносини

2. Поняття і система трудового права як галузь права і науки

3. Предмет і метод трудового права

4. Функції трудового права і його відмежування від цивільного й адміністративного

5. Поняття і основні принципи трудового права

6. Єдність і диференціація правового регулювання праці

7. Кодекс про працю України (загальна характеристика)

8. Загальне і спеціальне законодавство про працю

9. Розвиток законодавства України про працю

10. Права профспілок у регулюванні трудових відносин

11. Права профкому в регулюванні трудових відносин

12. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права

13. Громадяни(працівники) як суб’єкти трудового права

14. Власник підприємств як суб’єкт трудового права

15. Трудові колективи як суб’єкти трудового права

16. Правові гарантії для виборних профспілкових працівників

17. Поняття і правове значення колективного договору

18. Сторони, форма і зміст колективного договору
19. Основні розділи колективного договору
20. Додатки до колективного договору та їх правове значення
21. Сфера дії, сфера поширення і відповідальність за порушення колективного договору
22. Поняття, суб’єкти і зміст трудових правовідносин
23. Трудова право дієздатність суб’єктів правових дієвідносин

24. Колективні правовідносини в сфері трудового права
25. Підстави виникнення трудових правовідносин
26. Трудові та інші правовідносини в галузі суспільної організації праці
27. Поняття зайнятості і право громадян на зайнятість
28. Закон України про зайнятість населення (загальна характеристика)
29. Поняття і органи працевлаштування
30. Працевлаштування неповнолітніх
31. Поняття безробіття і правові гарантії безробітнім
32. Порядок розподілу молодих фахівців
33. Організація оплачуваних громадських робіт
34. Поняття і умови укладення трудового договору
35. Випробування при зарахування на роботу
36. Трудовий контракт і його застосування
37. Гарантії про прийняття на роботу жінок
38. Сторони трудового договору
39. Зміст і форма трудового договору
40. Строки трудового договору
41. Порядок оформлення трудового договору

42. Трудовий договір за сумісництвом
43. Тимчасовий і сезонний трудовий договір
44. Трудовий договір за конкурсом
45. Правове значення зміцнення умов трудового договору
46. Поняття і види переведень на іншу роботу
47. Строки випробування і їх правові наслідки
48. Тимчасові переведення і порядок їх запровадження
49. Постійні переведення і їх правове значення
50. Правова відмінність переведення від переміщення і відсторонення
51. Підстави припинення трудового договору
52. Припинення трудового договору за угодою його сторін
53. Особливості розірвання строкового трудового договору
54. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
55. Підстави і порядок звільнення працівника з ініціативи власника
56. Основні і додаткові підстави розірвання трудового договору

57. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників
58. Дисциплінарні звільнення з роботи і їх правові наслідки
59. Звільнення у зв’язку з невідповідністю працівника посаді, яку він обіймає
60. Роль профспілки у звільненні працівника з ініціативи власника
61. Додаткові підстави звільнення працівника з ініціативи власника
62. Особливості звільнення працівників за скороченням штату чи зменшенням історичних умов праці

63. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору
64. Правове значення і розміри вихідної допомоги
65. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового договору
66. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку
67. Поняття і види робочого часу
68. Види робочого тижня і їх запровадження

69. Спільні і відмінні ознаки скороченого і неповного робочого часу
70. Графіки змінності і гнучкі графіки роботи

71. Поняття режиму робочого часу і облік робочого часу
72. Особливості роботи напередодні святкових, неробочих днів і в нічний час
73. Правове регулювання надурочних робіт
74. Чергування на підприємстві і його правові наслідки
75. Поняття відпочинку і його види
76. Перерви протягом робочого дня, тижня
77. Вихідні, святкові і неробочі дні
78. Поняття і види відпусток
79. Право на відпустку і визначення її тривалості
80. Щорічна основна відпустка і її тривалість
81. Додаткові відпустки і порядок їх надання
82. Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку
83. Трудовий стаж і право на додаткову щорічну відпустку

84. Право на повну тривалість щорічної відпустки при настанні 6 місяців безперервної роботи

85. Черговість використання відпусток
86. Право на щорічну відпустку за бажанням працівника в зручний для нього час
87. Перенесення, поділ відпустки, відкликання з відпустки
88. Навчальні і творчі відпустки
89. Поняття, види і порядок надання соціальних відпусток
90. Правове забезпечення оплати відпусток (кошти на оплату, відрахування)

91. Компенсація при не використанні щорічної відпустки
92. Право і суб’єкти відпусток без збереження заробітної плати

93. Види органів по нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки
94. Поняття і форми оплати праці
95. Норми праці та їх юридичне значення
96. Тарифна система і її елементи
97. Поняття і види систем оплати праці
98. Відрядна система оплати праці і її різновиди
99. Середній заробіток і порядок його обчислення
100. Обмеження відрахувань із заробітної плати
101. Гарантійні виплати і доплати

103. Закон України про оплату праці (загальна характеристика)
104. Правові методи регулювання заробітної плати
105. Виплата заробітної плати: місце, строк, час
106. Поняття і правові методи забезпечення трудової дисципліни
107. Поняття і види дисциплінарної відповідальності
108. Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування
109. Заходи громадського впливу у забезпеченні трудової дисципліни
110. Поняття, види і відповідальність за прогул
111. Спеціальна дисциплінарна відповідальність і сфера її застосування
112. Правове регулювання заохочень за сумлінну працю
113. Інші правові заходи, що можуть застосовуватись до порушників трудової дисципліни
114. Поняття і правове значення матеріальної відповідальності

115. Підстави і умови матеріальної відповідальності
116. Види матеріальної відповідальності
117. Обмежена матеріальна відповідальність
118. Повна матеріальна відповідальність і випадки її застосування
119. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди
120. Підвищена матеріальна відповідальність і випадки її застосування

121. Порядок визначення заподіяної шкоди
122. Порядок відшкодування заподіяної шкоди
123. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові
124. Поняття охорони праці і правове забезпечення здорових і безпечних умов праці
125. Закон України про охорону праці (загальна характеристика)
126. Медичні огляди й інструктажі як правові заходи з охорони праці
127. Поняття, розслідування, реєстрація, оформлення і облік нещасних випадків
128. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
129. Правова охорона праці жінок
130. Правова охорона праці неповнолітніх
131. Охорона праці осіб з пониженою працездатністю

132. Види органів, що здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
133. Види відповідальності винних осіб у порушенні норм і правил з охорони праці
134. Правове забезпечення поєднання роботи з навчанням
135. Поняття, види і причини виникнення трудових спорів
136. Органи по розгляду індивідуальних трудових спорів

137. Правова організація і компетенція КТС
138. Види строків по розв’язанню трудових спорів
139. Види КТС і порядок їх створення

141. Прийняття рішень КТС і порядок їх виконання
142. Розгляд трудових спорів у судовому порядку
143. Трудові спори в порядку підлеглості

144. Колективні трудові спори(конфлікти) і органи по їх розв’язанню
145. Порядок обчислення строків, що виникають із трудових спорів
146. Співвідношення норм законодавства України про працю з міжнародно-правовими нормами про працю
147. Роль Міжнародної організації праці в регулюванні трудових відносин. Правове значення Конвенцій і Рекомендацій МОП у регулюванні праці

148. Значення керівних роз’яснень постанов Пленуму Верховного Суду України та Правових

позицій Верховного Суду України у вирішення трудових спорів.

149. Зарубіжний досвід щодо порядку розгляду трудових спорів.

150. Захист трудових прав громадян у Європейському суді з прав людини.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

1.Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. –

К. : Вікар, 2003. – 724 с.

2. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників : Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 р. за

№ 110 (зі змін. та доп.) // Бюл. законодавства і юрид. практики України. –2004. – № 1. – С. 313.

3. Кодекс законів України про працю // Відом. Верхов. Ради УРСР. –1971. – № 50. – Ст. 375.

4. Кодекс законів України про працю : наук.-практ. комент. / за ред. . І. Прокопенко. – Х. : Консум, 2003.

5. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Офіційний вісник України. − 2010. − № 72/1. − Ст. 2598.

6. Про відпустки : Закон України від 15.11.1996 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4 (зі змін. та доп.).

7. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 37. – Ст. 385 (зі змін. та доп.).

8. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490 (зі змін. та доп.).

9. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02.03.2000 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст.171.

10. Про зайнятість населення : Закон України від 01.03.1991 р. // Відомості Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170; Відомості Верхов. Ради України. – 1998. – № 11-12. – Ст. 44 (зі змін та доп.).

11. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 13. –Ст. 543. 84

12. Про колективні договори і угоди : Закон України від 01.07.1993 р.// Відомості Верхов. Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361 (зі змін. та доп.).

13. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 121 (зі змін. та доп.).

14. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21.03.1991 р. (зі змін. та доп.) // Відомості Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 21. – Ст. 252.

15. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. (в ред. від 21.11.2002 р.) // Відомості Верхов. Ради України. – 2003. – № 2. – Ст.10.

16. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України від 03.03.1998 р. // Там же. – 1998. – № 34. –Ст.357 (зі змін. та доп.).

17. Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 // Бюл. Зак-ва і юрид. практики України. – 2006. – № 2.

18. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 38. – Ст. 1889 (зі змін. та доп.).

19. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. 1965 – 1985. – К. : 1995. – Ч. 1. – С 31.

20. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р. № 14 //

21. Про трудові книжки працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 р. № 301 // Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – X. : Одіссей, 2004. – 848 с.

22. Прокопенко В. І. Трудове право України : підручник для студ. юрид. вищ. навч. зал. / В. І. Прокопенко. – 3-є вид., перероб. та доп. – Х. : Консул, 2002. – 528 с.

23. Трудовое право в вопросах и ответах : учебно-справочное пособие / Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. Н. Прилипко. – Х. : Одиссей, 2000. – 592 с. 85

24. Трудове право України : підручник / за ред. С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х., ФІНН, 2009. – 728 с.

25. Трудове право України : підручник / за ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К., КОО, 2000. – 564 с.13.2. Додаткова

26. Биба Н. М. Питання регулювання праці інвалідів в Україні / Н. М. Би-ба // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. ; відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад.. України, 2008. – Вип. 68. – С. 219–225.

27. Биба Н. М. Право на працю особи зі зниженою працездатністю / Н. М. Биба // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. ; відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 103. – С. 96–102.

28. Інструкція про службові відрядження в межах України  та за кордон : затв. наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р.; в ред. від 10.06.1999 р. № 146. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 26. – Ст. 1255 (зі змін. та доп. від 11.02.2003 р., 04.03.2003 р.).

29. Об условиях труда временных рабочих и служащих : Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.09.1974 г. // Ведомости Верхов. Совета СССР. – 1974. – № 40. – Ст. 662.

30. Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности

ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности : Постановление Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 28.12.1977 г. № 447/24 // Бюл. Госкомтруда СССР. – 1978. – № 4.

31. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 21. – Ст. 950.

32. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права : монографія / П. Д. Пилипенко. – Львів, 1999.

33. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій : затв. наказом Міністерства охорони 86

здоров'я України від 31.03.1994 р. № 45  (зі змін. та доп.) // Бюл.законодавства і юридич. практики України. – 1997. – № 11–12. – С. 716.

34. Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті  (найманні) на роботу працівників : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. № 170 // Зб. постанов Уряду України. – 1994. –№ 7. – Ст. 172 (зі змін. та доп.).

35. Положення про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, при найманні на роботу : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. № 203 // Зб. постанов Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121.

36. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій : затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.04.1993 р.

37. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 // Зб. постанов Уряду України. – 1996. – № 6. – Ст. 192.

38. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей : Закон України від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 173.

39. Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. // Офіційний Вісник України. – 2013. –№ 16. – Ст. 554.

40. Про порядок та умови суміщення професій (посад) : Постанова Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981р. № 1145. // ЗП СРСР. – 1982. – № 2. Ст. 7.

41. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 04.02.1994 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161 (зі змін. та доп.).

42. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р. // Відомості Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 46. – Ст. 617. 87

43. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 13 // Вісн. Верхов. Суду України (дод.). – 2000. – № 1. – С. 21.

44. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 // Там же. – 1993. – № 9. – Ст. 184.

45. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 28.02.1991р. (в ред. від 19.12.1991 р.) // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 13. –Ст. 178.

46. Про сумісництво посад і службу родичів в установах, підприємствах і організаціях усуспільненого сектора : Постанова РНК УРСР від 04.06.1933 р. (зі змін. від 03.11.1980 р.) // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1997. – № 11–12. – С. 312.

47. Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 р. № 597 // Там же. – 1995. – № 11. – Ст. 264 (зі змін. та доп.).

48. Прокопенко В. І. Власник і уповноважений ним орган як суб'єкти трудового права / В. І. Прокопенко // Право України. – 1994. – № 10. – С. 20–23.

49. Прокопенко В. І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи / В. І. Прокопенко // Право України. – 1999. – № 6. – С. 106–109.

50. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций : утв. Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам по согласованию с ВЦСПС (постановление от 20.07.1984 г. № 213) // Бюл.

Госкомтруда СССР. – 1984. – № 11.

51.. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект : монографія / Г. І. Чанишева. – Одеса : Юрид. літ., 2001. 88

52. Ярошенко О. М. Правосуб'єктність роботодавця та її зміст/ О. М. Ярошенко // Пробл. законності. – 2001. – Вип. 51. – С. 129–138.

53. Ярошенко О. М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України : монографія / О. М. Ярошенко. – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

 

 Дата: 2019-02-02, просмотров: 35.