ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Звіт з практики захищається студентом керівнику практики від університету. Оцінка за практику вноситься до індивідуального навчального плану студента. При рецензуванні звіту вихідною кількістю балів за системою ECTS вважається 0.

Усі питання повинні бути з’ясовані студентом у процесі проходження практики зкерівником практики від підприємства (установи, організації) або наконсультаціях з керівником практики від кафедри.

Остаточна оцінка за звіт виставляється за результатами захисту.Під час захисту студент повинен показати здобуті знання та вміння,застосовувати їх під час відповіді на запитання.Звіт про проходження виробничої практики оцінюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням даних у національну шкалу та шкалу за системою ECTS.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100 А відмінно 
82-89 В

добре

74-81 С
64-73 D

задовільно

60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 


 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.1996 №254/96 – ВР// Відомості ВРУ – 1996 – № 30. 

2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

3. Про акціонерні товариства: Закон України (вiд 17.09.2008 № 514-VI) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=514-17

4.  Про банки і банківську діяльність: Закон України (від 07.12.2000 №2121- III зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

5. Про Національний банк України: Закон України (від 20.05.1999 №679- ХІV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=679-14

6. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України (від 10.12.1997 № 710/97-ВР) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0

7. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України (від 09.07.03 р. №1057/IV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1057-15

8. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України (від 12.07.2001 № 2658 – ІІІ) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14

9. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України / У.Я. Грудзевич (заг.ред.). — К. : УБС НБУ, 2007. — 222с.

10. Аналіз деятельности банков: Учеб. пособие / [И. К. Козлова, Т. А. Купрюшина, О. А. Богданкевич, Т. В. Немаева]; под общей ред. И. К. Козловой. – Мн.: Выш. шк., 2003. – 240 с.

11. Банківський менеджмент. Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

12. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. [За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с.

13. Гиляровская Л.Т. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов : учебное пособие для вузов : / Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. - СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2003 . - 239с.

14. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління Національного банку України 15.09.2004 № 435 // www. rada. kiev. ua.

15. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджена постановою Правління НБУ №495 від 20.10.2004 р. // www. rada. kiev. ua.

16. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена постановою Правління НБУ № 355 від 20.08.2003 р. // www. rada. kiev. ua.

17. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 // Документ z0841-01, редакцiя вiд 13.02.2008, чинний; доступний з офіційного сайта Верховної ради України // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

18. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336с.

19. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз : Навч. посібник. — К. : Центр навчальної літератури – 2007. — 488 с.

20. Бланк И. А. Финансовьій менеджмент: Учебньїй курс / д. з. н. И. А. Бланк.— 2-е изд., перераб. и доп.— К. : Ника-Центр, Эльга, 2004. —656 с.

21. Крамаренко В. І., Холод Б. І. та ін. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник. — Центр навчальної літератури. – 2004. — 288 с.

22. Старостенко Г. Г., Мірко Н. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник — К. : Центр навчальної літератури. – 2006. — 224 с.

23. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Биць М. Т. та ін. Під заг. ред.. П. Ю. Буряка, М. В. Римара — К. : ВД «Професіонал» — 2004. — 528 с.

24. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М. — 2005. — 281 с.

25. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – 365 с.

26. Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник:У 2 кн. / Плісак С.А., Гагаріна Л.О., Недеря Л. В., Нетребчук Л. О. /Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2003. — 308с.

27. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.

28. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка: / Петров А.Ю., Петрова В.И. - М. : Финансы и статистика, 2007 . - 559 с.

29. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. №280 // www. rada. kiev. ua.

30. Спяк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 328 с.ДОДАТКИ

Додаток А

 

Календарний графік проходження виробничої практики (приклад)

Розділи практики Кількість робочих днів
1 Оформлення на виробничу практику 0,5
2 Отримання інструктажу з техніки безпеки й охорони праці 0,5
3 Ознайомлення з базою практики, вивчення умов виробництва (діяльності), установчих і нормативних документів 2
4 Збір і аналіз фінансової та статистичної звітності підприємства 6
5 Виконання завдань виробничої практики згідно з програмою. Збір матеріалів для оформлення звіту 6
6 Підготовка й оформлення звіту з виробничої практики та отримання відгуків керівників від бази практик  і кафедри 4
7 Захист звіту 1
  Разом 20

 


 

Додаток Б

 

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

Кафедра фінансів і банківської справи

 


ЗВІТ

з виробничої  практики

на матеріалах

ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»

Виконав: студент 3-го курсу, групи 301-ЕФ

Спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(шифр і назва спеціальності)

 

Іванчук Дмитро Сергійович

Керівник від навчального закладу:             (прізвище та ініціали)    
Керівник від бази практики:             (прізвище та ініціали)    
              (прізвище та ініціали, підпис)

 

М.П.

 

 

Полтава – 20__ рік

Дата: 2018-09-13, просмотров: 465.