Що слід розуміти під терміном управління?
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Що слід розуміти під терміном управління?

4. керівництво людьми і технікою

Що таке менеджмент з функціональних позицій?

2. процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для досягнення

Скільки принципів управління сформулював А. Файоль?

5. чотирнадцять

Якої з перелічених нижче шкіл не існувало на початку формування менеджменту як науки?

4. систематичної школи

Важливим внеском «Школи людських відносин» у практику управління було:

3. застосування в управлінні математичних підходів

До внутрішнього середовища організації належать:

4. персонал і організаційна культура

Організація — це група людей, діяльність яких свідомо чи спонтанно координується задля досягнення:

1. прибутку

Які організації слід вважати неформальними?

5. ті, у яких є читка організаційна структура

Вибір, який повинен зробити менеджер з метою вирішення проблемної ситуації – це:

3. управлінське обстеження

Оптимальність управлінського рішення полягає в:

2. вибором у кожній конкретній ситуації найкращого з усіх варіантів за прийнятим критерієм з урахуванням наявних обмежень

Схематичне відображення дій у менеджменті з врахуванням фінансових результатів, ймовірності їх отримання та можливості порівняння альтернатив отримало назву:

5. діаграма

Стратегія організації – це:

4. поточні плани для досягнення цілей

Планування – це:

2. процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення

Процес передавання керівником частини своєї роботи та необхідних для її виконання повноважень підлеглому, який бере на себе відповідальність за її виконання, - це:

4. делегування повноважень

Що слід розуміти під організаційною структурою управління?

1. склад ланок управління організацією

Що у загальному розумінні слід розуміти під функцією організування?

3. формування та підтримання певного порядку в системі управління

Теорія мотивації персоналу розглядає дві основні групи концепцій мотивації:

2. змістовні та процесуальні

Мотивація – це:

1. сукупність зовнішніх та внутрішніх рушійних сил, які стимулюють людину до діяльності

Зовнішнє спонукання, яке має цільову спрямованість:

1. мотив

Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?

2. щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів

Функцію контролю повинні здійснювати :

1. менеджери, що займаються виключно цим

Який контроль визначає міру придатності вхідних ресурсів організації для виготовлення продукту такої якості, яка б відповідала запитам споживачів і забезпечувала збут продукту на вибраному сегменті ринку?

3. лінійний

Лідерство у менеджменті – це:

2. здатність управляти персоналом організації для досягнення її цілей

Керівництво – це:

2. процес впливу на підлеглих за допомогою формальних важелів для забезпечення виконання ними офіційно визначених доручень і вирішення певних завдань

Звична манера поведінки керівника щодо підлеглих для того, щоб вплинути на них і спонукати їх до досягнення цілей організації – це:

5. принцип керівництва

Що слід розуміти під інформацією у менеджменті?

2. відомості про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств

Що таке комунікація?

5. обмін інформацією між двома чи декількома людьми

Визначте етапи комунікаційного процесу:

4. генератор ідеї, повідомлення, канал, відправник, зворотний зв'язок

Термін «менеджмент» застосовується до управління:

3. технологічними процесами

Розстановка членів організації, згідно з повноваженнями та статусом, — це:

4. ієрархія

Організація – це:

4. об'єднання людей для здійснення виробничої діяльності

Які складові елементи входять до керуючої системи?

4. ті, які забезпечують процес управління організацією

Що слід розуміти під терміном управління?

4. керівництво людьми і технікою

Дата: 2018-09-13, просмотров: 985.