ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ДЛЯ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

 

Полтава 2018


Методичні вказівки до організації проходження виробничої практики для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 28 с.

 

 

Укладачі: В.В. Скриль, кандидат економічних наук, доцент.

            О.А.Кривенко, ст.викладач.

 

 

Відповідальний за випуск: Л.О. Пташенко, завідувачка кафедри фінансів і банківської справи, доктор економічних наук, професор.

 

Рецензент: С.Ю. Кулакова, кандидат економічних наук, доцент.

 

Затверджено науково-методичною

радою університету

від __.___.2018 р., протокол №

 

                                                                                     

Верстка Скриль В.В.

 

 


ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………….......... 4
1. МЕТА І ЦІЛІ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ……………………………... 5
2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ……………………………... 5
2.1.Основні обов’язки студента під час проходження виробничої практики………………………………………………………………………….. 6
2.2. Обов’язки керівника практики від кафедри……………………… 7
2.3. Обов’язки керівника практики від установи чи закладу………… 7
2.4. Форми та методи контролю……………………………………….. 7
3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ…………………………… 8
4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ………………………………... 9
4.1. Добір і вивчення літератури……………………………………………. 9
4.2. Вимоги до складання списку літератури………………………………. 9
4.3. Оформлення звіту………………………………………………………. 10
5. ЗМІСТ ТА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ…………………………………. 11
6. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ…………………………………………………... 24
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………… 25
ДОДАТКИ……………………………………………………………………. 26

 

 


 


ВСТУП

 

 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і має на меті набуття студентами професійних умінь та навичок.

Програма виробничої практики є основним навчально-методичним документом, який визначає порядок проведення та зміст виробничої практики студентів 3-го курсу всіх форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Базами виробничої практики є:

1. Фінансові підрозділи бюджетних установ.

2. Територіальні підрозділи Державної фіскальної служби України.

3. Територіальні підрозділи Державної казначейської служби України.

4. Територіальні відділення Антимонопольного комітету.

5. Місцеві фінансові органи.

6. Територіальні підрозділи державних цільових фондів;

7. Фінансові підрозділи підприємств, установ та організацій.

8. Страхові компанії.

9. Фінансово-кредитні установи (комерційні банки, кредитні спілки, ломбарди).

Крім цього, студент має право самостійно обирати базу практики з числа фінансово-кредитних установ, страхових компаній, підприємств малого та середнього бізнесу, комунальних підприємств, фондів тощо.

Тривалість виробничої практики – 4 тижні.

Прибуття, оформлення та вибуття студента з місця проходження виробничої практики фіксується в щоденнику, який видається кафедрою фінансів і банківської справи  разом із направленням на практику та у відповідному наказі по базі практики  на основі укладеного з університетом договору.

Під час проходження виробничої практики студент повинен:

– пройти інструктаж із техніки безпеки й охорони праці, інструктаж з безпеки життєдіяльності; дотримуватись правил їх виконання та відповідних інструкцій;

– дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, виробничої і трудової дисципліни;

– виконувати розпорядження керівників практики.

Під час проходження виробничої практики студент складає відповідний звіт, який захищає після закінчення практики та складає диференційований залік.

 

МЕТА І ЦІЛІ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

 

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації в галузі їхньої майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Проведення практики дозволить закріпити і доповнити теоретичні знання студентів, отримані при вивченні фундаментальних і фахових дисциплін, набути необхідні навички практичної роботи з аналізу і планування виробничо-господарської, управлінської, маркетингової та фінансово-кредитної діяльності підприємства (установи, організації). Воно сприятиме також формуванню у студентів навиків з виявлення внутрішньогосподарських резервів, прогнозування підприємницької діяльності.

У процесі проходження практики студенти ознайомлюються із загальною структурою підприємства (установи, організації), функціями і взаємозв’язком окремих цехів і відділів, отримають перші практичні знання з економічних, фінансових та організаційних питань, ознайомлюються з технікою безпеки і охороною праці у структурних підрозділах підприємства.

У процесі проходження практики студенти отримають можливість набути певного досвіду із збирання, обробки та аналізу статистичних матеріалів, фінансових звітів для проведення студентської науково-дослідної роботи, а також виконання курсових робіт із дисциплін:

- «Фінанси»;

- «Фінанси підприємств»;

- «Фінансовий аналіз».

 

 

Форми та методи контролю

Контроль за студентом при проходженні практики в повному обсязі, згідно з програмою і календарним графіком, здійснюється керівниками практики. Керівники практики від університету під час її проведення перебувають на базах практики періодично і також здійснюють контроль за студентами-практикантами.

Укінці практики керівник від виробництва перевіряє щоденник, звіт, вносить до них виправлення, складає на кожного студента коротку характеристику, відмічає в ній виконання програми практики, ставлення до роботи, трудову дисципліну, ступінь оволодіння виробничими навичками, участь у науково-дослідній роботі. Звіт студента, характеристика його ділових і моральних якостей надана керівником практики від підприємства і щоденник засвідчуються керівником підприємства і печаткою.

Керівники практики від виробництва і університету узагальнюють підсумки проходження практики.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

 

 

Добір і вивчення літератури

Звіт з практики студент виконує на основі глибокого вивчення літератури.

Крім того, студент повинен докладно вивчити підручники і навчальні посібники, переглянути офіційні матеріали, нормативні та інструктивні документи, ознайомитися з додатковою літературою. Слід також скористатися інформацією, статистичними даними, що містяться в періодичній пресі, журналах та офіційних сайтах фінансово-кредитних установ.

При вивченні основної і додаткової літератури студент має використовувати літературні джерела останніх років видання. Необхідно здійснювати цілеспрямований пошук із теми дослідження, вести робочі записи. Всі записи незалежно від їх характеру (основні положення тексту, таблиці, статистичні матеріали, цитати) мають бути підтверджені посиланням на їх джерела. Якщо виписка зроблена з книги або брошури, то вказується прізвище й ініціали автора, назва книги, місце і рік видання, сторінки; якщо з журнальних або газетних статей – автор, стаття, назва журналу, газети, рік видання, номер (для газети – число та місяць), сторінка. Якщо інформація отримана з Інтернет-ресурсів, то необхідно вказувати автора, назву статті, назву видання, рік видання, номер та посилання. Всі опрацьовані літературні джерела включаються до списку використаної літератури.

 

 

Оформлення звіту

Оформлення рукопису роботи здійснюється за єдиними загальноприйнятими правилами.

1. Звіт виконується у вигляді пояснювальної записки в середньому обсягом 30-40 сторінок теоретичної частини формату А4 (28-30 рядків на сторінці). Робота може бути виконана на комп’ютері, для цього використовується 14 шрифт TimesNewRoman звичайний, 1,5 інтервал, або рукописно, в даному випадку текст роботи і заголовки мають бути написані розбірливо, без виправлень, чорнилом одного кольору.

2. Звіт переплітається або підшивається в спеціальну папку.

3. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. Абзац починається з відступом 1,25 см.

4. Вступ, розділи, висновки, список літератури, додатки потрібно починати з нової сторінки. Підрозділи в розділах можна писати на тій же сторінці, де закінчується попередній підрозділ.

5. Розділи, підрозділи і пункти повинні мати назву. Крапку після заголовка не ставлять.

6. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали й починатися з абзацу.

7. Нумерація сторінок має бути наскрізною від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульній сторінці, що вважається першою, номер не ставлять. При нумерації сторінок не допускаються пропуски, повтори, буквені включення (4а, 5б і т. п.).

8. Підрозділи та пункти нумеруються у межах кожного розділу або підрозділу, наприклад 1.1., що означає: розділ 1, підрозділ 1 або 1.2.1., що означає: розділ 1, підрозділ 2, пункт 1. У цьому ж рядку наводиться заголовок підрозділу або пункту.

9. Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в звіті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше (або винести в додаток, якщо вони занадто громіздкі, при цьому в тексті повинно подаватися посилання на додаток). Ілюстрації позначаються словом «Рис.» та нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Приклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Таблиці й формули також нумеруються в межах розділів. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слід указати, що це продовження – «Продовження таблиці 1.2». Формули звіті пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

10. Посилання на джерела, матеріали або окремі результати слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад [14].

11. Додатки розміщують у порядку появи їх у тексті роботи. Саме слово «Додаток» розміщується по середині рядка. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Через 2 інтервали посередині з великої літери подається назва додатка.

12. Скорочення слів у роботі не допускається, крім загальноприйнятих скорочень, наприклад: тис. грн. тощо.

13. На останньому аркуші тексту роботи (тобто відразу після висновків перед списком літератури) автор ставить свій підпис, указує число, місяць, рік закінчення роботи.

14. Викладення тексту повинно бути логічним, аргументованим, стилістично правильним. При останньому редагуванні роботи слід, перш за все, вилучити все зайве, що заважає чіткому і точному висвітленню питань: повторення, відхилення від теми, багатослів’я.

 

 

ЗМІСТ ТА ПРОГРАМА ПРАКТИК

 

Метою виробничої практики студентів є закріплення таполіпшення теоретичних знань, отриманих ними при вивченні професійно орієнтованих дисциплін, придбання професійного практичного досвіду, необхідного для майбутньої роботи, набуття і розвиток навичок самостійного вирішення окремих питань при розробці фінансових планів підприємства, а також техніко-економічного аналізу в конкурентних умовах функціонування ринкової економіки.

Змістом виробничої практики є:

- знайомство з підприємством (організацією установою);

- ознайомлення з діючими наказами, інструкціями, нормативно-довідковою інформацією, формами плану і звітності, послідовністю і термінами їх розробки;

- вивчення організації праці, форм і систем оплати праці, стимулювання, планування праці і заробітної плати на підприємстві в умовах ринкових відносин;

- з’ясування існуючої на підприємстві системи планів, методів, показників планування, використання економіко-математичних методів і обчислювальної техніки при розробці та аналізі планів;

- аналіз фінансових результатів роботи: витрати, доходи, прибуток; основні шляхи підвищення ефективності роботи підприємства (установи, організації та ін.);

- оволодіння методами оцінки фінансового стану підприємства, фінансового планування, розробки заходів щодо поліпшення економіко-фінансової діяльності;

- набуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, формування фінансового результату, впливу оподаткування на величину прибутку, визначення потреби в обігових коштах.

 

Програма практики передбачає детальне ознайомлення тазбирання фактичного і статистичного матеріалу запевними напрямами діяльності підприємства, установи, організації (табл. 5.1).

 

 

Таблиця 5.1

Програма виробничої  практики

№ з/п Зміст практики Фінансово-економічна документація
1

Департамент фінансів

  1.1  Організаційна структура Департаменту фінансів області або регіону, його цілі та завдання. 1.2  Нормативна база діяльності. 1.3  Характеристика підрозділів відділів і служб. 1.4  Аналіз виконання державного та місцевого бюджету за останні три роки. 1.5  Організація бюджетного процесу в регіоні. 1.6  Склад і структура доходів бюджету та контроль за їх надходженням. 1.7  Склад і структура видатків бюджету та міжбюджетні відносини. 1.8  Планування та фінансування видатків на соціальний захист населення. 1.9  Планування та фінансування видатків на соціальну сферу. 1.10 Фінансування місцевого господарства. 1.11 Фінансування місцевого управління. 1.12 Фінансування засобів масової інформації. 1.13 Звітність про виконання місцевого бюджету. 1.14 Звітність розпорядників коштів бюджету. 1.15 Контроль за використанням бюджетних коштів. 1.16 Оцінка бюджетної безпеки та шляхи її підвищення в системі фінансово-економічної безпеки держави Типове положення обласного управління фінансів і регіональних відділень. Посадові інструкції. Структура фінансового органу (схема). Витяг з розпису доходів і видатків місцевого бюджету. Кошторис із додатками та розрахунками до нього кількох загальноосвітніх навчальних закладів. Кошторис із додатками та розрахунками до нього кількох закладів охорони здоров’я. Кошторис із додатками та розрахунками до нього кількох закладів культури та мистецтв, фізичної культури і спорту. Форми місячної, квартальної та річної звітності одного з розпорядників коштів, які фінансуються з місцевого бюджету. Місячна, квартальна та річна звітність фінансових органів про виконання місцевого бюджету. Фінансовий план з розрахунками до нього кількох підприємств місцевого господарства. Баланс виконання місцевого бюджету. Довідка про надходження доходів до бюджету. Розпорядження на фінансування видатків. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали
2

Суб’єкти державного фінансового моніторингу – державні установи (Державна служба фінансового моніторингу України, Національний банк України, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) та інші суб’єкти державного фінансового моніторингу

  2.1 Організаційна структура суб’єкта державного фінансового моніторингу. 2.2 Дозвільна діяльність суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу та їх структурних підрозділів. 2.3  Оцінювання інституційної, операційної та фінансової незалежності суб’єкта державного фінансового моніторингу. 2.4  Оцінювання підзвітності та прозорості діяльності суб’єкта державного фінансового моніторингу. 2.5  Повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо проведення інспекційних перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 2.6  Результати інспекційної діяльності суб’єкта державного фінансового моніторингу. 2.7  Практика суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо оцінювання стійкості та системного ризику фінансового сектору та його сегментів. 2.8  Санкції за невиконання або неналежне виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства Типове положення органу державного управління. Структура державного органу (схема). Посадові інструкції. Кошторис видатків і доходів. Звітність про результати діяльності органу державного управління. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства у сфері протидії легалізації та фінансування тероризму. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали. Статистична звітність про основні показники статистики фінансів
3

Державна фіскальна служба

  3.1  Структура та функції податкових адміністрацій та інспекцій. 3.2  Нормативна база. 3.3  Облік платників податків. 3.4  Порядок прийняття декларацій і розрахунків, їх попередня перевірка. 3.5  Документальна перевірка правильності нарахувань і своєчасності сплати в бюджет податків та обов’язків. 3.6  Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян. 3.7  Податковий контроль при спрощеній системі оподаткування. 3.8  Податковий контроль за сплатою місцевих податків і зборів. 3.9  Механізм взаємодії ДПС з іншими фінансово-кредитними установами. 3.10 Оцінка податкової безпеки області, району, міста та суб’єктів господарювання Посадові інструкції. Структура податкової адміністрації (інспекції) (схема). Картка особового рахунку платника податку. Заповнена форма декларації з податку на додану вартість. Заповнений розрахунок акцизного податку. Заповнена декларація про податок на прибуток підприємств у розрізі трьох–чотирьох платників, що подають декларації різних форм. Заповнена форма розрахунку плати за землю. Заповнена форма розрахунку плати за використання водних ресурсів. Заповнена форма розрахунку податку з власників транспортних засобів. Заповнені декларації про доходи громадян. Заповнена форма розрахунку єдиного податку. Розрахунки місцевих податків і зборів. Акт документальної перевірки. Рішення про застосування фінансових санкцій. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали.
4

Органи Державної казначейської служби

  4.1  Правові основи діяльності Державної казначейської служби України (ДКУ). 4.2  Організаційна структура ДКУ. 4.3  Основні напрямки діяльності ДКУ. 4.4  Аналіз виконання Державного бюджету України за попередній рік. 4.5  Організація виконання видаткової частини Державного бюджету України. 4.6  Взаємовідносини Державного та місцевих бюджетів України. 4.7  Звітність про виконання Державного бюджету України. 4.8  Особливості фінансування ДКУ. 4.9  Механізм розподілу бюджетних коштів через систему ДКУ. 4.10 Механізм здійснення контролю за надходженням і використання бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів. 4.11 Організація касового виконання Державного бюджету за видатками. 4.12 Порядок фінансування розпорядників коштів через органи Державного казначейства. 4.13 Оцінка бюджетної безпеки області (регіону), місцевого бюджету. Типове положення ДКУ. Посадові інструкції. Структура органу казначейства (схема). Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації. План асигнувань із загального фонду бюджету бюджетної установи, організації. Зведення показників спеціального фонду кошторису бюджетної установи, організації. Зведений кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації. Зведений план асигнувань із загального фонду бюджету бюджетної установи, організації. Довідка про надходження до Державного бюджету. Розподіл коштів Державного бюджету при фінансуванні через органи Державного казначейства. Розпорядження щодо перерахування коштів з єдиного казначейського рахунку. Грошовий чек. Повідомлення про взаємні розрахунки. Протокол взаємних розрахунків між розпорядником коштів, який фінансується з Державного бюджету та податків. Баланс виконання Державного бюджету. Форми місячної, квартальної та річної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з Державного бюджету. Форми місячної, квартальної та річної звітності органів казначейства про виконання Державного бюджету. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали.
5

Державна фінансова інспекція

  5.1. Структура ДФІ області або регіону, нормативна база роботи. 5.2. Особливості фінансування ДФІ. 5.3. Ревізії, перевірки, їх методичне забезпечення та план проведення. 5.4. Послідовність проведення ревізій і перевірок. 5.5. Висновки за актами ревізій і перевірок. 5.6. Система використання фінансових санкцій до порушників. 5.7. Форми фінансової звітності. 5.8. Проблемні аспекти проведення ревізій у бюджетних установах. 5.9. Моніторинг загроз фінансово-економічній безпеці суб’єктів господарювання, державних установ і організацій Типове положення органу ДФІ. Посадові інструкції. Структура органу ДФІ (схема). Зведений кошторис доходів і видатків. Перелік документів, які використовуються під час проведення ревізій виробничо-господарської діяльності підприємства за такими напрямками: - виконання плану виробництва продукції в номенклатурі та асортименті; - виконання плану товарної продукції; - операції з реалізації продукції; - використання основних фондів; - використання трудових ресурсів; - використання матеріальних цінностей; - перевірка руху товарно-матеріальних цінностей; - перевірка зберігання товарно-матеріальних цінностей; - перевірка правильності результатів інвентаризації, списання природних втрат та інших витрат; - ревізія грошових коштів; - перевірка банківських операцій; - перевірка розрахунків з бюджетом; - перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками; - перевірка розрахунків з дебіторами; - перевірка витрат на виробництво та собівартість продукції; - перевірка бухгалтерського обліку та звітності; - прибуток і фінансовий стан, капіталовкладення. Перелік документів, які використовуються під час проведення перевірки по окремій справі. Акти 2–3 ревізій (перевірок) із зазначенням: питань, які перевіряються в ході ревізій; документів, які перевіряються; найпоширеніших випадків порушення бюджетного законодавства; реалізації результатів. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали.
6

Антимонопольний комітет

  6.1  Особливість і спрямованість діяльності Антимонопольного комітету. 6.2  Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства. 6.3  Захист прав та інтересів підприємців і споживачів від порушень антимонопольного законодавства. 6.4  Основні ознаки порушення антимонопольного законодавства та заходи щодо його запобігання. 6.5  Контроль за дотриманням антимонопольних вимог у процесі антимонопольного регулювання. 6.6  Контроль за дотриманням антимонопольних вимог під час прийняття рішень органами влади та управління. 6.7  Особливості економічних санкцій у процесі порушень антимонопольного законодавства. 6.8  Особливості обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності. 6.9  Взаємодія територіального відділення антимонопольного комітету з іншими державними органами. 6.10 Фінансове забезпечення діяльності антимонопольного комітету. 6.11 Інспекційна діяльність. 6.12 Діяльність у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. 6.13 Моніторинг загроз фінансово-економічній безпеці держави та регіонів Типове положення діяльності Антимонопольного комітету. Посадові інструкції. Структура органу Антимонопольного комітету (схема). Річний звіт. Кошторис доходів і видатків. Методика визначення монопольного становища підприємства на ринку (приклади розрахунків). Матеріали щодо прийняття санкцій до порушників антимонопольного законодавства. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання антимонопольного законодавства. Документи, які характеризують перелік підприємств-монополістів на ринку. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали  
7

Управління економіки

  7.1  Організаційна структура управління, його цілі та завдання. 7.2  Нормативна база діяльності органу управління економіки. 7.3  Формування програм економічного та соціального розвитку регіону, їх структура, склад, основні показники. 7.4  Аналіз стану економічного розвитку регіону за попередні три роки. 7.5  Інвестиційна складова програм економічного та соціального розвитку регіону. 7.6  Джерела та особливості фінансування програми капітального будівництва регіону. 7.7  Розрахунки до формування доходної частини. 7.8 Контроль за станом і динамікою економічного та соціального розвитку області. 7.9 Моніторинг загроз фінансово-економічній безпеці держави та регіонів. Положення про управління та його структурні підрозділи. Посадові інструкції. Структура органу управління економіки (схема). Кошторис доходів і видатків, звіт про виконання кошторису доходів і видатків. Програма економічного та соціального розвитку області. Доповіді управління Міністерства економіки обласної державної адміністрації за підсумками роботи за рік. Програма економічного та соціального розвитку області, розрахункові матеріали до неї. Матеріали управління до колегії при голові обласної державної адміністрації за підсумками роботи за рік. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали.
8

Органи статистики

  8.1  Організаційна структура обласного та районних управлінь статистики. 8.2  Особливості та спрямованість діяльності обласного та районних управлінь статистики. 8.3  Система збору, обробки й аналізу статистичної інформації про основні показники статистики галузей економіки. 8.4  Система збору, обробки й аналізустатистичної інформації про стан і ефективність використання трудових ресурсів, про розмірсередньомісячної заробітної плати по галузях економіки, у територіальному розрізі, по підприємствах різних форм власності. 8.5 Система збору, обробки й аналізу основних показників статистики фінансів. 8.6 Основні форми державної статистичної звітності суб’єктів господарювання України. 8.7 Особливості застосування автоматичної обробки статистичноїінформації. 8.8 Особливості фінансування обласних і районних управлінь статистики. 8.9 Оцінка загроз фінансово-економічній безпеці в розрізі галузей економіки, соціальної сфери, держави, регіону та шляхи підвищення рівня фінансово-економічної безпеки   Типове положення діяльності обласного та районних управлінь статистики. Посадові інструкції. Структура органу управління статистики (схема). Статистичний щорічник регіону. Статистичний бюлетень про основні показники роботи основних галузей економіки регіону за останні три роки. Статистична звітність про основні показники галузей економіки. Статистична звітність про стан і ефективність використання трудових ресурсів, про розмір середньомісячноїзаробітної плати в галузях економіки (у територіальному розрізі) по підприємствах різних форм власності. Статистична звітність про основні показники статистики фінансів. Кошторис доходів і видатків управління. Баланс підприємства (форма № 1). Звіт про фінансові результати (форма№ 2). Звіт про рух грошових коштів (форма№ 3). Звіт про власний капітал (форма № 4). Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали
9

Органи Пенсійного фонду

  9.1  Структура та функції дирекції Пенсійного фонду України. 9.2  Законодавча база щодо функціонування пенсійної системи України. 9.3  Система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 9.4  Облік і реєстрація платників. 9.5  Структура пенсійного портфеля за видами пенсій. 9.6  Методика складання бюджету Пенсійного фонду України. 9.7  Аналіз виконання бюджету Пенсійного фонду за три попередні роки. 9.8  Взаємодія державних і недержавних установ пенсійної системи України. 9.9  Порядок нарахування штрафних санкцій. 9.10 Звітність платників Пенсійного фонду. 9.11 Вплив пенсійного страхування на рівень фінансово-економічної безпеки держави, регіону, юридичних і фізичних осіб.   Типове положення обласного управління ПФУ. Посадові інструкції. Структура органу Пенсійного фонду (схема). Заява про реєстрацію платника збору до Пенсійного фонду. Повідомлення про присвоєння реєстраційного номера платника збору до Пенсійного фонду. Довідка для пред’явлення в банк про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України. Повідомлення з банку. Довідка про сплату збору до Пенсійного фонду України. Повідомлення про суму сплати на покриття витрат за виплату пенсій. Розпорядження про стягнення коштів і застосування фінансових санкцій. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали.
10

Фонд державного майна

  10.1 Фонд державного майна (ФДМУ): основні завдання, повноваження, структура. 10.2 Законодавча та нормативна базадіяльності ФДМУ. 10.3 Особливості управління державною власністю. 10.4 Основні етапи передприватизаційної підготовки та реструктуризації підприємств. 10.5 Особливості ціноутворення під час приватизації. 10.6 Продаж об’єктів малої приватизації та незавершеного будівництва. 10.7 Продаж пакетів акцій на конкурсах, фондових біржах і ПФТС. 10.8 Організація контролю договорів купівлі-продажу. 10.9 Аналіз приватизаційних процесів за останні три роки. 10.10 Аналіз діяльності підприємств, що змінили форму власності у процесі приватизації. 10.11 Фінансові результати, одержані від приватизації державного майна та методика їх розподілу. 10.12 Особливості фінансування ФДМ як бюджетної установи. 10.13 Фінансова звітність ФДМ. 10.14 Взаємовідносини ФДМ з іншими державними установами. 10.15 Моніторинг та ідентифікація загроз фінансово-економічній безпеці держави (регіону), підприємству в процесі управління державним майном. Законодавче та нормативне забезпечення прав, виконання завдань і функцій ФДМУ (таблиця). Положення про управління та його структурні підрозділи. Посадові інструкції. Структура органу управління (схема). Кошторис доходів і видатків. Звіт про виконання кошторису доходів і видатків. Аналіз ходу приватизації за останні три роки. Аналітичні довідки про хід приватизації за останні три роки. Звіт про хід виконання плану надходження коштів від приватизації державного майна за останні три роки. Інформація про хід відчуження об’єктів комунальної власності шляхом приватизації та про наповнення місцевих бюджетів усіх рівнів за рахунок надходження коштів від приватизації за останні три роки. Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації за останні три роки. Аналітична інформація про сферу управління державного органу. Матеріали проведення перевірок з питань дотримання чинного законодавства. Доповіді та аналітичні записки за підсумками роботи за рік, статистичні матеріали.
11

Страхова компанія

  11.1 Нормативні та законодавчі акти, які регулюють страхову діяльність в Україні. 11.2 Загальна характеристика страхової компанії. 11.3 Організаційно-управлінська структура страхової компанії. 11.4 Характеристика функціональних обов’язків відділу безпеки та економічної безпеки страхової компанії. 11.5 Характеристика видів страхування, які надаються страховою компанією. 11.6 Договір страхування, його зміст і порядок укладання. 11.7 Методика розрахунку страхових тарифних ставок, страхових премій і страхових відшкодувань за різними видами страхування. 11.8 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів страховика. 11.9 Аналіз фінансових показників діяльності страхової компанії. 11.10 Аналіз формування та розміщення коштівстрахових резервів. 11.11 Доходи та видатки страхової компанії. Фінансові результати діяльності. 11.12 Особливості оподаткування страхової компанії. 11.13 Оцінка економічної безпеки страхової компанії. 11.14 Вимоги до діяльності страхової компанії: достатність капіталу, диверсифікація коштів страхових резервів, рівень платоспроможності . 11.15 Процедура ліцензування страхової діяльності. Управління ризиками страхової компанії. 11.16 Стрес-тестування страхової компанії. Інспектування страхової компанії. 11.17 Оцінювання фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії. 11.18 Взаємодія страхової компанії з іншими фінансовими посередниками та пов’язані з цим ризики. 11.19 Дотримання прав споживачів страхових послуг. 11.20 Оцінювання стійкості та системного ризику страхового ринку Статут. Установчий договір страхової компанії. Ліцензія на здійснення окремих видів страхування. Заява на страхування. Заява на виплату страхового відшкодування. Страхове свідоцтво. Страховий поліс (сертифікат). Страховий акт. Договір страхування (окремо за кожним видом страхування). Договір співстрахування. Договір перестрахування. Річний баланс страхової компанії. Звіт про фінансові результати та їх використання. Звіт про доходи та витрати страховика. Звіт про фінансово-майновий стан страхової компанії. Декларація про доходи страховика. Податкова звітність страхової компанії. Посадові інструкції служби фінансово-економічної безпеки. Структура органу управління та відділу безпеки (схема)  
12

Ломбард

  12.1 Загальна характеристика ломбарду як суб’єкта господарювання. 12.1.1 Організаційна структура ломбарду. 12.1.2 Організаційна структура, функції та сфера діяльності відділу безпеки ломбарду. 12.1.3 Нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність ломбарду. 12.2 Особливості позичкової та комісійної діяльності ломбарду. 12.3 Особливості формування доходів і видатків ломбарду. 12.4 Аналіз показників діяльності ломбарду. 12.5 Оцінювання фінансової стійкості ломбарду. 12.6 Оцінка фінансово-економічної безпеки ломбарду. 12.7 Моніторинг та ідентифікація загроз ломбарду. 12.8 Управління ризиками ломбарду, основні шляхи підвищення рівня фінансово-економічної безпеки. 12.9 Інспектування ломбарду. 12.10 Дотримання прав споживачів фінансових послуг Установчий договір. Ліцензія на провадження діяльності. Заставний квиток. Річний баланс ломбарду. Звіт про фінансові результати та їх використання. Звіт про фінансово-майновий стан ломбарду. Декларація про податок на прибуток ломбарду. Декларація ПДВ. Звіт про нарахування страхових внесків та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду. Платіжний календар. Посадові інструкції служби фінансово-економічної безпеки. Структура органу управління та відділу безпеки (схема)
13

Кредитна спілка

  13.1 Загальна характеристика кредитної спілки як суб’єкта господарювання. 13.1.1 Організаційна структуракредитної спілки. 13.1.2 Організаційна структура, функції та сфера діяльності відділу безпеки кредитної спілки. 13.1.3 Нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність кредитної спілки. 13.2 Особливості формування позичкового фонду кредитної спілки. 13.3 Позичкова діяльність кредитних спілок. 13.4 Інвестиційна діяльність і розміщення вільних коштів кредитної спілки. 13.5 Особливості формування доходів і видатків кредитної спілки. 13.6 Аналіз показників діяльності кредитної спілки. 13.7 Оцінювання фінансової стійкості кредитної спілки. 13.8 Оцінка фінансово-економічної безпеки кредитної спілки. 13.9 Моніторинг та ідентифікація загроз діяльності кредитної спілки. 13.10 Управління ризиками кредитної спілки, основні шляхи підвищення рівня фінансово-економічної безпеки. 13.11 Інспектування кредитної спілки. 13.12 Дотримання прав споживачів фінансових послуг Статут кредитної спілки. Фінансовий план (бюджет) кредитної спілки. Документи, які застосовуються кредитною спілкою під час операцій із внесками та рахунками членів (заява на відкриття рахунку, заява на проведення операцій з рахунком, картка особового рахунку, ощадна книжка, розрахункова книжка, чекова (купонна) книжка, угода про ощадні термінові та цільові внески тощо). Документи, які застосовуються кредитною спілкою під час операцій із позичками (кредитна угода універсальна, кредитна угода в еквівалентних показниках, угода про резервування суми кредиту, угода про відкритий кредит, договір застави, розрахунок фінансово-майнового стану позичальника, графік сплати позички тощо). Податкова та статистична звітність кредитної спілки. Посадові інструкції служби фінансово-економічної безпеки. Структура органу управління та відділу безпеки (схема)
14

Аудиторська фірма

  14.1 Загальна характеристика аудиторської фірми як суб’єкта господарювання. 14.1.1 Організаційна структура аудиторської фірми. 14.1.2 Організаційна структура, функції та сфера діяльності відділу безпеки аудиторської фірми. 14.2 Нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність аудиторської фірми. 14.3 Порядок проведення аудиту, робочі документи аудитора та вимоги до їх ведення. 14.4 Методика складання аудиторських звітів і відомостей. 14.5 Аналіз показників діяльності аудиторської фірми. 14.6 Оцінювання фінансової стійкості аудиторської фірми. 14.7 Оцінка фінансово-економічної безпеки аудиторської фірми. 14.8 Моніторинг та ідентифікація загроз діяльності аудиторської фірми. 14.9 Управління ризиками аудиторської фірми. 14.10 Інспектування аудиторської фірми. 14.11 Дотримання прав споживачів фінансових послуг Типовий договір. Ліцензія на провадження діяльності. Робочі документи аудитора. Аудиторські звіти. Аудиторські відомості. Аудиторський висновок. Баланс (форма № 1). Звіт про фінансові результати (форма№ 2). Звіт про рух грошових коштів (форма№ 3). Звіт про власний капітал (форма № 4). Примітки до фінансової звітності (форма № 5). Посадові інструкції служби фінансово-економічної безпеки. Структура органу управління та відділу безпеки (схема)
15

Підприємства

  15.1 Загальна характеристика підприємства. 15.1.1 Організаційна структура підприємства. 15.1.2 Організаційна структура, функції та сфера діяльності відділу безпеки підприємства. 15.2 Нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства. 15.3 Аналіз показників діяльності підприємства. 15.4 Оцінювання фінансової стійкості підприємства. 15.5 Оцінка фінансово-економічної безпеки підприємства. 15.6 Діагностика типу фінансово-економічної безпеки підприємств. 15.7 Моніторинг та ідентифікація загроз діяльності підприємства. 15.8 Управління ризиками підприємства, основні шляхи підвищення рівня фінансово-економічної безпеки. 15.9 Інспектування підприємств Статут. Положення про підприємство та його структурні підрозділи. Посадові інструкції служби фінансово-економічної безпеки. Структура органу управління та відділу безпеки (схема). Кошторис доходів і видатків. Звіт про виконання кошторису доходів і видатків. Баланс (форма № 1). Звіт про фінансові результати (форма№ 2). Звіт про рух грошових коштів (форма№ 3). Звіт про власний капітал (форма № 4). Примітки до фінансової звітності (форма№ 5)
16

Банківська установа

  16.1 Загальна характеристика банку як суб’єкта господарювання. 16.1.1 Організаційна структура банку. 16.1.2 Організаційна структура, функції та сфера діяльності відділу безпеки банку. 16.1.3 Нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банку. 16.2 Загальна характеристиката механізм здійснення депозитних операцій банку. 16.3 Загальна характеристика та механізм здійснення кредитних операцій банку. 16.4 Загальна характеристика та механізм здійснення операцій з цінними паперами, інвестиційних і посередницьких операцій. 16.5 Аналіз показників діяльності банку, відповідність показників нормативним значенням. 17.6 Оцінювання фінансової стійкості банку. 16.7 Оцінка фінансово-економічної безпеки банку. 16.8 Моніторинг та ідентифікація загроз фінансово-економічній безпеці банку. 16.9 Управління ризиками банку, основні шляхи підвищення рівня фінансово-економічної безпеки. 16.10 Інспектування банку. 16.11 Дотримання прав споживачів банківських послуг. Схема організаційної структури банківської установи. Схема структури управління банківської установи. Положення банку про депозитні операції. Примітки до фінансових звітів, що розкривають структуру коштів клієнтів банку. Заява на відкриття рахунку. Договір на відкриття депозитного рахунку. Розпорядження на відкриття рахунку. Книга реєстрації депозитних договорів юридичних осіб. Відомість нарахування процентів. Заява на відкриття депозитного рахунку в національній валюті. Заява на відкриття депозитного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-резидента. Заява на відкриття депозитного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента. Депозитна угода. Прибуткові (видаткові) касові (валютні) ордери. Платіжні доручення. Платіжні вимоги. Меморіальні ордери. Відомість нарахування процентів. Заповідальне розпорядження. Довіреність на розпорядження вкладом. Зразки депозитних і ощадних сертифікатів. Положення банку про кредитування. Примітки до фінансових звітів, що розкривають структуру кредитів і заборгованості клієнтів банку. Заява на отримання кредиту. Кредитний договір. Договір овердрафту. Лізингова угода. Договір факторингу. Договір застави (поруки, гарантії). Висновок про кредитоспроможність юридичної особи. Висновок кредитного комітету. Положення про операції з цінними паперами. Дозвіл на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів. Ліцензія на здійснення банківських операцій. Примітки до фінансових звітів, що розкривають структуру вкладень банку в цінні папери. Договір купівлі-продажу облігацій. Акт приймання-передання облігацій. Журнал реєстрації операцій з облігаціями. Договір купівлі-продажу сертифікатів. Договір купівлі-продажу цінних паперів. Форми статистичної звітності щодо стану портфеля цінних паперів і розрахунку резерву під цінні папери, що надаються НБУ. Депозитарний договір. Розпорядження на зарахування цінних паперів на рахунок. Розпорядження на списання цінних паперів з рахунку. Розпорядження на знерухомлення цінних паперів. Розпорядження на здійснення клірингової операції. Договір на надання консультаційно-інформаційних послуг. Посадові інструкції служби фінансово-економічної безпеки. Структура органу управління та відділу безпеки (схема)

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.1996 №254/96 – ВР// Відомості ВРУ – 1996 – № 30. 

2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

3. Про акціонерні товариства: Закон України (вiд 17.09.2008 № 514-VI) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=514-17

4.  Про банки і банківську діяльність: Закон України (від 07.12.2000 №2121- III зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

5. Про Національний банк України: Закон України (від 20.05.1999 №679- ХІV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=679-14

6. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України (від 10.12.1997 № 710/97-ВР) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0

7. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України (від 09.07.03 р. №1057/IV) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1057-15

8. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України (від 12.07.2001 № 2658 – ІІІ) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14

9. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України / У.Я. Грудзевич (заг.ред.). — К. : УБС НБУ, 2007. — 222с.

10. Аналіз деятельности банков: Учеб. пособие / [И. К. Козлова, Т. А. Купрюшина, О. А. Богданкевич, Т. В. Немаева]; под общей ред. И. К. Козловой. – Мн.: Выш. шк., 2003. – 240 с.

11. Банківський менеджмент. Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

12. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. [За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с.

13. Гиляровская Л.Т. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов : учебное пособие для вузов : / Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. - СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2003 . - 239с.

14. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління Національного банку України 15.09.2004 № 435 // www. rada. kiev. ua.

15. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджена постановою Правління НБУ №495 від 20.10.2004 р. // www. rada. kiev. ua.

16. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена постановою Правління НБУ № 355 від 20.08.2003 р. // www. rada. kiev. ua.

17. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 // Документ z0841-01, редакцiя вiд 13.02.2008, чинний; доступний з офіційного сайта Верховної ради України // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

18. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336с.

19. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз : Навч. посібник. — К. : Центр навчальної літератури – 2007. — 488 с.

20. Бланк И. А. Финансовьій менеджмент: Учебньїй курс / д. з. н. И. А. Бланк.— 2-е изд., перераб. и доп.— К. : Ника-Центр, Эльга, 2004. —656 с.

21. Крамаренко В. І., Холод Б. І. та ін. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник. — Центр навчальної літератури. – 2004. — 288 с.

22. Старостенко Г. Г., Мірко Н. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник — К. : Центр навчальної літератури. – 2006. — 224 с.

23. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Биць М. Т. та ін. Під заг. ред.. П. Ю. Буряка, М. В. Римара — К. : ВД «Професіонал» — 2004. — 528 с.

24. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М. — 2005. — 281 с.

25. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – 365 с.

26. Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник:У 2 кн. / Плісак С.А., Гагаріна Л.О., Недеря Л. В., Нетребчук Л. О. /Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2003. — 308с.

27. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.

28. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка: / Петров А.Ю., Петрова В.И. - М. : Финансы и статистика, 2007 . - 559 с.

29. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. №280 // www. rada. kiev. ua.

30. Спяк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 328 с.ДОДАТКИ

Додаток А

 

Календарний графік проходження виробничої практики (приклад)

Розділи практики Кількість робочих днів
1 Оформлення на виробничу практику 0,5
2 Отримання інструктажу з техніки безпеки й охорони праці 0,5
3 Ознайомлення з базою практики, вивчення умов виробництва (діяльності), установчих і нормативних документів 2
4 Збір і аналіз фінансової та статистичної звітності підприємства 6
5 Виконання завдань виробничої практики згідно з програмою. Збір матеріалів для оформлення звіту 6
6 Підготовка й оформлення звіту з виробничої практики та отримання відгуків керівників від бази практик  і кафедри 4
7 Захист звіту 1
  Разом 20

 


 

Додаток Б

 

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

Кафедра фінансів і банківської справи

 


ЗВІТ

з виробничої  практики

на матеріалах

ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»

Виконав: студент 3-го курсу, групи 301-ЕФ

Спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(шифр і назва спеціальності)

 

Іванчук Дмитро Сергійович

Керівник від навчального закладу:             (прізвище та ініціали)    
Керівник від бази практики:             (прізвище та ініціали)    
              (прізвище та ініціали, підпис)

 

М.П.

 

 

Полтава – 20__ рік

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ДЛЯ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

 

Полтава 2018


Методичні вказівки до організації проходження виробничої практики для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 28 с.

 

 

Укладачі: В.В. Скриль, кандидат економічних наук, доцент.

            О.А.Кривенко, ст.викладач.

 

 

Відповідальний за випуск: Л.О. Пташенко, завідувачка кафедри фінансів і банківської справи, доктор економічних наук, професор.

 

Рецензент: С.Ю. Кулакова, кандидат економічних наук, доцент.

 

Затверджено науково-методичною

радою університету

від __.___.2018 р., протокол №

 

                                                                                     

Верстка Скриль В.В.

 

 


ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………….......... 4
1. МЕТА І ЦІЛІ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ……………………………... 5
2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ……………………………... 5
2.1.Основні обов’язки студента під час проходження виробничої практики………………………………………………………………………….. 6
2.2. Обов’язки керівника практики від кафедри……………………… 7
2.3. Обов’язки керівника практики від установи чи закладу………… 7
2.4. Форми та методи контролю……………………………………….. 7
3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ…………………………… 8
4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ………………………………... 9
4.1. Добір і вивчення літератури……………………………………………. 9
4.2. Вимоги до складання списку літератури………………………………. 9
4.3. Оформлення звіту………………………………………………………. 10
5. ЗМІСТ ТА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ…………………………………. 11
6. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ…………………………………………………... 24
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………… 25
ДОДАТКИ……………………………………………………………………. 26

 

 


 


ВСТУП

 

 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і має на меті набуття студентами професійних умінь та навичок.

Програма виробничої практики є основним навчально-методичним документом, який визначає порядок проведення та зміст виробничої практики студентів 3-го курсу всіх форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Базами виробничої практики є:

1. Фінансові підрозділи бюджетних установ.

2. Територіальні підрозділи Державної фіскальної служби України.

3. Територіальні підрозділи Державної казначейської служби України.

4. Територіальні відділення Антимонопольного комітету.

5. Місцеві фінансові органи.

6. Територіальні підрозділи державних цільових фондів;

7. Фінансові підрозділи підприємств, установ та організацій.

8. Страхові компанії.

9. Фінансово-кредитні установи (комерційні банки, кредитні спілки, ломбарди).

Крім цього, студент має право самостійно обирати базу практики з числа фінансово-кредитних установ, страхових компаній, підприємств малого та середнього бізнесу, комунальних підприємств, фондів тощо.

Тривалість виробничої практики – 4 тижні.

Прибуття, оформлення та вибуття студента з місця проходження виробничої практики фіксується в щоденнику, який видається кафедрою фінансів і банківської справи  разом із направленням на практику та у відповідному наказі по базі практики  на основі укладеного з університетом договору.

Під час проходження виробничої практики студент повинен:

– пройти інструктаж із техніки безпеки й охорони праці, інструктаж з безпеки життєдіяльності; дотримуватись правил їх виконання та відповідних інструкцій;

– дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, виробничої і трудової дисципліни;

– виконувати розпорядження керівників практики.

Під час проходження виробничої практики студент складає відповідний звіт, який захищає після закінчення практики та складає диференційований залік.

 

МЕТА І ЦІЛІ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

 

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації в галузі їхньої майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Проведення практики дозволить закріпити і доповнити теоретичні знання студентів, отримані при вивченні фундаментальних і фахових дисциплін, набути необхідні навички практичної роботи з аналізу і планування виробничо-господарської, управлінської, маркетингової та фінансово-кредитної діяльності підприємства (установи, організації). Воно сприятиме також формуванню у студентів навиків з виявлення внутрішньогосподарських резервів, прогнозування підприємницької діяльності.

У процесі проходження практики студенти ознайомлюються із загальною структурою підприємства (установи, організації), функціями і взаємозв’язком окремих цехів і відділів, отримають перші практичні знання з економічних, фінансових та організаційних питань, ознайомлюються з технікою безпеки і охороною праці у структурних підрозділах підприємства.

У процесі проходження практики студенти отримають можливість набути певного досвіду із збирання, обробки та аналізу статистичних матеріалів, фінансових звітів для проведення студентської науково-дослідної роботи, а також виконання курсових робіт із дисциплін:

- «Фінанси»;

- «Фінанси підприємств»;

- «Фінансовий аналіз».

 

 

Дата: 2018-09-13, просмотров: 507.