Визначення втрат тиску в гідросистемі
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Втрати тиску визначають на всмоктувальній, напірній та зливній гідролініях. Величина втрат на кожній ділянці визначається за формулою:


, (3.5)

 

де SDРТР – втрати на тертя по довжині трубопроводу, МПа;

SDРМ – втрати в місцевих опорах, МПа;

- втрати гідроапаратах, МПа.

Втрати тиску DРТР на тертя по довжині трубопроводу обчислюємо за формулою Дарсі-Вейсбаха

 

, (3.6)

 

де l – коефіцієнт гідравлічного тертя по довжині;

r – густина рідини, ;

l, d – довжина і діаметр трубопроводу, м;

Vф – середня швидкість течії рідини, .

Коефіцієнт гідравлічного тертя (коефіцієнт Дарсі) визначаємо, виходячи з режиму руху рідини і відносної шорсткості труби , де DЕ - еквівалентна шорсткість.

Режими руху рідини визначаємо за числом Рейнольда

 

, (3.7)

 

де  – кінематичний коефіцієнт в’язкості, .

При числі Re ≤ Re кр=2320 – режим ламінарний, при Re >2320 – турбулентний.

Визначаємо втрати напору на тертя на кожній лінії:

1) визначаємо на всмоктувальній лінії

= 2400.

Оскільки  – режим руху турбулентний.

2) визначаємо на напірній лінії

=3720.

Оскільки  – режим руху турбулентний.

3) визначаємо на зливній лінії

=4700.

Оскільки  – режим руху турбулентний.

Для турбулентного руху рідини на ділянці трубопроводу, коефіцієнт гідравлічного тертя визначають за формулою

. (3.8)

1) визначаємо на всмоктувальній лінії

.

2) визначаємо на напірній лінії

.

3) визначаємо на зливній лінії

.

За формулою (3.6) визначаємо витрати на тертя:

1) визначаємо на всмоктувальній лінії

=906 (Па).

2) визначаємо на напірній лінії

=38783 (Па).

3) визначаємо на зливній лінії

= 7740 (Па).

Сумарні втрати тиску на тертя находимо за формулою

 

SDРТР=DР +DР +DР , (3.9)

 

де DР  – втрати тиску на тертя на всмоктувальній лінії;

 – втрати тиску на тертя на напірній лінії;

 – втрати тиску на тертя на зливній лінії.

Визначаємо сумарні втрати тиску на тертя

SDРТР=906+38783+7740= 47429 (Па).

Місцеві гідравлічні втрати DРМ визначаємо за формулою Вейсбаха

 

 (3.10)

 

де åz – сумарний коефіцієнт місцевого опору.

До місцевих опорів заданої схеми гідропривода відносять: раптове розширення потоку (вхід у циліндр), раптове звуження потоку (вихід з циліндра), плавні повороти гідроліній, штуцерні приєднання трубопроводів, трійники, а також втрати в гідроапаратах: розподільнику, дроселі та фільтрі.

Значення коефіцієнтів місцевих втрат визначаємо згідно [1, с. 20]:

zВХ=0,5 – вхід у трубу;

zВИХ=1 – вихід із труби;

zПОВ=0,14 – плавний поворот труби (для );

zШТ=0,6 – штуцерні приєднання трубопроводів;

zТР=1,0 – трійник.

Вирахуємо значення коефіцієнтів місцевих опорів на кожній з гідроліній:

1) всмоктувальна лінія

 

åzВС=zВХ+zШТ.

 

Визначаємо

åzВС=0,5+0,6=1,1.

Визначаємо місцеві гідравлічні втрати на всмоктувальній лінії

=673 (Па).

2) напірна лінія

 

åzН=5zШТ+zТР+2zПОВ +zВИХ.

 

Визначаємо

åzН=5×0,6+1,0+2∙0,14 +1,0=5,28.

Визначаємо місцеві гідравлічні втрати на напірній лінії

= 21565 (Па).

2) зливна лінія

 

åzЗЛ=zВХ +4zПОВ+zВИХ +4zШТ.

 

Визначаємо

åzЗЛ=0,5+4×0,14+1+4×0,6=4,46.

Визначаємо місцеві гідравлічні втрати на зливній лінії

= 6699 (Па).

Сумарні місцеві втрати


SDРМ=DР +DР +DР , (3.11)

 

де DР  – місцеві втрати на всмоктувальній лінії;

 – місцеві втрати на напірній лінії;

 – місцеві втрати на зливній лінії.

Визначаємо сумарні місцеві втрати

SDРМ=673 +21565+6699=28937 (Па).

Втрати тиску в гідроапаратах визначимо за формулами

 

. (3.12)

 

1) втрати на гідророзподільнику

 

. (3.13)

. (3.14)

 

Визначаємо

=724 (Па).

. (3.15)

Визначаємо

=5000 (Па).

Визначаємо сумарні витрати згідно формули (3.13)

724+5000=5724 (Па)

2) втрати на фільтрі


. (3.16)

 

Визначаємо

= 30470 (Па).

3) втрати в дроселі

 

. (3.17)

 

Визначаємо

=200000 (Па).

Сумарні місцеві втрати тиску в гідроапаратах

 

SDРАП=DР +DР +DР . (3.18)

 

Визначаємо сумарні місцеві втрати тиску в гідроапаратах

SDРАП=5724+30470+200000 =236194 (Па).

Втрати тиску в гідросистемі

SDР=47429+28937+236194=321560 (Па).

Сумарні витрати тиску не повинні перевищувати 20% тиску, що розвивається насосом:  (Па).

 

.

 

Умова віконується.


Дата: 2019-12-10, просмотров: 194.