Yes, they will. No, they will not/won't
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Питально-заперечні форми дієслова be у Present,
Past і Future Simple:

Час

Повна форма

Коротка (розмовна) форма

Present Simple

Am I not

Are you not

Is he not

 

a student?

Aren't you

Isn't he

a student?

Are they not

students?

Aren't they students?

Past Simple

Was I not

Were you not

a student?

Wasn't I

Weren't you

a student?

Were they not

students?

Weren't they students?

Future Simple

Will you not Will he not be a student? Won't you Won't he be a student?

Will they not

be students?

Won't they be students?

             

 

2. Дієслово have

1. Дієслово have може бути повнозначним, допоміжним, модальним.

 

2. Як повнозначне дієслово have вживається у значенні
мати, володіти, містити, дістати, одержати, зазнавати тощо:

 

Не has a lot of problems. She had a letter from him.   Не has a headache. Two weeks ago she had a baby. Він має багато проблем. Вона одержала від нього листа. У нього болить голова. Два тижні тому вона народила дитину.

 

3. У значенні мати дієслову have відповідає синонімічне словосполучення have got :

І have three sisters. I have got three sisters. У мене три сестри.

 

4. Але у вживанні have і have got є певні відмінності:

а) Дієслово have утворює питальну і заперечну форми за допомогою дієслова do / does / did :

Does he have any children? I don't have any meeting today. He didn't have holidays last year. Чи є у нього діти? У мене сьогодні немає ніяких зборів. У нього не було відпустки у минулому році.

 

б) Словосполучення have got утворює питальну і заперечну форми за допомогою дієслова have/has:

 

Has he got any children? I haven't got any meeting today. Чи є у нього діти? У мене сьогодні немає ніяких зборів.

в) Словосполучення have got у значенні мати не вживається у минулому часі, а дієслово have у цьому значенні вживається у минулому часі:

І had a meeting yesterday. У мене були вчора збори.

 

г) Якщо необхідно сказати про те, що ви маєте щось звичайно, часто, завжди, потрібно вживати дієслово have:

І always have homework at the weekends. He usually has his lectures on Mondays. Я завжди маю домашнє завдання на вихідні. У нього звичайно лекції по понеділках.

 

д) Дієслово have у сполученні з поданими нижче іменниками означає певні дії:

 

have breakfast/lunch/dinner/supper/a meal tea/coffee/a coke/a bear/a drink a wash/a bath/a shower/a shave a rest/a sleep/a dream a swim/a walk/a party/a ride a baby (народити дитину) a holiday/a good time/a pleasant evening a good day/a bad day/a day off a talk/a chat/a conversation/a word with someone a disagreement/a quarrel with someone/an argument a look at something

 

I have a bath every day. When do you have your breakfast? Я приймаю ванну кожного дня. Коли ти снідаєш?

Примітка. 1) Дієслово have у поданих вище виразах може вживатися в часах Continuous:

І am having my breakfast now. Я зараз снідаю.

5 Словосполучення have got у поданих вище виразах не вживається.

6. Як допоміжне дієслово have служить для утворення форм доконаних часів (Perfect) у поєднанні з дієприкметником минулого часу (Past Participle):

 

Не has worked in different countries. (Present Perfect) She was crying because she had had some bad news. (Past Perfect) They will have done their lessons by 5 o'clock. (Future Perfect) Він попрацював у різних країнах. Вона плакала, тому що одержала погані новини. Вони виконають домашнє завдання до п'ятої години.

 

6. Як модальне дієслово have у поєднанні з інфінітивом повнозначного дієслова виражає необхідність щось зробити, зобов'язання залежно від обставин або певних правил (частка to перед інфінітивом після have у цьому значенні зберігається):

 

Children have to go to school until they are sixteen. Діти повинні ходити до школи, поки їм не виповниться шістнадцять.

 

7. Форми дієслова have у Present, Past і Future Simple:Present Simple

 

Стверджувальна форма

Заперечна форма

Питальна форма

He She It has 's

a bath.

He She It does not doesn't

have a bath.

What

does he she it

have?

I We You They have 've I We You They do not don't do I we you they

 

Короткі відповіді на загальні запитання:

Do you have a bath?

Yes, I do. No, I do not/don't.

Does he have a bath?

Дата: 2018-11-18, просмотров: 206.