Що слід розуміти під документом?
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3. інформація, що одержується та поширюється на паперових носіях

Сукупність джерел та каналів надходження і поширення інформації, яку створює суб'єкт управління для того, щоб приймати обґрунтовані рішення і ефективно керувати, — це:

5. способи комунікації

Вид комунікацій, який служить засобом зворотного зв'язку між керівництвом організації та її працівниками, який допомагає менеджерам проаналізувати виконання їхніх розпоряджень, наслідки їх реалізації, виявити недоліки, порушення:

2. висхідні комунікації

Сукупність елементів і логічних взаємозв'язків між ними, яка сприяє найефективнішому перетворенню вхідних ресурсів у кінцевий продукт і досягненню цілей організації, — це:

1. структура організації

Який метод передбачає пошук рішень у напрямках, протилежних загальновизнаним для аналогічних об'єктів?

5. декомпозиція

Поділ цілей на економічні, організаційні, технічні, соціальні, наукові, політичні – це їх класифікація за ознакою:

2. змісту

Яка з вищезазначених організаційних структур управління не відноситься до бюрократичних?

2. функціональна

Теорія мотивації Мак-Клелланда передбачає враховувати такі основні потреби:

2. успіху і влади

Американський дослідник Лайкерт дійшов висновку, що стиль керівництва може бути орієнтованим:

2. або на роботу, або на людину

Елементами комунікаційного процесу є:

2. відправник, повідомлення, канал, отримувач, зворотний зв'язок

Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і:

людина, яка бере на себе відповідальність і ризик за організацію власної справи

До технологічних навичок та знань менеджерів у сфері управління фінансами та бухгалтерського обліку не відносять:

 оцінка придатності застосовуваної технології виготовляти продукцію необхідної якості

Що об'єднує суб'єкт та об'єкт управління ?

 спільна мета діяльності

Засновники якої школи менеджменту вважали, що використовуючи спостереження, виміри, логіку й аналіз, можна удосконалити більшість операцій ручної праці, домогтися ефективнішого її виконання?

 школи наукового управління

Найвідомішими представниками адміністративної школи управління є:

 Ф. Гілбрейт, А. Файоль, М. Вебер, Е. Мейо

Завдання, що пов'язані з техніко-технологічною стороною функціонування виробництва, не включають:

 створення нових засобів виробництва

Спосіб упорядковування управлінських проблем, завдяки якому здійснюється їх структурування, визначаються цілі, встановлюються взаємозв'язки і залежності елементів проблем, а також чинники та умови, що впливають на їхнє вирішення — це:

. системний аналіз

Кількісні методи прогнозування можна використовувати, якщо:

 є переконаність, що діяльність у минулому мала певну тенденцію, яку можна продовжувати в майбутньому

У випадку, коли треба з'ясувати найважливіші чинники, що впливають на прийняття рішення в умовах конкурентної боротьби при свідомих діях розумного супротивника, що вносить невизначеність у ситуацію прийняття рішення застосовують:

 теорію ігор

Стратегія, спрямована на забезпечення конкурентних переваг даної структурної одиниці на певному ринку або у певній галузі:

 виробнича стратегія

Стратегія, що ґрунтується на постачанні на ринок товару із унікальними властивостями:

диверсифікації

Де переважно застосовуються дивізіональні структури управління?

 в управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділень

Де переважно застосовуються матричні організаційні структури управління?

1. В управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу

Дата: 2018-09-13, просмотров: 462.