ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТ З ДИСЦИПЛІНИ

« ТРУДОВЕ ПРАВО»

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРІАНТІВ (ЗА ПЕРШОЮ ЛІТЕРОЮ ПРІЗВИЩА)

 

А,Н, Є,Ю,Я 1 вар і ант;
Б, С, И 2 вар і ант;
В, У,Ф,Х 3 вар і ант;
Г, Р 4 вар і ант;
Д, Т 5 вар і ант;
Є, Л 6 вар і ант;
Ж, П, Щ 7 вар і ант.
З, М 8 вар і ант;
І, О 9 вар і ант;
К, Ц,Ч.Ш 10 вар і ант;

ВАРІАНТ № 1

1.Сфери суспільних відносин, що є предметом трудового права.

2. Компенсація за роботу в екстремальних кліматичних умовах.

3. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

 

ВАРІАНТ № 2

1. Система трудового права і законодавства про працю

2. Відпустки без збереження заробітної плати та практика застосування в Україні.

3. Визначення розміру шкоди та порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником

 

ВАРІАНТ № 3

1. Міжнародно-правове регулювання праці.

2. Особливості укладення трудового договору з тимчасовими та сезонними працівниками.

3. Відщкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах.

 

ВАРІАНТ № 4

1. Основні принципи трудового права України.

2. Суміщення та сумісництво у трудовому праві.

3. Практика відшкодування матеріальної та моральної шкоди працівнику в Україні.

 

ВАРІАНТ № 5

1. Поняття суб’єктів трудового права.

2. Випробування при прийнятті на роботу.

3. Практика відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього здоров’я або в разі їх смерті.

ВАРІАНТ № 6

1. Правове регулювання трудових відносин працюючих власників.

2. Особливості регулювання часу відпочинку жінок, молоді, осіб з сімейними обов’язками

3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, пов’язаних з виробництвом.

ВАРІАНТ № 7

1. Поняття колективного договору і угоди.

2. Системи оплати праці.

3. Види трудових спорів.

 

ВАРІАНТ № 8

1. Сторони колективного договору.

2. Індексація заробітної плати.

3. Строки вирішення індивідуальних трудових спорів.

 

ВАРІАНТ № 9

1. Поняття і значення трудового договору

2. Порядок виплати заробітної плати. Обмеження утримань із заробітної плати

3. Комісії по трудових спорах, їх компетенція.

 

ВАРІАНТ № 10

1. Види трудових договорів

2. Гарантії в оплаті праці.

3. Судовий порядок розгляду трудових спорів

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

« ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

1. Фінансова діяльність держави. Предмет та система фінансового права.

2. Предмет, метод і система фінансового права України.

3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

4. Фінансовий контроль в Україні .

5. Правове регулювання державних доходів.

6. Бюджетне право та бюджетний устрій в України.

7. Бюджетний процес в України.

8. Правове регулювання державних видатків в Україні.

9Предмет, методи і система фінансового права України.

10. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

11. Фінансовий контроль в Україні.

12. Правове регулювання державних доходів .

13. Бюджетне право та бюджетний устрій в України.

14. Бюджетний процес в України.

15Фінансова діяльність держави. Предмет та система фінансового права.

16. Предмет, метод і система фінансового права України.

17. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

18. Фінансовий контроль в Україні.

19. Правове регулювання державних доходів.

20. Бюджетне право та бюджетний устрій в України.

21. Бюджетний процес в України.

22. Правове регулювання державних видатків в Україні.

23.Правові основи державного кредиту.

24. Правові засади грошового обігу і розрахунків.

25. Правові засади валютного регулювання.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник /О.П.Орлюк. –

 К.: Юрінком Інтер,2010. – 808с.- Бібліогр. в кінці модулів;

2. Воронова Л.К.Фінансове право України: навч. посіб. / Л.К.Воронова, 

М.П.Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 395с.

3. Орлюк О.П. Банківське право навч. посіб. / О.П.Орлюк. – К. Юрінком

Інтер, 2006. – 392с.

4. Юрій С.І. Казначейська система / С.І.Юрій, В.І. Стоян, М.Й.Мац. Тернопіль:

Карт- бланк, 2002. – 590с.

5. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб.

і доп. – К.: Знання 2008. – 670с.

6. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс / М.П. 

Кучерявенко. – К.:- Правова єдність, 2008. – 701с.

7. Фінансове право України: Навчальний посібник/ За заг. ред.В.К. Шкарупи,    

Т.О.Коломоєць.– К. Істина, 2007.-256с.

8. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний

посібник.-К.:Алерта; КНТ, 2006.-376с.

 9. Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А.

Пригоцький ;за ред. В. К. Шкарупи. – К. : Знання, 2011. – 816 с.

ІІ. Нормативні акти:

1. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року). Київ. “Україна”.- 1996р.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р.(з наступними змінами і поповненнями).

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від від 07.12.1984р. (зі змінами).

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р.

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003р.

7. Митний кодекс України, прийнятий ВРУ 11.05.2012р.

8. Закон України вiд 20 травня 1999р. "Про Національний банк України” / “УК” 1 липня.-1999.

9. Закон України вiд 21 грудня 2000р. « Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. ” // “Урядовий кур”єр” № 33 від21 лютого 2001 року.

10. Закон України від 11.07.1996 «Про рахункову палату».

11. Закон України від 07.10.10 № 2591-VI "Про Кабінет Міністрів України"

12. Закон України від 05.07.12 № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

13. Закон України від 22.12.11 № 4235-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів".

14. Указ Президента України від 13 квітня 2011 року «Положення про Державну пробірну службу України».

15. Стандарт Рахункової палати "Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів" затверджений Постановою Колегії Рахункової палати від 27.12.2004р.

16. Інструкція Національного банку України з організації емісійно-касової роботи в установах банків України №1 від 7 липня 1994 р.

17. Положення про державну фінансову інспекцію України, затверджено Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 499/2011

18. Положення про Міністерство доходів і зборів, затверджено Указом Президента України від 18березня 2013 року N 141/2013

19. Постанова КМ України від 18.01.12 р. № 42 "Про утворення Центрального офісу з обслуговування великих платників податків"

20. Положення про Міністерство фінансів України : затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 р. № 446/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. Ст. 1254.

21. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою правління Національного банку України від 28 серпня 2001р. №369 // Офіційний вісник України №41, С. 165, стаття 1864 від 26.10.2001р.

22. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку від 22.12.2010р. № 1942, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.03.2011р. за № 268/19006 „Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та деривативів”

23. Наказ ДПС України від 27.08.12 №776 "Про розгляд скарг великих платників податків"

24. Розрорядження КМ України від 14.09.11 № 870-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною податковою службою".

25. Національний План дій на 2013рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затверджений Указом Президента України від 12.03.2013р.

26.  Положення про Державну казначейську службу України : затверджене Указом

Президента України від 13 квітня 2011 р. № 460/2011 // Офіційний вісник  

України. –2011. – № 29. – Ст. 1266.

Періодичні видання:

1. Бюлетень законодавства і юридичної практики України.

2. Бюлетень фінансово-податкового законодавства і практики його застосування. Офіційні матеріали Державної податкової служби України.

3. Бюлетень Міністерства Юстиції.

4. Казна України: Всеукраїнський науково-практичний журнал.

5. Фінансове право. Науковий журнал.

6. Фінансовий контроль: науково-практичний журнал.

7. Економіка. Фінанси. Право: науковий журнал.

8. Вісник податкової служби України.

9. Загальнонаціональна щотижнева газета "Юридичний вісник України".

10.Право України. Юридичний журнал, науково-практичне фахове видання.

 

Інформаційні ресурси

 

1. www.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України.

2. www.kmu.gov.ua-офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

3. www.nbuv.gov.ua- електронний каталог Національної бібліотеки України ім.

Вернадського.

4. www.library.ukma.kiev.ua-електронний каталог наукової бібліотеки НаУКМА.

5. www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - офіційний сайт Державної фінансової інспекції

України.

6.http://www.president.gov.ua/.-Президент України : офіційне інтернет-

представництво.

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ

 « ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО».

 

1. Предмет і метод цивільного права.

2. Принципи та функції цивільного права.

3. Джерела цивільного права.

4. Акти цивільного законодавства.

5. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин.

 6. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

7. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи.

 8. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною.

9. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою. 10. Фізична особа – підприємець.

11. Поняття та ознаки юридичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.

12. Організаційно-правові форми юридичних осіб.

13. Створення та припинення юридичних осіб.

14. Загальна характеристика та види підприємницьких товариств.

15. Загальна характеристика та види непідприємницьких товариств.

16. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

17. Речі як об’єкти цивільних прав, їх види.

18. Цінні папери як об’єкти цивільних прав (поняття, види, групи).

19. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

20. Поняття та види правочинів.

21. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

22. Форма правочину та правові наслідки її недодержання.

23. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочину.

24. Загальна характеристика оспорюваних правочинів.

25. Загальна характеристика нікчемних правочинів.

26. Поняття та види представництва.

 27. Представництво за довіреністю.

28. Здійснення суб’єктивних цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

29. Захист цивільних прав та інтересів (юрисдикційна та неюрисдикційна форми).

30. Цивільно-правова відповідальність (поняття, умови, форми та види).

31. Поняття та види строків і термінів. Порядок обчислення строків.

32. Позовна давність (поняття, види).

33. Початок перебігу позовної давності та наслідки її спливу.

34. Зупинення і переривання перебігу позовної давності.

35. Загальна характеристика речового права.

36. Загальна характеристика права власності (поняття, суб’єкти та об’єкти).

37. Зміст права власності. Здійснення та обмеження права власності.

38. Підстави та момент виникнення права власності.

39. Підстави припинення права власності.

40. Загальна характеристика та види права спільної власності.

41. Припинення права спільної власності.

42. Цивільно-правові засоби захисту права власності.

43. Загальна характеристика та види речових прав на чуже майно.

44. Поняття та види спадкування. Склад спадщини.

45. Відкриття спадщини. Час і місце.

46. Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування.

47. Заповіт (поняття, умови дійсності, форма, скасування і зміна, визнання заповіту недійсним).

48. Права заповідача.

49. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя.

50. Виконання заповіту.

51. Спадкування за законом.

52. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Відумерлість спадщини.

53. Спадковий договір.

54. Загальна характеристика права інтелектуальної власності (поняття, суб’єкти та об’єкти).

55. Загальна характеристика авторського права (поняття, суб’єкти та об’єкти).

56. Особисті немайнові та майнові права авторів. Строки чинності майнових авторських прав, правові наслідки їх спливу.

57. Загальна характеристика суміжних прав (поняття, суб’єкти та об’єкти).

58. Загальна характеристика патентного права (поняття, суб’єкти та об’єкти).

59. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування і торговельну марку.

 60. Захист прав інтелектуальної власності судом.

61. Поняття та види зобов’язань у цивільному праві. Підстави виникнення зобов’язань.

62. Поняття та принципи (загальні умови) виконання зобов’язань.

63. Забезпечення виконання зобов’язання. Поняття та види.

64. Неустойка та порука, як види забезпечення виконання зобов’язання.

65. Гарантія та завдаток, як види забезпечення виконання зобов’язання.

66. Застава та притримання як види забезпечення виконання зобов’язання.

 67. Припинення зобов’язання.

68. Правові наслідки порушення зобов’язання.

69. Відповідальність за порушення зобов’язання.

70. Цивільно-правовий договір (поняття, види, значення).

71. Зміст та стадії укладення цивільно-правового договору. Форма договору.

72. Зміна та розірвання договору.

73. Загальна характеристика та види договору купівлі-продажу.

74. Договір роздрібної купівлі-продажу та його види.

75. Договір дарування.

76. Договір ренти та його види.

77. Договір довічного утримання (догляду).

78. Договір найму (оренди) та його види.

79. Договір прокату.

80. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.

81. Договір найму (оренди) транспортного засобу.

82. Договір лізингу.

 83. Договір найму (оренди) житла. Оренда житла з викупом.

84. Договір позики. Загальна характеристика.

85. Поняття та види договору підряду.

86. Договір побутового підряду.

87. Договір будівельного підряду.

88. Договір про надання послуг.

89. Договір перевезення. Система транспортних договорів.

90. Договір транспортного експедирування.

91. Договір зберігання.

92. Договір складського зберігання.

93. Спеціальні види зберігання.

94. Договір доручення.

 95. Договір комісії.

96. Договір управління майном.

97. Поняття страхування. Форми та види страхування.

98. Договір страхування.

99. Договір позики. Особливості договору.

100. Кредитний договір.

101. Договір банківського вкладу.

102. Договір банківського рахунку.

103. Договір факторингу.

104. Поняття, форми та види розрахунків.

105. Ліцензійний договір .

106. Договір комерційної концесії.

107. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства.

108. Загальна характеристика недоговірних зобов’язань.

109. Зобов’язання, що виникають з публічної обіцянки винагороди (за результатами конкурсу, без оголошення конкурсу).

110. Зобов’язання, що виникають з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

111. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, а також у зв'язку з рятуванням майна фізичної або юридичної особи.

112. Загальна характеристика зобов’язань, що виникають внаслідок завдання шкоди.

113. Поняття моральної шкоди. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

114. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування (їх посадовою або службовою особою).

115. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

116. Відшкодування шкоди, завданої однією або кількома особами, які не досягли повноліття.

117. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

118. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

119. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

120. Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави

Дата: 2019-02-02, просмотров: 79.